Περιφέρεια Αττικής: Καθορισµός νέων εδρών Ε.Δ.Χ. αυτ/των στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων (30/05/11)


Καθορισµός νέων εδρών οχηµάτων Ε.∆.Χ.  µετά από συνένωση υφισταµένων στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και της ενιαίας έδρας οχηµάτων Ε.∆.Χ. στην περιοχή της Περιφέρειας Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθ. 83 του Ν. 4070/2012.
Περίληψη απόφασης: 
Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε: 3
1) Στην Περιφέρεια Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων
ορίστηκε µία ενιαία έδρα Ε.∆.Χ.,  όπως προκύπτει και από την παράγραφο
β. αα του  άρθρου 83 του ν.4070/12.
 2) Τη συνένωση των υφιστάµενων όµορων εδρών εντός των διοικητικών ορίων του κάθε ∆ήµου ως ακολούθως: 
• Για το  ∆ήµο Κυθήρων οι   οχτώ έδρες  συγχωνεύτηκαν σε µια ενιαία έδρα. 
• Για το ∆ήµο Αίγινας   οι τέσσερεις έδρες συγχωνεύτηκαν σε µια ενιαία έδρα
• Για το ∆ήµο Τροιζήνας οι τέσσερεις έδρες συγχωνεύτηκαν σε µια ενιαία έδρα
• Για το ∆ηµο Σαλαµίνας οι τέσσερεις έδρες συγχωνεύτηκαν σε µια ενιαία έδρα  
Η ονοµασία των νέων εδρών είναι η ακόλουθη:
∆ήµος Νέος αριθµός Εδρών Ε∆Χ 
  Ονοµασία νέας  Έδρας
Κύθηρα µια (1)  Κύθηρα
Αίγινα µια (1)  Αίγινα
Τροιζήνα µια (1)  Τροιζήνα
Σαλαµίνα µια (1)  Σαλαµίνα
Αγκίστρι µια (1)  Αγκίστρι
Πόρος µια (1)  Πόρος
Σπέτσες µια (1)  Σπέτσες
Για λήψη ολόκληρης της απόφασης  ΕΔΩ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΟ παρών οδηγός εντάσσεται στο πλαίσιο της παροχής κάθε δυνατής βοήθειας προς τους δήμους της Χωράς, ώστε να ανταποκριθούν σ’ όλες εκείνες τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον τόπο κατοικίας τους στις σχολικές μονάδες και αντίστροφα. Η Υπηρεσία μας, τόσο πριν όσο και μετά τη δημοσίευση της σχετικής Κ.Υ.Α. αρ.35415/28-7-2011 (ΦΕΚ 1701 Β’), έχει καταρτίσει πλήθος εγκυκλίων και εγγράφων αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα και στα οποία θα πρέπει πάντοτε οι ενδιαφερόμενοι δήμοι να ανατρέχουν για τη διευκόλυνσή τους. Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε συγκεντρωμένες σ’ ένα ενιαίο κείμενο τις σημαντικότερες προβλέψεις των σχετικών εγκυκλίων, εμπλουτισμένες ταυτόχρονα, με ορισμένα νέα στοιχεία τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα, κυρίως λόγω της διαρκώς αυξανόμενης επιρροής της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η Υπηρεσία μας παραμένει ανοικτή σε προτάσσεις και παρατηρήσεις επί των θεμάτων αυτών, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της διαδικασίας 
Για την λήψη ΕΔΩ ή ΕΔΩ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΞΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 23-05-2012


 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΞΙ & ΑΓΟΡΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αράτου αρ.21, 262 21 ΠΑΤΡΑ, Τηλ.2610.274.047 Fax : 2610.275.778
E-MAIL: taxi.ditikiellada@gmail.com
Κιν.: 6977 - 423.480, 6972 - 726.670

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 06                                                           Πάτρα 23 Μαΐου 2012

                                        ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Μαΐου 2012 στις 8 το βράδυ στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας κ. Χαρ. Καφύρα στον Πύργο, ΣΥΣΚΕΨΗ με θέμα την ορθολογική αντιμετώπιση του ζητήματος των Εδρών των ΤΑΞΙ της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο 4070/2012.

Συμμετείχαν, ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, ο Γ. Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Δυτικής Ελλάδας και εκπρόσωποι όλων των Σωματείων Ταξί της Ηλείας.

Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης στην εισαγωγική του τοποθέτηση, εξήγησε ότι συγκάλεσε την σύσκεψη προκειμένου να σχηματίσει σαφή εικόνα όσο αφορά τις θέσεις των επαγγελματιών κάθε περιοχής, δεδομένου ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας απαιτείται να εκδώσει σχετική απόφαση το αργότερο έως 10 Ιουνίου 2012.

Ο Γραμματέας του Περιφ. Συμβ. Ταξί Δ. Ελλάδας τόνισε μεταξύ άλλων:

Α) Το οριζόμενο από τον νόμο χρονικό περιθώριο (10 Ιουνίου) καθώς και την αναγκαιότητα πιστής τήρησής του, δεδομένων και των προβλεπόμενων στην σχετική εγκύκλιο του ΥΜΕ (οικ Α 20534/ 1646 – 04 Μαΐου 2012). Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην παράγραφο 28 της προαναφερόμενης εγκυκλίου, όπου ρητώς, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι:

«…- Μέχρι την 1η Ιουλίου 2012 πρέπει να δημοσιευθεί πρόσκληση κάθε οικείου Πε- ριφερειάρχη σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 106 σε συνδυασμό με το άρθρο 85. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω πρόσκληση πρέπει να δημοσιευτεί μετά την έκδοση της απόφασης του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 83 του νόμου, προκειμένου να τηρηθεί η ουσιώδης προϋπόθεση του καθορισμού των εδρών και της συνένωσης των όμορων, όπου κριθεί σκόπιμο, πριν τον υπολογισμό του μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ), διασφα- λίζοντας έτσι την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της διαδικασίας χορήγησης νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)…».

Ως εκ τούτων, είναι προφανές ότι η 10η Ιουνίου καθίσταται ημερομηνία ορόσημο, πριν την εκπνοή της οποίας επιβάλλεται η οριστική και αμετάκλητη διευθέτηση του συγκεκριμένου ζητήματος εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στοχεύοντας στην ρητή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και κατ΄ επέκταση στην ομαλή και ανέφελη περαιτέρω συνεργασία μας σε ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου.

Β) Το γεγονός των ιδιαιτεροτήτων (κοινωνικών, μεταφορικών, τουριστικών κ.λπ.) κάθε περιοχής τις οποίες θα καταθέσουν τα Σωματεία με υπευθυνότητα και κυρίαρχο γνώμονα την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Οι Πρόεδροι των Σωματείων Ταξί της Ηλείας στην συνέχεια, κατέθεσαν τις προτάσεις τους, δείχνοντας για μια ακόμη φορά ότι οι επαγγελματίες του κλάδου μας, μέσω της Συνδικαλιστικής τους εκπροσώπησης, στέκονται πάντα αρωγοί στις προσπάθειες της Πολιτείας για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.

Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, κλείνοντας την σύσκεψη, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εποικοδομητική συνάντηση, ζήτησε από τα Σωματεία να καταθέσουν εγγράφως τις θέσεις τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ενόψει της συνεδριάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

                                                   Για το Δ.Σ
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Γεώργιος Σίδερης                                             Νικόλαος Λουκόπουλος


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. Τμήμα Πτολεμαΐδας

Παρακαλώ όπως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 258/05 και του Ν.4075/11-04-2012, να με κατατάξετε από 1 του επόμενου προς έκδοση διμήνου ή δημοσίευσης της παρούσας υπουργικής απόφασης, της αίτησης, σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από εκείνης που μέχρι σήμερα πλήρωνα,


Για λήψη ΕΔΩ

Ταξί, το επάγγελμα μας δεν είναι βιώσιμο

Την δυσκολία που αντιμετωπίζει ο κλάδος των οδηγών ταξί στον Νομό Ξάνθης ανέφερε στην εκπομπή Σχολιάζοντας την Καθημερινότητα στον FM100, ο Πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί νομού Ξάνθης, κ Βασίλης Γεωργιάδης.
 
«Η σημερινή εποχή είναι πολύ δύσκολή για τον κλάδο μας. Αυτή την στιγμή υπάρχουν 118 ταξί από τα 68 που θα έπρεπε να υπάρχουν στον Νομό μας, από τα οποία συντηρούνται περισσότερες από 200 οικογένειες. Προσπαθούμε να κρατήσουμε το κόμιστρο χαμηλό για να μπορούμε να εξυπηρετούμε καλύτερα το επιβατικό κοινό, αλλά είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα έξοδά μας» τόνισε ο ίδιος και ανέφερε ότι σχετικά με την χορήγηση νέων αδειών οι ίδιοι υποστηρίζουν την αναβολή τους σε ένα υπερκορεσμένο επάγγελμα που αυτή την στιγμή δεν βγάζουν το απαραίτητο μεροκάματο οι ήδη υπάρχοντες ιδιοκτήτες και οδηγοί των ταξί, πόσο μάλλον αν αυξηθεί ο αριθμός τους επισημαίνοντας «Το επάγγελμα μας πλέον δεν είναι βιώσιμο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο, να φύγουμε απ’ αυτή την δουλειά αλλά να πάμε που; μήπως υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις;»
Εν τω μεταξύ το σωματείο Ιδιοκτητών Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης Αυτοκινήτων (Ταξί) Ξάνθης "Ο Αγιος Χριστόφορος" απεύθυνε επιστολή την Δευτέρα 7 Μαΐου, προς την δ/νση μεταφορών και επικοινωνιών Ξάνθης με την οποία προτείνουν και επισημαίνουν τα εξής:

«Το Σωματείο Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης Αυτοκινήτων Ταξί Ξάνθης “Ο Άγιος Χριστόφορος” σε απάντηση της επιστολής σας (Απρίλιος 2012) αιτείται την παράταση της προθεσμίας υποβολής γνωμοδότησης για τον καθορισμό των εδρών των ταξί για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης έως τα τέλη Μαΐου του 2012 και δεσμεύευται για την έως τότε έκδοση της τελικής πρότασής του, ώστε να εξαντληθεί κάθε μέσο διαλόγου για την επίτευξη ομόφωνης συμφωνίας μεταξύ των μελών του.

Ωστόσο, για την ώρα και με συμφωνία περίπου 115 μελών από τα 140 του Σωματείου, προσανατολιζόμαστε στην εισήγηση της διατήρησης των υπαρχουσών εδρών στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, με μόνη διαφοροποίηση την ένωση σε μία ενιαία έδρα των όμορων τοπικών διαμερισμάτων Ξάνθης, Ευμοίρου και Κιμμερίων του δήμου Ξάνθης, δημιουργώντας μια έδρα, που αφενός μεν υπερκαλύπτουν ήδη τα ταξί της πόλης της Ξάνθης, αφετέρου δε περιλαμβάνει περίπου τα 2/3 του πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας. Επιπλέον, η χιλιομετρική απόσταση από άκρο σε άκρο της ενιαίας αυτής έδρας δεν υπερβαίνει τα 12 (δώδεκα) χιλιόμετρα και μπορεί να υποστηριχθεί από την υπάρχουσα δομή του ραδιοδικτύου ταξί. Η ύπαρξη χώρων στάθμευσης (πιάτσες) ταξί μάλιστα στην περιοχή του Νοσοκομείου Ξάνθης και στα Κιμμέρια Ξάνθης (νομαρχιακή απόφαση της 17.09.2009 με αρ. πρωτοκόλλου 41719/7271, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ Τεύχος Β 2087/2009) ουσιαστικά οδηγούν στην de facto δημιουργίας αυτής της ενιαίας έδρας.

Το Σωματείο επιθυμεί να ευχαριστήσει προκαταβολικά για την κατανόηση και την αμέριστη πάντα συνεργασία σας, ώστε να επιτύχουμε τα καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και πλαίσιο εργασίας.»

Κύπρος: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών - Αιτήσεις για νέα άδεια οδικής χρήσης αγροτικού ταξί
Αιτήσεις για νέα άδεια οδικής χρήσης αγροτικού ταξί
21/05/2012

H Αρχή Αδειών ανακοινώνει ότι με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου (3) του άρθρου 5 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου (Ν. 9/82) δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση μίας νέας άδειας οδικής χρήσης αγροτικού ταξί με έδρα την κοινότητα Μανδριών.

Η Άδεια Οδικής Χρήσης που θα χορηγηθεί θα διέπεται από τον ακόλουθο όρο:

(α) Το αδειούχο όχημα θα παραμένει καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο στην έδρα του για να εξυπηρετεί τις έκτακτες επιβατικές μεταφορικές ανάγκες του κοινού, εκτός του χρόνου κατά τον οποίο είναι μισθωμένο.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Πάφου από την Παρασκευή 1η Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουνίου, αμφοτέρων των ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων.

ΠΗΓΗ

O.A.E.E. : «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια και εκτύπωση του ειδικού βιβλίου κυκλοφορίας ΤΑΞΙ σύμφωνα με το Ν.3996/2011»


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Ο.Α.Ε.Ε.

Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΟΑΕΕ. 16/15-5-2012

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια και εκτύπωση του ειδικού βιβλίου κυκλοφορίας ΤΑΞΙ σύμφωνα με το Ν.3996/2011.».

Απόφαση Νο 226

Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη
1. Την αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΣΑΠ/Φ122/21/30-3-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας
2. Την προφορική εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης κ. Περπερίδου Παναγιώτας
3. Την διεξαχθείσα μεταξύ των μελών ανταλλαγή απόψεων,

αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει
(συμφωνούντος του Κυβ. Επιτρόπου)

- τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με τη μορφή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και εκτύπωση 45.000 αντιτύπων του «Ειδικού Βιβλίου Κυκλοφορίας ΤΑΞΙ» με τα κάτωθι χαρακτηριστικά όπως αυτά αναφέρονται στο από 15-3-2012 Υ.Σ. του Τμ. Μητρώου:
- Πενηντάφυλλο
- Διάσταση Α4
- Διπλά αριθμημένα φύλλα (καρμπονιζέ)
- Σκληρό εξώφυλλο
Ο Αύξων Αριθμός Βιβλίου θα είναι τυπωμένος στην πάνω δεξιά πλευρά του Ειδικού Βιβλίου και σε όλες τις σελίδες του βιβλίου.
B.Την έγκριση του ποσού των #50.000,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 0891 του προϋπολογισμού έτους 2012 του ΟΑΕΕ.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται την ίδια ημέρα και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

                                Ακριβές απόσπασμα εκ των
                                     επισήμων πρακτικών

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΟΑΕΕ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ ΟΑΕΕ
    ΚΩΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                             ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΖΩΗ

Ελεύθερο Βήμα: Απόψεις Χρήστου Γιάννου (19/05/12)

Μετά από ομόφωνη απόφαση, το Σωματείο ταξί Λάρισας, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο κοινής λειτουργίας με τα ταξί της Γιάννουλης (όμορη έδρα ιδίου Καλλικρατικού Δήμου). 
Με την απόφαση αυτή οι συνάδελφοι της Λάρισας, δείχνουν πόσο εγωιστικά σκέφτονται και δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο, από το προσωπικό και μόνο συμφέρον τους! Στην έδρα του πρώην Δ. Γιάνουλης εδρεύουν 4 ταξί.
 Η Γιάννουλη σύμφωνα με τη τελευταία απογραφή, μαζί με την Φαλάνη, του 2001 έχει 10.022 κατοίκους. Όμως σήμερα έχει φτάσει να έχει πληθυσμό 15.000 κατοίκους (δες εδώ).
Οι συνάδελφοι της Γιάννουλης σύμφωνα με τον Ν Βορίδη, θα υποδεχτούν στην έδρα τους αμέτρητες  νέες άδειες, που αν οι συνάδελφοι της Λάρισας τους αφομοιώσουν δεν θα βγει καμία!
 Δεν χρειάζονται επιπλέον λόγια ο καθένας ας αναλάβει επιτέλους της ευθύνες που θα έχει, αν στο τέλος γίνει αυτό.

 Γιάννος Χρήστος

Περιμετρική ζώνη - Όρια αλλαγής τιμολογίου 1 σε τιμολόγιο 2: Απόψεις - Θέσεις - Προτάσεις Παναγιώτη Σκέντζου (15/05/12)


ΣΚΕΝΤΖΟΣ  Παναγιώτης

Πρόεδρος Σωματείου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Πατρών

  & περιχώρων «Ο ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»

Μέλος  Δ.Σ. Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.

Πάτρα  14/5/2012

ΘΕΜΑ: Περιμετρική ζώνη – Όρια αλλαγής τιμολογίου  σε  τιμολόγιο 2

Μετά την ψήφιση του Ν. 4070/10-4-2012 που θα διέπει στο εξής τη λειτουργία των ΤΑΞΙ και ενόψει των επικείμενων αποφάσεων των Περιφερειακών Συμβουλίων των Περιφερειών της χώρας σχετικά με τις έδρες – διοικητικές μονάδες, πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια της  περιμετρικής ζώνης και ποια η συμβολή της ως συντελεστής  διαμόρφωσης του τιμολογίου.
Σε όλο το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των  Ε.Δ.Χ. αυτ/των ΤΑΞΙ και συγκεκριμένα στα άρθρα του Π.Δ.244/87, καθώς και των Ν.3109/2003 & 4070/2012 που ορίζουν τις έννοιες:
Α) περιμετρικής ζώνης
Β)των εδρών-διοικητικών μονάδων
Γ) των εδρών- ενιαίων διοικητικών μονάδων
ΠΟΥΘΕΝΑ δεν υπάρχει ταύτιση  των εννοιών αυτών. Τα όρια της περιμετρικής ζώνης είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ από τα όρια της ΕΔΡΑΣ.
Συγκεκριμένα Περιμετρική ζώνη είναι ένας από τους 11 συντελεστές διαμόρφωσης του τιμολογίου και αποτελεί κίνητρο για να βγει κάποιο ΤΑΞΙ εκτός των ορίων της ζώνης αυτής, ουδεμία δε σχέση έχει με τα όρια  της διοικητικής μονάδας - έδρας.
Το τιμολόγιο Νο 1 (μονή ταρίφα) εφαρμόζεται στον οικιστικό ιστό των πόλεων, κωμοπόλεων κλπ., όπου υπάρχει μεταφορικό έργο και καλύπτει τα έξοδα κίνησης των ΤΑΞΙ.
Το τιμολόγιο Ν0 2 (διπλή ταρίφα) εφαρμόζεται εκτός του οικιστικού ιστού των πόλεων, όπου δεν υπάρχει όπως είναι φυσικό επιβατική κίνηση και ζήτηση για ΤΑΞΙ και καλύπτει τα κενά χιλιόμετρα  επιστροφής.
EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1η: Τα όρια της περιμετρικής  είναι ανάλογα του μεγέθους των αστικών περιοχών καθώς και της πυκνότητας δόμησης αυτών, γι’ αυτό είναι πάντα διαφορετικών μεγεθών και ακτινών, όπως άλλωστε συμβαίνει παγκοσμίως.
2η: Στην Ευρώπη ισχύουν περισσότερες των δύο (2) περιμετρικών ζωνών με διαφορετικό κόμιστρο, σε πολλές περιπτώσεις τριών (3) και τεσσάρων (4) τιμολογίων ανάλογα της απομάκρυνσης του ΤΑΞΙ από την πόλη που εδρεύει, αυξανόμενο σταδιακά και τούτο για να καλυφθούν τα έξοδα επιστροφής.
3η: Ίδια τιμολογιακή πολιτική εφαρμόζεται στα αστικά ΚΤΕΛ, βάση της οποίας όσο απομακρύνεται το λεωφορείο από το κέντρο της πόλης τόσο αυξάνεται το εισιτήριο, λόγω της μειωμένης επιβατικής κίνησης.

Άρα η περιμετρική διαμορφώνει το τιμολόγιο και ως εκ τούτου η ΜΗ ορθολογική οριοθέτηση της εφαρμογή της δημιουργεί οικονομικά προβλήματα στους επαγγελματίες, με αποτέλεσμα να εξαναγκάζονται σε επιλογή διαδρομών και άρνηση μισθώσεων σε απομακρυσμένες περιοχές του πολεοδομικού ιστού των αστικών κέντρων, πράγμα απόλυτα φυσιολογικό αφού τίποτα και κανένας δεν μπορεί να επιβάλλει σε κάποιον να εργάζεται χωρίς να καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας της άσκησης του επαγγέλματός του, καθώς πρέπει να βγάζει και ένα εύλογο κέρδος για την επιβίωσή του.

 Άλλοι συντελεστές – κίνητρα διαμόρφωσης του τιμολογίου (το οποίο είναι ορθώς οριζόμενο και ελεγχόμενο) από την πολιτεία είναι:
α) Ελαχίστη αποζημίωση ανεξαρτήτως χιλιομέτρων.
β) Έξτρα αποζημίωση για τα οχήματα που μισθώνονται από σταθμούς ταξί που βρίσκονται σε αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς τρένων και υπεραστικών λεωφορείων έτσι ώστε για να καλυφθεί η πολύωρη αναμονή.
γ) Το νυκτερινό τιμολόγιο (Νο 2) και τούτο για να καλύπτεται η μειωμένη ζήτηση ταξί τα βράδια.
δ) Έξτρα αμοιβή για ραντεβού, για να καλυφθεί η ακινησία του οχήματος και η ακύρωση άλλης μίσθωσης προκειμένου να καλυφθεί η μίσθωση για το ραντεβού.
ε) Η έξτρα αμοιβή για αναμονή μισθωμένου οχήματος για να καλυφθεί η καθυστέρηση καθώς και η αναμονή πέραν του 20λεπτου με ελεύθερη διαπραγμάτευση.
στ) Η κάλυψη των εξόδων μισθωμένου οχήματος από τον μισθωτή όπως διόδια, ναύλα καραβιών κλπ.
ζ) Η ειδική και εκτός τιμολογίου αμοιβή από και προς αεροδρόμιο «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» που θεσμοθετήθηκε με σκοπό την κάλυψη των πολύωρων αναμονών για να αποφευχθεί η έλλειψη ταξί που οφείλεται  στο ασύμφορο της διαδρομής και μίσθωσης.
Συμπέρασμα:
Όλοι αυτοί οι συντελεστές αποτελούν και διαμορφώνουν το τιμολόγιο του ταξί, το οποίο είναι ελεγχόμενο από την πολιτεία και καλώς γίνεται έτσι. Άρα  η εφαρμογή του τιμολογίου Νο 2 αποτελεί το βασικό παράγοντα του τιμολογίου και της διαμόρφωσης του εισοδήματος των εκμεταλλευτών ταξί που όπως είναι φυσικό πρέπει να καλύπτονται τα έξοδα άσκησης των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, αλλά να εξασφαλίζεται και ένα εισόδημα διαβίωσης που είναι το ζητούμενο. Άλλωστε αν αυτό είναι παθητικό, ποιος ο λόγος να δραστηριοποιείται σαν επαγγελματίας κάποιος στον κλάδο του ταξί;

Πρέπει λοιπόν η περιμετρική, όπως πάντα αυτό συνέβαινε, να ορίζεται βάση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής και να λαμβάνονται υπόψη όλα τα παραπάνω που προέβλεψε ο νομοθέτης, με στόχο την ομαλή και ορθολογική λειτουργία του επαγγέλματος του ΤΑΞΙ.

Η παραπάνω αναφορά γίνεται διότι βάση του Ν. 4070/2012  άρθρο 83 § 3 πρέπει μέχρι την 10η Ιουνίου 2012 τα Περιφερειακά Συμβούλια κάθε Περιφέρειας να έχουν εκδώσει απόφαση για ενοποίηση των εδρών που θα προκύπτουν από συνένωση υφιστάμενων όμορων εδρών εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας (όπου αυτό είναι εφικτό και απαραίτητο χωρίς να είναι υποχρεωτικό) ή για διατήρηση των υφιστάμενων εδρών όπως προβλέπεται με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 83 καθώς και της παραγρ. 1 του άρθρου 84 του ιδίου νόμου. Δηλαδή η απόφαση θα περιλαμβάνει όλες τις έδρες της χωρικής αρμοδιότητας κάθε Περιφέρειας ανεξάρτητα αν συνενώνονται ή μη.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Η συνένωση δύναται να προκύψει μεταξύ όμορων εδρών εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας (ανά 2 τουλάχιστον), διασφαλίζοντας έτσι χωρική συνέχεια στη νέα έδρα, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό όπως επισημάναμε παραπάνω.
Για λήψη του άρθρου  ΕΔΩ

OAEE - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 29 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘ. 32 Ν. 4075/12 ΠΕΡΙ:
Α. «ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗ» ΚΑΙ
Β. «ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ».
ΣΧΕΤ: Η αρ. 38/2011 εγκύκλιο

Α) ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ   ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

Β) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ - ΠΩΛΗΣΗ ΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΓια λήψη του Εγγράφου  ΕΔΩ

Απάντηση Σωματείου Χαλκιδικής στο Δελτίο τύπου που εξέδωσε η Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. στις 10/5/2012

Απάντηση Σωματείου Χαλκιδικής στο Δελτίο τύπου που εξέδωσε η Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. στις 10/5/2012 (βλ. ΕΔΩ).
Παρασκευή 11 Μαΐου 2012

Με αφορμή το χθεσινό δελτίο τύπου, το οποίο  μάλιστα απευθύνεται  εκτός των Σωματείων  και σε κάθε αρμόδιο όργανο (και επ’ αυτού ζητάμε την άμεση διευκρίνηση σας όσον αφορά ποιους εννοείται άμεσα ενδιαφερόμενους) που αναφέρεται στην  πάγια θέση σας, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις Γενικές Συνελεύσεις, (σας υπενθυμίζουμε  ότι επ’ αυτού του θέματος έγινε μια Γενική Συνέλευση και άρα ο πληθυντικός αποτελεί πλεονασμό) και στα Κλαδικά Συμβούλια (επίσης δυο Κλαδικά Συμβούλια με καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα και όχι δεσμευτικό προς εσάς), ήταν η διατήρηση των εδρών, ότι αυτό επετεύχθη και είναι Νόμος του κράτους. Την ίδια στιγμή, που δια Νόμου η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, έχουν κάνει, η μεν πρώτη  επέκταση των ορίων της μέχρι το Λαύριο, σε επίπεδο Αττικής, η δε δεύτερη επέκταση των ορίων της, επιλεκτικά χωρίς απόφαση Γενικής Συνελεύσεως , η γνωμοδότηση Κλαδικού Συμβουλίου. Σας υπενθυμίζουμε δε, την προτροπή του προέδρου  στο Δ.Σ. (χωρίς απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως  ή γνωμοδότησης του Κλαδικού Συμβουλίου) να φέρουν προτάσεις οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, για συνένωση των περιοχών που επιθυμούν, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν, στον νόμο 4070. Πράγμα που και ο Νομός Χαλκιδικής απαιτούσε σθεναρά και το κάνατε δεκτό, μέχρι την στιγμή που ο Κ Πρωτόπαπας, ο οποίος πραγματικά εμφανίσθηκε ως από μηχανής θεός και ζήτησε επιτακτικά και εκβιαστικά, την απόσυρση όλων των υπόλοιπων περιοχών, πλην Αθηνάς και Θεσσαλονίκης. Το ερώτημα που μπαίνει εδώ, είναι γιατί η Ομοσπονδία των ταξί της χώρας, δέχτηκε διαφορετική μεταχείριση, για δυο Νομούς κατ’ εξαίρεση; Είναι θεμιτό, να υπάρχει σε έναν Νομό, επιλεκτική μεταχείριση προς όφελος ορισμένων Σωματείων, που ταυτόχρονα ενδέχεται να δημιουργούν, συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στα όμορα Σωματεία αυτών; Έχουν εγκριθεί αυτές οι διαφοροποιήσεις, από τις Γενικές  Συνελεύσεις και τα Κλαδικά Συμβούλια του κλάδου;  Γιατί η Ομοσπονδία, περιορίζεται σε αυτήν τη δήλωση (που κατά την γνώμη μας κάθε άλλο, παρά κολακευτική είναι για μια Ομοσπονδία), που υποτίθεται πρέπει να ενδιαφέρεται εξίσου για όλα τα Σωματεία της χώρας) και δεν αναφέρεται στο θέμα της έκδοσης νέων αδειών, που ο νόμος υποχρεώνει τους Περιφερειάρχες, βάση του μαθηματικού τύπου, να εκδώσουν και αν κάνατε μια έρευνα θα ανακαλύπτατε το πόσο τραγικός (χιλιάδες νέες άδειες), είναι αυτός ο αριθμός νέων αδειών. Υπήρχε απόφαση Γενικής Συνελεύσεως  ή έστω γνωμοδότηση Κλαδικού Συμβουλίου, για την συγκεκριμένη συγκατάθεση σας, στον τρόπο της έκδοσης νέων αδειών, με αυτόν τον μαθηματικό τύπο; Ή αντίθετα στο Κλαδικό Συμβούλιο σας εφιστούσαμε την προσοχή, για την παγίδα αυτού και σας λέγαμε σε όλους τους τόνους, ότι αυτός ο μαθηματικός τύπος, είναι η καταστροφή μας και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τον  δεχτείτε;
 Ο μαθηματικός τύπος δεν αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες και δημιουργεί ανισότητες, αλλά και υπέρμετρη έκδοση νέων αδειών. Και εξηγούμε  γιατί.
Α = (Π+Πν)/1000*Σi
Α= άδειες
Π= μόνιμος πληθυσμός (πραγματικός αριθμός και λογικό δεδομένο)
Εδώ ο τύπος εισάγει λάθος δεδομένα (Πν)
 Πν = διανυκτερεύσεις  τριών τελευταίων ετών (3)/1095 που σημαίνει ότι παίρνει ως δεδομένο τις διανυκτερεύσεις των τριών τελευταίων ετών και βγάζει τον μέσο όρο ανά ημέρα (τον οποίο πλέων θεωρεί ως  μόνιμο πληθυσμό) αφού  τον προσθέτει  στο (Π) δηλαδή στον ήδη καταγεγραμμένο και πραγματικό μόνιμο πληθυσμό. Αν και δεν διαμένει μόνιμα τον θεωρεί μόνιμο. Τον εξισώνει δηλαδή με τους μόνιμους κατοίκους. Χωρίς να εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο μετακινείται ο τουρίστας π.χ. αλλά και τις ανάγκες μετακίνησης του με ταξί, που δεν είναι ίδιες με αυτές των μόνιμων κατοίκων, αλλά και που δεν υφίστανται  για όλο  τον χρόνο, παρά μόνο για την τουριστική σεζόν, του ενός μηνός.
α) οδικός τουρισμός που ταξιδεύει με Ι.Χ  και άρα δεν χρειάζεται ταξί.
β) οργανωμένος τουρισμός με ημερήσιο πρόγραμμα επισκέψεων και άρα δεν χρειάζεται ταξί.
γ) τουρισμός all inclusive  όλα πληρωμένα  και άρα δεν χρειάζεται ταξί.
δ) μεμονωμένοι τουρίστες που ενοικιάζουν αυτοκίνητο και άρα δεν χρειάζονται ταξί.
ε) Τουρισμός που μετακινείται με Κ.Τ.Ε.Λ. και άρα δεν χρειάζεται ταξί.
ζ) Όλοι οι τουρίστες που έρχονται με αεροπλάνο, τρένο, πλοίο, οι οποίοι μόλις κατεβούν στις υπερτοπικές αυτές υποδομες, χρησιμοποιούν ταξί της πιάτσας (Θεσσαλονίκης), για να μετακινηθούν στις περιοχές μας  και μάλιστα κλείνουν και την επιστροφή τους με το ταξί που θα τους μεταφέρει και άρα δεν χρησιμοποιούν τα δικά μας ταξί.
η) Μετακίνηση τουριστών, με τα νόμιμα βανάκια των ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων.
θ) Μετακίνηση τουριστών, με παράνομα βανάκια και ταξί (πειρατικά) τα οποία όμως, η αστυνομία στις περισσότερες περιπτώσεις καταγγελιών μας, αδυνατεί να ελέγξει, λόγο φόρτου εργασίας και ελλείψει προσωπικού κατά τους θερινούς μήνες.
Όλα τα παραπάνω, καταστούν το συγκεκριμένο  δεδομένο (Πν), αναξιόπιστο και όχι μόνο. Διότι εισάγει στον τύπο, ψευδή εικόνα πραγματικών συνθηκών  και λειτουργεί παραπλανητικά, για την καθαρή και σωστή αποτύπωση, των πραγματικών αναγκών. θα μπορούσε να αντικατασταθεί και στην θέση του να μπουν, πραγματικά δεδομένα, όπως π.χ. αφίξεις και αναχωρήσεις 3 τελευταίων ετών/1095. Τότε θα είχαμε σωστή εικόνα της ανάγκης μετακίνησης των επισκεπτών.
Το 1000 είναι απλά ο διαιρέτης της παρένθεσης, παίζει όμως πολύ σοβαρό ρόλο στην διαμόρφωση του αποτελέσματος, αν σκεφτούμε ότι αυξάνεται ή μειώνεται κατά περίπτωση, λόγο του πολλαπλασιασμού του, με ένα άλλο αδιευκρίνιστο και υποκειμενικό συντελεστή (ΣΙ) ο οποίος, δεν διευκρινίζεται με ποια κριτήρια θα αυξομειώνεται, από τους κατά τόπους περιφερειάρχες και μάλιστα θέτει όριο προς τα κάτω τον συντελεστή 1,5.
  Στα  δυο Κλαδικά Συμβούλια, όταν ο πρόεδρος ήθελε ομόφωνη απόφαση, για να ξεκινήσουμε απεργία διαρκείας, θέσαμε το ερώτημα πριν να ψηφίσουμε: «Πρόεδρε ούτε μια έκδοση νέας άδειας, ούτε στο παραμικρό χωριό»; και η απάντηση του προέδρου «ούτε μια άδεια, ούτε στο ποιο μικρό χωριό». Ποιες ήταν από εκεί και πέρα οι Γενικές Συνελεύσεις ή τα Κλαδικά Συμβούλια, που αναίρεσαν αυτήν την δέσμευση  και βγαίνουν χιλιάδες άδειες; Δεσμευτήκατε, ότι κάθε εβδομάδα, θα καλούσατε Κλαδικό Συμβούλιο, για να συνδιαμορφώναμε την πρόταση μας και με αυτήν θα πορευόμασταν μέχρι το τέλος. Ούτε ένα Κλαδικό δεν καλέσατε. Ούτε μια Γενική Συνέλευση δεν καλέσατε, ως ορίζει το καταστατικό σε περιπτώσεις τόσο σοβαρές για τον κλάδο. Πότε και σε ποια Γενική Συνέλευση δεχτήκαμε, τα ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. οχήματα ως ανταγωνιστικό προς το ταξί μέσο; Πότε και σε ποια Γενική Συνέλευση, πήραμε απόφαση να παραχωρήσουμε το δικαίωμα μας, για διαπραγμάτευση του κόμιστρου με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. Ε.Δ.Χ. κι έτσι να πετάξουμε το ταξί από τις οργανωμένες μεταφορές;
Πότε καλέσατε Γενική Συνέλευση ή Κλαδικό Συμβούλιο  από την ώρα της απεργία και μετά; Φέρεται ακέραια την ευθύνη για την αποδοχή του Εκτρώματος Βορίδη, χωρίς την έγκριση του συνόλου του Κλάδου  και αποφασίσατε από μόνοι σας, χωρίς τον Κλάδο για την καταστροφή του. Έχετε διχάσει την περιφέρεια, σε ευνοημένους και μη ευνοημένους και προκαλέσατε εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Σωματείων, που θα οδηγήσει σε ολέθρια αποτελέσματα για όλους. Έχετε αποδεχθεί ένα έκτρωμα, το οποίο είναι τόσο προχειρογραμμένο, που επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες, ως επί το πλείστον δυσμενής για  τον κλάδο. Κι σαν να μην έφτανε αυτό, έρχεστε με αυτό το έγγραφο, να μας τραβήξετε το αυτί και να μας πείτε ότι αυτό αποφάσισαν η Γενικές Συνελεύσεις και τα Κλαδικά Συμβούλια, τα οποία εσείς οι ίδιοι απαξιώσατε και υποβαθμίσατε; Αν δεν έχετε το θάρρος, να ζητήσετε συγνώμη από τους χιλιάδες επαγγελματίες που σας στήριξαν και σας έκαναν να φαντάζεται θεοί, στα μάτια όλου του Ελληνικού λαού, αν δεν έχετε την τόλμη να παραδεχτείτε την απερισκεψία σας και να καλέσετε έστω μια Γενική Συνέλευση στην οποία να υποβάλλεται την παραίτηση σας, επειδή δεν καταφέρατε, να αποτρέψετε την καταστροφή αυτού του κλάδου, τότε είναι καλύτερα να σιωπάτε, ως ένδειξη σεβασμού, στους χιλιάδες αγωνιστές του καλοκαιριού, που θυσίασαν τα πάντα, γιατί σας πίστεψαν. Δυστυχώς, δεν φανήκατε αντάξιοι αυτής της τιμής και της πίστης  που απλόχερα σας δώσαμε.
Ο πρόεδρος                                                       Ο γ. γραμματέας

Παπαθανασίου Αντώνιος                                    Δεληάγγελος Νίκος

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτ/του ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (11/05/12)

Σήμερα 11/05/2012 και ώρα 15:27:03, στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (βλ. ΕΔΩ), προφανέστατα, ύστερα και από το έγγραφο που αποστείλαμε νωρίτερα σήμερα στην Ομοσπονδία μας (βλ. ΕΔΩ), αναρτήθηκε η ορθή επανάληψη της διευκρινιστικής εγκυκλίου που αναρτήθηκε εχθές (10/05/12 -  15:08:15) στον ίδιο διαδικτυακό τόπο (βλ.  ΕΔΩ).
Με την νέα (διορθωμένη εγκύκλιο) σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί υποχρεωτικής εκπαίδευσης προκύπτουν τα εξής αυτονόητα:
Α) δεν υφίσταται υποχρέωση προσκόμισης τίτλου σπουδών για τους ήδη κατέχοντες (πριν από την ισχύ του ν. 4070/12 - 10 Απριλίου 12) ειδική άδεια οδηγήσεως Ε.Δ.Χ. αυτ/του, όταν ανανεώνουν αυτή.  
Β) Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να εκδώσουν (νέα) ειδική άδεια οδηγήσεως Ε.Δ.Χ. αυτ/του, θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, πέρα των άλλων προβλεπόμενων δικαιολογητικών, και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ανάλογα με την ηλικία τους.
§  Εφόσον έχουν γεννηθεί πριν την 1η-04-1969, θα πρέπει να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει από το δημοτικό. 
§  Εφόσον έχουν γεννηθεί μετά την 2η-04-1969, θα πρέπει να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει από την υποχρεωτική εκπαίδευση (απολυτήριο Γυμνασίου).
   Η (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
Για λήψη της (ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) της Εγκυκλίου  ΕΔΩΣωματείο ταξί Σπάρτης: Αίτημα προς την Ομοσπονδία. (11/05/12)ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΣΠΑΡΤΗΣ
& ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
«Η ΑΠΕΛΛΑ»
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 61 ΣΠΑΡΤΗ Τηλ/Fax: 27310-83608
Κιν.: 6937 134229, 6974 314388

                                                Σπάρτη  11 Μαΐου 2012
                                Αρ.: Πρωτ.: 17

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστική Εγκύκλιος
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Προς: Πανελλήνια Ομοσπονδία ταξί
Κοινοποίηση: Σωματεία & Περιφερειακά Συμβούλια ταξί

Στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (http://et.diavgeia.gov.gr/f/yme/ada/Β4911-ΨΚΛ) έχει αναρτηθεί η Διευκρινιστική Εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ.:  οικ Α 21891/1786 10/05/12 με θέμα: «Διευκρινήσεις επί του τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τη χορήγηση ή την ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν.4070/2012 (Α’82).»
Στη προαναφερόμενη Εγκύκλιο προβλέπεται ότι ως προαπαιτούμενο δικαιολογητικό (πέρα από την έκδοση), και για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδηγήσεως Ε.Δ.Χ. ταξί, θα είναι το απολυτήριο Γυμνασίου για τους (ήδη) οδηγούς-κατόχους, και εφόσον αυτοί έχουν γεννηθεί μετά την 02-04-1969, για να ανανεωθεί ή άδειά τους θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από την εννεαετή υποχρεωτική εκπαίδευση (6 χρόνια δημοτικό + 3 χρόνια Γυμνάσιο).  
Το Σωματείο μας πιστό στις αρχές του περί αναγκαιότητας εκσυγχρονισμού του Κλάδου και εξειδίκευσης των οδηγών, συμφωνεί με τις διατάξεις του νόμου 4070/12 που καθορίζουν ως ελάχιστο προαπαιτούμενο δικαιολογητικό το απολυτήριο εννεαετούς εκπαίδευσης για τους πολίτες που επιθυμούν να αποκτήσουν ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτ/του και να εργαστούν σε ταξί. Κάποτε ήταν αναγκαίο να γίνει μια αρχή! Περαιτέρω, θα πρέπει να πραγματοποιούνται με ευθύνη των Περιφερειών και τα προβλεπόμενα από την νόμο σεμινάρια των οδηγών ταξί -παλαιών και νεοεισερχομένων- και οι σχετικές (διαχρονικές) διατάξεις να μην μένουν στα χαρτιά και να καθίστανται ουσιαστικά ανενεργές, πληττόμενες και αυτές από την παρατηρούμενη για δεκαετίες στη Χώρα μας γραφειοκρατική αβελτηρία.
Σε καμία περίπτωση όμως οι διατάξεις της υποχρεωτικότητας εννεαετούς εκπαίδευσης δεν πρέπει να ισχύσουν για τους ήδη κατέχοντες ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτ/του, δεδομένου ότι αυτοί έχουν εκδώσει την ειδική άδεια με άλλες διατάξεις, που μέχρι πρόσφατα (10/04/12) δεν προέβλεπαν εννεαετή υποχρεωτική εκπαίδευση. Η ισχύς μιας τέτοιας διάταξης θα επιφέρει τεράστια αναστάτωση και δυσμενέστατα αποτελέσματα στην επαγγελματική δραστηριότητα και τη ζωή πολλών οδηγών ταξί, καθώς και αυτοκινητιστών-ιδιοκτητών ταξί, δεδομένου ότι και η ιδιοκτησία Ε.Δ.Χ ταξί ήταν μέχρι την ισχύ του ν. 4070/12 άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατοχή ειδικής άδειας οδήγησης ταξί. Η πεποίθηση που είχαν κάποιοι όταν θέλησαν να εξασκήσουν το επάγγελμα του οδηγού ταξί, ότι δηλαδή πληρούν τα προσόντα άσκησης του επαγγέλματος, τους οδήγησαν στην κατάθεση αίτησης και των προβλεπόμενων σχετικών δικαιολογητικών για την απόκτηση αυτής· στις περισσότερες δε των περιπτώσεων και στην επένδυση-αγορά Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί όταν εξασφάλισαν την άδεια αυτή. Προφανέστατα, σε κάθε χρονική στιγμή, οι επιλογές όλων αυτών των ανθρώπων κατευθύνθηκαν από τους ισχύοντες νόμους και θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές εφόσον ίσχυε κάτι διαφορετικό. Επομένως δεν είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που βάσει ισχυόντων διατάξεων απέκτησαν μια άδεια, να έχουν ρυθμίσει την επαγγελματική δραστηριότητα και τη ζωή τους, ξαφνικά, με άλλες μεταγενέστερες διατάξεις να μην μπορούν να εργασθούν, σε περιόδους μάλιστα μεγάλης οικονομικής κρίσης.
Καλούμε την Ομοσπονδία μας να προβεί σε όλες αυτές τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να ρυθμιστεί το θέμα, έτσι ώστε να μην αποτελεί ο τίτλος σπουδών δικαιολογητικό για όσους κατόχους ανανεώνουν ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτ/του ταξί, προϋπάρχουσας της ισχύος του ν. 4070/12.
                                                   Για το Δ.Σ.
       Ο πρόεδρος                                O γ. γραμματέας

Σωτήριος Π. Ροϊνός                  Γεώργιος Λ. Βαβουγυιός
Για λήψη του Εγγράφου → ΕΔΩ

Έκδοση - Ανανέωση Ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. Ταξί: Διευκρινίσεις του Υ.Μ.Ε. (11/05/12)


ΕΚΔΟΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΤΑΞΙ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΜΕ - 10-05-12 

Για λήψη του εγγράφου της διευκρίνησης  ΕΔΩ

Έγγραφο - Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 4070/12 προς τις Περιφέρειες (07/05/12)


ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (Α’ 82) «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» και διευκρινήσεις επ’ αυτών αναφορικά µε θέµατα Επιβατηγών ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτων.

Σας αποστέλλουµε απόσπασµα ΦΕΚ που περιλαµβάνει τα άρθρα 82 έως 112 του νόµου, όπως αυτός τέθηκε σε ισχύ από 10 Απριλίου 2012, και σας πληροφορούµε τα εξής:

Για λήψη του Εγγράφου  ΕΔΩ ή ΕΔΩ

Κ.Υ.Α.: Καθορισμός διαδικασίας για την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

Αθήνα, 03.05.2012
Aρ. πρ.: Φ.80000/10255/334

Πληροφ: Σ. Παπαϊωάννου
Τηλέφωνο: 210 - 3368101
Fax: 210 - 3368110
e-mail: asfayt@ggka.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας για την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) και τις διατάξεις του Π.Δ. 258/2005 (Καταστατικό του Ο.Α.Ε.Ε.) όπως ισχύουν,
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α’ 247), όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
4. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Α΄ 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/1992 (Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
5. Τις διατάξεις της αριθμ. 2876/7.10.2009 (Β΄ 2234) απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων»,
6. Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
7. Τις διατάξεις του π.δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών»,
8. Την υπ’ αριθμ. 224/15/24.04.2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε..
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται άμεση δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Ε. λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του, η οποία θα εξισορροπηθεί στο μέλλον από την καταβολή μειωμένων συντάξεων, ωστόσο δεν είναι δυνατό να υπολογισθεί επειδή δεν είναι γνωστός εκ των προτέρων ο αριθμός των ασφαλισμένων που θα κάνουν χρήση της ρύθμισης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Δικαίωμα επιλογής στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από την κατηγορία στην οποία υπάγονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 258/2005, έχουν οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών και είναι ενήμεροι. Επίσης, δικαίωμα επιλογής έχουν και οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που είχαν επιλέξει να μεταταχθούν προαιρετικά σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία και έχουν επανέλθει στην υποχρεωτική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 258/2005 όπως ισχύουν.

Οι προαιρετικά ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012.

2. Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ισχύει για όσο χρόνο οι ασφαλισμένοι είναι ενήμεροι τόσο γιατί καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους όσο και γιατί τηρούν τους όρους της τυχόν ρύθμισης. Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος κατατάσσονται στην κατηγορία που βρίσκονταν πριν την αίτηση και σε κάθε περίπτωση στην κατηγορία που θα υπάγονταν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 258/2005 εάν δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
Ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία έως 31.12.2014 κατατάσσονται αυτοδίκαια από 01.01.2015 στην κατηγορία που θα υπάγονταν εάν δεν είχαν υποβάλλει αίτηση.
Ασφαλισμένοι που επέλεξαν κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία μπορούν οποτεδήποτε να επανέλθουν στην υποχρεωτική κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 258/2005 όπως ισχύουν, με αίτησή τους.
3. Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ασκείται με αίτηση του ασφαλισμένου, άπαξ και ισχύει έως την 31.12.2014. Η κατάταξη στην υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία και η καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία αρχίζει από το επόμενο προς έκδοση δίμηνο μετά την ημερομηνία αίτησης.
Στις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4075/2012 (11.04.2012) και πριν τη δημοσίευση της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία καταβάλλοντας τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές από το αμέσως επόμενο προς έκδοση δίμηνο της δημοσίευσης της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.
4. Ασφαλισμένοι που έχουν ασκήσει ή θα ασκήσουν το δικαίωμα προκαταβολής εισφορών με την έκπτωση του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 (Α’ 66) δύνανται να ασκήσουν παράλληλα και το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
5. Η αίτηση κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία υποβάλλεται στο αρμόδιο, κατά περίπτωση, Περιφερειακό Τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε. το οποίο εκδίδει τη σχετική πράξη κατάταξης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο Υπουργός Οικονομικών
Φίλιππος Σαχινίδης

Ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Γεώργιος Κουτρουμάνης

Ιδιοκτήτες ταξί – Υποψήφιοι στις Εκλογές της 6ης Μαΐου 2012

Ιδιοκτήτες ταξί – Υποψήφιοι στις Εκλογές
ΤΟΥΜΠΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου 
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Οικολόγοι Πράσινοι


ΨΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Γεωργίου
 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΚΚΕ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξίου 
 ΠΙΕΡΙΑΣ - ΚΚΕ