O.A.E.E. (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 32) - ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ "ΝΕΑ ΑΡΧΗ"
ΑΔΑ: ΒΕΖ84691Ω3-ΝΩ2
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΕΣ/Φ10/42/1026950
Θέμα: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ "ΝΕΑ ΑΡΧΗ"
Τελικός Υπογράφων: Διοικητής - ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ -
Ημερομηνία Απόφασης: 25/06/2013
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/06/2013 14:36:37
Είδος Απόφασης: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Φορέας: ΟΑΕΕ
Μονάδα: ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Θεματική: Οφειλές

ΑΘΗΝΑ, 25/6/2013
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/42/1026950

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ
Ο.Α.Ε.Ε.


ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
ΠΛΗΡΟΦ:Ν.ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ-Α.ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ
Ε. ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ
ΤΗΛ.:2105285616-617,2105285598
FAX: 2105285599


ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄
ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ
Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 32

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή».

ΣΧΕΤ: 1. Ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.2 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013).
2.Υπουργική Απόφαση αριθ. Β/7/15878/2915/23-5-2013 (ΦΕΚ1265Β/24-5-2013).

Με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκαν με το δεύτερο άρθρο του Ν. 4158/2013 (ΦΕΚ126Α/4-6-2013), παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ.

Με την ρύθμιση «Νέα Αρχή» επιχειρούνται μεταρρυθμίσεις με σκοπό την αποτελεσματικότερη είσπραξη των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρέχονται κίνητρα στους ασφαλισμένους που καθορίζονται από το χρόνο ανταπόκρισης και ένταξής τους στη ρύθμιση αλλά και από το χρόνο εξόφλησης των οφειλών.

Επιδιώκεται δηλαδή αφενός η άμεση ένταξη στη ρύθμιση και η συντομότερη εξόφληση και αφετέρου η παράλληλη καταβολή των τρεχουσών εισφορών έτσι ώστε να μην δημιουργούνται νέες οφειλές.

Επιπλέον, επέρχονται σημαντικές καινοτομίες ως προς την τμηματική εξόφληση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικότερα:

- Αποδεσμεύεται η καταβολή της δόσης από την τρέχουσα εισφορά. Με την νέα ρύθμιση η εξόφληση των δόσεων – που μέχρι σήμερα συνεισπράττονται με τις εισφορές ανά δίμηνο - πραγματοποιείται πλέον σε μηνιαία βάση, ενώ οι τρέχουσες εισφορές εξακολουθούν να είναι διμηνιαίες.

- Η πάγια εντολή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τμηματική εξόφληση της οφειλής, χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση του οφειλέτη για την καταβολή των δόσεων.

- Από 1/1/2013 τα τέλη καθυστέρησης καταργούνται και το ποσό της κύριας οφειλής επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (8%) υπολογισμένο σε ετήσια βάση.

- Υιοθετείται για πρώτη φορά η επιβάρυνση της κύριας οφειλής με επιτόκιο ανάλογα με το χρόνο αποπληρωμής της ρύθμισης.

- Υιοθετείται για πρώτη φορά η διαδικασία αξιολόγησης της αδυναμίας του οφειλέτη να εξοφλήσει και της βιωσιμότητας της ρύθμισης, δηλαδή της δυνατότητάς του να ανταπεξέλθει στην καταβολή των δόσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Η αξιολόγηση γίνεται από τους φορείς ή και από τρίτους εκτιμητές.

Ειδικότερα οι ανεξάρτητοι εκτιμητές πιστοποιούν τα οικονομικά στοιχεία που υποβάλλουν οι οφειλέτες όταν η οφειλή υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 €).

- Καταργείται η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας με την υπαγωγή στη ρύθμιση και αντικαθίσταται με πιστοποιητικό οφειλής.

Για την καλύτερη κατανόηση και ενιαία εφαρμογή της νέας ρύθμισης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού δίνονται οι πιο κάτω οδηγίες- διευκρινήσεις:

Α. Δικαιούχοι υπαγωγής

Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ασφαλισμένοι (ενεργοί και σε διακοπή σε κύρια και επικουρική ασφάλιση ΟΑΕΕ) πλην των προαιρετικά ασφαλισμένων (αυτασφάλιση).

Β. Οφειλόμενες εισφορές που υπάγονται στην ρύθμιση

Στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές έως την 31/12/2012, οι οποίες :

- Δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή έχουν εκπέσει των δικαιωμάτων αυτών.

- Τελούν σε αναστολή είσπραξης, μετά από επιλογή του οφειλέτη.

- Έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις που είναι ενεργές.

Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός δόσεων που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του αριθμού των υπολειπόμενων δόσεων της προηγούμενης ρύθμισης.

Με την μετάπτωση στην παρούσα ρύθμιση χάνονται όλα τα ευεργετήματα της προηγούμενης.

Προσοχή!

Δεν μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση οφειλές από αναγνωρίσεις χρόνου, καθόσον ο τρόπος εξόφλησης αυτών ορίζεται από άλλες διατάξεις, και χρόνου προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση).

Γ. Προϋποθέσεις υπαγωγής

Για την ένταξη στη ρύθμιση πρέπει να πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

- Φορολογική ενημερότητα από 1/1/2013.

- Υποχρεωτική καταβολή των απαιτητών τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2013 πριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση.

- Αδυναμία εξόφλησης της οφειλής κατά την υποβολή του αιτήματος.

- Δυνατότητα ανταπόκρισης στην τμηματική καταβολή κατά τη διάρκεια της ρύθμισης (βιωσιμότητα).

- Να μην υπάρχει καταδίκη ή άσκηση ποινικής δίωξης για φοροδιαφυγή.

Δ. Όροι ρύθμισης

- Κεφαλαιοποίηση των μέχρι 31/12/2012 οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών με τα νόμιμα τέλη, επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις, όπως αυτά διαμορφώνονται την 31/12/2012.

- Επιβάρυνση της κύριας οφειλής από 1/1/2013 και μέχρι τον προηγούμενο μήνα του μήνα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση με ετήσιο επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης (σήμερα 0,50%), προσαυξημένο κατά 800 μονάδες βάσης (8%). Συνολικά 8,50%.

Ως κύρια οφειλή λογίζονται οι εισφορές Κλάδου Σύνταξης, Κλάδου Υγείας, υπέρ ΕΛΕ-ΕΛΕΕ, ΕΛΑ χωρίς τα πρόσθετα τέλη.

Το ποσό της επιβάρυνσης προκύπτει από τον τύπο:

Τ= Κ * 8,50% * Μήνες/12

Όπου Τ= τόκος, Κ= Κεφάλαιο

Παράδειγμα Υπολογισμού Τόκου

Υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση 7ος /2013. Κύρια οφειλή 10.000 €.

Τ= 10.000* 8,50%* 6/12=425 €

- Υποχρεωτική καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

- Το ποσό της κύριας οφειλής επιβαρύνεται από τον μήνα υποβολής της αίτησης και μέχρι την εξόφληση αυτής με ετήσιο επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,50%), προσαυξημένο κατά 800 μονάδες βάσης (8%).

Συνολικά 8,50%. Το επιτόκιο παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Ο τόκος προκύπτει από τον τύπο:

Τ= {ν *Κ * ε * (1+ε)^ν / [ (1+ε)^ν]-1} - Κ

Όπου Τ= Τόκοι χρον. Διαστήματος ρύθμισης

Κ= ρυθμιζόμενο κεφάλαιο (Κύρια Οφειλή)

ν= πλήθος μηνιαίων δόσεων

ε= 8,50%/12=0,00708333

^= εις την ν

(Ο υπολογισμός του Τόκου θα γίνεται από τη μηχανογραφική εφαρμογή της ρύθμισης).

Σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης οι δόσεις είναι ισόποσες και εξοφλούν σταθερό ποσό εισφορών και τόκων.

Ενδεχόμενη μείωση του χρόνου εξόφλησης μειώνει αντίστοιχα, ως προς το υπόλοιπο της οφειλής, την επιβάρυνση.

- Ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης της οφειλής παρέχονται οι πιο κάτω εκπτώσεις επί των πρόσθετων τελών που επεβλήθησαν μέχρι την 31/12/2012:

50% εάν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι την 1/7/2013.

40% εάν η οφειλή εξοφληθεί από 2/7/2013 έως 30/6/2014.

35% εάν η οφειλή εξοφληθεί από 1/7/2014 έως 30/6/2015.

30% εάν η οφειλή εξοφληθεί από 1/7/2015 έως 30/6/2016.

25% εάν η οφειλή εξοφληθεί από 1/7/2016 έως 30/6/2017.

- Εξόφληση εφάπαξ ή κατ ανώτατο όριο σε σαράνταοχτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την 30/6/2017.

- Η καθυστερημένη ένταξη στη ρύθμιση μειώνει ανάλογα τον αριθμό των δόσεων έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση να λήγει την 30/6/2017.

- Κατ εξαίρεση, μόνο για ασφαλισμένους που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα και η κύρια οφειλή τους δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €), ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων καθορίζεται βάσει του εισοδήματος τους με ανώτατο αριθμό μηνιαίων δόσεων τις εκατό (100) και ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης πενήντα ευρώ (50 €), με τους παρακάτω όρους:

αδυναμία εξόφλησης εφάπαξ ή έως σαράντα οχτώ (48) μηνιαίες δόσεις,

χωρίς έκπτωση επί των πρόσθετων τελών.

Για τη μηχανογραφική υλοποίηση της δυνατότητας ρύθμισης στην περίπτωση αυτή, θα ενημερωθείτε με νεότερη οδηγία. Σε κάθε περίπτωση, αιτήσεις για υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση θα παραλαμβάνονται μετά την υλοποίηση της εφαρμογής.

- Η επιλογή του ασφαλισμένου σε όλες τις περιπτώσεις, για τον τρόπο εξόφλησης της οφειλής του, είναι δεσμευτική μετά την καταβολή της πρώτης δόσης.

- Με την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση:

Αναστέλλεται η ποινική δίωξη κατά τις διατάξεις του α.ν. 86/1967, όπως ισχύουν, και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεση της διακόπτεται.

Αναβάλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν απολεσθεί η ρύθμιση τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών,

Χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με τη μορφή πιστοποιητικού οφειλής με το οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής.

Ε. Διαδικασία εξόφλησης

- Η εφάπαξ εξόφληση πραγματοποιείται σε Τράπεζες ή ΕΛΤΑ με έκπτωση 50%, επί των μέχρι 31/12/2012 τελών καθυστέρησης εφόσον η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως 1/7/2013.

Μετά την 2/7/2013 η εφάπαξ εξόφληση πραγματοποιείται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση.

- Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται σε Τράπεζες ή ΕΛΤΑ εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση.

- Η δεύτερη δόση καταβάλλεται στο τέλος του μεθεπόμενου της αιτήσεως μήνα (π.χ. ημερομηνία αιτήσεως 20/6/2013, 2η δόση 31/8/2013). Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται στο τέλος κάθε επόμενου μήνα.

- Εκτός της πρώτης, οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται υποχρεωτικά σε Πιστωτικά Ιδρύματα με αυτόματη χρέωση Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή). Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

- Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας (1) μόνο δόσης.

Η καταβολή της γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Προσοχή !

Η καταβολή της καθυστερημένης δόσης και της προσαύξησης γίνεται με την επόμενη δόση μέσω πάγιας εντολής.

Η πρώτη δόση δεν επιδέχεται καθυστέρησης καθόσον η καταβολή της προβλέπεται περιοριστικά εντός επτά ημερών και είναι απαραίτητη για την ένταξη στη ρύθμιση.

ΣΤ. Δικαιολογητικά

Το δικαίωμα υπαγωγής στην ρύθμιση «Νέα Αρχή» ασκείται άπαξ με αίτηση που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε χρόνο, κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης (30/6/2017), συνοδευόμενη από τα πιο κάτω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:

Τμηματική καταβολή

1. Για κύρια οφειλή έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €)

- Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους.

- Έντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9.

- Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) ότι είναι φορολογικά ενήμερος από 1/1/13.

- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται:

Η αδυναμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής και η δυνατότητά του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης,

Ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

2. Για κύρια οφειλή από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) € έως εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 ευρώ)

- Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους

- Έντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9

- Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) ότι είναι φορολογικά ενήμερος από 1/1/13

- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται:

Η αδυναμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής και η δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης,

Ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή,

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εισόδημά του, τα χρηματικά διαθέσιμά του, την ακίνητη περιουσία του και το σύνολο των οφειλών του. Ειδικότερα :

Κινητές αξίες,

Ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής,

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα,

Οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και κύκλο εργασιών,

Αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (ΙΒΑΝ) και το ύψος αυτών,

Οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα,

Απαιτήσεις από τρίτους,

Οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου ή άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται.

3. Για κύρια οφειλή από εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 €) έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €)

- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση 2, και επί πλέον:

- Βεβαίωση, που υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή, περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και τη βιωσιμότητα της ρύθμισης.

Η βεβαίωση-μελέτη βιωσιμότητας , πέραν της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών, πιστοποιεί όλες τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος και προς τρίτους, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη ως προς την παροχή επαρκών εγγυήσεων για την υπαγωγή και τήρηση της ρύθμισης και την δυνατότητά του να εξυπηρετήσει ενδεχόμενους παράλληλους διακανονισμούς και οφειλές προς το Δημόσιο ή τρίτους φορείς, την ρευστότητά του και τα προσδοκώμενα έσοδα.

Ως ανεξάρτητοι εκτιμητές ορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος.

Η δαπάνη για την αμοιβή των εκτιμητών βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.

4. Για κύρια οφειλή άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €)

- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις προηγούμενες 2 και 3 περιπτώσεις, και

- Σύσταση Εγγύησης για την διασφάλιση της οφειλής που μπορεί να είναι:

Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων, ή

Πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελεύθερου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας – αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη - τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή, ή

Εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου, ή

Οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών.

Εφάπαξ εξόφληση

Δεν απαιτούνται τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.

Προσοχή!

Σε κάθε περίπτωση (τμηματική ή εφάπαξ καταβολή) πρέπει να ζητούνται δικαιολογητικά απόδειξης άσκησης επαγγέλματος, εφόσον απαιτείται.

Ζ. Αρμοδιότητα

Αρμόδια Υπηρεσία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι το Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που υπάγεται ο ασφαλισμένος-οφειλέτης.

Αρμόδιο Όργανο για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση «Νέα Αρχή» ορίζεται ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Περιφερειακού Τμήματος.

Αρμόδια Υπηρεσία για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών ως προς την αδυναμία του οφειλέτη να εξοφλήσει την οφειλή και την δυνατότητά του να ανταποκριθεί στην καταβολή των δόσεων είναι το Περιφερειακό Τμήμα που ανήκει ο ασφαλισμένος-οφειλέτης για οφειλές έως εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 €).

Για οφειλές άνω των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000 €), αρμόδιος για την ορθότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται και αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης και την βιωσιμότητα της ρύθμισης είναι ανεξάρτητος φορέας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ Στ της παρούσης.

Αν η προβλεπόμενη βεβαίωση χορηγηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή δεν απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού.

Αν χορηγηθεί από λογιστή, δικηγόρο ή φοροτεχνικό απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων από την Περιφερειακή Υπηρεσία.

Η. Διαδικασία

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της ρύθμισης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες δίνονται οι πιο κάτω σημαντικές διευκρινήσεις-οδηγίες σχετικά με τα βασικά στάδια της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθείται για την ένταξη στην ρύθμιση ή την απόρριψη του αιτήματος:

- Δίδονται οι απαραίτητες πληροφορίες για το ύψος της οφειλής, τις δυνατότητες εξόφλησης, τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις, την διαδικασία εξόφλησης μέσω παγίας εντολής και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

- Υποβάλλεται το αίτημα συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά.

- Εκδίδεται απόδειξη πληρωμής.

- Η καταβολή της πρώτης δόσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας καθιστά την ρύθμιση κατ αρχήν χορηγηθείσα. Στον οφειλέτη παρέχονται τα ευεργετήματα της ρύθμισης μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δηλούμενων ή προσκομιζόμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών.

- Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση για υπαγωγή στην ρύθμιση εκτός της βεβαίωσης του ανεξάρτητου εκτιμητή και της σύστασης εγγύησης που μπορούν να υποβληθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

- Εντός εξαμήνου (6) από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και να έχει ενημερωθεί ο οφειλέτης σχετικά με την ένταξη του στη ρύθμιση (έκδοση απόφασης) ή την απόρριψη του αιτήματός του.

Εάν ο οφειλέτης δεν ενημερωθεί εντός του εξαμήνου και εφόσον δεν έχει προκύψει απώλεια της ρύθμισης στο διάστημα αυτό, η ρύθμιση θεωρείται χορηγηθείσα.

Θ. Τρόπος υπολογισμού οφειλής

Η οφειλή υπολογίζεται από την μηχανογραφική εφαρμογή της ρύθμισης, ως εξής :

Εφάπαξ εξόφληση

- Προσδιορίζονται οι οφειλόμενες εισφορές κατά την 31/12/2012.

- Διαχωρίζονται σε κύρια οφειλή και Τέλη καθυστέρησης.

Τέλη καθυστέρησης υπολογίζονται μέχρι το 5ο δίμηνο 2012 δεδομένου ότι το 6ο δίμηνο την 31/12/2012 δεν ήταν ληξιπρόθεσμο.

- Η κύρια οφειλή επιβαρύνεται με επιτόκιο από 1/1/2013 έως τον προηγούμενο μήνα της ημερομηνίας αίτησης (σύμφωνα με τον τύπο που έχει περιγραφεί στην παρ Γ).

- Τα τέλη καθυστέρησης μειώνονται κατά το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται σύμφωνα με την ημερομηνία εξόφλησης.

Τμηματική καταβολή

Ακολουθούνται τα πιο πάνω βήματα και επί πλέον η κύρια οφειλή επιβαρύνεται με επιτόκιο από τον μήνα υποβολής αίτησης έως τον μήνα εξόφλησης. (σύμφωνα με τον αντίστοιχο τύπο που έχει περιγραφεί στην παρ Γ).

Ι. Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης.

Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης επέρχεται στις πιο κάτω περιπτώσεις :

- Μη εμπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας εισφοράς κατά την διάρκεια της ρύθμισης και μέχρι την εξόφλησή της.

- Μη καταβολή καθυστερημένης δόσης με προσαύξηση 15% μαζί με τη επόμενη δόση.

- Εκπρόθεσμης καταβολής δόσης πέραν της μιας φοράς.

- Δημιουργίας φορολογικής οφειλής κατά την διάρκεια της ρύθμισης.

- Διαπίστωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, ότι έχουν υποβληθεί ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να χορηγηθεί η ρύθμιση

- Διαπίστωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση.

Μετά την απώλεια του δικαιώματος της ρύθμισης:

- Το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής μετά των προσαυξήσεων καθίσταται άμεσα απαιτητό και επιδιώκεται η είσπραξή της με όλα τα προβλεπόμενα, από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα.

- Καταπίπτουν οι εγγυήσεις.

Κ. Απόρριψη αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση

Η αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση απορρίπτεται, εφόσον:

- Τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι ανακριβή ή ανεπαρκή.

- Μη υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εντός μηνός από την ημερομηνία της αίτησης.

- Διαπιστώνεται οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη να εξοφλήσει την οφειλή του.

- Διαπιστώνεται αδυναμία του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην καταβολή των δόσεων κατά την διάρκεια της ρύθμισης.

Λ. Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας-Πιστοποιητικό οφειλής

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης- και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής- σε περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής διάρκειας ενός(1) μήνα, χωρίς παρακράτηση, στο οποίο πιστοποιείται η υπαγωγή στη ρύθμιση και το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής (ως συνημμένο υπόδειγμα).

Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται από την μηχανογραφική εφαρμογή της ρύθμισης.

Μ. Ασφαλιστική ικανότητα για παροχές περίθαλψης

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης- και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής- παρέχεται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές περίθαλψης διάρκειας ενός μήνα.

Ν. Δυνατότητα αλλαγής προγράμματος ρύθμισης

- Αλλαγή επιλογής αριθμού δόσεων κατά την διάρκεια της ρύθμισης δεν επιτρέπεται.

Επιτρέπεται μόνο προεξόφληση του υπολοίπου των δόσεων που έχουν επιλεγεί.

Στην περίπτωση αυτή α) η έκπτωση των ΤΚ (31/12/2012) υπολογίζεται σύμφωνα με την νέα ημερομηνία εξόφλησης και β)το υπόλοιπο της οφειλής, κατά την ημερομηνία της εξόφλησης, απαλλάσσεται του επιτοκίου αποπληρωμής που έχει υποβληθεί.

- Μετάβαση από τη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» στη πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013 δεν επιτρέπεται (για τους όρους, τις προϋποθέσεις και την εφαρμογή της πάγιας ρύθμισης θα ακολουθήσει νεότερη οδηγία).

Ξ. Γενικές οδηγίες

- Για την εφάπαξ καταβολή και την καταβολή της πρώτης δόσης εκδίδεται απόδειξη πληρωμής (ταχυπληρωμή), κατά τα γνωστά, για πληρωμή στις Τράπεζες ή τα ΕΛΤΑ.

- Έχει δημιουργηθεί νέο έντυπο που διευκολύνει την ανάθεση πάγιας εντολής στην Τράπεζα επιλογής του οφειλέτη.

Το έντυπο θα χορηγείται μαζί με την απόδειξη πληρωμής.

Προσοχή!

Για να αποφευχθούν απορρίψεις πληρωμών και απώλειες ρυθμίσεων, κατά την χορήγηση του εντύπου, θα πρέπει να επισημαίνονται στους οφειλέτες τα εξής:

α. Η ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής της δεύτερης δόσης κατά την οποία θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η πάγια εντολή και

β. Να ενημερωθούν, από την Τράπεζα επιλογής τους, για την ακριβή ώρα ροής των παγίων εντολών κατά την τελευταία μέρα του μήνα, ώστε να μεριμνούν για την ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου στον λογαριασμό, πριν την ώρα αυτή.

Για τα θέματα αυτά, η Υπηρεσία μας έχει προχωρήσει σε σχετική ενημέρωση προς τις Τράπεζες.

- Σε συνεργασία με την ΔΙΑΣ έχει δημιουργηθεί νέο προϊόν πληρωμής δόσεων ρύθμισης με κωδικό Οργανισμού «206 GR34ZZZ00206 δόσεις ρύθμισης ΟΑΕΕ» . Ο νέος κωδικός αναγράφεται στα παραστατικά ανάθεσης των Τραπεζών.

- Μετά την καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης ο οφειλέτης υποβάλει στο αρμόδιο Τμήμα αντίγραφο του παραστατικού ανάθεσης πάγιας εντολής και, εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, λαμβάνει απόφαση υπαγωγής (ως συνημμένο υπόδειγμα).

- Αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών ή μη επάρκειάς τους, δεν εκδίδεται απόφαση υπαγωγής. Χορηγούνται τα ευεργετήματα της ρύθμισης (πιστοποιητικό οφειλής, ασφ/κή ικανότητα, αναστολή αναγκαστικών μέτρων) για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Εντός του διαστήματος αυτού η αρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο και να έχει οριστικοποιήσει την ρύθμιση ή να έχει απορρίψει αιτιολογημένα το αίτημα.

- Αν δεν έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά εντός μηνός από την ημερομηνία αιτήσεως το αίτημα απορρίπτεται.

- Για την ένταξη στην ρύθμιση οφειλετών σε διακοπή, θα πρέπει να έχει εκδοθεί απόφαση οριστικής διαγραφής από τα μητρώα του Οργανισμού και η διακοπή της ασφάλισης να έχει καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα είσπραξης εισφορών (κωδ 60).

- Η απόφαση της ρύθμισης αποτελεί τη μοναδική ενημέρωση του ασφαλισμένου για το χρόνο εξόφλησης των μηνιαίων-πέραν της πρώτης- δόσεων καθόσον δεν θα αποστέλλονται αποδείξεις πληρωμής.

Για το λόγο αυτό πρέπει να επισημαίνονται στον ασφαλισμένο-οφειλέτη:

Η σημασία του ελέγχου κάθε μήνα της καταβολής της προβλεπόμενης δόσης και, ανά δίμηνο, των τρεχουσών εισφορών.

‘Ότι η καθυστερημένη δόση (μία φορά) θα καταβάλλεται με την προσαύξηση 15%, μαζί με την επόμενη δόση ,μέσω πάγιας εντολής.

- Για την καταβολή των οφειλών μέσω της ρύθμισης δημιουργήθηκε νέος κωδικός πληρωμής.

Ο νέος 13ψήφιος αριθμός περιλαμβάνει:

τον αριθμό μητρώου του ασφαλισμένου (7 ψηφία),

τον αριθμό «κυκλώματος- που υποδηλώνει ότι η εν λόγω ταχυπληρωμή αφορά ρύθμιση
(1 ψηφίο),

το έτος (2 ψηφία π.χ.13),

τον μήνα που αφορά η δόση (2 ψηφία). Στις περιπτώσεις της εφάπαξ εξόφλησης και της πρώτης δόσης στον μήνα υποβολής θα υπάρχει ο αριθμός «00»,

το ψηφίο ελέγχου (CheckDigit) (1 ψηφίο).

Παράδειγμα:

Ο 13ψήφιος αριθμός 1234567113078 αναλύεται σε :

Αριθμός Μητρώου ασφαλισμένου:1234567

Αριθμός κυκλώματος ρύθμισης :1

Έτος υποβολής αιτήματος :13

Δόση μηνός :07

(CheckDigit) :8

- Από την δημοσίευση του Ν. 4152/2013 (9-5-2013) καταργείται η δυνατότητα υπαγωγής σε κάθε προηγούμενη ρύθμιση και ενεργοποίησης ρυθμίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4038/2012.

- Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δοθεί δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση του Ν. 4152/2013 και ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση.

- Αιτήσεις ένταξης στη ρύθμιση που ενδεχομένως έχουν υποβληθεί θα πρέπει να επανεξετασθούν ως εξής:

➢ Αν έχουν παρέλθει επτά εργάσιμες ημέρες από την υποβολή τους, θα πρέπει να μην καταχωρηθούν και να ενημερωθεί ο ασφαλισμένος να υποβάλει νέα αίτηση με δικαιολογητικά.

➢ Αν έχουν υποβληθεί εντός του επταημέρου, να εξετάζεται η δυνατότητα υποβολής των δικαιολογητικών και καταβολής της πρώτης δόσης πριν τη λήξης του, σε συνεννόηση με τον ασφαλισμένο, διαφορετικά να ενημερώνεται για υποβολή νέας αίτησης.

- Η παρούσα εγκύκλιος συνοδεύεται από οδηγίες της ΗΔΙΚΑ για τη λειτουργία της εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης στο μηχανογραφικό σύστημα, αντίγραφο των οποίων πρέπει να έχουν απαραιτήτως οι χειριστές του μηχανογραφικού συστήματος.

Της παρούσης να λάβει, με ευθύνη του Προϊστάμενου του Τμήματος, ενυπόγραφα γνώση το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.

Συν/να:1. Σχέδιο αιτήσεως υπαγωγής στη ρύθμιση.
2. Σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986
3. Σχέδιο απόφασης υπαγωγής σε ρύθμιση.
4. Σχέδιο απόφασης εφάπαξ εξόφλησης.
5. Σχέδιο Πιστοποιητικού Οφειλής.
6. Οδηγίες ΗΔΙΚΑ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ α.α.
Φ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣΠηγή: et.diavgeia.gov.gr

Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 105 του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) «΄Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», με το οποίο ιδρύεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

4. Το Π.Δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την Α5790/575/24−04−2009 (Β΄ 756) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός κομίστρου για επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα», όπως ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθ. Α5790/575/24−04−2009 (Β΄ 756) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. Α οικ.17463/1654/22−04−2010 (Β΄ 566) όμοιά της περί του καθορισμού κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα, ως ακολούθως:

1. Τροποποιείται το εδάφιο β.α. της υποπαραγράφου Β του άρθρου 2, ως εξής:

«β.α. Αναμονή: Για κάθε μία (1) ώρα αναμονής του ΕΔΧ− ΤΑΞΙ αυτοκινήτου ευρισκομένου σε κίνηση 9,60 €.

Στις περιπτώσεις προσωρινής αποβίβασης των επιβατών από το μισθωμένο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο−ΤΑΞΙ, το όχημα παραμένει υποχρεωτικά σταθμευμένο με υποχρεωτική τη λειτουργία του ταξιμέτρου από την έναρξη της διαδρομής μέχρι τη συμπλήρωση εικοσαλέπτου (20΄) από την αποβίβαση του επιβάτη. Μετά την παρέλευση των είκοσι λεπτών, το κόμιστρο της υπόλοιπης διαδρομής καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία μεταξύ του οδηγού του ΕΔΧ αυτοκινήτου−ΤΑΞΙ και των επιβατών και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των 25 € ανά ώρα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων−ΤΑΞΙ είναι απαραίτητα εφοδιασμένοι με σχετικό έγγραφο αποδεικτικό όπου αναφέρεται η συγκεκριμένη ημέρα και ώρα έναρξης της διαδρομής με συμφωνηθέν κόμιστρο, το ονοματεπώνυμο του κάθε επιβάτη καθώς και το ύψος του συμφωνηθέντος κομίστρου.

Μετά τη λήξη της διαδρομής εκδίδονται τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά.

2. Κατά τα λοιπά έχει εφαρμογή η αριθ. Α5790/575/24−04−2009 (Β΄ 756) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Οδηγίες του Υπ. Εσωτερικών προς τις Περιφέρειες για τη -Νέα- ΚΥΑ για τη μεταφορά των μαθητών

 1) Οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις Περιφέρειες για τη -Νέα- Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη μεταφορά των μαθητών: άνοιγμα & λήψη αρχείου  Εδώ
2) Παροχή στοιχείων οφειλών για μεταφορά μαθητών μέχρι 30/06/13:
άνοιγμα & λήψη αρχείου   Εδώ

Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) για τη Μεταφορά Μαθητών.

Εκδόθηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) για τη Μεταφορά Μαθητών.
Για τη λήψη της Απόφασης και του σχετικού ΦΕΚ Εδώ
Πηγή: http://www.ypes.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

18/6/2013

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Υπογραφή αποφάσεων για τον προγραμματισμό της νέας σχολικής χρονιάς

Έγκαιρα φέτος το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στις αποφάσεις για τον προγραμματισμό της νέας σχολικής περιόδου 2013-2014. Με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης κατανέμει 20 εκατ. ευρώ από τη ΣΑΤΑ για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων και 5.061.040 ευρώ για την κάλυψη μισθωμάτων σχολικών μονάδων.
Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα καταβάλλει 20 εκατ. ευρώ για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων (θέρμανση κλπ).
Για το θέμα της μεταφοράς μαθητών δημοσιεύθηκε μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνυπογράφουν οι υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης. Η νέα ΚΥΑ προσδιορίζει το καινούριο θεσμικό πλαίσιο για την επικείμενη σχολική χρονιά. Παράλληλα, έχουν γίνει οι αναγκαίες ενέργειες για να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαγωνισμοί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας ώστε να εκτελεστούν με πληρότητα οι μεταφορές των μαθητών από το Σεπτέμβριο και μετά.
Για να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία, ο Υπουργός Εσωτερικών στις αρχές Ιουλίου θα καταβάλλει επιπλέον 30 εκατ. ευρώ προς τους μεταφορείς που οφείλονται από το παρελθόν έτος. Είναι σημαντικό ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών το Υπουργείο Εσωτερικών τηρώντας τις δεσμεύσεις του προσπάθησε με επιτυχία να αποπληρώσει χρήματα που οφείλονταν στους μεταφορείς μαθητών από το 2011 και μετά.
Σε σχετική δήλωσή του ο Υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης υπογράμμισε:
«Είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση και για εμάς στο υπουργείο Εσωτερικών να επιδεικνύουμε έμπρακτη συνέπεια στις δεσμεύσεις μας και αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση της πολιτικής μας. Ένα χρόνο τώρα δουλέψαμε σκληρά για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τη λειτουργική ομαλότητα, τη διοικητική αρρυθμία και την αξιοπιστία της Πολιτείας τόσο προς τους πολίτες όσο και προς τις τοπικές αγορές. Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο της Παιδείας είναι για εμάς πρώτος στόχος. Γι’ αυτό κάναμε ότι είναι δυνατό για να χρηματοδοτήσουμε εγκαίρως τη συντήρηση και τη θέρμανση των σχολείων ενόψει της επικείμενης σχολικής χρονιάς καθώς και να αποπληρώσουμε με συνέπεια τις οφειλές προς τους μεταφορείς μαθητών ώστε να ανταποκριθούν στην πρόσκληση συμμετοχής σε μια νέα διαγωνιστική διαδικασία που ξεκινά. Πολιτεία και Αυτοδιοίκηση, συντονισμένα και έγκαιρα, κάνουν φέτος ότι είναι δυνατό προκειμένου η επόμενη χρονιά να ξεκινήσει χωρίς προβλήματα προς όφελος των παιδιών μας».

Διευκρινίσεις επί θεμάτων ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών ημόσιας ΧρήσηςΘέμα: Διευκρινίσεις επί θεμάτων ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών ημόσιας Χρήσης
(Ε. .Χ.) αυτοκινήτων κατά τα οριζόμενα στο ν.4070/2012 (Α’ 82).

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. Α3/24698/3917/23-05-2013 (Α$Α: ΒΕΝ81-39Μ) εγκύκλιος της $/νσης Οδικής
Κυκλοφορίας του Υπουργείου.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων του άρθρου 52 του
ν.4155/2013 (Α’ 120), με την παράγραφο 8 του οποίου καταργείται το άρθρο 13 του π.δ. 51/2012
(Α’ 101), σας πληροφορούμε ότι έως την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & $ικτύων της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του
ν.4070/2012 (Α’ 82) περί του καθορισμού του είδους των εξετάσεων και των αντίστοιχων
πιστοποιητικών αναφορικά με τη χορήγηση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού
$ημόσιας Χρήσης (Ε.$.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙ$ΜΙΣΘ), διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι
οφείλουν να προσκομίζουν τα απαραίτητα ιατρικά πιστοποιητικά, ήτοι εξέτασης για την ΟΜΑ$Α 2
από την αρμόδια πρωτοβάθμια επιτροπή (παθολόγος και οφθαλμίατρος), καταβάλλοντας την
αμοιβή που η παράγραφος 3 του άρθρου 52 του ν.4155/2013 ορίζει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές

Αγορανομική Διάταξη αριθμ. 03/2013 - Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των ταξιμέτρων

Αγορανομική Διάταξη αριθμ. 03/2013
Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των ταξιμέτρων
Αθήνα,6/6/2013
Α.Π. : Φ2-1384

(ΦΕΚ Β' 1399/07-06-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος
ΤΚ: 101 81, Αθήνα
Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη
Τηλ.: 210-3893256
Fax: 210 3301789
e-mail: emakatsori@gge.gr

Αγορανομική Διάταξη αριθμ. 03/2013


Θέμα: Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των ταξιμέτρων Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων


Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 1 του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄298).
2. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98/2005).
3. Του Π.Δ 397/88 «Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ Α’ 185/1988) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε "Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας", μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας -Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης
και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής», (ΦΕΚ Α’ 213/2009).
5. Του Π.Δ. 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 221/2009).
6. Του Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 140/Α/20-6-2012).
7. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.» (Φ.Ε.Κ. Α’ 141/2012).
8. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α’ 141/2012).
9. Τη με αρ. 30376/Δ106 721/05-07-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά». (Φ.Ε.Κ Β’ 2094/2012).
10. Το ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 "Περί Αγορανομικού Κώδικα" και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’ 115/2008).
11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007) «Όργανα μέτρησης», όπως ισχύει.
12. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Άρθρο 1

1. Η συμμόρφωση των ταξιμέτρων (προϋποθέσεις για τη χρήση, βασικές και μετρολογικές απαιτήσεις, υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών κλπ) προς τις οικείες βασικές απαιτήσεις, ρυθμίζεται είτε από την Κ.Υ.Α. Φ2-1393/07
(ΦΕΚ 521/Β/2007), όπως ισχύει, είτε από την απόφαση Έγκρισης Κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που χορηγήθηκε από τη Δ/νση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Μη συμμορφούμενα ταξίμετρα με τις απαιτήσεις της παρ. 1 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ούτε να διατίθενται προς πώληση ή χρήση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ταξιμέτρων με τις ως άνω απαιτήσεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα. Ειδικά για τα ταξίμετρα που είναι ήδη εγκατεστημένα σε οχήματα (ταξί), στην περίπτωση εντοπισμού σφάλματος, πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου και μέχρι και το διπλάσιο αυτού, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του οχήματος (ταξί) διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.
3. Για την αποδεδειγμένη, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αλλοίωση των δεδομένων που δέχονται τα ταξίμετρα, ή την καταδολίευση των ίδιων των ταξιμέτρων, ή την αλλοίωση των ενδείξεων των ταξιμέτρων ή την αλλοίωση των παραγομένων από τα ταξίμετρα στοιχείων, τα οποία αποστέλλονται προς τα συνοδευτικά συστήματα, πέραν των λοιπών ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται στους εκμεταλλευτές των οχημάτων, στα οποία αυτά είναι τοποθετημένα, διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση εντοπισμού σφάλματος, πέραν του διπλασίου του μέγιστου επιτρεπόμενου.
4. Η παραπάνω κύρωση επιβάλλεται και σε περιπτώσεις εντοπισμού ιχνών επέμβασης στις καλωδιώσεις, στις συνδεσμολογίες και στις διατάξεις που δύνανται να επηρεάζουν την ορθή και νόμιμη λειτουργία του ταξιμέτρου.
5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τα ταξίμετρα και τα λοιπά μέσα καταδολίευσης ή αλλοίωσης κατάσχονται. Σε περίπτωση που, εντός διαστήματος δύο (2) ετών από την επιβολή των κυρώσεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου διαπιστωθεί εκ νέου η ίδια παράβαση αφαιρείται οριστικά η επαγγελματική άδεια χρήσης του οχήματος
(ταξί), με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης.
6. Όποιος εμπορεύεται, παραχωρεί, κατασκευάζει ή εγκαθιστά τα μέσα για τη διάπραξη του αδικήματος της παραγράφου 3 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Στην περίπτωση που ο διαπράξας το αδίκημα των παραγράφων 3 και 4 είναι το εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων, αφαιρείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος για διάστημα έξι (6) μηνών, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης.

Άρθρο 2


1. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ σε όλη τη χώρα από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο και να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός
Αθ. Σκορδάς

για λήψη του ΦΕΚ → ΕΔΩ

Συμπληρωματικές οδηγίες για την απόδοση δαπανών μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ασφ/νων από τον ΕΟΠΥΥ.

ΜΑΡΟΥΣΙ 14/06/2013

Αρ. Πρωτ.: Δ25α/οικ.20541
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
TM.:A΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΛΗΡ.: ΑΛ.ΓΚΙΓΚΙΛΟΥ
ΤΗΛ. :210-8110720 -723
ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39
ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ. 15123


Προς: τις Υπηρεσίες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. :
1. Νομαρχιακές & Τοπικές Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
2. Υποκαταστήματα & Παραρτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (για τις υπηρεσίες υγείας ΕΟΠΥΥ που δεν λειτουργούν με αυτοτέλεια)
3. Περιφερειακές Δ/νσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΥΠΑΔ)
4. Διοίκηση ΙΚΑ
5. ΟΑΕΕ – Δ/νση Οργάνωσης και εκπαίδευσης
6. ΟΓΑ – Δ/νση Παροχών
7. ΤΥΔΚΥ
8. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
9. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
10. Ε.Τ.Α.Α.
11. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.


ΘΕΜΑ : Συμπληρωματικές οδηγίες για την απόδοση δαπανών μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ασφ/νων από τον ΕΟΠΥΥ.

ΣΧΕΤ: Το αρ.πρωτ. οικ.53244/28-12-2012 έγγραφό μας.

Με το ανωτέρω έγγραφό μας σας είχαμε ενημερώσει για τον τρόπο και τη διαδικασία αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης των αιμοκαθαρόμενων προς την επιλεγμένη μονάδα αιμοκάθαρσης.

Συγκεκριμένα για τις μετακινήσεις εκτός αστικών κέντρων ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει με πάγια ποσά για το σύνολο των μηνιαίων μετακινήσεων προς την επιλεγμένη μονάδα αιμοκάθαρσης, βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανεξαρτήτως του μέσου με το οποίο μετακινούνται και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέσαμε στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας.

Με το παρόν έγγραφο και ύστερα από τις αρ. 338/11/29-4-2013 και 395α/116/23-5-2013 Αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ ορίστηκε όπως οι νεφροπαθείς :

α) που διαμένουν εντός αστικών κέντρων και κινούνται σε μονάδες αιμοκάθαρσης (τις πλησιέστερες κάθε φορά) που βρίσκονται εκτός αστικού κέντρου και απέχουν μέχρι και οκτώ (8) χλμ.από τον τόπο κατοικίας τους

β) που διαμένουν εκτός αστικών κέντρων και κινούνται σε μονάδες αιμοκάθαρσης (τις πλησιέστερες κάθε φορά) που απέχουν μέχρι και οκτώ (8) χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας τους να αποζημιώνονται με το εφάπαξ ποσό που ισχύει για το αστικό κέντρο εκάστοτε Νομού.

Για κάθε άλλη απόσταση μεγαλύτερη των οκτώ (8) χιλιομέτρων και μέχρι πενήντα (50) χιλιόμετρα θα αποδίδεται το εφάπαξ ποσό των #400,00# € μηνιαία.

Για το μήνα ΜΑΪΟ του 2013 οι αιμοκαθαρόμενοι ασφ/νοι που κινούνται σε απόσταση εντός 8 χλμ. ως ανωτέρω θα αποζημιωθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερθέντα.

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ :

1) Για δύο (οποιουσδήποτε) από τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες ο Οργανισμός αποζημιώνει τους αιμοκαθαρόμενους ασφ/νους με πάγια ποσά όπως αυτά αναφέρονται στο αρ.πρωτ.53244/28-12-2012 έγγραφο και στο παρόν συμπληρωματικό με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που έχουν περιγραφεί στο αρ.πρωτ. 53244/28-12-2012 έγγραφό μας.

2) Σε περιπτώσεις που λόγω ημερολογιακής κατανομής διενεργούνται δώδεκα αιμοκαθάρσεις, οι νεφροπαθείς θα αποζημιώνονται εξ ΄ολοκλήρου με τα προβλεπόμενα πάγια ποσά (έγγραφο 53244/28-12-2012 και στο παρόν).

3) Οι Περ/κές Δ/νσεις του Οργανισμού καθώς και τα Τμήματα Παροχών του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ που αποζημιώνουν τους ασφ/νους για τους οποίους απαιτείται έγκριση από το ΑΥΣ (σχετ.53244/28-12-2012) θα πρέπει πριν στείλουν τα δικαιολογητικά για έγκριση στο ΑΥΣ να προβαίνουν στη διερεύνηση των προϋποθέσεων που τίθενται στο αρ.πρωτ. 53244/28-12-2012 έγγραφό μας και ύστερα να τα διαβιβάζουν στην Κ.Υ.ΕΟΠΥΥ για έγκριση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κωδικοποίηση ονομασίας εδρών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε. Δ.Χ.) αυτοκινήτων - Ενημέρωση μηχανογραφικού συστήματος.


ΑΔΑ: ΒΕΖΞ1-Τ4Π
Αριθμός Πρωτοκόλλου: οικ Α 12410/1258
Θέμα: Κωδικοποίηση ονομασίας εδρών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων- Ενημέρωση μηχανογραφικού συστήματος.
Τελικός Υπογράφων: Γενικός Διευθυντής μεταφορών - Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ
Ημερομηνία Απόφασης: 07/06/2013
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/06/2013 12:49:16
Είδος Απόφασης: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Μονάδα: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Θεματική: Μεταφορές γενικά, Ταξί


Αθήνα, 7 Ιουνίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτ/τας:
οικ Α 12410/1258

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Σαρρή
Τηλέφωνο : 210 650 8094
FAX : 210 6508451
e-mail : k.sarri@yme.gov.gr

Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση ονομασίας εδρών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε. Δ.Χ.) αυτοκινήτων - Ενημέρωση μηχανογραφικού συστήματος.

Κατόπιν της θέσης σε ισχύ του ν.4070/2012 (Α’ 82) και ειδικότερα της παραγράφου 3 του άρθρου 83 αυτού, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην καταγραφή του συνόλου των υφιστάμενων εδρών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχημάτων των περιοχών αρμοδιότητάς και στην απόδοση σε αυτές μοναδικού οκταψήφιου κωδικού αριθμού.

Ειδικότερα, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να αποδώσουν σε όλες τις έδρες των Ε.Δ.Χ. οχημάτων των περιοχών αρμοδιότητάς τους μια μοναδική κωδικοποιημένη ονομασία η οποία θα εκχωρείται αυτόματα από το Μηχανογραφικό Σύστημα και θα αποτελείται από οχτώ ψηφία που θα προκύπτουν ως εξής:

Ι. Δύο πρώτα ψηφία= ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΙ. Δύο επόμενα ψηφία= ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΙΙΙ. Τέσσερα τελευταία ψηφία= ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΔΡΑΣ Ε.Δ.Χ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ


Επισημαίνεται ότι πέρα από το μοναδικό οκταψήφιο κωδικό αριθμό, θα αποδίδεται σε κάθε έδρα η λεκτική ονομασία που αποτυπώνει με σαφήνεια την περιοχή εξυπηρέτησης των Ε.Δ.Χ. οχημάτων- ήτοι το δήμο, τη δημοτική ενότητα, την τοπική ή δημοτική κοινότητα όπως συστάθηκαν με τον ν.3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των εδρών των Ε.Δ.Χ. οχημάτων στο μηχανογραφικό σύστημα, τα σχετικά δεδομένα θα μεταφέρονται αυτόματα και θα χρησιμοποιούνται στο on-line σύστημα ούτως ώστε στο πεδίο του εθνικού κωδικού 23 που συμπληρώνεται στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και το οποίο αναφέρεται στην «ΕΔΡΑ» των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων να περιλαμβάνει αποκλειστικώς την κωδικοποιημένη ονομασία και όχι ελεύθερο κείμενο. Η λεκτική ονομασία της έδρας θα σημειώνεται στις «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» στην όψη Β του εντύπου της άδειας.

Επισημαίνεται ότι ο τρόπος κωδικοποίησης της ονομασίας των εδρών που περιγράφηκε παραπάνω παρουσιάζει δυναμικότητα διότι επιτρέπει τη χορήγηση νέων κωδικών στις έδρες που θα προκύψουν από μελλοντικές μεταβολές των εδρών, όπως συνενώσεις ή καταργήσεις υφιστάμενων εδρών, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.4070/2012.

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι στόχος της ανωτέρω διαδικασίας είναι αφενός η καταγραφή των εδρών των Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων και αφετέρου η αποτύπωσή αυτών στο μηχανογραφικό σύστημα με τρόπο τέτοιο που θα άρει οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την έδρα του κάθε οχήματος και κατ’ επέκταση της περιοχής εξυπηρέτησης αυτού, παρακαλούμε τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως προχωρήσουν άμεσα στην καταχώρηση των εδρών στο «Μηχανογραφικό Σύστημα Κωδικοποίησης Εδρών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στο Διαδικτυακό Περιβάλλον» σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση. Η Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου, που ανέπτυξε για το σκοπό αυτό το ανωτέρω ειδικό μηχανογραφικό σύστημα, θα αποστείλει σχετικές οδηγίες χρήσης τις επόμενες ημέρες με σχετικό έγγραφό της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κατερίνα Σαρρή

Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ): Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(ΣΑΤΑ)


ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ/
 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ  2011
ΕΚΛΟΓΕΣ 2013
ΣΥΝΟΛΟ  ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ 3090
ΣΥΝΟΛΟ  ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ 4321
ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 3028
ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
ΨΗΦΟΙ
ΕΔΡΕΣ
«ΔΑΚ-ΜΜΕ»      
 (Ε. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ)
ΨΗΦΟΙ  1567
1920
10
ΕΔΡΕΣ 11
«ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ»         
 (Κ. ΔΗΜΟΣ)
ΨΗΦΟΙ  607
525
03
ΕΔΡΕΣ 04
«ΕΝΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
(Π. ΜΑΥΡΙΚΗΣ)
ΨΗΦΟΙ  466
698
03
ΕΔΡΕΣ 03
«ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΩΤΙΚΟ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»      
(Γ. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ)
ΨΗΦΟΙ  375
298
01
ΕΔΡΕΣ 03
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΑΝΑΤΡΟΠΗ»
ΨΗΦΟΙ -
206
01
ΕΔΡΕΣ -
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΛΑ.Σ.Ι.Τ.Α».
ΕΥΑΓΓ. ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ
ΨΗΦΟΙ -
594
03
ΕΔΡΕΣ -

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
                ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ   ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
          ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΩΤΙΚΟ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
                     Επικεφαλής  ΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η διετία που πέρασε (2011-2013), ήταν μια καταστροφική διετία  και για τη χώρα  και για το κλάδο μας.  Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Η Ελλάδα, υπό τις επιταγές της τρόικας εξωτερικού(ΕΕ,ΔΝΤ,ΕΚΤ)  και την πλήρη υποταγή της τρόικας  εσωτερικού(ΝΔ,ΠΑΣΟΚ,ΔΗΜΑΡ),  μετρώντας  ήδη το τρίτο μνημόνιο,  έχει μετατραπεί  κυριολεκτικά σε «αποικία χρέους» των δανειστών.

Στο κλάδο μας, η κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας σήμερα δεν πάει άλλο. Η δουλειά έχει πέσει κατακόρυφα.  Οι οδηγοί κατεβαίνουν. Το ταξί δεν μπορεί πλέον να εξασφαλίσει εισόδημα για δύο βάρδιες. Τα κενά χιλιόμετρα ατέλειωτα. Δεν βρίσκουμε πλέον πιάτσα να καθίσουμε , και όταν καθίσουμε σε κάποια από τις άτυπα δημιουργημένες ,κινδυνεύουμε, είτε να εισπράξουμε καμιά κλήση από την τροχαία, είτε στη καλύτερη περίπτωση να μας διώξουν. Τα χρέη, οι δόσεις στις τράπεζες, η ασφάλεια, η εφορία, η συντήρηση του αυτοκινήτου, οι εισφορές στον ΟΑΕΕ, συγκροτούν ένα αβάσταχτο σύνολο υποχρεώσεων που είναι αδύνατο να καλύψουμε παρά τις πολλές ώρες δουλειάς. Όλοι έχουμε αυξήσει τις ώρες εργασίας μας πέρα από τα όρια της αντοχής μας, χωρίς αυτό να είναι ικανό να εξασφαλίσει σε μας και τις οικογένειές μας ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Αντίθετα, όλοι πλέον φορτωνόμαστε χρέη και κατρακυλάμε στη σκάλα της βίαιης φτωχοποίησης στην οποία μας έχουν ρίξει οι πολιτικές της τρόικας και των μνημονιακών κυβερνήσεων των τριών τελευταίων χρόνων.  Μια πορεία δηλαδή από το κακό στο χειρότερο.  Έχουμε φθάσει  πλέον σε ένα σημείο, όπου  η κάθε βάρδια,  έχει καταντήσει μια σκληρή δοκιμασία για την αξιοπρέπειά μας.

Τι κάνουμε λοιπόν; Σταυρώνουμε τα χέρια μας, σκύβουμε το κεφάλι και παραδινόμαστε στη μοίρα μας ;  Θα αναζητήσουμε πάλι σωτήρες εκεί που δεν υπάρχουν;  Θα εμπιστευτούμε πάλι αυτούς που μας εξαπάτησαν;

Σήμερα, πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας, ότι ένας μόνο δρόμος υπάρχει. Ο δρόμος της αντίστασης, της αυτοοργάνωσης  και του αγώνα. Αγώνας  που ξεκινάει , πρώτα απ’ όλα από το Συνδικάτο μας. Τέρμα πλέον στα γαλαζοπράσινα προεδρία της υποταγής. Στις επερχόμενες εκλογές του ΣΑΤΑ,  πρέπει να τελειώνουμε οριστικά με το συνδικαλισμό των κομματικών διαδρόμων.

Το Συνδικάτο, πρέπει να γίνει  και πάλι, το αγωνιστικό επιτελείο του κλάδου, που θα εμπνεύσει και θα οργανώσει την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και την ΑΝΥΠΑΚΟΗ  σε όλες  τις πολιτικές που καταστρέφουν το επάγγελμα  και τη ζωή μας.  Ένα συνδικάτο ικανό να εμπνεύσει και να οργανώσει τον αγώνα επιβίωσης του κλάδου.

Το σημερινό γαλαζοπράσινο προεδρείο έχει χάσει και τα τελευταία ψήγματα φερεγγυότητας και αξιοπιστίας. Έχει τεράστιες ευθύνες για την τροπή  που πήραν τα προβλήματα του κλάδου τη διετία που μας πέρασε. Η πρωτοκαθεδρία της ΔΑΚΜΜΕ έχει επιφέρει ένα είδος συνδικαλιστικής παράλυσης στο συνδικάτο. Εκτρέφει φαινόμενα αλαζονείας και εμποδίζει την ανάπτυξη διαλόγου και συνθέσεων στα όργανα του κλάδου. Το Δ.Σ δεν λειτουργεί παρά μόνο για την τυπική επικύρωση προειλημμένων αποφάσεων.  Η προώθηση των προβλημάτων του κλάδου έχει υποταγεί απολύτως σε κομματικές σκοπιμότητες.


ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ: Το σημερινό προεδρείο, που ήταν το ίδιο και την προηγούμενη διετία, ολιγώρησε εντελώς πριν τις προηγούμενες εκλογές ,το Φλεβάρη του 2011,όταν ψηφιζόταν ο νόμος 3919 που άνοιγε και απελευθέρωνε όλα τα επαγγέλματα.  Μας διαβεβαίωνε μάλιστα, ότι δεν μας αφορά και ότι ο κλάδος μας ήταν θωρακισμένος.
 Στο πνεύμα αυτού του νόμου,  ήρθε αργότερα και το σχέδιο προεδρικού διατάγματος  Ρέππα αλλά και το νομοσχέδιο Ραγκούση.  

Το  σχέδιο  Ρέππα, το απέκρυψαν από όλους μας, στις προηγούμενες εκλογές του ΣΑΤΑ, για να αποφύγουν τη κατακραυγή και το συνδικαλιστικό κόστος, διότι κάθε άλλο παρά προστατευτικό για το κλάδο μας ήταν.

Μπορεί με το μαθηματικό τύπο που εισήγαγε να μην έβγαιναν νέες άδειες στην Αθήνα, αλλά ανέτρεπε πλήρως το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αδειών(δύο άδειες ανά φυσικό πρόσωπο), στρώνοντας το δρόμο για τη συγκέντρωση των ταξί σε λίγα χέρια,(20 άτομα θα μπορούσαν να κατείχαν το σύνολο των αδειών ταξί της Αθήνας)  ευνοώντας μάλιστα, τη δημιουργία εταιρειών με μετοχοποίηση των αδειών.


Σ’ αυτού του είδους την επιχειρούμενη απελευθέρωση, ήρθε στη συνέχεια να πατήσει  ο ανεκδιήγητος Ραγκούσης , ο οποίος με δικό του νομοσχέδιο, επιχείρησε μέσα από  την πλήρη απελευθέρωση, στο πνεύμα του ν. 3919, τον άμεσο και ολοκληρωτικό αφανισμό του ταξί και τη παράδοσή του στο μεγάλο κεφάλαιο.

Όλοι μαζί τότε, μπρος  στην άμεση και ολοκληρωτική  απειλή, που αντιπροσώπευε για το κλάδο το νομοσχέδιο Ραγκούση, προχωρήσαμε σε έναν μεγαλειώδη αγώνα με απεργία διαρκείας και την ανάπτυξη πολύμορφων δράσεων σε όλη την Ελλάδα.

Να θυμίσουμε όμως, ότι ακόμα και σ’ αυτό το κοινό αγώνα, άλλοι πάσχιζαν με αγωνιστικότητα και πάθος να κρατήσουν ψηλά το επίπεδο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, και άλλοι, με διάφορες συνδικαλιστικές μεθοδεύσεις, προσπαθούσαν να ξεφουσκώσουν την αγωνιστική διάθεση και να κρατήσουν την αντίδραση του κλάδου σε ελεγχόμενα όρια ρισκάροντας με το τρόπο αυτό μια μεγάλη ήττα.  Αυτό έγινε κατάδηλο στο σταμάτημα της απεργίας τον Αύγουστο του 2011. Τη στιγμή της αποκορύφωσης του αγώνα, με την κοινωνία να μας συμπαρίσταται, χωρίς να έχουμε αποσπάσει καμία υπόσχεση, χωρίς να έχει γίνει ούτε ένα βήμα πίσω από την κυβέρνηση, εμείς σταματήσαμε την απεργία. Να θυμηθούμε τη πίκρα, το θυμό και ένα αίσθημα ξεπουλήματος του αγώνα που γέννησε σε πολλούς συναδέλφους αυτή η απόφαση.

Μέσα στα όργανα του κλάδου, η παράταξή μας ήταν από αυτές που προσπάθησαν να αποτρέψουν αυτή την απόφαση. Ήμασταν από αυτούς που φώναζαν ότι ο κλάδος μας έπρεπε να επιμείνει στον αγώνα του και να προσπαθήσει να τον δέσει   με τον γενικότερο αγώνα όλων των εργαζομένων ενάντια στα μνημόνια και την τρόικα. Κάτι, που προσπάθησε να αποφύγει το γαλαζοπράσινο προεδρείο, δέσμιο κομματικών σκοπιμοτήτων.

Ευτυχώς που η αντίδραση των εργαζομένων με γενικές απεργίες τον Οκτώβρη του 2011, καθώς και ο αυθόρμητος ξεσηκωμός του κόσμου στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου συνέβαλαν στην πτώση της κυβέρνησης Παπανδρέου και την απαλλαγή του κλάδου από τον ανεκδιήγητο Ραγκούση.

Στη συνέχεια έχουμε τη κυβέρνηση Παπαδήμου και το νέο υπουργό μεταφορών Βορίδη. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο μεγαλειώδης αγώνας που δώσαμε το καλοκαίρι του 2011 δεν δόθηκε για να φέρουμε το νόμο Βορίδη στη θέση του νόμου Ραγκούση. Είναι πράγματι νίκη η αποτροπή της ψήφισης του νόμου Ραγκούση, είναι όμως ήττα και οπισθοχώρηση από τις πάγιες θέσεις του κλάδου η ψήφιση του νόμου 4070 του Βορίδη.

Ο νόμος αυτός, όπως και οι προηγούμενοι του Ρέππα και του Ραγκούση, ήρθε να ανατρέψει πλήρως το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αδειών. Άνοιξε το δρόμο να φύγει σταδιακά το ταξί από τα χέρια των αυτοαπασχολούμενων μικροϊδιοκτητών και να περάσει στο μεγάλο κεφάλαιο. Μια προοπτική που τείνει να μετατρέψει το χώρο του ταξί σε πεδίο ανταγωνιστικών επιχειρηματικών συμφερόντων, το συνδικάτο σε ένωση  εταιριαρχών και τους σημερινούς ιδιοκτήτες σε φτηνούς μισθωτούς των 300 και 500 ευρώ.

Είναι απατηλή και ψεύτικη η εικόνα που προσπαθεί να δημιουργήσει το δίδυμο Λυμπερόπουλου – Δήμου ότι με το νόμο 4070  σωθήκαμε από την καταστροφή.

Από τότε, ως παράταξη, διατυμπανίζαμε σε όλους τους τόνους, ότι απελευθέρωση για το ταξί δεν είναι μόνο η έκδοση νέων αδειών, αλλά ταυτόχρονα με αυτό, είναι και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αδειών, το οποίο ανέτρεψε ο νόμος Βορίδη, αλλά και το μεταφορικό έργο, που ήρθε στη συνέχεια να  απελευθερώσει ο νόμος 4093 του  Χατχηδάκη, δίνοντας τη δυνατότητα μεταφοράς προσώπων  στους ξενοδόχους, στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και στα τουριστικά γραφεία με επταθέσια και ενιαθέσια. Δεν φτάνει δηλαδή η αναδουλειά που έχει επιφέρει στο κλάδο μας η οικονομική κρίση, ήρθε και η απελευθέρωση του έργου για να μας αποτελειώσει.

Τελευταία πράξη του δράματος για το κλάδο μας  παίχτηκε με το φορολογικό που ψήφισε η κυβέρνηση Σαμαρά.  Η φορολόγησή μας, για το έτος που τρέχει, με τη κατάργηση του αφορολόγητου και τη φορολόγηση με 26% από το πρώτο ευρώ, την αύξηση του τέλους επιτηδεύματος, και την προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος, θα φτάσει στο 50%;  Την ώρα που ο φόρος για το μεγάλο κεφάλαιο και τις πολυεθνικές, με τις νόμιμες φοροαπαλλαγές δεν υπερβαίνει το 16%;

Ποια άλλη απόδειξη χρειάζεται για να καταλάβουμε ότι μπροστά μας ξεδιπλώνεται  μια επιχείρηση εξόντωσης τα μικρομεσαίας τάξης, την οποία εμείς παρακολουθούμε ως αμήχανοι και παθητικοί θεατές;

Όλα τα πάρα πάνω δείχνουν ότι ο απολογισμός της διετίας που πέρασε είναι απολύτως αρνητικός. Το προεδρείο  Λυμπερόπουλου – Δήμου, είναι υπόλογο για τις ανατροπές που συνέβησαν επί των ημερών του  και καταστρέφουν το ταξί έτσι όπως το ξέραμε τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Και τώρα τι μας λένε;  Να κάνουμε υπομονή μέχρι να γυρίσει η οικονομική κατάσταση, να ανακάμψει η οικονομία για να ανακάμψουμε και μείς. Όποιος περιμένει ανάκαμψη με 1.5 εκατομμύριο ανέργους, το χρέος  στο 170% του ΑΕΠ και τη χώρα οικονομικά  κατεστραμμένη,  αν δεν είναι αφελής είναι συνειδητός ψεύτης που υπηρετεί άλλες σκοπιμότητες.

Σήμερα πρέπει να γίνει συνείδηση στο καθένα μας ότι αν δε σταματήσουν και δεν ανατραπούν οι πολιτικές που εφαρμόζονται, δεν υπάρχει μέλλον.

Είναι αδήριτη ανάγκη λοιπόν να αλλάξουμε τους συσχετισμούς στο συνδικάτο. Να καταδικάσουμε με την ψήφο μας το σημερινό προεδρείο.

Προσοχή! Το οικονομικό πλήγμα που έχει δεχτεί ο κλάδος μας είναι μεγάλο. Δεν πρέπει όμως να γίνει αιτία να  παρασυρθούμε και να επιτρέψουμε να διεισδύσουν στο συνδικάτο ναζιστικές απόψεις. Δεν εκδικούμαστε αυτούς που μας έφεραν ως εδώ με τέτοιες επιλογές.  Έτσι στρεφόμαστε ενάντια στον ίδιο μας τον εαυτό. Μια τέτοια εξέλιξη θα μας εκθέσει στα μάτια όλων των εργαζομένων. Τα φερέφωνα της Χρυσής Αυγής δεν πρέπει να βρουν  θέση στα συνδικάτα.

Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τα πράγματα στο συνδικάτο για να μπορέσουμε στηριγμένοι στις δικές μας δυνάμεις να αντισταθούμε στη καταστροφή μας.

Εμείς, που δραστηριοποιούμαστε μέσα από τις γραμμές του ανεξάρτητου μαχητικού συνδυασμού ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΩΤΙΚΟ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ,απευθύνουμε αγωνιστικό κάλεσμα, σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες,  που έχουν τις ίδιες ή ανάλογες ανησυχίες με εμάς, στις επερχόμενες εκλογές του ΣΑΤΑ,  να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να παλέψουμε από κοινού να αλλάξουμε τα πράγματα στο συνδικάτο και το κλάδο μας.


Δυναμώστε με τη ψήφο σας τον ανεξάρτητο αγωνιστικό συνδικαλισμό. Στηρίξτε με αποφασιστικότητα την ανεξάρτητη παράταξη «ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΩΤΙΚΟ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» για να παλέψουμε μαζί:

-          Να επανέλθει το αφορολόγητο των 12.000
-          Να καταργηθούν οι μνημονιακοί νόμοι 4070 και 4093. Να αποκαταστήσουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αδειών,  να υπερασπιστούμε τον αυτοαπασχολούμενο μικροϊδιοκτήτη και να εμποδίσουμε, όσο είναι καιρός, την συγκέντρωση των ταξί σε λίγα χέρια και τη δημιουργία εταιρειών.
-          Να μειωθούν με κάθε τρόπο οι ασφάλειες.
-          Να παγώσουν τα παλαιά χρέη στον ΟΑΕΕ και να ρυθμιστεί η αποπληρωμή τους χωρίς τοκογλυφικά επιτόκια και προσαυξήσεις.
-          Να μπορούμε να έχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πληρώνοντας δύο δίμηνα το χρόνο, αλλιώς να μας αφαιρούν το ποσό της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  όταν πληρώνουμε παλιές οφειλές. Δεν γίνεται να πληρώνουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δεν είχαμε.
-          Να δημιουργηθεί πειθαρχικό δευτέρου βαθμού και να εξορθολογιστούν τα εξοντωτικά πρόστιμα.  
-          Να συγκεντρώσουμε στοιχεία για τους συναδέλφους που έχουν πάρει δάνεια, είτε επαγγελματικά, είτε επισκευαστικά, είτε στεγαστικά  για την αγορά ταξί, και δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις δόσεις, και να απαιτήσουμε να κουρευτούν. Δεν γίνεται εδώ που έφεραν το ταξί να ζητάνε την πλήρη εξόφλησή τους.
-          Να δημιουργηθούν λειτουργικές πιάτσες που θα υποστηρίξουν μια νόμιμη και αξιοπρεπή λειτουργία του ταξί και να σταματήσει το κυνηγητό της τροχαίας.

-          Να σταματήσει ο οικονομικός στραγγαλισμός των ρ/τ  με την επιβολή 23% ΦΠΑ στις συνδρομές των μελών του. Τα ρ/τ δεν προβαίνουν σε καμία εμπορική πράξη για να επιβάλλεται ΦΠΑ στις συνδρομές. Δεν πουλάνε στα μέλη τους την επικοινωνία. Τα μέλη δημιουργούν τις ενώσεις των ρ/τ για να μοιράζονται από κοινού τα έξοδα λειτουργίας του κέντρου. Αλλά ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι παρέχεται η υπηρεσία της επικοινωνίας στα μέλη, αυτή είναι συνυφασμένη με την εκτέλεση του μεταφορικού τους έργου στο οποίο ο ΦΠΑ είναι 13% και όχι 23%.

-          Να αλλάξει ο νόμος για τη μεταφορά λαθρομεταναστών ως προς τις συνέπειες που υφίστανται οι οδηγοί ταξί. Πολλοί συνάδελφοι έχουν χάσει τα αυτοκίνητά τους χωρίς να φταίνε.

Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλη χαμένη διετία.  Ενισχύστε και συμπαραταχθείτε με την ανεξάρτητη αγωνιστική παράταξη «ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΩΤΙΚΟ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με επικεφαλή τον ΓΙΑΝΝΗ ΚΡΕΜΜΥΔΑ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΤΑΞΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Τρεις είναι οι αρχές που  εμπνέουν και να καθορίζουν τη δράση μας.


                ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  - ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ