ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.
Υπηρεσίες Ραδιοταξί
Προέκταση Δογάνης
Σέρρες ,
Τηλ.2321059100
Φαξ.2321059422

Σέρρες 27/10/2012

Πρόσκληση

Μετά από πρωτοβουλία που έλαβε το Δ.Σ του προμηθευτικού Συν/σμού Ιδιοκτητών Ταξί Θες/νίκης σχετικά με έναν διάλογο των κατά τόπους μελών και στελεχών ταξί όσον αφορά τους προβληματισμούς- κόστη λειτουργίας- ποιότητα αναλώσιμων αλλά και σκέψεις και προτάσεις για ένα καλύτερο αύριο, το Ραδιοταξί Σερρών Α.Ε κατόπιν τούτου καλεί όλα τα διοικητικά Συμβούλια που επιθυμούν, να παρευρεθούν την Κυριακή 4/11/2012 και ώρα 10:00 π.μ στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας μας προκειμένου να ξεκινήσουμε μία κοινή προσπάθεια για το καλό του κλάδου και όλων μας.

Με εκτίμηση

ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α' 171)", μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις

Στις 23 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00΄, συνήλθε στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α΄ 171), μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις». Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου. Το ψηφισθέν από τη Βουλή νομοσχέδιο, για το οποίο εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έχει ως εξής:


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ. __________
Αριθ. ___________
Διεκπ. __________

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Από τα επίσημα Πρακτικά της ΝΔ΄, 23 Οκτωβρίου 2012,
 Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α΄ 171)», 
μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις
Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 4.9.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013», η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 171 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α'/5.9.2012) και έχει ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος.
2. Το άρθρο 8 παράγραφος 8 του ν. 4071/2012 (Α' 85).
3. Το άρθρο 176 του ν. 3852/2010 (Α' 87).
4. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 35415/28.7.2011 (Β' 1701) των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη επίλυσης του κοινωνικώς ευαίσθητου ζητήματος της μεταφοράς των μαθητών κατά την έναρξη του σχολικού έτους, η οποία προέκυψε από τη μη ολοκλήρωση ή την άγονη κατάληξη πολλών σχετικών διαγωνισμών από τους περισσότερους Δήμους της χώρας εντός της νόμιμης προθεσμίας.
6. Την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών από τον τόπο διαμονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, συνάπτονται, για το σχολικό έτος 2012-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της κ.υ.α. αρ. 35415/28.7.2011 (1701 Β΄). Στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις αυτές δεν καταρτισθούν μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν από τους Δήμους, η μεταφορά των μαθητών γίνεται από τις Περιφέρειες, κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου με παράταση, αναδρομικώς και μέχρι 30.6.2013, των οικείων συμβάσεων, που έχουν καταρτισθεί και παραταθεί, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), εφαρμοζομένων αναλόγως. Σε περίπτωση κατάρτισης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών από τους Δήμους, οι συμβάσεις που συνάπτονται από τις Περιφέρειες, λύονται αυτοδικαίως και αζημίως, από το χρόνο κατάρτισης και ισχύος των αντίστοιχων συμβάσεων των Δήμων.

2. Οι συμβάσεις που παρατείνονται, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, εκτελούνται μέχρι τη λύση τους με κόστος το οποίο διαμορφώνεται κατόπιν διαπραγμάτευσης, απομειωμένο σε ποσοστό τουλάχιστον 17% σε σχέση με το αντίστοιχο που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2012.

3. Για όσα δρομολόγια εκ των συμβάσεων των προηγούμενων παραγράφων προκύψει αδυναμία των μεταφορέων να τα πραγματοποιήσουν, καθώς και για τυχόν νέα δρομολόγια, οι Περιφέρειες αναθέτουν καθένα από αυτά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με κόστος το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του παρόντος.

Άρθρο 2

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά τα άρθρα 44 παράγραφος 1 και 72 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ»

Άρθρο δεύτερο

1. Στις συμβάσεις μεταφοράς μαθητών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1 της από 4 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013» (Α΄ 171) περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών των Περιφερειών που παρατάθηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44), καθώς και αυτές που δεν παρατάθηκαν κατά το σχολικό έτος 2011–2012, οι οποίες παρατείνονται από τότε που έληξαν έως 30.6.2013.

2. Τα νέα δρομολόγια της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, κοστολογούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα στις διακηρύξεις των συμβάσεων, οι οποίες παρατείνονται απομειωμένες κατά ποσοστό τουλάχιστον 17%.

Άρθρο τρίτο

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω Πράξης προστίθεται εδάφιο με ισχύ από τη δημοσίευσή της στις 5.9.2012 ως εξής:

«Αν οι κατά τα ανωτέρω παρατάσεις αφορούν συμβάσεις οι οποίες είχαν αρχικά συναφθεί με κόστος που δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού ισχύουν τα εξής:

α) Όταν το κόστος πριν από την εφαρμογή της παρούσας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου είχε διαμορφωθεί χαμηλότερα και σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 17% σε σχέση με τον προϋπολογισμό της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, οι συμβάσεις παραμένουν ως έχουν.

β) Όταν το κόστος πριν από την εφαρμογή της παρούσας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου είχε διαμορφωθεί χαμηλότερα και σε ποσοστό μικρότερο του 17% σε σχέση με τον προϋπολογισμό της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, το ποσοστό αυτό συνυπολογίζεται στην προβλεπόμενη από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου απομείωση.»

Άρθρο τέταρτο

1. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 3.2.2012 έως 30.6.2012, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4071/2012 (Α΄85),καθώς και στο άρθρο 34 του ν. 4053/2012, καταβάλλονται νομίμως, εφόσον ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βεβαιώσει με σχετική πράξη του, την εκτέλεση της μεταφοράς μαθητών και το ύψος της σχετικής δαπάνης, κατά τα ανωτέρω.

2. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη του σχολικού έτους στις 11.9.2012 μέχρι τη σύναψη των συμβάσεων που αναφέρονται στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 1 της ανωτέρω Πράξης, καταβάλλονται νομίμως εφόσον ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βεβαιώσει, με σχετική πράξη του, την εκτέλεση της μεταφοράς μαθητών και το ύψος της σχετικής δαπάνης το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οριζόμενα στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 1 της ίδιας Πράξης όπως συμπληρώνεται με το άρθρο τρίτο.

Άρθρο πέμπτο

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141) και τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τροποποιείται ως εξής:

«Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού εφόσον η αναλαμβανόμενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000 €) ευρώ. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών που συμπεριλαμβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»

2. Υποχρεώσεις Ο.Τ.Α. που έχουν αναληφθεί, χωρίς την απαιτούμενη προέγκριση δαπάνης του εποπτεύοντος Υπουργού, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.

Άρθρο έκτο

Δαπάνες μεταφοράς μαθητών τρέχοντος οικονομικού έτους, καθώς και δαπάνες για την:

α) υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας και

β) λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τη σήμανση και καταγραφή των εκμεταλλεύσεων βοοειδών και αιγοπροβάτων και του ζωικού τους κεφαλαίου ανά την Επικράτεια, που βαρύνουν τους Ο.Τ.Α. και πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2011 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων, εκκαθαρίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων Περιφερειών του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Άρθρο έβδομο

1. Στην παράγραφο Η΄ του Κεφαλαίου ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται, με έναρξη ισχύος από 1.7.2013, εδάφιο 21 ως εξής:

«Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής.»

2. Συμβάσεις Δήμων για τη μεταφορά μαθητών που συνάφθηκαν βάσει της κ.υ.α. αριθ. 35415/28.7.2011 (Β΄ 1701) ή άλλες υφιστάμενες συμβάσεις μεταφοράς μαθητών με διάρκεια πέραν της 1.7.2013 λύονται αυτοδικαίως και αζημίως μετά την ημερομηνία αυτή.

3. Από 1.7.2013 η δαπάνη της μεταφοράς μαθητών βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών. Από την ανωτέρω ημερομηνία οι απαιτούμενες πιστώσεις προς κάλυψη της σχετικής δαπάνης, καθώς και των υφισταμένων μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία οφειλών των Περιφερειών για τη μεταφορά μαθητών, μεταφέρονται από πόρους των Δήμων στις Περιφέρειες, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθορίζεται από το έτος 2014 και εφεξής, η αύξηση των ποσοστών των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 260 του ν. 3852/2010, σε βάρος των ποσοστών των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 259 του ίδιου νόμου και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο όγδοο

Το εδάφιο 18 της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) από 1.7.2013 καταργείται.

Άρθρο ένατο

Οι Περιφέρειες δύνανται να εγγράφουν πίστωση, να δημοπρατούν και να προβαίνουν σε κάθε άλλη ενέργεια για την προετοιμασία της μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2013 – 2014 και πριν από την 1.7.2013.

Άρθρο δέκατο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις επί μέρους διατάξεις.

Αθήνα, 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ


O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
 

Σωματείο ταξί Πάτρας: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την Άσκηση δίωξης κατά ιδιοκτητών ΤΑΞΙ απεργών με τις μαρτυρίες υπαλλήλων Εφοριών


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
«Ο ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» Αράτου 21, β' όροφος, γραφείο 6 , ΠΑΤΡΑ
τηλ. (2610) 223.311,   ΦΑΞ  (2610) 275.778,   ΚΙΝΗΤΟ 6977-361.362

Αρ. Πρωτ.: 312 /2012                                                       

Πάτρα   24/10/2012

                                                               
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Άσκηση δίωξης κατά ιδιοκτητών ΤΑΞΙ απεργών με τις μαρτυρίες
υπαλλήλων Εφοριών

 Παίρνοντας αφορμή από τις τελευταίες απεργιακές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας των υπαλλήλων των Εφοριών και την αναστάτωση που επικρατεί στον κλάδο τους από τις συγχωνεύσεις των υπηρεσιών τους και την διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων τους θέλουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:
 Θυμόμαστε όλοι τις πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας που έγιναν το περσινό καλοκαίρι (2011), με καθολική συμμετοχή του κλάδου των ΤΑΞΙ και με κύριο αίτημα την αποτροπή της πλήρους απελευθέρωσης και διάλυσης του επαγγέλματός μας καθώς και όσα επακολούθησαν και διαδραματίστηκαν αφού προβλήθηκαν έντονα και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επιφορτισμένα αρνητικά αφήνοντας έτσι έναν πικρό απόηχο. Βέβαια ο αγώνας του κλάδου μας δικαιώθηκε από τις μετέπειτα εξελίξεις και από την ίδια την πολιτεία που αντιλαμβανόμενη έστω και την τελευταία στιγμή την ορθότητα και το δίκαιο των αιτημάτων μας δεν προχώρησε στην πλήρη απελευθέρωση του επαγγέλματός μας αλλά προσάρμοσε την αντίστοιχη νομοθεσία σύμφωνα με τα ισχύοντα στις άλλες  χώρας της Ενωμένης Ευρώπης .
    Στην πόλη μας όπως και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας το Σωματείο μας με συμμετοχή των συναδέλφων που άγγιζε σχεδόν το 100% είχε κατέλθει σε απεργία διαρκείας πάνω από ενάμιση μήνα με διάφορες και εναλλασσόμενες μορφές διαμαρτυρίας. Μεταξύ αυτών ήταν και ο ολιγόωρος συμβολικός αποκλεισμός των εφοριών της Πάτρας, χωρίς  όμως να παρακωλύεται η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών και η εξυπηρέτηση των πολιτών. Τότε λοιπόν εκεί με τις μαρτυρίες και μόνο δύο υπαλλήλων της Α΄ και Β΄ Εφορίας της Πάτρας, οι οποίοι μάλιστα υποκαθιστώντας τα αρμόδια αστυνομικά όργανα της πολιτείας κατέβηκαν στο δρόμο και συνέλεξαν τα στοιχεία των κατόχων των ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ από τους αριθμούς κυκλοφορίας τους και τα χρησιμοποίησαν  εναντίον τους, όπου  και στη συνέχεια ασκήθηκαν διώξεις και κλήθηκαν σε δίκη συνάδελφοι ιδιοκτήτες που απεργούσαν και συμμετείχαν στην εν λόγω διαμαρτυρία, κατηγορούμενοι για παράνομη είσοδο και παραμονή στο χώρο της Εφορίας!!!.
    Δεν μπορούμε πραγματικά να καταλάβουμε και διερωτόμαστε ακόμη και σήμερα για τον τρόπο που σκέφτηκαν και ενήργησαν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, με πιο σκεπτικό και πως «ελαφριά την καρδία» στράφηκαν εναντίον ενός ολόκληρου επαγγελματικού κλάδου που πάλευε για να μην αφανιστεί, αγγίζοντας πραγματικά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής αφού επί ενάμιση μήνα που διήρκεσε η απεργία οι επαγγελματίες ταξί δεν είχαν κανένα έσοδο και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν ούτε καν στις βασικές ανάγκες επιβίωσης των ίδιων και των οικογενειών τους. Πραγματικά τα ερωτηματικά που γεννώνται απ’ αυτή τη στάση τω εφοριακών υπαλλήλων είναι πολλά και παραμένουν αναπάντητα και ανεξήγητα, δημιουργώντας σε όλους εμάς παραπέρα υπόνοιες για υποκίνηση των ενεργειών τους, πράγμα βέβαια που ακόμη κι αν συμβαίνει δεν ελαφρύνει τη θέση τους.
    Εμείς σαν κλάδος κατανοούμε τους λόγους για τους οποίους απεργούν και πραγματικά στεκόμαστε στο πλευρό τους για το δίκαιο των αιτημάτων τους και τους συμπαραστεκόμαστε, χωρίς όμως να μπαίνουμε στη διαδικασία να κρίνουμε τον τρόπο που ενεργούν και διαμαρτύρονται και χωρίς βέβαια να γινόμαστε «ένορκοι» και «δικαστές».
Θα θέλαμε να θυμίσουμε στους κυρίους αυτούς ότι η συμπαράσταση του κλάδου μας δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα και κατόπιν εορτής, αλλά έρχεται από παλιά όταν εδώ και χρόνια σε κάποιες κινητοποιήσεις τους που είχαν γίνει από την ΑΔΕΔΥ με κύριο και μοναδικό αίτημά τους το ασφαλιστικό και τις επιχειρούμενες τότε αλλαγές που τους έθιγαν, ο κλάδος των ΤΑΞΙ είχε δείξει και έμπρακτα τη συμπαράστασή του κατεβάζοντας στο δρόμο 500 περίπου αυτοκίνητα και πραγματοποιώντας πορεία διαμαρτυρίας μαζί τους. Φαίνεται όμως ότι αυτό ξεχάστηκε εύκολα!!!
     Καταγγέλλουμε λοιπόν τη στάση τους αυτή και πραγματικά περιμένουμε μια απάντηση από τους συνδικαλιστές του κλάδου τους, μια εξήγηση έστω που να αιτιολογεί τη στάση τους αυτή η οποία οδήγησε στην δίωξη των συναδέλφων με μεγάλο κίνδυνο να τιμωρηθούν μόνο και μόνο επειδή άσκησαν το δίκαιο και συνταγματικό τους δικαίωμα και υπερασπίστηκαν το επάγγελμά τους και την ιδιοκτησία τους από τη «δήμευση».
    Σε κάθε περίπτωση εμείς θα εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε τους αγώνες των κοινωνικών εταίρων ανεξάρτητα από άστοχες και αχαρακτήριστες ενέργειες κάποιων «εθελοντών», πιστοί στη συνδικαλιστική δεοντολογία και στο καθήκον μας που απαιτεί τη συνοχή των κοινωνικών ομάδων ειδικά τώρα μάλιστα αυτή την  κρίσιμη περίοδο που όλο το κοινωνικό οικοδόμημα δοκιμάζεται έντονα και κινδυνεύει  να καταρρεύσει από τις επιλογές και τα βάρβαρα μέτρα που επιβάλλει η ντόπια και  ξενόφερτη ΤΡΟΙΚΑ.  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
              Ο                                                Ο
      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σκέντζος  Παναγιώτης                           Σίδερης Γεώργιος

Ο.Α.Ε.Ε. (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/10/2012) ΝΕΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/10/2012
ΝΕΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Νέα δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών δίνεται στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ με τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν.4087/2012 (ΦΕΚ 196/ΤΑ/16-10-2012).

Η ρύθμιση αφορά οφειλόμενες έως 30/6/2012 ασφαλιστικές εισφορές, με ευνοϊκούς όρους, απαλλαγή από τέλη καθυστέρησης μέχρι και 100%, αναστολή αναγκαστικών μέτρων κ.λ.π, επιλέγοντας είτε προσωρινό διακανονισμό, είτε νέα ρύθμιση.

Συγκεκριμένα, δίνονται οι εξής δυνατότητες:

1. Προσωρινός Διακανονισμός (άρθρο 3 παρ. α του Ν4087/2012)
Προϋποθέσεις:
- Υποβολή αίτησης έως 31/12/2012, με έκπτωση 40% στα Τ.Κ.
- Υποβολή αίτησης μετά την 1/1/2013, χωρίς έκπτωση στα Τ.Κ.
- Ρύθμιση οφειλών έως 30/6/2012.
- Καταβολή απαιτητών εισφορών από 1/7/2012 έως την ημερομηνία αιτήσεως.
- Καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης.
Η δόση προσδιορίζεται στο 20% της τρέχουσας ασφαλιστικής εισφοράς και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150 ευρώ.
- Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια του διακανονισμού.
- Λήξη του διακανονισμού 31/12/2013.
- Ο διακανονισμός χάνεται με τη μη καταβολή έστω και μιας τρέχουσας διμηνιαίας εισφοράς και δόσης.
- Το δικαίωμα ένταξης στο διακανονισμό ασκείται άπαξ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ασφαλισμένοι που έχουν σε ισχύ ενεργή ρύθμιση δεν μπορούν να ενταχθούν στον προσωρινό διακανονισμό.

2. Ρύθμιση (άρθρο 3 παρ. β του Ν4087/2012)
Προϋποθέσεις:
- Υποβολή αίτησης έως 31/12/2012.
- Ρύθμιση οφειλών έως 30/6/2012.
- Καταβολή απαιτητών εισφορών από 1/7/2012 έως την ημερομηνία αιτήσεως.
- Εξόφληση:
i. εφάπαξ ή έξι (6) δόσεις με έκπτωση 100% στα Τ.Κ.
ii. από εφτά (7) έως δέκα (10) δόσεις με έκπτωση 75% στα Τ.Κ.
- Καταβολή της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ εξόφλησης έως το τέλος του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης.
- Η δόση προσδιορίζεται από το ύψος της οφειλής.
- Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.
- Η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες διμηνιαίες εισφορές και δόσεις.
- Το δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση ασκείται άπαξ.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ασφαλισμένοι που έχουν σε ισχύ ενεργό προσωρινό διακανονισμό δεν μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση.

Για την υποβολή αιτήσεων και πληροφοριών οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στα Περιφερειακά Τμήματα που υπάγονται.

Ο ΟΑΕΕ καλεί τους ασφαλισμένους να ενταχθούν στις πιο πάνω ευνοϊκές ρυθμίσεις εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξασφαλίζοντας:
- Ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθενείας.
- Ασφαλιστική ενημερότητα.
- Δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία.
- Αναστολή αναγκαστικών μέτρων έως 31/12/2013.

Πηγή: οaee
(Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΔΡΩΝ ΕΔΧ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΔΡΩΝ ΕΔΧ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Για λήψη της Απόφασης  ΕΔΩ

Νέα δυνατότητα ρύθμισης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών - 17/10/2012Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) ενημερώνει τους ασφαλισμένους του ότι με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν4087/16-10-2012 δίνεται νέα δυνατότητα ρύθμισης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών με ευνοϊκούς όρους, επιλέγοντας είτε προσωρινό διακανονισμό είτε νέα ρύθμιση.
Προβλέπεται έκπτωση από τα τέλη καθυστέρησης έως 100%, μικρό ποσό δόσης, αναστολή αναγκαστικών μέτρων, κ.λ.π.
Αναλυτικές διευκρινήσεις και οδηγίες θα δίνονται από τα Περιφερειακά Τμήματα του Οργανισμού εντός των επόμενων ημερών.

Πηγή ΟΑΕΕ 

Νόμος 4087/16-10-2012

Άρθρο 3
 Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών

1. Για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ και NAT, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων, αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης μέχρι την 31.12.2013, εφόσον:
i) υποβληθεί σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες,
ii) καταβληθεί το ποσό της πρώτης δόσης ή το ποσό της εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων εισφορών μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου αυτού μήνα για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και του τ. ΕΤΕΑΜ. Ειδικά για το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και το τ. ΕΤΕΑΜ ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα διεκπεραίωσης των διαδικασιών ελέγχου. Σε περίπτωση που αυτές περατωθούν μετά την 20ή ημέρα εκάστου μηνός, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται μέχρι την 5η ημέρα του επόμενου μήνα της διεκπεραίωσης του ελέγχου, και
iii) καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1.8.2012 και εφεξής.

Εφόσον η σχετική αίτηση υποβληθεί μέχρι την 31.12.2012, παρέχονται οι εξής δυνατότητες:

α) Κεφαλαιοποίηση της μέχρι 31.7.2012 οφειλής τους και υπαγωγή αυτής σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού κατά τις διατάξεις της παρ. Α1 του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 με έκπτωση 40% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Εάν η σχετική αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μετά την ως άνω ημερομηνία δεν παρέχεται η έκπτωση του 40% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31.7.2012 οφειλής.
Σε ό,τι αφορά στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για τον υπολογισμό του ποσού της μηνιαίας καταβολής του εδαφίου ι της παρ. Α1 του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης του δευτέρου τριμήνου 2012.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο Α2.

β) Κεφαλαιοποίηση της μέχρι 31.7.2012 οφειλής και καταβολή αυτής εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες ή διμηνιαίες, κατά περίπτωση, δόσεις με τις εξής αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων:

αα) εφάπαξ ή έως και έξι (6) δόσεις με έκπτωση ποσοστού 100% και

ββ) από επτά (7) έως και δέκα (10) δόσεις με έκπτωση ποσοστού 75%.

Μη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται έκπτωση από την παρούσα ρύθμιση.

Οι παράγραφοι Α6 και Α7 του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 εφαρμόζονται αναλογικά στην παρούσα ρύθμιση.
Η ρύθμιση της περίπτωσης αυτής εφαρμόζεται και σε όσους έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι συνεπείς σε αυτήν.

2. Για τους οφειλέτες που υπάγονται σε μία εκ των δυνατοτήτων ρύθμισης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν επιτρέπεται η μετάβαση από τη μία δυνατότητα ρύθμισης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού στην άλλη.

3. Η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης υποβάλλεται άπαξ.

4. Οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ δεν είναι δυνατόν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης σε περίπτωση που πριν από την υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών έχουν ήδη υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης στον οικείο φορέα.

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. A4 του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τους οφειλέτες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με συνολικό ποσό οφειλής άνω των 500.000,00 ευρώ και μέσο όρο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του δευτέρου τριμήνου του 2012, μικρότερο των 5.000,00 ευρώ, το ποσό της μηνιαίας καταβολής θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της κεφαλαιοποιημένης την 31.7.2012 οφειλής.»

6. Για τους οφειλέτες που υπάγονται σε όλες τις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών:

α) διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγραφείσες υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών,

β) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων,

γ) δεν ανακαλούνται:
i) οι παραγγελίες κατασχέσεων επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής,
ii) οι παραγγελίες κατασχέσεων εις χείρας τρίτων οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής, ενώ τα αποδιδόμενα ποσά από αυτές θα καλύπτουν δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται σε άλλες οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση.

7. Η προθεσμία χορήγησης αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1γ του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) παρατείνεται μέχρι την 31.12.2013.

8. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4038/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του οφειλέτη, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως πρόσθετων τελών ή προσαυξήσεων.»

9. Η παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον ο οφειλέτης είναι ενήμερος με τους όρους αυτής, του χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα με παρακράτηση ποσού μίας (1) δόσης, που συμψηφίζεται με τις τελευταίες δόσεις, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα.»

Ο Πελοποννήσιος πρώην οδηγός ταξί που έγινε Αντιπρόεδρος της Βουλής.

Αυστραλία: Ο Πελοποννήσιος πρώην οδηγός ταξί που εξαιτίας μιας... σεξουαλικής παρενόχλησης έγινε Αντιπρόεδρος της Βουλής.


Αυστραλία: Ο Πελοποννήσιος πρώην οδηγός ταξί που εξαιτίας μιας... σεξουαλικής παρενόχλησης έγινε Αντιπρόεδρος της Βουλής! Ο Στηβ Γεωργανάς
Ο ομογενής Στιβ Γεωργανάς, είναι ο νέος δεύτερος αντιπρόεδρος της αυστραλιανής βουλής. Ο κ. Γεωργανάς, ο πρώτος ελληνικής καταγωγής Αυστραλός πολιτικός που καταλαμβάνει το συγκεκριμένο αξίωμα, εξελέγη στη θέση αυτή με ψήφους 73-71. Ο κ. Γεωργανάς υπήρξε οδηγός ταξί πριν εμπλακεί με την πολιτική. Εκλέγεται βουλευτής με το Εργατικό Κόμμα στην έδρα Χάϊντμαρς της Νότιας Αυστραλίας από το 2004, όπως γράφει η εφημερίδα "Νέος Κόσμος".
Τόσο πριν την εκλογή του, αλλά ιδιαίτερα κατά τη βουλευτική του θητεία, ασχολείται ιδιαίτερα με θέματα που αφορούν την ομογένεια, την Ελλάδα και την Κύπρο και επισκέπτεται συχνά τις δυο χώρες.
Η εκλογή του κ. Γεωργανά έγινε δυνατή μετά την παραίτηση του προέδρου της αυστραλιανής βουλής, Πίτερ Σλίπερ.
Την προεδρική θέση κατέλαβε η Αν Μπερκ και τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου ο Μπρους Σκοτ του αντιπολιτευόμενου Φιλελεύθερου Κόμματος.
«Αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή και προνόμιο η εκλογή μου στη συγκεκριμένη θέση» είπε χθες στο «Νέο Κόσμο» ο κ. Γεωργανάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πατέρας του κ. Γεωργανά κατάγεται από την Καλαμάτα και η μάνα του από τη Μεγαλόπολη.
Όπως είναι γνωστό, ο κ. Σλίπερ παραιτήθηκε από τη θέση του εν μέσω ενός πρωτοφανούς σεξουαλικού σκανδάλου την Τρίτη.  Λίγες ώρες νωρίτερα είχε καταψηφιστεί με διαφορά μιας ψήφου πρόταση μομφής που είχε καταθέσει σε βάρος του η αντιπολίτευση.
Αιτία, δύο άκρως προσβλητικά μηνύματα που έστειλε ο Σλίπερ σε πρώην συνεργάτη του, στα οποία μεταξύ άλλων αναφερόταν στα γυναικεία γεννητικά όργανα ως «μύδια χωρίς κέλυφος» και στην ομογενή βουλευτή της αντιπολίτευσης, Σοφία Μιραμπέλα-Πανοπούλου, την οποία χαρακτήριζε «αδαή τσαπατσούλα».
Τα σχόλια θεωρήθηκαν χυδαία και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής μισογύνης. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη, ειδικά από τις γυναίκες, αποφεύγοντας ωστόσο να απαντήσει στις κατηγορίες του συνεργάτη του Τζέιμς Άσμπι για σεξουαλική παρενόχληση. Σε κάθε περίπτωση, η αυστραλή πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ -που επικρίθηκε έντονα για την επιλογή Σλίπερ- ευχήθηκε «σε προσωπικό επίπεδο, το καλύτερο για εκείνον και την οικογένειά του».
Η κ. Γκίλαρντ δέχθηκε σκληρή κριτική για την επιλογή της αυτή και αρκετοί υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να προσφύγει στις κάλπες για να δοθεί η ευκαιρία στο λαό να εκλέξει νέα κυβέρνηση που θα διαθέτει την απαραίτητη πλειοψηφία.
Στο μεταξύ, η αντιπολίτευση του Συνασπισμού Φιλελευθέρων-Εθνικών, απέδωσε σε «λάθος» το γεγονός ότι ζήτησε την ψήφο του ανεξάρτητου, πλέον, βουλευτή, Κρέιγκ Τόμσον.
Ο αρχηγός του Συνασπισμού, Τόνι Άμποτ, έχει υποστηρίξει πολλές φορές ότι καμιά παράταξη δεν πρέπει να στηρίζεται στην ψήφο του.

Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Λακωνίας: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για το κλείσιμο καταστημάτων και επιχειρήσεων την 18/10/12 - ΑΦΙΣΑ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
 ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ   Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ  61, ΣΠΑΡΤΗ,  ΤΗΛ.2731083608/ 6974758838

Σπάρτη, 16/10/2012
Προς:
ΜΜΕ Λακωνίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΟΕΒΕ Λακωνίας συμμετέχει στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012, καλώντας όλους τους μικρομεσαίους (επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους), να κλείσουν τα καταστήματά τους με μαζική παρουσία σε συγκεντρώσεις της 18ης Οκτωβρίου στο πάρκο του ΟΤΕ ,στις 10.30.
Η δραστική μείωση εισοδημάτων, η παράλογη υπερφορολόγηση, η μεγάλη πτώση της ζήτησης, καταστρέφει επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας.
Υποβαθμίζεται έτσι και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, φτωχοποιείται η χώρα και περιθωριοποιείται στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον.
Ιδιαίτερα κοινωνικά επικίνδυνες και οι συνέπειες από την υποβάθμιση του ασφαλιστικού και υγειονομικού συστήματος και της κοινωνικής προστασίας.
Παντελής έλλειψη αναπτυξιακών μέτρων ελπίδας και προοπτικής, διογκώνεται η ανεργία και η χώρα οπισθοδρομεί επικίνδυνα.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ έχει ¨κόψει¨ κάθε γέφυρα επικοινωνίας με τους παραγωγικούς φορείς.
Ιδιαίτερα ανησυχητική διολίσθηση και σε θέματα που άπτονται της Δημοκρατικής λειτουργίας της πολιτείας και των θεσμών.
Είναι χρέος μας να αντιδράσουμε.
Όλες οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα κλειστά την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου.
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ        ΣΩΤΗΡΗΣ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ   
        

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΤΑΞΙ: ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΗ ΚΑΝΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ


ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΤΑΞΙ
(τηλ. επικοιν.: 210.3809327
email: pasevegr@gmail.com)      

Απεργούμε  ΠΕΜΠΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΗ
ΚΑΝΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ
ΟΛΟΙ στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στην ΟΜΟΝΟΙΑ 10:30 π.μ.
ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 9:30 στα γραφεία του ΣΑΤΑ

Συνάδελφοι ταξιτζήδες,    
   θέλουν να μας εξοντώσουν είτε με τη νομοθέτηση της πλήρους απελευθέρωσης, είτε με την εξοντωτική φορολογία και τα άλλα μέτρα που παίρνουν.
     Το 35% φορολόγηση στο εισόδημα από το 1 ευρώ, και η δημιουργία πλαφόν θα κάνει αδύνατη τη λειτουργία μας.
   Οι εισπράξεις θα πέσουν σημαντικά, αφού οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι θα παίρνουν μισθούς πείνας και σύνταξη μόνο για γιαουρτάκι.
   Αυτή η πολιτική δεν είναι τυχαία, σκοπεύει να εξαφανίσει τους αυτοαπασχολούμενους για να βρουν έδαφος τα μονοπώλια να μπουν στην αγορά και παράλληλα τα μονοπώλια στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, μειώνουν τους μισθούς και τα μεροκάματα για να  βγάλουν περισσότερα κέρδη.
        Δεν είναι τυχαίο ότι στις Α.Ε. μειώνει τους συντελεστές φορολόγησης.

Συνάδελφοι, σες
      Η Ενωτική Προοδευτική Συνεργασία στις 10 Οκτώβρη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΑ πρότεινε κινητοποίηση για 24 ώρες στις 18 Οκτώβρη. Με ψήφους 15 κατά της απεργίας, η παρέα Λυμπερόπουλου, Δήμου αρνήθηκε να σηκώσει Αγώνα απέναντι σε αυτή την πολιτική που μας αφανίζει. Θεωρούν ότι η πολιτική της κυβέρνησής τους, βοηθάει να οδηγηθούν τα Ταξί στις Ανώνυμες Εταιρείες, για να ελέγξουν τα οικονομικά συμφέροντα, τις υπηρεσίες ταξί προς όφελός τους.
       Να γιατί υπάρχει μεγάλη αγωνία από την πλειοψηφία για να προχωρήσει ο νόμος Βορίδη να πάρουν άδειες Δ.Χ. εννιαθέσια τα νομικά πρόσωπα - Α.Ε.
    Συνάδελφοι δεν πρέπει να έχετε αυταπάτες ότι η πλειοψηφία της ΠΟΕΙΑΤΑ και του ΣΑΤΑ θέλει αγώνες για να μην περάσει αυτή η αντιλαϊκή πολιτική. Ντουφεκιές στον αέρα ρίχνει.
    Διακηρύσσουν ότι θα κάνουν απεργίες διαρκείας δυναμικές και όμως αρνούνται να κατεβάσουν τον κλάδο σε 24ωρη, καλούν τους συνάδελφους σε στάση εργασίας και από την άλλη λένε όποιος θέλει να δουλέψει.
     ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ απέναντί μας έχουμε την κυβέρνηση τρόϊκα ευρωπαϊκή ένωση που στόχο έχουν να μας αφανίσουν. Έχουμε και την «ξεπουλημένη ηγεσία» που στηρίζει με κάθε τρόπο αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Στο χέρι μας είναι να τελειώνουμε με αυτήν την πλειοψηφία.

          Σας καλούμε να συσπειρωθείτε δίπλα στις Επιτροπές Αγώνα και το μέτωπο ΠΑΜΕ - ΠΑΣΕΒΕ - ΠΑΣΥ - ΜΑΣ - ΟΓΕ.

ΟΛΟΙ στις 18 ΟΚΤΩΒΡΗ στις 9:30 π.μ. στα γραφεία του ΣΑΤΑ

και συμμετοχή στη συγκέντρωση και πορεία στην ΟΜΟΝΟΙΑ
μαζί με την ΠΑΣΕΒΕ, το ΠΑΜΕ, το ΜΑΣ, την ΟΓΕ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ
ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ για να μην περάσουν τα νέα μέτρα