ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛ.1015/10.1.2012 Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών


ΠΟΛ.1015/10.1.2012
Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών

Αθήνα, 10/01/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Κομπολίτου 
Τηλέφωνο : 210-3640870
FΑΧ : 210-3390882

ΠΟΛ 1015

Θέμα : « Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών ».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 11 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α’) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1100772/1474/ 0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592Β’)
3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1036197/446/0015/ΠΟΛ.1063/26.3.2008 (ΦΕΚ 633 Β΄)
4. Την από 9-11-2011 πρόταση της αρμόδιας Διακομματικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988 χορήγησης και ανάκλησης αδειών καταλληλότητας φορολογικών μηχανισμών, όπως αυτή διαμορφώθηκε και αναφέρεται στο πρακτικό Νο 7/9-11-2011 της Επιτροπής.
5. Τις προτάσεις – απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ), όπως αυτές διατυπώθηκαν με την από 21-10-2011 επιστολή του εν λόγω Συνδέσμου (αρ. Πρ. 1143816/ 24-10-2011).
6. Τις διατάξεις της Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ 1603 Β΄) Πρωθυπουργικής Απόφασης «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών».
7. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των επιτηδευματιών, υπόχρεων στη χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988, για την προμήθεια φορολογικών μηχανισμών και μνημών, αλλά και των επιχειρήσεων, διάθεσης αυτών στην αγορά.
8. Ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Για τους τύπους ΦΗΜ που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας από 1−1−2010 και εντεύθεν, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζονται στην Α.Υ.Ο.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592Β΄) απαγορεύεται, μετά τη συμπλήρωση τετραετίας από την ημερομηνία χορήγησης της σχετικής άδειας, η σφράγιση (θεώρηση), εισαγωγή και παραγωγή ή η χρηματοδοτική μίσθωση των συγκεκριμένων τύπων Φ.Η.Μ.

Επιτρέπεται όμως η διάθεση τυχόν αποθεμάτων που έχουν εισαχθεί, παραχθεί και θεωρηθεί μέχρι και την ημερομηνία λήξης της άδειας καταλληλότητας που τους έχει χορηγηθεί, έως και για ένα (1) έτος μετά την συμπλήρωση τετραετίας από την ημερομηνία χορήγησης της σχετικής άδειας.


(Η παράγραφος 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1200/18.10.2012 και την ΠΟΛ.1285/31.12.2013)

2. Τυχόν αποθέματα τύπων ΦΗΜ που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας έως και 31−12−2009 και εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο.O./ΠΟΛ.1063/26.3.2008 (ΦΕΚ 633Β΄), έχουν δε εισαχθεί, παραχθεί και θεωρηθεί μέχρι και την ημερομηνία λήξης της άδειας καταλληλότητας που τους έχει χορηγηθεί, επιτρέπεται να διατίθενται έως 30−6−2014.

(Η παράγραφος 2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1200/18.10.2012 και την ΠΟΛ.1285/31.12.2013)

3. Αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης ΦΗΜ επιτρέπεται μόνο λόγω βλάβης, εφόσον η άδεια καταλληλότητας έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη παράγραφο 3 της Α.Υ.Ο.O ΠΟΛ.1063/26.3.2008 και βρίσκονται εντός του χρόνου ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας. Για το σκοπό αυτό, επιτρέπεται η θεώρηση εισαγόμενων η παραγόμενων φορολογικών μνημών και μετά το χρόνο λήξης της άδειας καταλληλότητας των συγκεκριμένων τύπων ΦΗΜ.

(Η παράγραφος 3, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1285/31.12.2013)

4. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή – αντικατάσταση φορολογικών μνημών, λόγω πλήρωσης της παλαιάς ή αλλαγής κατόχου.

(Η παράγραφος 4, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1285/31.12.2013)

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο 
Προϊσταμένη της Γραμματείας 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Παντελής Οικονόμου