Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών

Επιχορήγηση των Περιφερειών της Χώρας για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών με συνολικό ποσό 33.594.702,67 €
ΑΔΑ: ΒΙΗΗΝ-ΚΣΒ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 13132
Θέμα: Επιχορήγηση των Περιφερειών της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.
Τελικός Υπογράφων: Αναπληρωτής Υπουργός - Λεωνίδας Γρηγοράκος -
Ημερομηνία Απόφασης: 01/04/2014
Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/04/2014 14:52:39
Είδος Απόφασης: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Μονάδα: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θεματική: Επιχορηγήσεις των ΟΤΑ α' και β΄ βαθμού από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)

Αθήνα 1 Απριλίου 2014

Αριθ. πρωτ.: 13132

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗΣ

Πληροφορίες: Α.Τσιλοφύτη
Τηλέφωνο: 213 136 4708
Fax: 213 136 4713
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 101 83

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση των Περιφερειών της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 259 και 260 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις της περ.η της παρ.10 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».

3. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 49 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».

4. Τις διατάξεις του Ν.4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012−2013 (171 Α΄)», μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις».

5. Το Π.Δ. 119/25.6.2013(ΦΕΚ 153 Α΄) σχετικά με το διορισμό υπουργών.

6. Την αριθμ.Υ305/01.07.2013 (1628 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.Υ385/30.08.2013 (2164 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού.

7. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2014 και αφορούν στα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

8. Τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο μας από τις Περιφέρειες της Χώρας και αφορούν στο πραγματικό κόστος συμβάσεων για την μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2013-2014.

9. Το χρηματικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 33.594.702,67 € στιςΠεριφέρειες της χώρας, προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών, έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2013-2014, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ 230.300,00 €
Π.Ε.ΕΒΡΟΥ 513.278,16 €
Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ, Π.Ε.ΘΑΣΟΥ 401.852,00 €
Π.Ε.ΞΑΝΘΗΣ 251.988,99 €
Π.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ 355.862,00 €

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1.753.281,15 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε.ΑΘΗΝΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ,
ΔΥΤΙΚΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) 1.269.703,69 €
Π.Ε.ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1.084.358,67 €
Π.Ε.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 307.900,00 €
Π.Ε.ΝΗΣΩΝ 642.766,00 €
Π.Ε.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 114.705,11 €

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.419.433,47 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Π.Ε.ΛΕΣΒΟΥ &Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ 600.343,05 €
Π.Ε.ΣΑΜΟΥ& Π.Ε.ΙΚΑΡΙΑΣ 268.128,82 €
Π.Ε.ΧΙΟΥ 277.784,46 €

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.146.256,33 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1.373.683,32 €
Π.Ε.ΑΧΑΙΑΣ 728.190,37 €
Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ 790.860,00 €

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2.892.733,69 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 280.784,43 €
Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 246.248,00 €
Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ 855.178,40 €
Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 0,00 €

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.382.210,83 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Π.Ε.ΑΡΤΑΣ 512.756,10 €
Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 226.675,17 €
Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 599.983,52 €
Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 261.649,77 €

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1.601.064,56 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Π.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 824.600,00 €
Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ 882.300,00 €
Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 401.583,10 €
Π.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 523.682,78 €

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.632.165,88 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ 320.849,28 €
Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 632.007,93 €
Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Π.Ε.ΙΘΑΚΗΣ 129.524,34 €
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 75.542,20 €

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1.157.923,75 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π.Ε.ΗΜΑΘΙΑΣ 916.754,92 €
Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.922.595,76 €
Π.Ε.ΚΙΛΚΙΣ 356.170,94 €
Π.Ε.ΠΕΛΛΑΣ 1.212.200,00 €
Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ 553.500,00 €
Π.Ε.ΣΕΡΡΩΝ 575.800,00 €
Π.Ε.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 820.857,00 €

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6.357.878,62 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.616.881,80 €
Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ 336.564,52 €
Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.022.412,83 €
Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ 1.410.383,93 €

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 4.386.243,08 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Π.Ε.Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ 292.244,00 €
Π.Ε. Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ 724.000,00 €

Σύνολο-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.016.244,00 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 568.038,52 €
Π.Ε.ΑΡΚΑΔΙΑΣ 920.985,89 €
Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 569.047,40 €
Π.Ε.ΛΑΚΩΝΙΑΣ 515.530,00 €
Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 761.400,00 €

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3.335.001,81 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 417.800,00 €
Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ 883.488,48 €
Π.Ε.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 235.405,11 €
Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 804.800,00 €
Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ 172.771,91 €

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2.514.265,50 €

Γενικό άθροισμα 33.594.702,67 €

Β. Τα ανωτέρω ποσά, θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφέρειες, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους
Έδρες τους
Γραφεία Γεν. Γραμματέων
2. Περιφέρειες της Χώρας
Έδρες τους
α) Γραφεία Περιφερειαρχών
β) Δ/νσεις Οικονομικού
3. Ένωση Περιφερειών (ΕΝ.ΠΕ)
Μεσογείων 15, Τ.Κ. 115 26-ΑΘΗΝΑ
4. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ακαδημίας 40, Τ.Κ. 101 74-ΑΘΗΝΑ
5. Ελληνική Στατιστική Αρχή
Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών
Πειραιώς 46 & Επονιτών
18510-ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αν. Υπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Δ/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ (προς ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
6. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής
Πολιτικής Τ.Α.