ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα, 05/07/2010


                   ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.        
                   
                   ΠΟΛ. 1110
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ


Πληροφορίες :

Τηλέφωνο: 2103640870
FΑΧ: 2103390882


ΘEMA: «Αντιμετώπιση θεμάτων εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συστήματος».

Αναφορικά με την ένταξη των ΤΑΞΙ στο κανονικό καθεστώς φορολόγησης και σε συνέχεια της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1096/21.6.2010, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Δεδομένου ότι μέχρι 30/6/2010 και όσον αφορά τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ οι οποίοι υπάγονταν σε τεκμαρτό προσδιορισμό εισοδήματος και (κατ’ επιλογή) τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ, η οποιαδήποτε απώλεια φορολογικού μηχανισμού ή βιβλιαρίου συντήρησης δεν συνεπάγεται απόκρυψη ή απώλεια φορολογητέας ύλης αφού ο προσδιορισμός των φόρων και του εισοδήματος των επαγγελματιών αυτών γίνονταν με τεκμαρτό τρόπο, όπως στο παρελθόν είχε αντιμετωπιστεί με την εγκύκλιο 1120200/1612/0015/15.4.2008. Με βάση τα παραπάνω και κατά την προσέλευση των ανωτέρω επαγγελματιών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την ένταξη αυτών την 1/7/2010 στο νέο σύστημα λογιστικού προσδιορισμού σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και για την διευκόλυνση τόσο των εν λόγω επιτηδευματιών όσο και των διαδικασιών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., δύναται ο επαγγελματίας εκμεταλλευτής ΕΔΧ στην περίπτωση που έχει απολέσει το ΒΣΕ να απευθύνεται σε αρμόδιους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς φορολογικών ταξιμέτρων οι οποίοι υποχρεούνται στην άμεση έκδοση νέου βιβλιαρίου συντήρησης σε αντικατάσταση του παλαιού απολεσθέντος και μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (30/9/2010), χωρίς ο επαγγελματίας να επιδεικνύει αντίγραφο πράξης επιβολής προστίμου λόγω απώλειας ΒΣΕ.
Επισημαίνεται δε, ότι με την προσέλευση των επιτηδευματιών αυτών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και με την προσκόμιση του νέου ΒΣΕ οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα προβαίνουν στην θεώρησή του (νέου ΒΣΕ) που εκδόθηκε (σε αντικατάσταση του απωλεσθέντος) χωρίς την επιβολή προστίμου λόγω απώλειας του παλαιού.

2. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. θα θεωρούν ικανό αριθμό χειρόγραφων αποδείξεων στους ανωτέρω επιτηδευματίες ΕΔΧ για όλες τις περιπτώσεις μη λειτουργίας φορολογικού μηχανισμού λόγω βλάβης, συντήρησης, πλήρωσης και αντικατάστασης φορολογικής μνήμης ή μη έγκαιρης (έως 1/7/2010) εγκατάστασης νέου μηχανισμού που έχει ήδη αγορασθεί κ.λ.π. για την έκδοση αποδείξεων προς τους πελάτες.

3. Σημειώνεται, ότι η θεώρηση χειρόγραφων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και τιμολογίων είναι ανεξάρτητη από τη θεώρηση ή μη του βιβλίου εσόδων – εξόδων το οποίο μπορεί να θεωρηθεί έως 30 Σεπτεμβρίου 2010.

4. Τα προσκομιζόμενα για θεώρηση βιβλία και στοιχεία των επιτηδευματιών αυτών δεδομένου ότι ήταν ήδη επιτηδευματίες και δεν αφορά «πρώτη» θεώρηση αυτών κατά την έναρξη εργασιών μπορεί να παραδίδονται και σε τρίτο πρόσωπο με απλή εξουσιοδότηση.

5. Η παραδοχή της θέσης που διατυπώθηκε στη 1096/21.6.2010 εγκύκλιο για μη καταλογισμό προστίμου έως 30 Σεπτεμβρίου 2010 όσον αφορά τις διαδικασίες θεώρησης ΒΣΕ ή υποβολής δηλώσεων φορολογικών ταξιμέτρων, καταλαμβάνει τόσο τους επιτηδευματίες που συνεχίζουν τις εργασίες τους μετά την 1/7/2010 καθώς και εκείνους που έχουν κάνει διακοπή εργασιών πριν την ημερομηνία αυτή, εφόσον εκπληρώσουν τη σχετική υποχρέωσή τους έως τη 30η Σεπτεμβρίου 2010.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας