Έκδοση Α.Π.Υ. από εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (Ταξί) και διαχείριση των θέσεων μνήμης των φορολογικών μηχανισμών ταξιμέτρων του ν. 1809/1988

ΠΟΛ.1154/23.11.2010

Έκδοση Α.Π.Υ. από εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (Ταξί) και διαχείριση των θέσεων μνήμης των φορολογικών μηχανισμών ταξιμέτρων του ν. 1809/1988

Αθήνα,    23   Νοεμβρίου 2010    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑΤΑ  Β΄ - Γ΄    

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10               
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ                                   
Πληροφορίες: Γ. Εμμανουήλ, Β. Μπιλιούρη
Τηλέφωνο: 210 3610065, 210 3640870
FΑΧ: 210 3615052


ΠΟΛ 1154

ΘEMA: Έκδοση Α.Π.Υ. από εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (Ταξί) και διαχείριση των θέσεων μνήμης των φορολογικών μηχανισμών ταξιμέτρων του ν. 1809/1988.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και συμπληρωματικά των διευκρινίσεων που παρασχέθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1096/21.6.2010 περί της  «Αντιμετώπισης θεμάτων εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ, που προκύπτουν από την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς φορολόγησης, την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων και την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών»,  σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Μεταφορά μαθητών

1.1. Με βάση το Α 40530/3994/7.10.2010 έγγραφό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί της μεταφοράς μαθητών με ΕΔΧ αυτοκίνητα (ταξί) τα εν λόγω αυτοκίνητα δεν θέτουν σε λειτουργία το ταξίμετρο, αποκλειστικά και μόνο κατά την πραγματοποίηση του έργου μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης κατά τις ώρες, ημέρες και διαδρομές, που περιγράφονται στις σχετικές συμβάσεις. Με το ίδιο ως άνω έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση η σύμβαση μεταφοράς μαθητών, ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτής πρέπει να βρίσκεται εντός του ΕΔΧ οχήματος και να επιδεικνύεται στα αρμόδια όργανα ελέγχου, προκειμένου να αιτιολογηθεί η μη θέση σε λειτουργία του ταξιμέτρου. 

1.2.  Ενόψει των ανωτέρω, για την εκτέλεση του έργου της μεταφοράς μαθητών από εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (Ταξί), βάσει συμβάσεων συναπτόμενων μεταξύ αυτών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, δεν γίνεται χρήση των φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 για την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, με την προϋπόθεση της ύπαρξης της σχετικής σύμβασης μεταφοράς ή επικυρωμένου αυτής αντιγράφου εντός του ΕΔΧ αυτοκινήτου (ταξί) κατά την ώρα της μεταφοράς και σε όλη τη διάρκεια αυτής, ενώ η τιμολόγηση των εν λόγω υπηρεσιών θα γίνεται με έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών στο χρόνο που ορίζεται με τις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., δηλαδή με την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και το αργότερο μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία παρασχέθηκε αυτή.

1.3.  Διευκρινίζεται ότι, για τις εν λόγω συναλλαγές οι Α.Π.Υ. και τα «Ζ» που έχουν εκδοθεί μέχρι την εφαρμογή των όσων αναφέρονται ανωτέρω (7.10.2010), αλλά και αυτά που εκδόθηκαν για διάφορους λόγους μετά την ημερομηνία αυτή και μέχρι τη κοινοποίηση της παρούσης, ισχύουν, όσον αφορά τον τρόπο που προκύπτουν τα έσοδα και οι εγγραφές στα φορολογικά βιβλία, καθώς επίσης για τους υπόχρεους διαφύλαξης των φορολογικών στοιχείων, τα όσα έχουν γίνει δεκτά με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1096/21.6.2010, δηλαδή η εκδιδόμενες Α.Π.Υ. αφαιρούνται από το ημερήσιο «Ζ», επισυνάπτονται επί του τιμολογίου, το οποίο εκδίδεται σε αντικατάσταση αυτών βάσει της συμφωνίας και παραδίδονται στο λήπτη (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση). Το εκδιδόμενο κατά τα ανωτέρω Τ.Π.Υ. αποτελεί παραστατικό εγγραφής στα βιβλία του υπόχρεου. 

1.4. Διευκρινίζεται επίσης ότι τα όσα έγιναν δεκτά με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1096/21.6.2010 αναφορικά με την ακολουθούμενη διαδικασία στη περίπτωση ειδικών μισθώσεων, που συμφωνείται αντίτιμο μικρότερο από το αναγραφόμενο στο ταξίμετρο και επομένως και στην εκδιδόμενη με φορολογικό μηχανισμό Α.Π.Υ., ισχύουν και στη περίπτωση ειδικών μισθώσεων που συμφωνείται αντίτιμο μεγαλύτερο του αναγραφόμενου στο ταξίμετρο.
    
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις που είναι δυνατόν να συνομολογηθούν ειδικές συμφωνίες με τίμημα διαφορετικό από το προκύπτον βάσει του ταξιμέτρου, δεν συνιστούν θέματα αρμοδιότητας του Υπ. Οικονομικών, ωστόσο σε κάθε περίπτωση επίκλησης τέτοιας συμφωνίας η εξακρίβωση της πραγματικότητας αυτής και της ακρίβειας του περιεχομένου αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από την αρμόδια φορολογική ελεγκτική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ., ΣΔΟΕ κ.λ.π).

2. Διαχείριση διαθέσιμων θέσεων ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων

Προκειμένου να διευθετηθούν προβλήματα που ανέκυψαν σχετικά με την διαχείριση των διαθέσιμων  θέσεων μνήμης (τουλάχιστον 3) των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων και για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592Β’ ) και των όσων έχουν γίνει δεκτά με την εγκύκλιο  ΠΟΛ.1096/21.6.2010, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

2.1. Σύμφωνα  με τις διατάξεις της παραγράφου 15.3 του 2ου κεφαλαίου της ΠΟΛ.1135/26.10.2005, δεν επιτρέπεται η παράλληλη – ταυτόχρονη χρήση των διαθέσιμων θέσεων μνήμης από έναν εκμεταλλευτή. Στην περίπτωση όμως, που πληρωθεί μια θέση μνήμης εκμεταλλευτή, δύναται να χρησιμοποιείται από αυτόν επόμενη θέση, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη, ανεξάρτητα αν η θέση αυτή είναι κενή ή αν υπάρχουν ενταμιευμένα φορολογικά δεδομένα από παρελθοντική χρήση αυτής από άλλον εκμεταλλευτή.

2.2. Υπογραμμίζεται δε ότι κάθε τέτοια μεταβολή θα αναγράφεται στο  Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών , το οποίο θα προσκομίζεται μέσα στη νόμιμη προθεσμία (15νθήμερο από την ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου δελτίου Ζ ) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ για σφράγιση, χωρίς να θεωρείται εκ νέου, μαζί με το Έντυπο Β2,  με το οποίο θα δηλώνεται η ανωτέρω μεταβολή τόσο στην έναρξη, όσο και στην παύση, με τη χρήση του κωδικού 31( Μεταβολή θέση μνήμης εκμεταλλευτή ή αριθμού Κυκλοφορίας ΕΔΧ). 

Αλλαγή της ώρας έναρξης της Περιφερειακής Σύσκεψης στην Πάτρα


ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
Σας στέλνουμε εκ νέου την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την Περιφερειακή Σύσκεψη το Σάββατο (27/11/2010) στην Πάτρα λόγω αλλαγής της ώρας έναρξης της Σύσκεψης.
Η Σύσκεψη θα ξεκινήσει δυόμισι ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 15.00 μ.μ αντί 17.30 μ.μ που είχε αρχικώς προγραμματιστεί. Τούτο κρίθηκε αναγκαίο προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι των απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΞΙ & ΑΓΟΡΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αράτου αρ.21, 262 21 ΠΑΤΡΑ, Τηλ.2610.274.047 Fax : 2610.275.778
Κιν.: 6977 - 423.480, 6972 - 726.670
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 41                                                                 ΠΑΤΡΑ 17/11/2010
                               
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ 1 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ. 20100
ΤΗΛ. 27410 73000 FAX. 27410 26900
Κιν.: 6937 - 134229, 694 - 4897673
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 25                                                           ΚΟΡΙΝΘΟΣ 17/11/2011                                                                                

ΠΡΟΣ:
                        Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.    
                                Όλα τα Σωματεία & Ραδιοταξί της χώρας
                                     Όλα τα Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας
                                  Όλους τους αυτοκινητιστές-ιδιοκτήτες ταξί

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Συνάδελφοι,
τα Περιφερειακά Συμβούλια Ταξί Δυτικής Ελλάδας, και Πελοποννήσου σε συνεργασία με τα Σωματεία ταξί Ιονίων Νήσων (εκτός της Κέρκυρας) συνδιοργανώνουν Ευρεία Σύσκεψη με κεντρικό θέμα «εξελίξεις στον κλάδο μας» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 και ώρα 15.00 μ.μ. στην Πάτρα, στον πολυχώρο ΠΟΛΙΤΕΙΑ, οδός Ακτή Δυμαίων 82 (έξοδος Γλαύκου από Περιφερειακή οδό).
Στη σύσκεψη, που πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (13/10/2010), θα γίνει διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τα παρακάτω θέματα:
α) ποιες είναι οι επιπτώσεις στον κλάδο μας κατά τη διάρκεια της κρίσης·
β) πως θα θωρακίσουμε την επαγγελματική μας επιβίωση και εξέλιξη κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά από αυτή·
γ) ποιο πρέπει να είναι το νέο πρόσωπο του επαγγελματία.
        Και δ) γενικότερα θέματα που αφορούν το κλάδο και τη εξέλιξή του.
Στη σύσκεψη αυτή, που θα παρίσταται το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ταξί, εκτός από τα προεδρεία και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων και των Ράδιο ταξί μπορεί να παραβρεθεί και όποιος άλλος συνάδελφος επιθυμεί.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Όλους τους παραλήπτες της πρόσκλησης να παρευρεθούν για να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους, προκειμένου να εξαχθούν ορθά συμπεράσματα, που θα συμβάλουν: α) στην καλύτερη προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας και β) στη διαμόρφωση του  ορθού διεκδικητικού πλαισίου του κλάδου, δεδομένων των κρίσιμων εξελίξεων που αναμένονται σύντομα.

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας
                          ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ 
                     Γεώργιος Σίδερης                          Νικόλαος Λουκόπουλος  
                                                                        
Για το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου
                  ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
                 Σωτήριος Ροϊνός                                         Νικόλαος Κωτσάκος 

ΤΟ ΤΑΧΙ σε φόντo άσπρο μαύρο...

Το Βασίλη Σιάσσο οι περισσότεροι τον γνωρίζετε. Για όσους από τους συναδέλφους δεν τον γνωρίζουν είναι δημοσιογράφος και για πολλά χρόνια τώρα συνεργάτης της Ομοσπονδίας μας, αρχικά ως εκδότης-διευθυντής του περιοδικού taximagazine.
Το περιοδικό αυτό συγχωνεύτηκε με τα έντυπα της Ομοσπονδίας και του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Αττικής, του ΣΑΤΑ δηλαδή, και έτσι προέκυψε (εδώ και ενάμισι χρόνο περίπου) η σημερινή μοναδική έντυπη παρουσία του Κλάδου μας το περιοδικό taxinews στο οποίο ο Βασίλης Σιάσσος είναι υπεύθυνος παραγωγής.
Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν που ο Βασίλης Σιάσσος συνεργάζεται με τον Κλάδο μας έχει γίνει ένα με αυτόν. Γνωρίζει τους περισσότερους από εμάς, ζει τους αγώνες μας και τις αγωνίες μας και βρίσκεται και αυτός στην πρώτη γραμμή της ανάδειξης των προβλημάτων μας και της προώθησης λύσεων για αυτά.
Εδώ και μια επταετία περίπου, ο Βασίλης, στις αμέτρητες επαφές που είχε με συναδέλφους από όλη τη Χώρα, συγκέντρωνε υπομονετικά παλιές φωτογραφίες, οι οποίες αποτελούν ένα μέρος της ιστορίας του Kλάδου μας. Παλιά αυτοκίνητα ταξί, με τους πατεράδες μας, ακόμα και τους παππούδες μας ιδιοκτήτες και οδηγούς. Όμορφες φωτογραφίες, από όλες σχεδόν τις περιοχές της Ελλάδας, από άλλες εποχές, πιο ανθρώπινες και με μια άλλη εικόνα για το επάγγελμά μας.
Αυτές λοιπόν τις φωτογραφίες ο Βασίλης τις ενέταξε σε ένα όμορφο ΑΛΜΠΟΥΜ με τον τίτλο:

Το Ταξί σε φόντο άσπρο μάυρο…
Στην πιάτσα των αναμνήσεων … και της νοσταλγίας

Το άλμπουμ αυτό το τιμά στο ποσό των σαράντα ευρώ και πραγματικά αξίζει κάθε αυτοκινητιστής να το προμηθευτεί!
Τα στοιχεία επικοινωνίας του Βασίλη Σιάσσου είναι τηλ.: 6970 – 627670 και siassos@yahoo.gr
Ο Βασίλης Σιάσσος, κατά πάσα πιθανότατα, θα βρίσκεται και στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη της 27/11/2010 στην Πάτρα και όποιος συνάδελφος βρίσκεται εκεί και επιθυμεί, μπορεί να το προμηθευτεί.

Καταγραφή κλήσεων και τηλεφωνικών συνομιλιών
από τα ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΗΝ 27 - 11 - 2010

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αράτου αρ.21, 262 21 ΠΑΤΡΑ, Τηλ.2610.274.047 Fax : 2610.275.778
E-MAIL: taxi.ditikiellada@gmail.com
Κιν.: 6977 - 423.480, 6972 - 726.670
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 41
ΠΑΤΡΑ 17/11/2010


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ 1 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ. 20100
ΤΗΛ. 27410 73000 FAX. 27410 26900
E-MAIL. taxi.peloponnisou@gmail.com
Κιν.: 6937 - 134229, 6944 - 897673
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 25
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 17/11/2011


       ΠΡΟΣ:
  • Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.
  • Όλα τα Σωματεία και Ραδιοταξί της χώρας
  • Όλα τα Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας
  • Όλους τους αυτοκινητιστές-ιδιοκτήτες ταξί

Συνάδελφοι,
τα Περιφερειακά Συμβούλια Ταξί Δυτικής Ελλάδας, και Πελοποννήσου σε συνεργασία με τα Σωματεία ταξί Ιονίων Νήσων (εκτός της Κέρκυρας) συνδιοργανώνουν Ευρεία Σύσκεψη με κεντρικό θέμα «εξελίξεις στον κλάδο μας» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 και ώρα 17.30 μ.μ. στην Πάτρα, στον πολυχώρο ΠΟΛΙΤΕΙΑ, οδός Ακτή Δυμαίων 82 (έξοδος Γλαύκου από Περιφερειακή οδό).
Στη σύσκεψη, που πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (13/10/2010), θα γίνει διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τα παρακάτω θέματα:
α) ποιες είναι οι επιπτώσεις στον κλάδο μας κατά τη διάρκεια της κρίσης·
β) πως θα θωρακίσουμε την επαγγελματική μας επιβίωση και εξέλιξη κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά από αυτή·
γ) ποιο πρέπει να είναι το νέο πρόσωπο του επαγγελματία.
Και δ) γενικότερα θέματα που αφορούν το κλάδο και τη εξέλιξή του.

Στη σύσκεψη αυτή, που θα παρίσταται το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ταξί, εκτός από τα προεδρεία και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων και των Ράδιο ταξί μπορεί να παραβρεθεί και όποιος άλλος συνάδελφος επιθυμεί.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Όλους τους παραλήπτες της πρόσκλησης να παρευρεθούν για να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους, προκειμένου να εξαχθούν ορθά συμπεράσματα, που θα συμβάλουν: α) στην καλύτερη προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας και β) στη διαμόρφωση του ορθού διεκδικητικού πλαισίου του κλάδου, δεδομένων των κρίσιμων εξελίξεων που αναμένονται σύντομα.

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
Γεώργιος Σίδερης            Νικόλαος Λουκόπουλος

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
Σωτήριος Ροϊνός                      Νικόλαος Κωτσάκος