ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Χορήγηση ποσού 26.971.639,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους..!

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΝ-ΠΓΦ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 16936
Θέμα: Χορήγηση ποσού 26.971.639,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους
.
Τελικός Υπογράφων: Υπουργός - Ευριπίδης Στυλιανίδης -
Ημερομηνία Απόφασης: 24/04/2013
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/04/2013 13:06:42
Είδος Απόφασης: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Μονάδα: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θεματική: Λοιπές Επιχορηγήσεις των ΟΤΑ α' και β΄ βαθμού


Αθήνα 24 Απριλίου 2013

Αριθμ. Πρωτ.: 16936

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ.Τζατζιμάκη
Τηλέφωνα: 213 13 64738

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ποσού 26.971.639,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Υπουργός Εσωτερικών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.2., του άρθρου πρώτου, του ν.4093/12 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν.3943/11 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».

3. Την υπ’αριθμ.2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την υπ’αριθμ.54/48667/27-12-12 εγκύκλιό μας.

5. Το από 12.12.12 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, σχετικά με την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

6. Τα επιμέρους Σύμφωνα Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων, τα οποία υπογράφηκαν με έκαστη από τις δικαιούχους Περιφέρειες.

7. Την υπ’ αριθμ. 2/41143/24-4-2013 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την οποία αυξάνονται οι πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 του υπό φορέα 07-990 ΚΑΕ 9222, κατά 30.547.595,00€, για την επιχορήγηση OTA β’ βαθμού της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Επιχορήγηση ΟΤΑ προς κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», τη χορήγηση συνολικού ποσού 26.971.639,00 € στις Περιφέρειες της Χώρας, που αναφέρονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.

Α/Α - ΟΤΑ - (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) - ΠΟΣΟ

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.775.116 €
2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 10.000.000 €
3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 10.000.000 €
4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 600.714 €
5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 298.267 €
6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 297.542 €

ΣΥΝΟΛΟ 26.971.639,00 €

Η εν λόγω επιχορήγηση θα κατανεμηθεί στους λογαριασμούς των Περιφερειών με Χρηματική Εντολή μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδα του Κ.Α. 6118 του Προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2013 των δικαιούχων Οργανισμών και της κατηγορίας εσόδων «Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Υπουργείο Οικονομικών
Γραφείο Υπουργού
Τ.Κ. 101 83 - ΑΘΗΝΑ
2. Ως πίνακας δικαιούχων
3. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ακαδημίας 40
Τ.Κ. 101 74 – ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Οικ. Υπηρεσιών
5. Δ/νση Οικον.& Αναπτ. Πολιτικής Τ.Α.
-Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α.

«ΣΑΤΑ-ΝΙΚΗ» ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΣ»


 «ΣΑΤΑ-ΝΙΚΗ» ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΣ»
 (μέρος Α΄)

Για αυτές τις σκέψεις που θα παραθέσω παίρνω αφορμή από την -καθόλα δικαιολογημένη- διαμαρτυρία των συναδέλφων της Ξάνθης όπου μέσω του προφίλ τους  στο facebook, σχολίασαν το γεγονός του ότι το υπόμνημα που απέστειλε η Ομοσπονδία μας προς τον γεν. γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Αττικής (ΣΑΤΑ) και όχι σε αυτή της Ομοσπονδίας.
Η διαμαρτυρία αυτή δεν είναι ένα απλό πράγμα· έγινε με αναφορά αυτή την «παράλειψη»· ασφαλώς, όμως, δεν περιορίζεται και δεν αφορά αυτή καθ’ αυτή. Υποδηλώνει μια μεγάλη αλήθεια, που εδώ και χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα, πλανάται στα συνδικαλιστικά δρώμενα του Κλάδου μας. Η αλήθεια αυτή δεν είναι άλλη του ότι, παρόλη τη δύναμη της Περιφέρειας, παρότι τα τελευταία χρόνια στην Περιφέρεια έχουν εμφανιστεί αξιολογότατοι συνάδελφοι στελέχη/συνδικαλιστές, τίποτε δεν γίνεται στον Κλάδο, ακόμη και για θέματα που αφορούν αποκλειστικά τα ταξί της Περιφέρειας, χωρίς την συγκατάθεση και την πρωτοβουλία του «συνδικαλιστικού Ιερατείου» που προέρχεται από την Αθήνα. Κάποιοι συνάδελφοι, απλά μέλη, αλλά και στελέχη, έχουν προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα εξειδικεύοντας την διαμορφωθείσα κατάσταση λέγοντας ότι «η Ομοσπονδία ήταν, είναι και θα είναι «παραμάγαζο» του ΣΑΤΑ». Βαριά κουβέντα, διόλου τιμητική για όλους εμάς κυρίως για τα διοικητικά στελέχη που προερχόμαστε από την Περιφέρεια. Είναι έτσι όμως τα πράγματα;  Ήταν και είναι η Ομοσπονδία «παραμάγαζο» του ΣΑΤΑ και αν εν τέλει συμβαίνει αυτό τι κάνουν τα δεκάδες στελέχη του Κλάδου, τι κάνουν οι επικεφαλείς των συνδικαλιστικών παρατάξεων και τα διοικητικά στελέχη της; Μεγάλη συζήτηση πάμε να ανοίξουμε, που αν πιάσουμε την ιστορία από το παρελθόν θα χρειαστούν πολλές, άπειρες σελίδες για να καταλήξεις σε ένα ασφαλές και δίκαιο συμπέρασμα που θα αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Οφείλω όμως, αφού άνοιξα αυτή τη συζήτηση, να υποβάλλω ορισμένα ερωτηματικά προς κάθε κατεύθυνση, έτσι ώστε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προβληματιστούμε και να προτείνουμε λύσεις.
Είναι δυνατόν σε μια Ομοσπονδία που θέλει να λέγεται Πανελλήνια να μην επιδιώκεται η όσο το δυνατόν αναλογικότερη εκπροσώπηση του Προεδρείου, ανάλογα με την δύναμη της κάθε Παράταξης, και, γιατί όχι, και με την αναλογική εκπροσώπηση, με συναδέλφους απ’ όσο το δυνατόν περισσότερες Περιφέρειες της Χώρας που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο;
Είναι δυνατόν, σε αυτές τις δύσκολες εποχές, ο επικεφαλής της πρώτης Παράταξης, στην προκείμενη περίπτωση ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, να μην επιδιώκει την ευρύτερη δυνατή συναίνεση και να «κατασκευάζει», Προεδρείο στο οποίο τις δύο κορυφαίες θέσεις, αυτές  του προέδρου και του γ. γραμματέα (αλλά και του ταμία) να καταλαμβάνουν συνδικαλιστές που προέρχονται από την Αθήνα; Και μάλιστα χωρίς να τηρούν κανένα πρόσχημα αφού στις θέσεις του προέδρου και του γραμματέα της Ομοσπονδίας να προωθούντα τα ίδια ακριβώς πρόσωπα που κατέχουν τις ίδιες θέσεις στο ΣΑΤΑ. Έτσι λοιπόν το χαρακτηριστικό «σιαμαία» που προσφάτως τους προσέδωσαν ορισμένοι έχει κάποια βάση. Στο επιχείρημα που, ενδεχόμενα, θα αντιτείνουν ότι κατά τη συγκρότηση του Προεδρείου, κατά τον Νοέμβριο του 11, οι επικεφαλείς των Παρατάξεων απέκλεισαν κάτι τέτοιο απαντούμε ότι οι προσπάθειες ενός προέδρου μεγάλης συνδικαλιστικής οργάνωσης πανελλήνιας εμβέλειας για αναλογική εκπροσώπηση επιβάλλεται να είναι μόνιμες, διαρκείς και επίμονες και θα πρέπει να εκδηλώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, και πόσο δε μάλιστα σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που ειδικά ο Κλάδος μας βάλλεται από παντού και βρίσκεται σε έναν ανελέητο πόλεμο με την αναδουλειά, αποτέλεσμα κυρίως της οικονομικής δυσπραγίας των συμπολιτών μας. Ενδεχόμενη άρνηση κάποιων, για συνδικαλιστικούς λόγους η για λόγους πρόσκαιρης πικρίας κατά την περίοδο της εκλογής του Προεδρείου, δεν αποτελεί δικαιολογία για τη διαιώνιση μιας σύνθεσης, μιας κατάστασης που ασφαλώς ενισχύει την «κατηγορία» και δικαιώνει αυτούς που ισχυρίζονται ότι η Ομοσπονδία είναι «παραμάγαζο» του ΣΑΤΑ. Με την ευκαιρία αυτών των επισημάνσεων θέλω να υποβάλλω και μια ξεχωριστή ερώτηση στους υπεδραστήριους και πολυγραφότατους προέδρους Λευτέρη Τερζάκη και Νίκο Γκαρέλη. Για τον πρώτο έχει ειπωθεί από γνωρίζοντες ότι άνοιξε την Ομοσπονδία στην Περιφέρεια, και για τον δεύτερο παρατηρούμε ότι οι (σημερινές) προσεγγίσεις για την οργάνωση και δράση του συνδικαλιστικού κινήματος σε ισχυρό περιφερειακό επίπεδο έρχονται σε αντίθεση με την επιδιωκόμενη «αθηναϊκή επικυριαρχία». Μήπως όμως, παρά τα φαινόμενα, και εσείς αγαπητοί φίλοι όταν διοικήσατε την Ομοσπονδία -ταυτόχρονα- από τις δυο κορυφαίες θέσεις, του προέδρου ο πρώτος και του γραμματέα ο δεύτερος, με πράξεις και παραλείψεις σας συμβάλατε στην διαιώνιση αυτού που ονόμασα παραπάνω  «αθηναϊκή επικυριαρχία» και η οποία αποτελεί μια μεγάλη σκιά για το τον Κλάδο δεκαετίες τώρα;
Αυτό που έγινε με την Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας πριν λίγες ημέρες και αποτέλεσε την αφορμή για την διαμαρτυρία των συναδέλφων της Ξάνθης είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι χθεσινό φαινόμενο, αλλά παρατηρείται εδώ και πολύ καιρό· κυρίως όμως δεν είναι τυχαίο φαινόμενο. Οι διαχειριστές της (εγώ είμαι μέλος του Δ.Σ. και δεν τους γνωρίζω) δεν κρατούν κανένα πρόσχημα πλέον. Εδώ και καιρό, με τη δικαιολογία των απελπιστικά δύσκολων οικονομικών της Ομοσπονδίας, την έχουν απαξιώσει, δεν αναρτούν πλέον ούτε τα ενημερωτικά της και έχουν ρίξει το βάρος τους στην Ιστοσελίδα του ΣΑΤΑ με τις δεκάδες διαφημίσεις. Δικαίωμα του κάθε Σωματείου, πολύ δε περισσότερο του ΣΑΤΑ με τα χιλιάδες μέλη να εκσυγχρονίζει και να λειτουργεί την ιστοσελίδα του με όποιον τρόπο θέλει, ακόμη και να χρησιμοποιεί αυτή για ενίσχυση των οικονομικών του. Δικαίωμα, κυρίως όμως υποχρέωση του Προεδρείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ταξί είναι να εξασφαλίζει την ενημέρωση των αυτοκινητιστών ταξί όλης της Χώρας μέσω της Ιστοσελίδας της και όχι να αδιαφορούν για αυτή. Αλήθεια ποιος τους εξουσιοδότησε να μην αναρτούν τα ενημερωτικά της Ομοσπονδίας από την Ιστοσελίδα της; Γιατί διάφοροι παρατρεχάμενοι που εμφανίζονται ως διαχειριστές/υπερδιαχειριστές της σελίδας του ΣΑΤΑ «απείλησαν» με εξώδικο συναδέλφους που διαχειρίζονται εξαιρετικά ενημερωτικές σελίδες αν συνεχίσουν  να αναρτούν θέματα από τη σελίδα του ΣΑΤΑ χωρίς να αναφέρουν τη πηγή τους; Μήπως αυτή η -καταρχήν- λογική και δικαιολογημένη διαμαρτυρία τους έχει σχέση με τα «χαμένα κλικ»; Μήπως λοιπόν το Προεδρείο της Ομοσπονδίας, χωρίς να το θέλει, δεν αντιλαμβάνεται ότι η απαξίωση της σελίδας της Ομοσπονδίας να είναι μια μεθόδευση; Ακόμη και στο Facebοοκ οι ανακοινώσεις το τελευταίο διάστημα προέρχονται από το προφίλ του ΣΑΤΑ και όχι της Ομοσπονδίας που τείνει και αυτό να απαξιωθεί. Α και κάτι άλλο που το έχω πει και άλλες φορές και το οποίο θα πείσει και τον πιο δύσπιστο ότι, τουλάχιστον, η Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, είναι «παράρτημα» του ΣΑΤΑ. Στο πεδίο «ΧΡΗΣΙΜΑ Links» της Ιστοσελίδας της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. εμφανίζεται μόνο το ΣΑΤΑ. Δεν θα έπρεπε εκεί να συμπεριλαμβάνονται και οι ιστοσελίδες και των άλλων Σωματείων ταξί της Χώρας, αυτών που διαθέτουν; Ναι ή όχι; Την απάντηση θα πρέπει να μας τη δώσει το Προεδρείο που σε σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενα Σωματεία δεν απάντησε ποτέ. Και εδώ να σημειώσω ότι μάλλον την απάντηση την οφείλει ο τέως γραμματέας της Ομοσπονδίας και επικεφαλής της δεύτερης σε δύναμη Παράταξης της Ομοσπονδίας τον οποίο θυμάμαι το 2009 με πόσο κέφι είχε φέρει στην Πελοπόννησο το πρώτο τεύχος της νέας τότε taxinews, παρουσιάζοντάς την ως το νέο εκδοτικό εγχείρημα του Κλάδου (συνεργασία Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α., ΣΑΤΑ, TAXIMAGAZINE) που όλοι θα έπρεπε να στηρίξουμε. Σήμερα αυτό έχει καταλήξει (πάντα ήταν) αποκλειστικό όργανο του ΣΑΤΑ, όπου την ηλεκτρονική μορφή του εντύπου  αυτού  οι διαχειριστές της σελίδας του ΣΑΤΑ μας «απαγορεύουν» -απειλώντας μας με εξώδικα- να αναρτούμε στις σελίδες μας χωρίς να αναφέρουμε την πηγή μας. Εννοείται  φυσικά ότι η εφημερίδα της Ομοσπονδίας μας έχει να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της από τον Δεκέμβριο του 2011 όπου αναρτήθηκε και το τελευταίο τεύχος 35 και σήμερα έχουμε φτάσει στο τεύχος 50! Αλήθεια γιατί δεν αναρτάται η εφημερίδα εκεί; Είναι δύσκολο αυτό; Αφού δε θέλει χρήματα. Είναι πανεύκολο. Η θα πρέπει τα «κλικ» να οδηγούνται εκεί που πρέπει να οδηγούνται; Έχω πολλά παραδείγματα που, δυστυχώς, βαραίνουν τη ζυγαριά προς την μεριά του «παραρτήματος» για να μην υιοθετήσω τον, ουδόλως τιμητικό, χαρακτηρισμό "παραμάγαζο". Δεν ωφελεί να τα παραθέσω. Άλλωστε όλοι αυτοί που θα πρέπει να αφυπνιστούν, να προτείνουν και να δράσουν γνωρίζουν πολλά παραπάνω από εμένα.
Η εποχή που πρέπει να αλλάξουν σχεδόν όλα νομοτελειακά φτάνει, έφτασε! Ο Κλάδος μας πεθαίνει. Πραγματικά, αν όλοι εμείς που μας έχει δοθεί η εντολή να υπερασπίζουμε τις (επαγγελματικές) τύχες των χιλιάδων συναδέλφων μας δεν αφυπνιστούμε σήμερα, τώρα, δεν απέχει πολύ η εποχή που στα αφιερώματα περιοδικών για τα «επαγγέλματα που έφυγαν» θα προστεθεί και το δικό μας. Κλείνω εδώ το πρώτο μέρος των σκέψεων αυτών. Στο δεύτερο μέρος που θα ακολουθήσει το συντομότερο δυνατόν, πέρα από σκέψεις και διαπιστώσεις θα καταθέσουμε και ειδικευμένες προτάσεις για όλα τα παραπάνω θέματα που θίξαμε με το παρόν.

Σπάρτη 21 Απριλίου 2013

Σωτήρης Ροϊνός
πρόεδρος Σωματείου ταξί Σπάρτης·
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ταξί.
Τηλ.: 6937 134229
Fax: 2731 500501

ΟΑΕΕ Ανακοίνωση - 18/4/2013
Ο ΟΑΕΕ σας ενημερώνει ότι με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοι­νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση, τροποποιείται και συμπληρώνεται η προηγούμενη υπουρ­γική απόφαση Φ80000/10255/334/06.06.2012 (ΦΕΚ 1849/τ.Β’/13.06.2012) η οποία έδινε την δυνατότητα επιλογής κατώ­τερης ασφαλιστικής κατηγορίας με την βούληση του ασφαλισμέ­νου, δίνοντας δυνατότητα επανόδου για μια και μόνο φορά, για όσους απώλεσαν το δικαίωμα αυτό στο παρελθόν ή απωλέσουν στο μέλλον.
Συγκεκριμένα, η Υπουργική Απόφαση ορίζει:
1. Η παράγραφος  3 της υπ’ αριθμ. Φ.80000/10255/334/06.06.2012 Υπουργικής Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
          «3. Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ασκείται με αίτηση του ασφαλισμένου και ισχύει έως την 31.12.2014. Η κατάταξη στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία και η καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών αρχίζει από το επόμενο προς έκδοση ακέραιο δίμηνο μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Σε περίπτωση απώλειας για οποιοδήποτε λόγο του δικαιώματος επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, ο ασφαλισμένος δικαιούται να επανέλθει με νεότερη αίτησή του για μία και μόνο φορά, κατατασσόμενος στην επιλεγείσα κατηγορία και καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές από το επόμενο προς έκδοση ακέραιο δίμηνο της νέας αίτησης, συντρεχουσών βέβαια και όλων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την παρούσα Υπουργική Απόφαση».
2.  Ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που κατετάγησαν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 13.06.2012 και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και απώλεσαν για οποιοδήποτε λόγο το δικαίωμά τους, δύνανται να επανέλθουν για μία και μόνο φορά με νέα αίτησή τους, εφόσον συντρέχουν και όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. Φ.80000/10255/334/06.06.2012 Υπουργική Απόφαση. Και στην περίπτωση αυτή η κατάταξη στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία και η καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών αρχίζει από το επόμενο προς έκδοση ακέραιο δίμηνο μετά την ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

 
Έχω αρχίσει να γραφώ αυτό το άρθρο εδώ και τέσσερις ημέρες. Μέχρι τώρα έχω γράψει και έχω σβήσει δέκα σελίδες. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα να το αναλύσω τόσο ώστε να το σκεφτούν όλοι πριν το απορρίψουν. Άλλωστε δεν είναι μια πρόταση προς ψήφιση στη Γενική Συνέλευση. Δε χρειάζεται να συμφωνήσετε. Ελπίζω όμως και αυτό το άρθρο να γίνει αφορμή για να γεννηθούν από εσάς και κάποιες άλλες ιδέες. Ίσως πιο εφικτές, ίσως με μεγαλύτερη αποδοχή από το σύνολο. Κάποιοι από εσάς ίσως το θεωρήσουν επιστημονική φαντασία. Να θυμίσω όμως ότι το "Παρίσι του 2000" του Ιουλίου Βερν κάποτε επιστημονική φαντασία ήταν. Το ίδιο και το δορυφορικό τηλέφωνο στο STAR TREK τη δεκαετία του '70.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Οι δυσκολίες στην υλοποίηση πολλές. Ίσως με τη μορφή που έχω στο μυαλό μου και θα αναλύσω εδώ ακόμα περισσότερες. Επιλεγώ αυτή τη μορφή όχι γιατί είναι εύκολη φυσικά. Το εύκολο είναι να μη κάνεις τίποτα. Μπορείς να περιμένεις μέχρι να έρθει η ώρα να βάλεις και εσύ μια αγγελία σαν αυτή που διάβασα χθες σε Θεσσαλική εφημερίδα αγγελιών.
Χαρίζεται άδεια ταξί στην Ελασσόνα.
Δώρο το αυτοκίνητο Mercedes 2500 κυβικά.
Δε θα ήθελα όμως να επικεντρωθούμε στις δυσκολίες. Αν το κάνουμε αυτό κακώς γραφώ το άρθρο. Αυτό που θέλω είναι να σκεφτούμε ιδέες για να προχωρήσουμε. Το "δεν γίνεται" το χορτάσαμε όλοι μας. Γράφω αυτό που είπα σε συνάδελφο όταν προσπαθώντας να το συζητήσω μαζί του το μόνο που έκανε ήταν να ψάχνει να βρει επιχειρήματα για να με πείσει ότι δεν γίνεται:
"Κώστα, όταν σου κάνει κάποιος μια πρόταση η πρώτη υποχρέωση σου είναι να προσπαθήσεις να την καταλάβεις. Η δεύτερη να προσπαθήσεις να κρίνεις αν σε συμφέρει. Και η τρίτη και σημαντικότερη, αν κρίνεις ότι σε συμφέρει, όχι να αποφασίσεις ότι δεν γίνεται αλλά να ψάξεις να βρεις με πιο τρόπο θα γίνει..."
Επιλέγω να αναφέρω δυο από τις δυσκολίες αυτές που θεωρώ σημαντικότερες. Τα νομικά πλαίσια στην Ελλάδα υπάρχουν είτε για να αλλάζουν είτε για να μπαίνεις από το παράθυρο.
1) Ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Είμαστε έτοιμοι να απορρίψουμε πάντα κάτι καινούργιο χωρίς να το ψάξουμε πρώτα. Τις περισσότερες φορές ανοιχτό μυαλό και ταξιτζής δεν πάνε μαζί. Σε αυτό όμως μπορεί να βοηθήσει η κρίση. Η ρήση "Σκέπτεσαι καλύτερα με γεμάτο στομάχι" δεν είναι πάντα σωστή. Στην περίπτωση μας μπορεί το άδειο στομάχι να βοηθήσει το μυαλό μας να ανοίξει. Το θεωρώ απαραίτητο γιατί πάντα ήμουν υπέρ των συνενώσεων και ποτέ υπέρ της διάσπασης. Θεωρώ δεδομένο ότι για να έχουμε το ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΦΕΛΟΣ πρέπει να μπούμε μέσα στην εταιρία ΟΛΟΙ!
2) Τα διαφορετικά συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε όλοι κάτοχοι αδειών σε ποσοστό 100% (ολόκληρα). Υπάρχουν συνάδελφοι που ηχούν ποσοστό επί της άδειας, συνήθως το 50% (μισά). Αυτό είναι πολύ πιθανό να αλλάξει σύντομα. Και πάλι λόγω της κρίσης. Όσο τα μεροκάματα συμπιέζονται όλοι μας ψάχνουμε τρόπο επιβίωσης. Όσοι από εμάς μείνουμε στο επάγγελμα θα προσπαθήσουμε να γίνουμε ολόκληροι για να επιβιώσουμε. Και σε αυτό θα βοηθήσει η κρίση. Η τιμή της άδειας (π.χ. στη Λάρισα) από 300.000 ευρώ έπεσε στις 40.000. Με αυτούς τους ρυθμούς είναι κάτι παραπάνω από πιθανό η άδεια να πωλείται 20 ή ακόμα και 10.000. Έχω ρωτήσει αυτές τις μέρες τουλάχιστον 15 συναδέλφους αν θα προσπαθούσαν να γίνουν ολόκληροι σε περίπτωση που η τιμή του μισού ήταν 5 ή 10.000, έχουν δεν έχουν λεφτά. Η απάντηση ήταν πάντα ναι.
Επειδή λοιπόν αυτό το άρθρο δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια σκέψη σε θεωρητική βάση με σκοπό να καταγράψει πιθανά πλεονεκτήματα σε συγκεκριμένες συνθήκες και επειδή το να γίνουμε ολόκληροι, μπορεί να μην είναι δεδομένο, αλλά πλέον είναι πιθανό όσο ποτέ, κάνω μια υπόθεση εργασίας και θεωρώ δεδομένο ότι ξυπνάμε αύριο το πρωί όλοι μας πεινασμένοι αλλά με ανοιχτό μυαλό και είμαστε ξαφνικά όλοι ολόκληροι.
Για να μπορέσω να δώσω παραδείγματα με αριθμούς παίρνω σαν δεδομένα τα στοιχεία και τις συνθήκες της Λάρισας. Ο καθένας ας το σκεφτεί και ας το προσαρμόσει στον τόπο του.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
1) ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
2) ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
3) ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
4) ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΔΕΙΑΣ
5) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΥ
6) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΣ
Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι σημαίνει πάνω κάτω το κάθε ένα από αυτά.
1) ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Δεν έχω να πω πολλά για αυτό. Τα πράγματα είναι απλά. Πέντε μέρες την εβδομάδα, οχτώ ώρες την μέρα. Πληρωμή με μισθό και μέρισμα στο τέλος κάθε τριμήνου. Με αυτό τον τρόπο οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσης είναι εξασφαλισμένες. Δεν είναι το ίδιο να δουλεύεις 12 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα για να επιβιώσεις και να μην έχεις δικαίωμα όχι μόνο να πάρεις άδεια αλλά ούτε να αρρωστήσεις. Ο καθένας θα μπορεί να πάρει την άδεια του κανονικά και να συνεχίσει να πληρώνεται. Κάποιος μπορεί να πει ότι έχει ανάγκη από λεφτά και πρέπει να δουλεύει 15 ώρες τη μέρα για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Ας καθίσει να υπολογίσει τι βγάζει σήμερα. Είμαι σίγουρος ότι τα λεφτά που θα παίρνει από την εταιρία θα είναι τουλάχιστον τα ίδια με αυτά που βγάζει.
Πάντα υπάρχει και η επιλογή των ωραρίων. Πάντα υπάρχει η επιλογή του να πάρεις κάτι παραπάνω. Αν κάποιος θέλει να δουλεύει μόνο μέρα είναι ελεύθερος να το κάνει. Αν κάποιος έχει μεγαλύτερη ανάγκη από χρήματα μπορεί να επιλέξει να δουλεύει βραδινές βάρδιες και Κυριακές λαμβάνοντας τις αντίστοιχες προσαυξήσεις. Αν λοιπόν κάποιος δούλευε λιγότερο με τις ίδιες απολαβές θα είχε κανένα λόγω να πει όχι;
2) ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
Σήμερα λόγω της αναδουλειάς όλο και περισσότερο φουντώνει μια άτυπη κόντρα ανάμεσα στους ιδιοκτήτες με οδηγό και σε αυτούς χωρίς οδηγό. Ο καθένας διεκδικεί μεγαλύτερο κομμάτι από την, χαρακτηριστικά μικρή πλέον, πίτα. Όσοι δεν έχουν οδηγό δε θέλουν να υπάρχουν οδηγοί και όσοι έχουν δε θέλουν να χάσουν τα 300 ευρώ του ενοικίου. Ότι και να γίνει με το σημερινό τρόπο δουλειάς δε θα πάψουν να υπάρχουν οδηγοί. Να με συγχωρήσουν οι οδηγοφάγοι αλλά τις καταγγελίες κατά συναδέλφων στο ΙΚΑ τις θεωρώ ανούσιες και ανήθικες. Το μόνο που μπορούν να προκαλέσουν είναι πρόσθετα προβλήματα όχι μόνο σε μια μερίδα ιδιοκτητών αλλά στο σύνολο. Αν βεβαία η κρατική μηχανή αποφασίσει να κάνει ελέγχους ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.
Τι θα γινόταν όμως αν έλεγες σε κάποιον οδηγομάχο να δώσει αυτός τα 300 ευρώ ή έστω 200 σε κάποιο συνάδελφο για να μη βάλει οδηγό; Δε θα τα έδινε κανένας. Και εκτός αυτού οι περισσότεροι θα έβαζαν τον εαυτό τους στην κατηγορία αυτών που θα μπορούσαν να έχουν οδηγό και θα διεκδικούσαν τα χρήματα αυτά για τον εαυτό τους. Και πάλι τζίφος...
Αυτό όμως δεν ισχύει στην περίπτωση της εταιρίας του άρθρου μας. Σήμερα στη Λάρισα υπάρχουν 265 ταξί, με τις συνενώσεις του νόμου 4070 γίνονται 268. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν στα ταξί 400 άτομα. 300 ιδιοκτήτες, 70 οδηγοί και 30 συγγενείς πρώτου βαθμού. Περίπου βέβαια γιατί τα νούμερα μεταβάλλονται καθημερινά. Αν αύριο ξυπνήσουμε ξαφνικά και είμαστε όλοι ολόκληροι θα δουλεύουν πάλι 400. Γιατί; Γιατί κάποιοι από τους μίσους που θα γίνουν ολόκληροι θα έχουν πλέον περιθώριο να βάλουν οδηγό ή να ανεβάσουν στο ταξί τη γυναίκα ή το παιδί τους.
Τι θα γινόταν όμως αν η εταιρία προσέφερε μια θέση εργασίας ανά άδεια, δηλαδή 268 θέσεις εργασίας; Σήμερα τα 400 άτομα κάνουν, ας πούμε, τζίρο 1350 ευρώ συν ΦΠΑ το μηνά. 540.000 ευρώ!!! Είναι λίγα; Όχι, είμαστε πολλοί. Αν οι εργαζόμενοι γίνουν όμως 268 τα 1350 γίνονται 2000 και κάτι ψιλά για τον καθένα!!! Τι μένει από τα 1350; Έχω κάνει την ανάλυση των εξόδων σε άλλο άρθρο. Περίπου... τίποτα! Από τις 2000 όμως; Μήπως δεν είναι αρκετά για είναι όλοι ευχαριστημένοι; Ας δούμε τις πιθανές περιπτώσεις:
Α) Αυτοκίνητο που δεν απασχολεί οδηγό. Δε χρειάζεται ανάλυση. Βγάζει περισσότερα από όσα έβγαζε δουλεύοντας λιγότερο.
Β) Αυτοκίνητο που απασχολεί οδηγό. Βγάζει όσα έβγαζε και κάτι παραπάνω και επίσης τα 300 ευρώ του οδηγού. Ποιος ο λόγος να έχει οδηγό; Ο οδηγός του έδινε 300 ευρώ που στην ουσία δεν ήταν καθαρά. Τώρα θα παίρνει 650 μεικτά παραπάνω!
Γ) Αυτοκίνητο με οδηγό συγγενή πρώτου βαθμού. Είναι αυτοί που κερδίζουν λιγότερο σε σύγκριση με τους υπόλοιπους αλλά και αυτοί κερδισμένοι θα είναι. Αν ο Κίτσος με την Τασούλα κάνουν μαζί τζίρο 2000 - 2200 ευρώ (και όχι 2 * 1350 = 2700 γιατί πρέπει και να βλέπει ο ένας τον άλλο) και τους μένουν ουσιαστικά τα 600 ποιος ο λόγος να μη δουλεύει ο Κίτσος μονός του 40 ώρες την εβδομάδα και να μη παίρνει και πάλι αυτά τα 600; Και αυτά τα 600 θα τα πάρει μόνο από την αναδιανομή. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι αύξησης του καθαρού κέρδους που δεν έχω αναλύσει ακόμη.
Αν διαβάσει αυτό το άρθρο και κάποιος οδηγός θα ρέπει να του πω ότι δεν αχώ κανένα θέμα μαζί τους. Στην πιάτσα δεν ξεχωρίζω οδηγούς και ιδιοκτήτες αλλά ανθρώπους. Εδώ όμως μιλάμε για επιχειρηματικές κινήσεις επιβίωσης και όχι για ανθρώπους. Όπως θα πω στον ιδιοκτήτη μισής άδειας δώσε 5000 για να γίνεις ολόκληρος να επιβιώσεις, έχεις δεν έχεις, έτσι θα πω και στον οδηγό αν θέλεις να ζήσεις από το ταξί δώσε 10.000 ευρώ να γίνεις ιδιόκτητες. Έχεις δεν έχεις.
3) ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Ένας επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας. Ας δούμε κάποιες πιθανές περιπτώσεις
Α) Πετρέλαιο. Αν υποθέσουμε ότι σήμερα τα 400 άτομα καίνε ο καθένας δέκα ευρώ πετρέλαιο την ημέρα, στο σύνολο 4000 ευρώ. Αν δουλέψουμε με βάρδιες αυτά τα 4000 ευρώ θα γίνουν το πολύ 2500! Γιατί; Μα γιατί θα περιοριστούν στο ελάχιστο τα κενά χιλιόμετρα! Σε μια βραδινή βάρδια π.χ. Δευτέρας αντί για 150-200 αυτοκίνητα δουλεύουν 50 αυτά θα κάνουν τις τετραπλάσιες κούρσες από ότι έκαναν κανονικά. Θα υπάρχουν επιστροφές από εξωτερικές πιάτσες, θα σταματήσουν οι βόλτες γύρω γύρω ψάχνοντας για πιάτσα με λίγα αυτοκίνητα. Θα σταματήσει η χρήση του αυτοκινήτου το χειμώνα και το καλοκαίρι στο ρελαντί για το καλοριφέρ και τον κλιματισμό. Γιατί θα σταματήσει; Γιατί δε θα υπάρχει αναμονή παρά μονό στο ελάχιστο! Θέλετε να σας πω ποσό κάνει 1500 επί 365 μέρες; Τα λεφτά του λόττο και κάτι παραπάνω. 550.000 ευρώ! Κάτι λιγότερο από 2000 ευρώ έκαστος. Όσα δηλαδή βγάζει καθαρά κάποιος από εμάς σήμερα σε περισσότερο από τέσσερις μήνες!
Β) Αγορά οχήματος. Στοχευμένες αγορές από την Α.Ε. μονο δύο τύπων αυτοκινήτων. Ας πούμε Mercedes C για όσους πελάτες γουστάρουν βλαχομπαρόκ καταστάσεις και Octavia 5 λόγω του ότι είναι φτηνά και με μικρή κατανάλωση. Αν αυτά τα αυτοκίνητα τα αγοράζεις π.χ. σε εικοσάδες έχεις πολλά περιθώρια να πιέσεις για μείωση της τιμής. Συνάδελφοι που το έκαναν το 2004 (21 άτομα) πήραν το αυτοκίνητο (octavia, αξίας 17.000) 1500 ευρώ φτηνότερα. Με έκπτωση από Ελλάδα. Αν το κανείς χτυπώντας την πόρτα του εργοστασίου;
Εκτός αυτού έχεις τη δυνατότητα να παροπλίσεις άτυπα και έναν αριθμό αυτοκινήτων. Αν γυρίσει τώρα κάποιος να μου πει ότι το ταξί πρέπει να δουλεύει 24 ώρες, ας κάνει μια βόλτα στην Ελλάδα να μετρήσει και να μου πει ποσά ταξί δουλεύουν 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα. Αν π.χ. παροπλίσουμε τα 68 από τα 268 θα κερδίσουμε
68*17000= 1.156.000 μέσα σε μια δεκαετία!
Αν κερδίσουμε και από την αγορά των υπολοίπων 2500 από το καθένα, με αγορά 20 οχημάτων το χρόνο επί δέκα χρόνια
200*2500= 500.000 ευρώ
Στο σύνολο 1.650.000. Δηλαδή 165.000 το χρόνο
Γ) Συνεργείο της εταιρίας. Τα αυτοκίνητα της εταιρίας θα πηγαίνουν εκεί και μόνο. Προσέξτε: Μιλάμε για δύο τύπους αυτοκινήτων και μόνο. Ο μηχανικός που θα δουλεύει εκεί, από τη στιγμή που θα ασχολείται μόνο με αυτούς τους δύο τύπους θα μπορεί να έχει σε μικρό χρονικό διάστημα την πείρα και την τεχνογνωσία που έχει και ένας καλός μηχανικός. Δε χρειάζεται να πω επίσης ότι η εταιρία θα κάνει και εισαγωγές καινούργιων και κυρίως μεταχειρισμένων ανταλλακτικών. Με μαζικές αγορές, αφού μιλάμε για δυο τύπους, μπορεί να αυξήσει την ποσότητα και να ρίξει ακόμα περισσότερο τις τιμές. Πόσο μας στοιχίζουν σήμερα σέρβις και αβαρίες; Να πούμε 500.000 το χρόνο; Μετά δε πρόκειται να στοιχίσουν πάνω από 232.000. Πόσα μένουν; 268.000. Ένα χιλιάρικο ο καθένας μας. Δε χρειάζεται να σας πω ότι το συνεργείο θα είναι ανοικτό και στα ι.χ. Με μηδενικά επιπλέον έξοδα και με χαρακτηριστικά φτηνές τιμές μπορεί να φτάσει να εξυπηρετεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των αυτοκινήτων της πόλης και να αρχίσει να βγάζει έξτρα έσοδα που σήμερα ούτε μπορούμε να φανταστούμε.
4) ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΟΧΗΣ
Ευκολονόητο νομίζω, δεν έχω να πω πολλά. Ποσό στοιχίζει η άδεια προ εταιρίας; Ας πούμε 20.000 ευρώ. Πωλούνται ελεγχόμενα μέσω της εταιρίας και πάντα μία μία. Πόσο; Ας πούμε... 80.000! Γιατί κάποιος να δώσει τόσα; Για δύο λόγους. Πρώτα από όλα θα πωλείται μόνο ένα. Ανταγωνισμός γιοκ! Και επίσης θα μιλάμε για μια θέση εργασίας με στάνταρ μισθό αλλά και μέρισμα! Αυτό που δεν έχει πλέον κανένας σε αυτή τη χώρα...
Πόσα θα πάρει ο συνάδελφος που αποχωρεί; Θυμηθείτε ότι θα έπαιρνε 20. Θα πάρει 50.000 συν την αξία του οχήματος που έβαλε στην εταιρία όταν μπήκε. Και φυσικά το υπόλοιπο θα πάει στην εταιρία.
Δε μου φαίνεται άσχημο... εσάς;
5) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΥ
Δε χρειάζεται να πω πολλά. Αυτά που λέμε και γραφούμε κάθε μέρα και έκανε η CANDIA πριν οχτώ χρόνια δε θα τα αναλύσω εγώ οχτώ χρόνια μετά. Οποίος θέλει ας πάρει ένα τηλέφωνο τον Ψαράκη να τον ρωτήσει. Εδώ να πω ότι σκόπιμα δεν αναφέρω το EUROTAXI γιατί η CANDIA είναι μια εταιρία και το EUROTAXI πολλές.
Δημιουργούμε όμως και άλλες προοπτικές. Αν π.χ. η εταιρία κλείσει "πακέτο" 100 κούρσες με 40% έκπτωση σε κάποια νεκρή ώρα ποιον θα πειράξει; Αυτόν που θα πάει; Γιατί; Μισθό έπαιρνε, μισθό θα πάρει. Αυτό που θα γίνει είναι να μεγαλώσει έστω ελάχιστα το μέρισμα του. Θα διαμαρτυρηθεί για τις φθορές; Ποιες φθορές; Αυτές που πληρώνει η εταιρία;
Θα πειράξει τον πελάτη που θα πληρώσει λιγότερο;
Θα πειράξει τον ανταγωνιστή; Ποιον ανταγωνιστή; Αφού λέμε θα είμαστε όλοι μαζί.
Μήπως θα πειράξει το δήμαρχο γιατί θα είμαστε παράτυποι; Αν πάρουμε 1000 παιδιά και τα πάμε μισοτιμής στο σχολικό πάρτυ την άλλη μέρα ο δήμαρχος θα είναι πρωτοσέλιδη φωτογραφία με τον πρόεδρο της εταιρίας να δίνει συγχαρητήρια γιατί το ταξί έδειξε το κοινωνικό του πρόσωπο.
Θα πειράξει την αστική συγκοινωνία; Μπορεί... Αλλά άπλυτα δεν έχεις μόνο εσύ. Έχουν όλοι. Σήμερα όμως με σωματεία οικονομικά διαλυμένα και ομοσπονδία σκορποχώρι δε μπορείς να σηκώσεις κεφάλι. Αν έχεις μια σοβαρή και οικονομικά δυνατή εταιρία το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πεις ότι οποίος θέλει πόλεμο θα τον έχει. Αν όμως αυτός ο όποιος συνειδητοποιήσει ποιον έχει απέναντι του το τελευταίο πράγμα που θα θελήσει είναι πόλεμος.
Και ένα άλλο θέμα. Σήμερα λένε πολλοί ότι καλό θα ήταν οι συνεταιρισμοί και τα ραδιοδίκτυα να έχουν για πρόεδρο μάνατζερ. Το βασικό επιχείρημα που ακούω είναι ότι ο ταξιτζής, επειδή από το ταξί ζει, αυτό που θα κοιτάξει να κάνει είναι να "πασαλείψει" τη δουλειά που έχει να κάνει για να βρει χρόνο να δουλέψει. Εγώ διαφωνώ. Θέλω πρόεδρο ταξιτζή. Στην περίπτωση μας δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Ο πρόεδρος θα πληρώνεται το μισθό του συμπληρώνοντας το οκτάωρο του ΟΧΙ εξυπηρετώντας πελάτες αλλά κάνοντας τις επαφές και τις κινήσεις που χρειάζεται για τη δημιουργία έργου. Οχτώ ώρες τη μέρα χωρίς παραστάσεις αλλά με μισθό. Πόσο πιθανό είναι να μη κάνει τίποτα; Καθόλου. Και λέω καθόλου γιατί υπάρχει και άλλος λόγος πέρα από τον ελεύθερο χρόνο. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τα κοινά γιατί δεν έχουν την οικονομική άνεση που χρειάζεται. Σε αυτό το μοντέλο όμως θα ασχοληθούν. Πλέον οι επιλογές σου θα είναι εκνευριστικά πολλές.
6) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Α.Ε. ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΣ
Αυτό και αν θα σας φανεί τρελό. Και όμως είναι τόσο απλό και εύκολο να γίνει. Ένα παράδειγμα μόνο και εσείς αφήστε τη φαντασία σας να οργιάσει. Ας πούμε, γιατί η εταιρία να μην έχει ένα street cafe στο κέντρο της πόλης που θα δίνει στον ταξιτζή έναν καπουτσίνο με 50 λεπτά και μια τυρόπιτα με αλλά 50; Εγώ δίνω για αυτά περίπου 130 ευρώ το μήνα. Αν δίνω 30 θα έχω 100 ευρώ παραπάνω εισόδημα από το πουθενά. Και φυσικά το καφέ δε θα είναι μόνο για ταξιτζήδες. Θα βγάζει τα έξοδα του από τους εξωτερικούς πελάτες. Θα παρέχει έκπτωση επίσης στους τακτικούς πελάτες της εταιρίας, αυτούς που θα έχουν κάρτα μέλους. Ακόμα και κέρδος σε μετρητά να μη βγάζει το μαγαζί το όφελος και πάλι θα είναι τεράστιο! Αν βγάζει και μερικά μετρητά παραπάνω ακόμα καλύτερα. Μεγαλώνει το μέρισμα που θα πάρουμε στο τέλος του τριμήνου. Σκεφτείτε το αυτό σε ότι είδους μαγαζί θέλετε!
Υπάρχουν και πολλά άλλα που μπορώ να γράψω. Δε θα το κάνω. Αυτός που θέλει να καταλάβει (όχι να συμφωνήσει, να καταλάβει) έχει ήδη καταλάβει.
Γραφώ ένα τελευταίο που ξεχωρίζω από τα υπόλοιπα γιατί δεν είναι στους σκοπούς της εταιρίας αλλά έρχεται από μονό του. Αν πάρετε από την 5000 ευρώ καθαρά σαν μισθό... προσέξτε...άλλο το μέρισμα, μονό μισθό... πόσο φόρο θα πληρώσετε με το νέο φορολογικό; Θα σας πω... μηδέν ευρώ. Αν όμως έχει 5000 ευρώ κέρδος το ταξί σας;
5000 * 26% = 1500 ευρώ συν την προκαταβολή του επομένου έτους...
Σε καλή μεριά...

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ "ΑΝΑΤΡΟΠΗ"


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΕΣ & ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
    ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΟΥ,ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΣΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.
ΓΙΑΥΤΟ ΣΕ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ.
ΓΙΑΤΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ , ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ Η ΑΝΘΡΩΠΙΑ ,Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ .
    ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΜΩΣ ΕΔΩ ,ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΠΑΤΑΜΕ ΣΚΥΦΤΟΙ ΚΑΙ ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΨΗΛΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ.
ΜΗΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΣΑΙ ΓΙΑ OΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ OTI ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΣΥ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΖΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ.
ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΩΝ ΣΙΑΜΑΙΩΝ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ –ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ !!!  ΑΥΤΟΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ.
   1) HTAN AYTOI ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΒΕΡΕΛΗ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ  ΝΟΜΟ 3109/2003 (ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ,ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ κλπ) ΚΟΝΤΡΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΤΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΗΡΥΞΕΙ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
   2) ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΕΡΙΣΥ ΗΤΑΝ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4070/2012 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ. (ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΥΤΟ, ΑΝΟΙΞΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΔΙΑΠΛΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ,ΤΑ ΚΑΡΤΕΛ , ΤΑ ΙΧΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΤΑΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΙΑΘΕΣΙΑ). ΟΤΑΝ ΗΔΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΕΩΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ  ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΕΡΓΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΟΠΩΣ.
  3) ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΝ ΠΑΜΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΒΓΑΙΝΑΝ ΑΔΕΙΕΣ,ΑΝ ΕΙΧΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΔΕΚΑ (10) ΧΡΟΝΙΑ) .ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ 6 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΣΗΜΑΝΤΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ. 
   4) ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩΜΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΣΕΙ H ΤΡΟΧΑΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΛΟΝΤΑ ΖΗΛΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΑΙΤΩΡΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑ ΚΥΝΗΓΑΝΕ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΛΕΒΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΜΑΣ.ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ.
  5) OTAN ΔΕΝ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΟΑΕΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.
   6) OTAN ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ Ρ/Τ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ.
   7) OTAN ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 5000 ΛΙΤΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ).
 8) OTAN ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΕΕΣ ΠΙΑΤΣΕΣ ΠΑΝΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΤΑΞΙ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗΣ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ.
  9) ΟΤΑΝ  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΛΗΣΤΡΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 26% & ΤΟ 55% ΤΗΣ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.
 10) OTAN ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ ΚΑΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΣΤΙΣ ΠΙΑΤΣΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡAΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΓΙΑ ΙΔΙΟΝ ΟΦΕΛΟΣ.
  11) ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ 30 ΣΤΑ 5 ευρω ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΛΟΙ.
  12) ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΗΜΑ (ΤΣΙΠΑΚΙ) ΤΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ 40 ΣΤΑ 5-10 ευρώ, ΑΦΟΥ ΤΑ 40ευρω ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΑΜΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥΣ,ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΟΓΚΟΥΣ ΔΙΠΛΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ (ΣΕ ΣΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ) ΟΤΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.
   13) ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.
  Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΑΤΣΑ .ΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΡΘΕΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΕ ΔΙAΜΑΡΤΥΡΙΑΣ. ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  ΤΟΥΣ ΜΑΘΑΜΕ ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ.
ΣΕ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ  6974993898 – 6974992655 -6932672622 ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ IOYNIOY ΣΤΟ ΣΑΤΑ.

===========================================================

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ- ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Α ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-04-2013 ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΟΚΕ ΚΑΙ ΩΡΑ 16.30.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Α ΘΥΜΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΚΑΘΕ ΟΡΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ, ΣΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΙΧΑΜΕ ΔΩΣΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Α ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.
ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Α ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΥΜΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΓΝΩΣΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΟΥ.
ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΔΙΑΣΜΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ.
ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΟΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ-ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ, ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Α ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΕΣ.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΤΣΑΟΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ-ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ-ΣΚΛΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΣΤΕΡΤΣΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ