Ο.Α.Ε.Ε. (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 42) - Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορίαΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-ΞΧΒ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΕΣ/Φ2/67/93170
Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Τελικός Υπογράφων: Διοικητής - ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ -
Ημερομηνία Απόφασης: 27/07/2012
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/07/2012 11:50:04
Είδος Απόφασης: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Φορέας: ΟΑΕΕ


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 42ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ2/67/93170

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ
(ΟΑΕΕ)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
ΠΛΗΡΟΦ: ΑΛ. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ
ΤΗΛΕΦ: 210 5285617
FAX: 210 5285599

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄
KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 42

ΘΕΜΑ: «Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία»

ΣΧΕΤ: - Παρ. 5 άρθρο 32 του Ν . 4075/2012 (ΦΕΚ 89Α/11-4-2012).
-Υπουργική Απόφαση αριθ. Φ.80000/10255/334/6.6.2012 (ΦΕΚ 1849Β).


Με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 4075/2012 προβλέπεται ότι «ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στην δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης του Π.Δ. 5/2007 και να παραμείνουν σε αυτήν έως 31/12/2014 εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης α) δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι».

Με την αριθ. Φ.80000/10255/334/6.6.2012 Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε η διαδικασία, ο τρόπος, τα όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της νέας διάταξης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού, δίνονται οι πιο κάτω οδηγίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τους όρους και τις ενέργειες που απαιτούνται:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Το δικαίωμα κατάταξης σε χαμηλότερη κατηγορία παρέχεται σε όλες τις κατηγορίες ενεργών ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

- Δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

- Έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και είναι συνεπείς με τους όρους της.

Οι προαιρετικά ασφαλισμένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 258/2005 (παλαιοί) και με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 2084/1992 (νέοι) δεν έχουν δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε χαμηλότερη κατηγορία.

ΟΡΟΙ-ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Κατά την άσκηση του δικαιώματος επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τους όρους και τις επί μέρους προϋποθέσεις εφαρμογής της νέας διάταξης.

Συγκεκριμένα:

1. Το δικαίωμα παραμονής σε κατώτερη κατηγορία είναι προαιρετικό και ισχύει έως 31/12/2014.

Μπορεί δε να ασκηθεί μία φορά, οποτεδήποτε, μέχρι την ημερομηνία αυτή.

2. Απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης με την οποία εκφράζεται η βούληση του ασφαλισμένου για κατάταξη σε κατώτερη κατηγορία (συν/νο υπόδειγμα).

3. Η κατάταξη γίνεται σε μία ή δύο κατώτερες κατηγορίες - από αυτήν που ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 258/2005 και Π.Δ. 5/2007 - και μόνο στο κλάδο σύνταξης.

Προσοχή!

-Ασφαλισμένοι που έχουν καταταγεί στην 1η –κατά περίπτωση- ασφαλιστική κατηγορία δεν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα εκτός αν μεσολαβήσει μετάταξή τους έως 31/12/2014.

-Ασφαλισμένοι που έχουν καταταγεί στην 2η – κατά περίπτωση – ασφαλιστική κατηγορία δικαιούνται κατάταξη σε μια μικρότερη (πρώτη) κατηγορία εκτός αν μεσολαβήσει μετάταξή τους έως 31/12/2014 χωρίς να έχουν ασκήσει το δικαίωμα.

Στην περίπτωση αυτή, δικαιούνται κατάταξης σε μία ή δύο κατώτερες κατηγορίες (κατ' επιλογή).

-Ασφαλισμένοι που έχουν επιλέξει να μεταταχθούν προαιρετικά σε ανώτερη υποχρεωτική ή προαιρετική κατηγορία, δικαιούνται κατάταξη σε χαμηλότερη κατηγορία αφού προηγουμένως επανέλθουν στην υποχρεωτική κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 5/07, δηλαδή, μετά την 1η του επόμενου έτους.

4. Η καταβολή εισφορών στην επιλεγείσα κατηγορία αρχίζει από το αμέσως επόμενο της αιτήσεως ακέραιο δίμηνο εφόσον ο ασφαλισμένος δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών και τηρεί τους όρους π.χ. αίτηση 5/8/2012 ικανοποιείται από το 5ο δίμηνο του 2012.

Εάν κατά την ημερομηνία αιτήσεως υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η κατάταξη σε κατώτερη κατηγορία θα αρχίζει από το αμέσως επόμενο δίμηνο της ημερομηνίας εξόφλησης.

Εάν ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης (χειρόγραφης ή μηχανογραφικής) θα πρέπει να ελέγχεται εάν η ρύθμιση είναι ενεργή.

Σε νέες ρυθμίσεις η κατάταξη αρχίζει μετά την οριστικοποίηση της ρύθμισης (καταβολή των απαιτούμενων – κατά περίπτωση – εισφορών για την οριστικοποίηση της ρύθμισης).

Προσοχή!

Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν καταταγεί προαιρετικά σε ανώτερη κατηγορία και το αίτημα κατάταξης έχει υποβληθεί πριν την πρώτη του επόμενου έτους, η καταβολή μειωμένων εισφορών θα αρχίζει παράλληλα με την έναρξη της επαναφοράς στην υποχρεωτική κατηγορία, δηλαδή από το 1ο δίμηνο του νέου έτους (τηρούμενων των προθεσμιών για τη δημιουργία του διμήνου).

5. Ασφαλισμένοι που άσκησαν το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία μπορούν να ζητήσουν – με αίτησή τους – να επανέλθουν στην υποχρεωτική κατηγορία που θα ήταν, αν δεν το είχαν ασκήσει.

Η έναρξη καταβολής εισφορών στην υποχρεωτική κατηγορία αρχίζει από το αμέσως επόμενο δίμηνο της αιτήσεως. Ομοίως, μπορούν να ζητήσουν:

- κατάταξη σε μια κατώτερη κατηγορία αντί για δύο ή και

- κατάταξη σε δύο κατώτερες κατηγορίες αντί για μια που ήταν η αρχική τους επιλογή, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν απωλέσει το δικαίωμα μείωσης κατηγορίας.

6. Ασφαλισμένοι που θα επανεγγραφούν έως 31/12/2014 και, πριν την διαγραφή τους, είχαν ασκήσει το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία, χωρίς να το απωλέσουν μέχρι την διαγραφή, διατηρούν το δικαίωμα και μετά την επανεγγραφή. Αν η επανεγγραφή γίνει μετά την 1/1/2015, κατατάσσονται αυτοδίκαια στην κατηγορία που θα ήταν αν δεν είχαν κάνει αίτηση, κατά τα γνωστά.

7. Ασφαλισμένοι που θα διατηρήσουν το δικαίωμα παραμονής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία έως 31/12/2014, δεν μετατάσσονται ενδιάμεσα και αυτοδίκαια θα καταταχθούν από 1/1/2015 στην κατηγορία που θα έπρεπε να είναι αν δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2007.

Π.χ. Ημερομηνία αίτησης: 5/6/2012 – Μείωση δύο κατηγοριών.

Ασφαλιστική κατηγορία κατά την αίτηση Π 04 - Κατάταξη στην Π 02 από 4ο δίμηνο 2012.

Παραμένει στην Π 02 έως 31/12/2014 – Την 1/1/2015 θα καταταγεί στην Π 05.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Η κατάταξη σε κατώτερη κατηγορία διαρκεί για όσο χρόνο ο ασφαλισμένος είναι ενήμερος ή τηρεί τους όρους της ρύθμισης που έχει υπαχθεί.

Το δικαίωμα χάνεται και δεν μπορεί να ασκηθεί ξανά αν ο ασφαλισμένος δεν καταβάλει ή καταβάλει εκπρόθεσμα εισφορές ή δόσεις.

Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος ο ασφαλισμένος κατατάσσεται στην κατηγορία που βρισκόταν πριν την αίτηση και μετατάσσεται την 1η του επόμενου έτους στην κατηγορία που θα έπρεπε να βρίσκεται εάν δεν είχε ασκήσει το δικαίωμα κατάταξης σε μικρότερη κατηγορία (Π.Δ. 5/2007).

ΓΕΝΙΚΑ

-Ασφαλισμένοι που δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα κατάταξης σε μικρότερη κατηγορία θα εξακολουθήσουν να μετατάσσονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 5/2007.

- Με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011 προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής εισφορών με έκπτωση που ορίζεται για τον πρώτο μήνα προπληρωμής σε 1% και προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε επόμενο μήνα προπληρωμής και μέχρι 12 συνεχείς μήνες.

Ασφαλισμένοι που έχουν ασκήσει ή θα ασκήσουν το δικαίωμα προεξόφλησης δύνανται να ασκήσουν παράλληλα το δικαίωμα κατάταξης σε μικρότερη κατηγορία.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Η Υπηρεσία μας, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, υλοποίησε μηχανογραφική εφαρμογή, με την οποία δίνονται οι δυνατότητες:

- καταχώρησης της κατώτερης κατηγορίας κλάδου σύνταξης και έκδοσης της σχετικής πράξης,

- ελέγχου ανά δίμηνο των προϋποθέσεων παραμονής στην κατώτερη κατηγορία,

- επαναφοράς στη κατηγορία προ αιτήσεως, σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος,

- μη ενεργοποίησης, για δεύτερη φορά, του δικαιώματος κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία

- αυτόματης μετάταξης την 1/1/2015 στη κατηγορία που θα έπρεπε να είναι ο ασφαλισμένος αν δεν είχε κάνει χρήση του δικαιώματος.

2. Η ΗΔΙΚΑ θα παραδώσει σχετική οθόνη καταχώρησης των αιτήσεων, η οποία θα συμπληρώνεται με την ημερομηνία αίτησης, την αρχική κατηγορία, την επιλεγείσα κατηγορία και το διάστημα παραμονής σε αυτή.

3. Α.Ορίστηκαν νέοι κωδικοί κατηγοριών για τους «νέους» ασφαλισμένους (ασφαλισμένους μετά την 1/1/93), για τους οποίους η εισφορά του Κλάδου Υγείας είναι διαφορετική ανά κατηγορία, με τρόπο ώστε να είναι εμφανείς οι δύο εμπλεκόμενες κατηγορίες, Κλάδου Σύνταξης και Ασθενείας. Συγκεκριμένα:

α) Δημιουργούνται κλίμακες κατηγοριών ως εξής:

-κλίμακα 400: ενεργοί νέοι ασφαλισμένοι (κατηγορίες 002,003 κλπ)

-κλίμακα 500:νέοι ασφαλισμένοι παράλληλα συνταξιούχοι άλλου φορέα με προσαύξηση 40% (κατηγορίες 052,053 κλπ)

-κλίμακα 600:παράλληλα ασφαλισμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 (κατηγορίες 032,033 κλπ)

-κλίμακα 700:νέοι ασφαλισμένοι παράλληλα συνταξιούχοι άλλου φορέα με προσαύξηση 50% (κατηγορίες 252,253 κλπ)

β) Δημιουργούνται με βάση τις πιο πάνω κλίμακες, τριψήφιες κατηγορίες (συν/νοι πίνακες). Συγκεκριμένα:

- το 1ο ψηφίο, δηλώνει την κλίμακα άρα την κατηγορία ασφάλισης,

- το 2ο ψηφίο, την κατηγορία κατά την υποβολή της αίτησης (υποχρεωτική κατηγορία) και άρα την κατηγορία στην οποία θα καταβάλλεται η εισφορά του Κλάδου Υγείας,

- το 3ο ψηφίο, την κατηγορία που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να μεταβεί και στην οποία θα καταβάλλει την εισφορά του Κλάδου Σύνταξης.

Παραδείγματα:

- Κατηγορία 431:Νέος ασφαλισμένος που ασκεί το δικαίωμα κατάταξης σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία (1ο ψηφίο) και καταβάλλει την εισφορά του Κλάδου Υγείας στην 003 ασφαλιστική κατηγορία (2ο ψηφίο) και την εισφορά του Κλάδου Σύνταξης στην 001 ασφαλιστική κατηγορία ως επιλεγείσα (3ο ψηφίο).

- Κατηγορία 542:Νέος ασφαλισμένος συνταξιούχος άλλου φορέα με προσαύξηση 40%, που ασκεί το δικαίωμα κατάταξης σε χαμηλότερη κατηγορία (1ο ψηφίο) και καταβάλλει την εισφορά του Κλάδου Υγείας στην 004 ασφαλιστική κατηγορία (2ο ψηφίο) και την εισφορά του Κλάδου Σύνταξης στην 002 ασφαλιστική κατηγορία ως επιλεγείσα (3ο ψηφίο).

- Κατηγορία 609:Παράλληλα ασφαλισμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2084/1992, που ασκεί το δικαίωμα κατάταξης σε χαμηλότερη κατηγορία (1ο ψηφίο) και καταβάλλει την εισφορά του Κλάδου Υγείας στην 010 ασφαλιστική κατηγορία (2ο ψηφίο) και την εισφορά του Κλάδου Σύνταξης στην 009 ασφαλιστική κατηγορία ως επιλεγείσα (3ο ψηφίο).

Σε κάθε περίπτωση ο χειριστής στην ειδική οθόνη θα καταχωρεί τις ισχύουσες μέχρι σήμερα ασφαλιστικές κατηγορίες και το σύστημα θα ενημερώνεται αυτόματα με τις νέες κατηγορίες όπως παραπάνω περιγράφονται.

Β. Για τους παλαιούς ασφαλισμένους – που ο Κλάδος Ασθένειας είναι σταθερός σε όλες τις κατηγορίες – παραμένει η ισχύουσα κωδικοποίηση κατηγοριών.

4. Σύμφωνα με την αρ. Φ.80000/10255/334/6.6.2012 Υ.Α. αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου 4075/2012 (11/4/12) και πριν την δημοσίευση της Υ.Α., θα ικανοποιηθούν από το τέταρτο (4ο) δίμηνο 2012 εφόσον οι ασφαλισμένοι έχουν τις προϋποθέσεις.

Ως εκ τούτου αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως 30/6/2012 θα καταχωρηθούν κατά προτεραιότητα προκειμένου να ικανοποιηθούν στο επόμενο δίμηνο. Για το σκοπό αυτό η εφαρμογή δεν θα δέχεται αιτήσεις μετά την 1/7/2012.

Αιτήσεις από 1/7/2012 και εφεξής θα καταχωρηθούν μετά το κλείσιμο του 4ο διμήνου προκειμένου να ικανοποιηθούν στο 5ο δίμηνο.

5. Κατά την καταχώρηση της αίτησης στην ειδική οθόνη που θα δοθεί θα πραγματοποιούνται έλεγχοι από το σύστημα:

- Προϋποθέσεων για την άσκηση του δικαιώματος (εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή ενεργή ρύθμιση)

- Ενοποίησης - στην περίπτωση που χρειάζεται - προκειμένου υποχρεωτικά να συμπληρώνεται το πεδίο «Ελ. Συνων.» (Έλεγχος Συνωνύμων).

Σε περιπτώσεις ενεργών ρυθμίσεων με απλήρωτη δόση σε παράταση ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Προσοχή!

-Στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί αίτηση άλλα ο ασφαλισμένος δεν έχει τις προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της, η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή από το σύστημα. Θα πρέπει να ενημερώνεται ο ασφαλισμένος να εξοφλήσει τα οφειλόμενα δίμηνα ή να ρυθμίσει τις οφειλές του και εν συνεχεία να επανέλθει με νέα αίτηση, προκειμένου να μη χάσει το δικαίωμα - το οποίο ασκείται άπαξ.

Ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλλει αιτήσεις μέχρι την έκδοση της παρούσας πρέπει να ενημερωθούν εγγράφως.

Η εξόφληση των οφειλόμενων διμήνων ή των απαιτούμενων δόσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, αποδεικνύεται μόνο εφόσον οι καταβολές εμφανιστούν στο μηχανογραφικό σύστημα είσπραξης εισφορών.

-Στους ασφαλισμένους που πληρούν τις προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία αιτήσεως θα πρέπει να επισημαίνεται η υποχρέωση καταβολής του τρέχοντος αλλά και των επόμενων δίμηνων εισφορών εμπρόθεσμα καθόσον εκπρόθεσμη καταβολή επιφέρει απώλεια του δικαιώματος.

6. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή το σύστημα ενημερώνει αυτόματα την εικόνα του μητρώου με τον αντίστοιχο νέο κωδικό κατηγορίας (στην περίπτωση των νέων ασφαλισμένων) ή την επιλεγείσα κατηγορία (στην περίπτωση των παλαιών).

Για τους ασφαλισμένους που θα ασκήσουν το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία δεν θα επιτρέπεται η μεταβολή της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οθόνη του μητρώου για όσο χρόνο ισχύει το δικαίωμα.

Επιπλέον το μηχανογραφικό σύστημα είσπραξης εισφορών δεν θα επιτρέπει την μεταβολή του κωδικού ασφάλισης από υποχρεωτική σε προαιρετική (κωδικός 2) ενώ υπάρχει ενεργή αίτηση κατάταξης σε χαμηλότερη κατηγορία.

Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει να συμπληρωθεί στην οθόνη καταχώρησης της αίτησης η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος προκειμένου εν συνεχεία να γίνουν οι παραπάνω ενέργειες.

7. Όσο διαρκεί το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία, στις ταχυπληρωμές θα εμφανίζεται ο κωδικός της κατηγορίας που έχει επιλεγεί.

Επισημαίνεται ότι στους νέους ασφαλισμένους, που η εισφορά του κλάδου ασθένειας είναι διαφορετική σε κάθε κατηγορία, δεν θα αναγράφεται στην ταχυπληρωμή κωδικός κατηγορίας ασθένειας.

8. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και μετά την καταχώρηση στο σύστημα της αιτήσεως θα εκδίδεται μηχανογραφικά η σχετική πράξη κατάταξης (ως συνημμένο υπόδειγμα).

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Της παρούσης να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
O ΠΡ/ΝOΣ ΤΜ. ΕΣΟΔΩΝ
Χ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ


Το έγγραφο...Πηγή: et.diavgeia.gov.gr

Ο.Α.Ε.Ε. (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 43) - Επανένταξη οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί και δεν τήρησαν τον όρο της εκπρόθεσμης καταβολής των δόσεων ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-ΩΗΕ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΕΣ/Φ10/152/94025
Θέμα: Επανένταξη οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί και δεν τήρησαν τον όρο της εκπρόθεσμης καταβολής των δόσεων ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών
Τελικός Υπογράφων: Διοικητής - ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ -
Ημερομηνία Απόφασης: 27/07/2012
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/07/2012 12:38:20
Είδος Απόφασης: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Φορέας: ΟΑΕΕΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 43ΑΘΗΝΑ, 27/7/2012
ΑΡΙΘ.ΠΡ.:ΔΙΕΣ/Φ10/152/94025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
ΠΛΗΡΟΦ: ΑΛ. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ.: 210 5285617
FAX: 210 5285599

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄
KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 43


ΘΕΜΑ: «Επανένταξη οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί και δεν τήρησαν τον όρο της εκπρόθεσμης καταβολής των δόσεων ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών».

ΣXET:
Ν.4038/2012 άρθρο 21 παρ. 2.

Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 3863/2010 – όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν. 4075/2012 - καθορίστηκαν τα Όργανα που είναι αρμόδια για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συγκεκριμένα ορίζονται:

- Οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Τμημάτων ΟΑΕΕ για οφειλές ύψους μέχρι ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000 €) και

- Το Δ.Σ. του ΟΑΕΕ για οφειλές άνω των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (αριθ.28/2012 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας).

Με την νέα διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α/2-2-2012) παρέχεται, στα προαναφερόμενα όργανα, και η αρμοδιότητα επανένταξης των οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί και δεν τήρησαν τους όρους της εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων της ρύθμισης ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής από τα, κατά περίπτωση, αρμόδια Όργανα πρέπει να συντρέχουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

- Ο οφειλέτης-ασφαλισμένος να έχει απωλέσει οποιαδήποτε προηγούμενη ρύθμιση οφειλών.

- Να μην έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με νεότερες διατάξεις ρυθμίσεων.

- Να καταβληθεί το σύνολο των ληξιπρόθεσμων δόσεων της ρύθμισης και των ληξιπρόθεσμων τρεχουσών εισφορών με τα αναλογούντα τέλη καθυστέρησης εκπρόθεσμης καταβολής.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διάταξης, παρέχονται οι πιο κάτω συμπληρωματικές οδηγίες:

1. Πριν την επανένταξη στη ρύθμιση θα ελέγχονται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις και θα ενημερώνεται ο ασφαλισμένος για το ύψος των απαιτητών εισφορών, των δόσεων και των Τελών Καθυστέρησης που πρέπει να καταβληθούν για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση καθώς και τον αριθμό των υπολειπόμενων δόσεων.

Συγκεκριμένα θα υπολογίζονται:

-Οι εισφορές και δόσεις που δεν έχουν καταβληθεί κατά την διάρκεια της ρύθμισης και πριν αυτή διακοπεί (εφόσον από την διάταξη της ρύθμισης προβλέπεται η δυνατότητα μη καταβολής δόσεων). π.χ. Για να ενεργοποιηθεί ρύθμιση του Ν. 3607/2007 (σύμφωνα με την οποία υπήρχε η δυνατότητα μη εμπρόθεσμης καταβολής τριών (3) δόσεων) απαιτείται η καταβολή όλων των ληξιπρόθεσμων δόσεων μετά προβλεπόμενα ΤΚ και όχι μόνο της μιας δόσης (της τέταρτης εκπρόθεσμης) που επέφερε και την απώλεια.

-Οι εισφορές και δόσεις που θα έπρεπε να καταβάλλονται από την διακοπή της ρύθμισης έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος επανένταξης.

Αν ο προβλεπόμενος χρόνος διάρκειας της ρύθμισης έχει παρέλθει, υπολογίζονται εισφορές και δόσεις μέχρι τη λήξη και εξόφλησή της.

Προσοχή!

Επισημαίνεται ότι, με την νέα διάταξη, δίνεται η δυνατότητα επανένταξης στην απολεσθείσα ρύθμιση με τους όρους και τις τιμές εισφορών που είχε συναφθεί.

Ως εκ τούτου, οι εισφορές δεν αναπροσαρμόζονται

-Τα τέλη καθυστέρησης εκπρόθεσμης καταβολής του συνόλου των πιο πάνω εισφορών και δόσεων, έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης επανένταξης.

-Ο αριθμός των δόσεων που υπολείπεται, προκύπτει αφού αφαιρεθεί από το σύνολο των δόσεων της ρύθμισης το άθροισμα των δόσεων που είχαν πληρωθεί (όσο η ρύθμιση ήταν ενεργή) και αυτών που απαιτούνται προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση.

2. Αν ο ασφαλισμένος- μετά την ενημέρωσή του- επιθυμεί την επανένταξη, υποβάλει σχετικό αίτημα.

3. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που η οφειλή είναι άνω των 80.000 € το ανωτέρω αίτημα διαβιβάζεται στο Τμήμα Εσόδων για λήψη απόφασης από το Δ.Σ του ΟΑΕΕ.

4 α. Αν η ρύθμιση έχει διακοπεί οριστικά, η ενεργοποίηση της ρύθμισης θα γίνεται με μετάπτωση σε χειρόγραφη ρύθμιση.

β. Η Υπηρεσία μας, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, δρομολογεί την δυνατότητα μηχανογραφικής ενεργοποίησης των ρυθμίσεων που βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής διακοπής.

Όταν ολοκληρωθεί η εφαρμογή, θα εκδοθεί νεότερη οδηγία.

Μέχρι τότε, και οι ρυθμίσεις που βρίσκονται σε προσωρινή διακοπή, μπορούν να ενεργοποιούνται με χειρόγραφη ρύθμιση, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

5. Η οφειλή θα καταβάλλεται:

- Στα ΕΛΤΑ ή στις Τράπεζες για τις ανεξόφλητες εισφορές (αφού επανεκτυπωθούν οι ταχυπληρωμές χωρίς ποσό δόσης).

- Στην εσωτερική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος για τις ανεξόφλητες δόσεις καθώς και τα τέλη καθυστέρησης αυτών.

6. Για την οριστικοποίηση της διαδικασίας επανένταξης εκδίδεται σχετική απόφαση του Προϊστάμενου του Τμήματος (συν/να).

Προσοχή!

- Η απόφαση θα εκδίδεται αφού διαπιστωθεί η καταβολή εισφορών - μέσω μηχανογραφικού συστήματος - και εφόσον, βεβαίως, έχουν καταβληθεί οι ληξιπρόθεσμες δόσεις και τα Τ.Κ.

- Η νέα ρύθμιση θα καταχωρείται στην οθόνη των χειρόγραφων ρυθμίσεων με κωδικό το δεκαψήφιο της μηχανογραφικής ρύθμισης και αύξουσα αρίθμηση αυτής της μηχανογραφικής συν ένα (1). Το πεδίο «Μεταφορά Υπολοίπου από προηγούμενες διακοπείσες κεφαλαιοποιήσεις» πρέπει να συμπληρώνεται με το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο της ρύθμισης με την αντίστοιχη ένδειξη προέλευσης Μ (μηχανογραφική ρύθμιση) ή Χ (χειρόγραφη ρύθμιση).

7. Οι δόσεις καταβάλλονται μηνιαία ή διμηνιαία ανάλογα με τον τρόπο που είχε συναφθεί η απωλεσθείσα ρύθμιση.

8. Οι όροι και προϋποθέσεις απώλειας ισχύουν και ενεργοποιούνται στην πρώτη εκπρόθεσμη πληρωμή εισφοράς ή δόσης. Το δικαίωμα επανένταξης στη ρύθμιση παρέχεται άπαξ.

Της παρούσης να λάβει ενυπόγραφα γνώση το προσωπικό του Τμήματος σας.


Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
O ΠΡ/ΝOΣ ΤΜ. ΕΣΟΔΩΝ
Χ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ


Το έγγραφο...
Πηγή: et.diavgeia.gov.gr

«Ονειροπαγίδα» η επιβίωση των επαγγελματιών ταξί Καστοριάς..! Πιάνουν πάτο οι ταξιτζήδες Καστοριάς, ο τζίρος είναι μηδαμινός και τα αιτήματά τους στον πάγο!


Νίκος Τοτονίδης - Πρόεδρος Ταξί
Καστοριάς : «Ο Δήμος θα μπορούσε και καλύτερα»!

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Πρόεδρος του σωματείου ραδιοταξί Καστοριάς και πρόεδρος του συνεταιρισμού ραδιοταξί Καστοριάς, Νικόλαος Τοτονίδης, θέτοντας επί τάπητος τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ταξιτζήδες. Απώτερος στόχος είναι να αρθεί η αποσυμφόρηση των ταξί στο κέντρο της πόλης, να επιλυθούν άμεσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να εκπληρωθούν τα πάγια αιτήματά τους, έτσι ώστε να αρθεί το αδιέξοδο που βιώνουν οι επαγγελματίες των ταξί.
Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Τοτονίδης απαντά στις παρακάτω ερωτήσεις διευκρινίζοντας πως η κατάσταση είναι δύσκολη και η επιβίωση γίνεται «μετά βίας». Για αυτό η αρωγή του Δήμου θα πρέπει να είναι άμεση και ουσιαστική.
Πόσα ταξί υπάρχουν στην Καστοριά. Είναι υπεράριθμα;
Στην πόλη της Καστοριάς υπάρχουν 67 ταξί. Θεωρώ ότι είναι υπεράριθμα, για τους πολίτες της Καστοριάς, αφού ο τύπος ο οποίος είχε βγει πριν από λίγο καιρό, για την απελευθέρωση του επαγγέλματος στην πόλη της Καστοριάς ,βάσει πληθυσμού, υπαγόρευε την ύπαρξη 27 ταξί. Ο τύπος αυτός είναι συγκεκριμένος ο οποίος βγάζει ένα σύστημα βάσει των κατοίκων και βάσει του τουρισμού των δυο τελευταίων ετών. Άρα είναι εύλογο πως θα πρέπει να είχαμε περίπου στο ενάμιση ταξί για 1000 κατοίκους και τελικά έχουμε γύρω στα πέντε νομίζω.
Πόσες ώρες εργάζεται ένας επαγγελματίας ταξί;
Οι ώρες εργασίας εξαρτώνται από τις ανάγκες και τις αντοχές των συναδέλφων. Συνήθως είναι δέκα ώρες κυρίως όμως, είναι πολλά ταξί που δουλεύουν με διπλοβάρδια εικοσιτετράωρης βάσεως, αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν συντηρούνται 67 επαγγελματίες ταξί, άλλα 90 περίπου.

Σε τι ποσό ανέρχεται το μεροκάματο του ταξιτζή καθημερινά; Επαρκεί ή πρέπει να κάνουν και δεύτερη δουλειά;
Το μεροκάματο εξαρτάται ανάλογα με το δρομολόγιο, την τύχη και την ημέρα στην πιάτσα αλλά εκτιμώ πως ανέρχεται στα 40 ευρώ τζίρο. Είναι δεδομένο πως οι περισσότεροι συνάδελφοί μου, κάνουν και δεύτερη δουλειά για να επιβιώσουν και να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
Η κρίση έχει πλήξει τα ταξί της Καστοριάς;
Βιώνουμε την κρίση έντονα, αφού αφήνουμε απλήρωτο το ΤΕΒΕ, χρωστάμε σε συνεργεία αφήνοντας το service του αυτοκινήτου απλήρωτο, τα δάνεια μένουν σε εκκρεμότητα, γιατί ο τζίρος έχει πέσει κατακόρυφα πάνω από 70% σε σχέση με τα περσινά επίπεδα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πρωτίστως επέρχεται η επιβίωση και μετά όλα τα υπόλοιπα.
Η κρίση έχει οδηγήσει τους ταξιτζήδες της Καστοριάς στην δύσκολη αποπληρωμή των δανείων;
Είναι γεγονός πως πολλοί συνάδελφοι έχουν πάρει δάνεια για 15 χρόνια τουλάχιστον, γιατί είχαν αγοράσει τις άδειες πριν αρκετά χρόνια και συνεχίζουν να τα πληρώνουν πολύ δύσκολα, εν όψει κρίσης, όπως βέβαια και πολύ άλλοι Έλληνες που είχαν πάρει δάνεια για μία καλύτερη ζωή. Να σημειωθεί πως μία άδεια ταξί κοστίζει αρκετά χρήματα. Πριν 6-7 χρόνια όπου υπήρχε η υπερβολή στην Ελλάδα, η άδεια κόστιζε 300,000 στην Αθήνα και 350,000 στην Θεσσαλονίκη. Στην παρούσα φάση δεν είναι συγκεκριμένο το ποσό, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει ζήτηση, με αποτέλεσμα τα ποσά να μην είναι αντικειμενικά και να αλλάζουν μέρα με την μέρα. Ουσιαστικά είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης κάτι σαν την μετοχή, δεν έχει ζήτηση πέφτει, έχει ζήτηση ανεβαίνει, και δυστυχώς αυτήν την στιγμή δεν σημειώνεται ζήτηση.
Ποια εποχή είναι νεκρή περίοδος;
Νεκρή περίοδος για τους επαγγελματίες των ταξί είναι συνήθως η καλοκαιρινή, γιατί οι φοιτητές επιστρέφουν στα σπίτια τους. Επιπλέον δεν έχουμε τουρίστες.Η τουριστική κίνηση έχει πέσει κατακόρυφα. Συγκριτικά με τα προηγούμενα 3 με 4 χρόνια, ήμασταν πολύ καλά τα Σαββατοκύριακα, αφού είχαμε πολύ κίνηση. Αυτό το επιβεβαιώνουν και οι τουριστικοί πράκτορες και τα ξενοδοχεία, αλλά δυστυχώς τη δεδομένη στιγμή τα περισσότερα ξενοδοχεία είναι άδεια.
Προσφέρετε κίνητρα σους πολίτες της Καστοριάς έτσι ώστε να μετακινούνται με ταξί και όχι με κάποιο άλλο μέσο, και να τονωθεί και το επάγγελμα σας εν όψει οικονομικής κρίσης;
Ήδη κάνουμε έκπτωση 10% σε πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Επιπλέον είναι κατηγορίες κοινωνικών ομάδων όπως οι φοιτητές, οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών και οι πελάτες του νοσοκομείου για τους οποίους ισχύει το αντίτιμο των 3 ευρώ και έχουμε βάλει και ταμπέλα από πιάτσα σε πιάτσα ,παρόλα αυτά δεν υπάρχει ζήτηση,αφού δεν το προτιμούν οι ίδιοι οι πελάτες . Για αυτό, δεν προβήκαμε σε ανάλογες ρυθμίσεις για τους τρίτεκνους, αφού και πάλι δεν θα υπάρξει αύξηση στη δουλειά, γιατί θα προτιμήσουν να πάρουν το αστικό και όχι το ταξί. Ο κόσμος κοιτάει την άνεση του, αλλά ταυτόχρονα και την τσέπη του, εάν δεν έχει χρήματα για να πάρει ταξί, σίγουρα θα πάρει αστικό. Δεν αντιλέγω ότι οι καιροί είναι δύσκολοι, εγώ απλός μπαίνω στην θέση του ταξιτζή, όπως ο κόσμος όλος αναζητά τα πιο φθηνά, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και στους ταξιτζήδες. Είναι γνωστό άλλωστε πως η τιμή των ανταλλακτικών των αυτοκινήτων και του πετρελαίου δεν μειώνεται, καθώς και η τιμή του ΤΕΒΕ που έγκεινται στα 700 ευρώ το δίμηνο , δεν παρουσιάζει πτωτική τάση.
Η απελευθέρωση του επαγγέλματος των ταξί ήταν ένα θετικό βήμα;
Το συγκεκριμένο επάγγελμα απελευθερώθηκε την δεδομένη στιγμή με κάποιους όρους. Αυτό σημαίνει πως θα εκδοθούν νέες άδειες στα δημοτικά διαμερίσματα που δεν υφίσταται ραδιοταξί. Οι νέες αυτές άδειες βάσει του νέου τύπου θα βγουν τον Νοέμβριο, οι οποίες θα έχουν να κάνουν πιθανόν με μικρά Δημοτικά Διαμερίσματα, τα οποία δεν έχουν καθόλου ταξί, τα οποία όμως και αυτά θα βιώσουν την ίδια κατάσταση με εμάς και ακόμα χειρότερη .Αναρωτιέμαι για παράδειγμα, τι θα κάνει ένα ραδιοταξί στο Σιδηροχώρι , αφού εκτίμηση μου είναι ότι μόνο ΤΕΒΕ θα πληρώνει και τα δάνεια του. Θεωρώ ότι είναι μια νομοθεσία που δεν έχει ουσία, γιατί δεν κοιτά μπροστά,για το τι πρόκειται να συμβεί στην επόμενη δεκαετία. Δυστυχώς με τον συγκεκριμένο νόμο γυρίσαμε μια δεκαετία πίσω και τα πράγματα έγιναν χειρότερα.
Γιατί ουσιαστικά επιβλήθηκε ο νόμος της απελευθέρωσης αφού επιδεινώνει την κατάσταση;
Θεωρώ ότι ουσιαστικά εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλο-τουριστικών συγκροτημάτων και των μεγαλοϊδιοκτητών αεροπορικών εταιρειών και καραβιών, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν ολόκληρα συστήματα τουρισμού, τα οποία θα ελέγχουν και την μεταφορά των ταξί. Συνεπώς η μεταφορά με το καράβι και με το αεροπλάνο καθώς και ότι έχει σχέση με τα ξενοδοχεία, αποτελεί καθαρά ένα παιχνίδι ,το οποίο έχει να κάνει με τον αφανισμό των μικροϊδιοκτητών και με το κλείσιμο του επαγγέλματος σε συγκεκριμένες ομάδες.
Συνεπώς θεωρείτε ότι τα επόμενα χρόνια θα παραδώσουν τις άδειες οι επαγγελματίες ταξί της Καστοριάς;
Θεωρώ πως στα επόμενα 3 χρόνια θα επέλθει η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη, σε ένα ποσοστό 10-15% που δεν θα μπορεί να αντεπεξέλθει με τίποτα. Το θέμα όμως είναι ότι εάν καταθέσουν την άδεια εντός τριμήνου, την χάνουν. Αυτό είναι ουσιαστικά το άσχημο. Αν χάσουν την άδεια και θέλουν να την αποκτήσουν ξανά, θα πρέπει να την αγοράσουν από κάποιο άλλον ταξιτζή που προφανώς οδεύει στην σύνταξη και επιδιώκει να την πουλήσει. Επειδή δεν θέλουν να συμβεί αυτό φροντίζουν να κάνουν μια δεύτερη δουλειά, για να ανταπεξέλθουν στις πάγιες υποχρεώσεις τους , και συνεπώς να μην αναγκαστούν να καταθέσουν την άδεια, με την προσδοκία να έρθουν καλύτερες ημέρες και να αποκομίσουν κανένα επιπλέον μεροκάματο .
Με τους δρόμους στην Καστοριά αντιμετωπίζετε προβλήματα, αφού δεν υπάρχουν πινακίδες;
Είναι ένα πάγιο αίτημα το οποίο το είχαμε γνωστοποιήσει επί δημάρχου Παπουλίδη, έτσι ώστε να τοποθετηθούν ταμπέλες σε κάθε οδό. Αξιοσημείωτο είναι βέβαια σε άλλες πόλεις όπως στην Καβάλα, είχε γίνει ένα πρόγραμμα με το οποίο είχαν τοποθετήσει σε κάθε γωνία του πεζοδρομίου τις διόδους . Ομολογώ πως ήταν ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, το οποίο είχε όλες τις διευθύνσεις. Εμείς προσωπικά δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί οι κλήσεις είναι σταθερές ,αλλά καλό είναι να υπάρχουν για να γνωρίζει ο καθένας μας, σε ποιά οδό βρίσκεται. Γενικά το πρόβλημα είναι πιο έντονο στην Χλόη, όπου δεν γνωρίζουμε τις οδούς και οι πελάτες, μας υποδεικνύουν συγκεκριμένα σημεία για να τους μεταφέρουμε.
 Το αίτημα σας για την τοποθέτηση πινακίδων που υποβάλατε επί Παπουλίδη ,πιστεύετε ότι θα λάβει σάρκα και οστά;
Αναλόγως με τις χρηματοδοτήσεις που θα υπάρξουν και από άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια. Βέβαια οι χρηματοδοτήσεις αυτές θα ήταν καλό να αποτελέσουν πρώτα άμεση ανάγκη για να μπουν οι ταμπελίτσες .Σαφώς όμως θα υπάρξουν άλλες προτεραιότητες ,αφού δεν είναι κάτι, το οποίο είναι τόσο απαραίτητο την δεδομένη στιγμή. Είναι γεγονός πως τώρα δεν υπάρχει οικονομική άνεση, το κατανοούμε, ούτε πιέζουμε και εμείς στο κομμάτι αυτό.
Είναι γεμάτοι με λακκούβες οι δρόμοι της Καστοριάς; Τι αντίκτυπο έχει στα αυτοκίνητα σας;
Όπως σε όλη την Ελλάδα έτσι και εδώ υπάρχουν λακκούβες. Σαφέστατα έχει αντίκτυπο στα οχήματα μας ειδικά στην Καστοριά, με τον χειμώνα που περάσαμε λογικό και επόμενο είναι να υπάρχουν πάρα πολλές λακκούβες , ωστόσο επιλήφθηκαν και οι δυο Δήμοι και της Καστοριάς και του Άργους. Φυσικά δεν έγινε ασφαλτόστρωση ,διότι δεν υπάρχουν κονδύλια, αλλά τουλάχιστον υλοποιήθηκε μπάλωμα των δρόμων και μειώθηκε το πρόβλημα. Και εμείς με την σειρά μας, δεν απαιτούμε σε αυτό το κομμάτι ,γιατί πολύ απλά βλέπουμε, ότι η κατάσταση πλέον είναι διαφορετική. Κάθε χρόνο είχε μια συνεργασία ο Δήμος με τα ταξί, γιατί πολύ απλά υπήρχαν τα κονδύλια. Άρα, με την διοχέτευση των απαιτούμενων κεφαλαίων, προσπαθούσαν να βελτιώσουν το πρόβλημα. Είναι γεγονός πως συχνά ξήλωναν την Ορεστίων, την Γράμμου, την Κύκνων τώρα όμως δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν κονδύλια για να γίνει κάτι τέτοιο απλά θα είμαστε σε φάση συντήρησης.
Άλλο σημαντικό αίτημα προς υλοποίηση ήταν η ένταξη της πιάτσας των ταξί στο χώρο της ΕΤ3;
Αυτήν τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει και καθίσταται αναγκαίο ,είναι να ενταχθούμε σαν πιάτσα στο χώρο του πάρκινγκ της ΕΡΤ3, γιατί πολύ απλά εκεί πέρα που βρισκόμαστε δημιουργούμε πρόβλημα. Το συγκεκριμένο αίτημα, το είχαμε καταθέσει πριν 4-5 χρόνια για πρώτη φορά στον πρώην Δήμαρχο τον κύριο Τσαμίση, επιπλέον το καταθέσαμε πριν ένα χρόνο στο εν ενεργεία Δήμαρχο Μανώλη Χατζησυμεωνίδη, παρά ταύτα με το νέο νομοσχέδιο το οποίο ισχύει για τους Καλλικρατικούς δήμους, ο Δήμος πλέον δεν αποφασίζει, απλά γνωμοδοτεί. Για αυτό θεωρώ ότι σε κάποια φάση θα γνωμοδοτήσει, αν και δεν μπορώ να το ξέρω. Αξίζει επιπλέον να λεχθεί πως το αίτημα μας, έχει περάσει και έχει απορριφθεί από το δημοτικό συμβούλιο. Σε πρώτη φάση τους αφήσαμε το περιθώριο να συνειδητοποιήσουν και ότι έχουμε δίκιο στο αίτημα μας και ότι πολύ απλά στο συγκεκριμένο σημείο, όντως δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα.
Γιατί απορρίφθηκε η ένταξη της πιάτσας των ταξί στο χώρο της ΕΤ3;
Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο θέμα, δεν το έχουν δει εξολοκλήρου, γιατί πολλές φορές συγκρούονται και συμφέροντα. Πιθανολογώ ότι πρόκειται για τα ατομικά συμφέροντα πολλών, από τις γύρω περιοχές. Εννοώ πως κάποιοι ήθελαν να παρκάρουν τα αυτοκίνητα τους μόνιμα στο πάρκινγκ, ενώ αυτήν την στιγμή δεν γίνεται, ωστόσο εμείς τους παραχωρούσαμε τα αντίστοιχα πάρκινγκ στο δρόμο . Παρόλα αυτά, εμείς επειδή βλέπουμε το χρόνιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τις θέσεις στάθμευσής των ταξί, το οποίο βέβαια ακόμη συνεχίζει να υφίσταται, γιατί μας δημιουργεί προβλήματα συνεχώς στην ροή μας. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι έρχονται αυτοκίνητα και ταξί, τα οποία μένουν στην μέση του δρόμου, δεν μπορούν να εισέλθουν, και από πίσω τους κλείνουν οι ταξιτζήδες το δρόμο. Επομένως ζητάμε να μπούμε μέσα στο χώρο της στάθμευσης, για να μην δημιουργούμε τέτοια προβλήματα. Ουσιαστικά τα συγκεκριμένα προβλήματα δεν τα δημιουργούμε εμείς ,τα δημιουργούν οι φίλοι που παρκάρουν για ένα λεπτό για να προσφύγουν στο φούρνο ή οπουδήποτε αλλού. Το ένα λεπτό είναι καθοριστικό, αν σκεφτείτε ότι σε περίπτωση που σταματήσουν 300 αυτοκίνητα ,πολλά προβλήματα θα δημιουργηθούν, στο δρόμο της Αθανασίου Διάκου. Τώρα όμως διαπιστώνω και εγώ από τα δημοτικά μέλη ότι αρχίζουν να το βλέπουν, να το αντιλαμβάνονται σταδιακά, παρ” όλου που λόγω κρίσης δεν έχουμε και κυκλοφοριακή κίνηση ,γιατί πολύ απλά έχει νεκρώσει όλη η επαγγελματική αγορά .
Πώς διεκδικείτε τα αιτήματα σας περαιτέρω ,εφόσον δεν εκπληρώνονται; Εκφράζετε την έντονη δυσανασχέτηση σας με απεργίες;
Εάν το αίτημα μας μείνει ανεκπλήρωτο και δεν συμπαρασύρει την κατάρρευση του κλάδου δεν προβαίνουμε σε απεργία, απλά έχουμε μία διαφωνία , προσπαθώντας να τους δώσουμε, να καταλάβουν κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι τώρα, μετά από ένα χρόνο της λειτουργίας της πιάτσας της δεύτερης, γιατί έχουμε την πρώτη, έχουν αρχίσει να διαπιστώνουν το πρόβλημα. Να σημειώσω πως και οι υφιστάμενοι μαγαζάτορες,συναινούν στο να εισέλθουμε στο χώρο της ΕΡΤ3, έτσι ώστε να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα το σύστημα στην Αθανασίου Διάκου .
Θεωρείτε ότι η αρωγή του Δήμου είναι επαρκής;
Θεωρώ ότι ο Δήμος θα μπορούσε και καλύτερα. Το θέμα είναι να κατανοήσουν καλύτερα οι ίδιοι το πρόβλημα που δημιουργείται. Αν δεν το κατανοήσουν και κοιτούν τα ατομικά συμφέροντα του καθενός, το πρόβλημα δεν θα επιλυθεί. Καλό είναι λοιπόν να κοιτάξουν το τρόπο λειτουργίας, το κυκλοφοριακό, και όλα αυτά τα οποία μπορούν να επιλυθούν πιο γρήγορα στην κίνηση. Εμείς που είμαστε από το 1987 στο επάγγελμα έχουμε διαπιστώσει στα 25 χρόνια, πως θα πρέπει να γίνει καλύτερα η λειτουργία της πιάτσας.
 Οπότε η διευθέτηση του θέματος χρήζει άμεσης επέμβασης από την πλευρά του Δήμου;
Εμείς τους υποδείξαμε το πρόβλημα, τους το εξηγήσαμε λεπτομερώς προσφύγαμε και στο τοπικό συμβούλιο αλλά και στην ποιότητα ζωής. Στο δημοτικό συμβούλιο τέθηκε το θέμα επί τάπητος ωστόσο απορρίφθηκε, στη συνέχεια ξανά ήρθε το θέμα στην επιφάνεια, μετά από περίπου δυο- τρεις βδομάδες , οπότε πάλι μας κάλεσε ο Δήμαρχος μετά τις 20 Ιουνίου και μας κοινοποίησε πως η πρόταση μας ευσταθεί. Ωστόσο το θέμα είναι ότι δεν έχουν αντιληφθεί καλά οι Δημοτικοί Σύμβουλοι το πρόβλημα και θεωρήσαμε πρέπον, να το δουν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι με ηρεμία. Θεωρώ όμως ότι πρέπει, να περνούν και να βλέπουν το πρόβλημα που δημιουργείται. Το θέμα είναι να σχηματίσουν μία άποψη τεκμηριωμένη.
Άλλο πάγιο αίτημα σας ήταν και η δημιουργία τουαλετών στην Αθανασίου Διάκου;Η δημιουργία τουαλετών είναι ένα πάγιο αίτημα, που είχε γίνει εδώ και καιρό και ξέρω πάρα πολύ καλά αυτήν την στιγμή, ότι συζητούν για διαμόρφωση του χώρου της ΕΡΤ3. Ωστόσο δεν γνωρίζω σε τι ενέργειες θα προβούν. Εμείς αυτό που κάναμε είναι να βάλουμε στο συγκεκριμένο σημείο μια βρύση εδώ και καιρό. Το θέμα είναι ότι μας έχουν υποσχεθεί,ότι θα γίνουν τουαλέτες στο χώρο της ΕΤ3, γιατί αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε στα μαγαζιά που υπάρχουν στην περιοχή. Ενώ στην πλατεία Βαν Φλητ, υπάρχουν οι δημοτικές τουαλέτες και μπορούμε να εξυπηρετηθούμε.
 Για αυτό σαφέστατα δεν πρέπει μόνο να γίνει ,αλλά το θέμα είναι και να διατηρηθεί. Το να κάνεις μια δημόσια τουαλέτα αυτό είναι το εύκολο, το να την συντηρείς έτσι ώστε να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και να μην μυρίζει, είναι το επιθυμητό.
Αναστασία Τζάκα

Απεβίωσε ο Παναγιώτης Μπίτσικας


Ο Παναγιώτης Μπίτσικας, ιστορικό στέλεχος του κλάδου μας από την Αθήνα, απεβίωσε ξαφνικά το περασμένο Σάββατο 21 Ιουλίου 2012. Ο αποθανών συνάδελφος είχε διατελέσει επί σειρά ετών μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί και του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), στο οποίο για πολλές δεκαετίες ήταν ταμίας. Και μετά τη συνταξιοδότηση και την αποχώρησή του από την ενεργό συνδικαλιστική δράση, τον Παναγιώτη Μπίτσικα τον θυμόμαστε να είναι παρών σε κάθε συγκέντρωση της Ομοσπονδίας στην Αθήνα, τον βλέπαμε πάντα σε κάθε επίσκεψή μας στα γραφεία του ΣΑΤΑ να βοηθά την Διοίκηση στο έργο της!
Η κηδεία του Παναγιώτη Μπίτσικα πραγματοποιήθηκε εχθές Δευτέρα (23/07/12 - 5.00 μ.μ.) στο Τρίτο Νεκροταφείο στη Νίκαια.   
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας εκφράζει στους οικείους του θερμά συλλυπητήρια! 

Αποδοχή φωτοαντιγράφου ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τη διαδικασία ανανέωσης ή αντικατάστασης αυτήςΣε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού καθώς και τηλεφωνικών και έγγραφων οχλήσεων πολιτών προς την Υπηρεσία μας, σχετικά με την απαίτηση Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών της χώρας και Κ.Ε.Π. να κατατίθεται η πρωτότυπη (ισχύουσα) άδεια οδήγησης αντί φωτοαντιγράφου αυτής, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αντικατάστασης ή ανανέωσης των αδειών οδήγησης, επιθυμούμε να σας υπενθυμίσουμε τα εξής και να σας παρακαλέσουμε για την εφαρμογή τους: 
1. Στην εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας υπ’ αριθ. 5227/659/28.1.2009, προβλέπεται ρητά ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, απαιτείται κατά την ανανέωση ισχύουσας άδειας οδήγησης η υποβολή απλής φωτοτυπίας αυτής. Επισημαίνεται δε, ότι σε περίπτωση που η άδεια έχει λήξει κρατείται από την υπηρεσία και χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών, η οποία όμως δεν επέχει θέση άδειας οδήγησης. 
2. Περαιτέρω, στην αριθ. πρωτ.46025/5707/4.2.2010 εγκύκλιό μας επαναλαμβάνεται η υποχρέωση εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, ενώ επισημαίνεται εκ νέου ότι οι βεβαιώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών δεν παρέχουν, επί ποινή προστίμου, νόμιμο δικαίωμα οδήγησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 100 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν.2696/1999, ΦΕΚ 57/Α’). Τα αυτά ισχύουν έναντι όλων είτε προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. είτε στις κατά τόπους.
3. Η κατάθεση απλού φωτοαντιγράφου της άδειας οδήγησης κατά την ανανέωση αυτής προβλέπεται και στην αριθ.38518/4881/2010 (ΦΕΚ 1484/Β’) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (άρθρο 1), όπως τροποποίησε την αριθ.58930/480/1999 (ΦΕΚ 526/Β’). 
4. Κατά συνέπεια, η απαίτηση κάποιων υπηρεσιών να κατατίθεται η πρωτότυπη ισχύουσα άδεια οδήγησης μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανανέωσης ή αντικατάστασης στερεί ουσιαστικά από τον κάτοχό της το νόμιμο δικαίωμα οδήγησης για λόγους που δεν ανάγονται στον ίδιο, προκαλώντας πρόσθετες δυσχέρειες στους κατόχους “επαγγελματικών” αδειών οδήγησης και εξωθεί πολλούς πολίτες να οδηγούν χωρίς να κατέχουν τη νόμιμη, κατά το άρθρο 100 του Κ.Ο.Κ., άδεια οδήγησης. 
5. Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των πολιτών που προσέρχονται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών ή Κ.Ε.Π. για την υποβολή αιτημάτων ανανέωσης ή αντικατάστασης αδειών οδήγησης και διευκόλυνσή τους στην άσκηση του δικαιώματος οδήγησης κατά τρόπο νόμιμο και απρόσκοπτο, υπενθυμίζουμε ότι αρκεί η κατάθεση απλής φωτοτυπίας ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά την υποβολή αιτημάτων αντικατάστασης ή ανανέωσης αυτής και για το σκοπό αυτό παρακαλείσθε όπως ενημερώνετε τους αιτούντες σχετικά. 

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τα Κ.Ε.Π., τα οποία εποπτεύει.

Ο AN. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Π. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Ο.Α.Ε.Ε. - Επείγουσα ανακοίνωση - 17/7/2012Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του, ότι η αποστολή των ταχυπληρωμών 3ου διμήνου 2012, καθυστέρησε λίγες μέρες για τεχνικούς λόγους. Ήδη, έχουν ταχυδρομηθεί και θα παραληφθούν άμεσα.

Καλούμε όλους τους ασφαλισμένους, παρά την καθυστέρηση, να ανταποκριθούν, καταβάλλοντας εμπρόθεσμα τις εισφορές τους τις επόμενες μέρες για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού.

Από τη Διοίκηση ΟΑΕΕ

Πηγή: http://xanthi-radiotaxi.blogspot.com

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Θεσσαλονίκης) 17/07/12


 ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Θεσσαλονίκης)

«ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙΣ»ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ – Στόχοι ΠΑΛΗΣ.

Συνάδελφε- Συναδέλφισσα

Πολύς λόγος έγινε τους τελευταίους μήνες περί «εκσυγχρονισμού» του ΤΑΧΙ και τόνοι μελάνης χύθηκαν για το άνοιγμα των επαγγελμάτων και την ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτά.
Τελικά η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ έθεσε σε εφαρμογή, για δημιουργία εντυπώσεων, το σχέδιο που είχε υιοθετηθεί το 2010 με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και με τις πλάτες των συνδικαλιστών του χώρου μας.
·      Παρέχεται η δυνατότητα εισόδου εταιριών στο χώρο που θα μπορούν να έχουν ανά Νομικό Πρόσωπο το 3% του συνολικού αριθμού των αδειών ΤΑΧΙ υπό την κατοχή τους. Δηλαδή από τις 2000 άδειες κάθε νομικό πρόσωπο μπορεί να κατέχει 60 άδειες.
·      Ακόμη ενισχύονται με 30 άδειες Ειδ. Μισθ. Οχημάτων 7θέσια – 9θέσια και για να μας χρυσώσουν το χάπι μας δίνουν και την ευκαιρία να τις αποκτήσουμε κατά προτεραιότητα εμείς είτε μετατρέποντας τα οχήματά μας (5θέσια) σε Ειδ. Μισθ. είτε αγοράζοντάς τα. Με τι χρήματα όμως δεν μας λένε.
·      Τα οχήματα τύπου ΒΑΝ θα λειτουργούν χωρίς ταξίμετρο αλλά με ραντεβού.
·      Δίνεται η δυνατότητα στον περιφερειάρχη κάθε δύο χρόνια να εκδίδει νέες άδειες ανακοινώνοντας πρώτα την πρόσκληση ενδιαφέροντος και μετά να προσδιορίζει το πόσες άδειες νέες θα εκδοθούν και τι είδους άδειες θα είναι αυτές (5θέσιες, 7-9θέσιες). Καθιστώντας μας όμηρους των προθέσεών του και των συμφερόντων που ο εκάστοτε περιφερειάρχης θα θέλει να εξυπηρετήσει.
·      Όπως είχαμε επισημάνει και στην προηγούμενη ανακοίνωση αμέσως μετά την ψήφιση του Νόμου 4070 Βορίδη μετά το παράδειγμα της Αθήνας που όλος ο νομός έγινε μία έδρα, ανοίγει ο ασκός του Αιόλου και για την Θεσσαλονίκη, κάτι που είδαμε πρόσφατα από τους συναδέλφους των Δήμων Βόλβης-Λαγκαδά-Χαλκηδόνας και εδώ να επισημάνω τα πολιτικά παιχνίδια που παίζουν στις πλάτες τους οι τοπικοί φορείς υποκινώντας τους και να τους πω πως όλα αυτά γίνονται για να απαξιωθεί ακόμα περισσότερο ο κλάδος και κανένα ουσιαστικό όφελος δεν θα έχουν ούτε αυτοί αλλά ούτε κι εμείς μιας και μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό βάζοντάς μας να μοιράσουμε τη μιζέρια μας και να τσακωνόμαστε γι’ αυτό.

Γιατί γίνονται όμως όλα αυτά;
Αμέσως μετά τις εκλογές το πρώτο που εξήγγειλε η νέα κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ είναι όχι θα προχωρήσουν σε νέες «βελτιώσεις» και «προσαρμογές» δηλαδή σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για όλα τα επαγγέλματα που άνοιξαν το προηγούμενο διάστημα.
Η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΔΗΜΑΡ και φυσικά οι γαλαζοπράσινοι συνδικαλιστές συνεπικουρούμενοι και από Ροζ(ες)προσπάθησαν να μας παρουσιάσουν το παραπάνω νομοσχέδιο ως δίκαιο που ανοίγει το επάγγελμα με «όρους και προϋποθέσεις».
Το ότι προς το παρόν οι άδειες παραμένουν περίπου οι ίδιες δεν λέει απολύτως τίποτα μετά τις δυνατότητες που δίνει στον περιφερειάρχη όπως προείπαμε.
Επίσης από το Βήμα της Βουλής στις2 Απριλίου ο Μ. Βορίδης είπες ξεκάθαρα κουνώντας το Δάχτυλο στον ΣΕΤΕ ότι προς το παρόν το νομοσχέδιο ρυθμίζει μόνο την αγορά του ΤΑΧΙ και όχι τις ανάγκες του τουριστικού κλάδου για τη μεταφορά των πελατών τους.
Το θέμα των ξενοδόχων θα το δούμε μετά τις εκλογές δήλωσε κλείνοντας τους ξεκάθαρα το μάτι και δίνοντας τους ΚΑΘΑΡΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ότι μετά τις εκλογές με μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους.
Είναι προαποφασισμένο από την σημερινή του πολιτική που εξαθλιώνει τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους σε κάθε κάδο της οικονομίας και ταυτόχρονα ενισχύει τις τράπεζες και τα μονοπώλια να καταλήξουμε είτε μισοάνεργοι όπως τώρα, είτε φθηνό ευέλικτο προσωπικό των μεταφορικών εταιριών επαιτώντας για ένα κομμάτι ψωμί.
Επίκειται αθέμιτος ανταγωνισμός με τις εταιρίες Α.Ε. που είδη ετοιμάζονται να μπουν στην αγορά και στο όνομα του ανταγωνισμού αυτοί, οι φωστήρες του Συνδικαλισμού μας να μας σπρώξουν στη Δημιουργία δικών μας Α.Ε. με ότι αυτό συνεπάγεται.

Συνάδελφε
Η συνεχόμενη απαξίωσή μας δείχνει που οδηγούνται τα πράγματα γι’ αυτό και επιβάλλεται να σταματήσουμε αυτόν τον κατήφορο βάζοντας νέους στόχους πάλης και διεκδίκησης σε μια σειρά από ζητήματα που καίνε όλους τους αυτοαπασχολούμενους αλλά και την κοινωνία.

Συνάδελφε στις σημερινές δύσκολες συνθήκες παλεύουμε και αγωνιζόμαστε για:

§  Αφορολόγητο πετρέλαιο (πχ. Εφοπλιστές).
§  Δραστική μείωση ΦΠΑ (πχ. Εστίαση).
§  Ενάντια σε κάθε μορφή απελευθέρωσης (ο νόμος να μείνει στα χαρτιά).
§  Άμεση θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας ανεξάρτητα από τα χρέη.
§  Επίδομα ανεργίας στους αυτοαπασχολούμενους που να ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες τους.
§  Μείωση δραστική των εισφορών και πάγωμα των χρεών στις τράπεζες όσο διαρκεί η κρίση.
§  Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.
§  Δωρεάν περίθαλψη και διάθεση φαρμάκων στους ανέργους.
§ Πλήρης χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ και επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών των ταμείων, νοσοκομείων, πανεπιστημίων, οργανισμών κλπ από το κούρεμα.
§  Αποπληρωμή των δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ  που πλήρωσαν ασφαλισμένοι.
§  Φορολογική απαλλαγή των ανέργων για εισόδημα μέχρι 30.000€.
§  Κατάργηση του εισιτηρίου στα νοσοκομεία και των συμμετοχών στις εξετάσεις.
§  Μείωση κατά 30% όλων των τιμολογίων των ΔΕΚΟ.
§  Κατάργηση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης.
§  Κατάργηση του φοροχαρατσόματος του τέλους επιτηδεύματος και αύξηση άμεσα του αφορολόγητου.

Επιστολή της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α προς την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό (13/07/12)


Επιστολή της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α προς την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό

Αθήνα 12/7/2012
Κύριε Πρωθυπουργέ
Αφορμή γι αυτή την επιστολή είναι η έντονη ανησυχία του κλάδου μας για ζητήματα που μας αφορούν. Οι επιλογές σας σε ότι αφορά την ηγεσία των υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού έχουν δημιουργήσει αμφιβολία και αμφισβήτηση.
Δεν είναι υπερβολή αν ισχυριστούμε ότι στο υπουργείο Μεταφορών δεν κινείται τίποτα. Πρόκειται για ένα υπουργείο από το οποίο αναμένουμε διορθώσεις, εγκυκλίους, διευκρινίσεις, πράγματα σημαντικά για την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων. Η καθημερινή ενασχόληση της ηγεσίας του υπουργείου με θέματα που αφορούν τον πολίτη πρέπει να θεωρείται δεδομένη, ειδικά σήμερα που η χώρα μας δοκιμάζεται σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
Έχουμε αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν ότι θέλουμε και επιδιώκουμε τον διάλογο και τη συνεργασία με την κυβέρνηση ασχέτως προσώπων και παρατάξεων. Η μέχρι τώρα πολιτική θέση των δύο υπουργών σας (Χατζηδάκης – Κεφαλογιάννη) δυστυχώς δεν εγγυάται μια υγιή συνεργασία. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εκφράζουν δημιουργούν έντονη ανησυχία και προβληματισμό. Σε όλο αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί προσθέστε την δηλωμένη φημολογία τόσο από το ΣΕΤΕ όσο και από άλλους τουριστικούς παράγοντες ότι γίνονται προσπάθειες για να δοθεί μέρος του μεταφορικού μας έργου προς αυτούς. Το φάντασμα του Ραγκούση και του υπό διαμόρφωση καρτέλ αναβιώνει αργά αλλά σταθερά ,αλλά κανείς από αυτούς που επιλέξατε για την ηγεσία των υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού δεν βάζει τελεία στο θέμα. Αντίθετα συντηρούν έντεχνα την ανησυχία και την αμφισβήτηση.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Εδώ και αρκετό καιρό το ταξί έχει πάψει να είναι κερδοφόρα επιχείρηση. Αντίθετα δημιουργεί ζημιές και χρέη για τους επαγγελματίες που παλεύουν με νύχια και με δόντια να φανούν συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στην πολιτεία και παράλληλα να συντηρήσουν τις οικογένειές τους.
Πριν από ένα χρόνο δώσαμε τον αγώνα της ζωής μας υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα στην εργασία. Δέκα νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την μάχη γεγονός που αποσιωπήθηκε έντεχνα από τα εκδοτικά συμφέροντα. Παρόλα αυτά επιμείναμε και δικαιωθήκαμε αποδεικνύοντας ότι όταν το συνδικαλιστικό κίνημα είναι ανεξάρτητο και απεγκλωβισμένο από σκοπιμότητες, όταν διαθέτει αξίες και ιδανικά, τότε μπορεί να χαράξει δρόμους ισονομίας, να κλείσει τα κρυφά μονοπάτια των νταβατζήδων και των καρτέλ και να προσφέρει σημαντικό έργο στην καταταλαιπωρημένη ελληνική κοινωνία.
Με αυτή την επιστολή κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου. Αν οι επιλογές σας, ο κ. Χατζηδάκης και η κ. Κεφαλογιάννη δεν σεβαστούν ή παρακάμψουν αυτές τις αξίες (τις οποίες δεν έδειξαν να συμμερίζονται όταν δίναμε τον μεγάλο αγώνα πέρυσι) δεν πρόκειται να κάνουμε τα στραβά μάτια. Θα είμαστε απέναντί τους χωρίς καμιά διάθεση να κάνουμε ούτε βήμα πίσω.
Κύριε πρωθυπουργέ
Με όλο τον σεβασμό, την εκτίμηση και την αγάπη προς εσάς. Θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, καθαροί και σωστοί τόσο απέναντί σε σας όσο και στα μέλη της κυβέρνησή σας. Θα κοινοποιήσουμε αυτή την επιστολή και προς τα Μ.Μ.Ε για να γνωρίζουν όλοι την θέση και την άποψη του κλάδου μας.
ΥΓ Όταν ο συνδικαλισμός είναι κίνημα κοινωνικό και ανεξάρτητος (εκλεγόμαστε κι εμείς με τον ίδιο τρόπο που εκλέγεστε κι εσείς) τότε δεν είναι συντεχνία αλλά πραγματικό και ουσιαστικό στήριγμα για την κοινωνία που σκοπεύει να δικαιώσει την εργασία απελευθερώνοντας τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Δεν θα πέσουμε στην παγίδα του ανούσιου και χαζού πολέμου των πολιτικών που πολεμούν συνδικαλιστές και των συνδικαλιστών που πολεμούν πολιτικούς. Προτιμάμε την ουσία και όχι τις εντυπώσεις.
                                                 Για το Δ.Σ
                      Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας
         Θύμιος Λυμπερόπουλος                             Κώστας Δήμος

Π.Α.Σ.ΕΒΕ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΑΞΙ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (11/07/12)


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΑΞΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
10/7/2012
Συνάδελφοι ταξιτζήδες.
Έχει περάσει ένας χρόνος από τις μεγάλες κινητοποιήσεις του περυσινού καλοκαιριού, που με σκληρό αγώνα αποτρέψαμε την άμεση απαξίωση της δουλειάς μας και  την αρπαγή της θέσης εργασίας μας, από τα μονοπώλια και το ΣΕΤΕ.   
Ο αγώνας αυτός αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, πολύτιμη πείρα, γιατί αναδεικνύει ότι ο δίκαιος, ενωμένος κι αποφασιστικός αγώνας, μπορεί να έχει αποτελέσματα. Μπορεί να φρενάρει αντιλαϊκά μέτρα, να ανακουφίσει έστω και προσωρινά, να στριμώξει τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες. Πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα γιατί το ΣΕΤΕ, τα μονοπώλια, η κυβέρνηση καραδοκούν για την πλήρη απελευθέρωση.
Σήμερα, ένα χρόνο μετά, και παρά τις θριαμβολογίες του προεδρείου του ΣΑΤΑ, η θέση μας έχει χειροτερέψει.  
Η παρατεταμένη καπιταλιστική κρίση, που έχει οδηγήσει στην ανεργία σχεδόν, ενάμισι εκατομμύριο εργαζόμενους, και οδηγεί μαζικά στη φτώχεια και στην εξαθλίωση τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού, δεν θα μπορούσε ν αφήσει απ έξω το Ταξί. Η αναδουλειά μαστίζει τον κλάδο. Τα έξοδα  μεγαλώνουν και τα έσοδα μειώνονται. Ο ανταγωνισμός μέσα στο επάγγελμα εντείνεται.
Χιλιάδες συνάδελφοι που υποθήκευσαν τα σπίτια τους για ν αγοράσουν μια θέση εργασίας, ζουν με τον εφιάλτη της κατάσχεσης, δουλεύοντας ατελείωτες ώρες σαν σκλάβοι, χωρίς να ξέρουν αν θα τα καταφέρουν. Χιλιάδες συνάδελφοι αδυνατούν ν΄ανταποκριθούν υποχρεώσεις τους στον ΟΑΕΕ και εργάζονται ανασφάλιστοι, χωρίς να χουν καμιά πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Οι απαιτήσεις του καπιταλιστικού κράτους, μέσω του φορολογικού μηχανισμού παίρνουν εκβιαστικό και τρομοκρατικό χαρακτήρα αφού με την απειλή της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, και φυλάκισης ζητάει να πάρει, χρήματα που δεν έχουν μπει ποτέ, στις τσέπες μας.
Η απουσία κάθε αγωνιστικού προσανατολισμού, από μέρους της πλειοψηφίας της διοίκησης του ΣΑΤΑ, σκοπό έχει να νομιμοποιήσει, τα μνημόνια κι όλα τα αντιλαϊκά μέτρα, στη συνείδηση του αυτοαπασχολούμενου ταξιτζή ,να κάνει τη δουλειά της κυβέρνησης πιο εύκολη.
Συνάδελφοι.
Απέναντι στην ιερή συμμαχία κυβέρνησης, Ε.Ε, μονοπωλίων και ξεπουλημένων συνδικαλιστικών ηγεσιών, που σκοπό έχει να εξαθλιώσει τη ζωή μας, προκειμένου να διασωθεί η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου, είναι ανάγκη να υψώσουμε το δικό μας μέτωπο, να φτιάξουμε τη δική μας συμμαχία. Τη συμμαχία του λαού.
Αυτή η συμμαχία πρέπει να εκφρασθεί με τη λαϊκή αυτενέργεια κι αλληλεγγύη.
Απέναντι στο συνάδελφο που θέλουν να του κατάσχουν το σπίτι. Απέναντι στο γείτονα που θέλουν να του κόψουν το ρεύμα. Στον ηλικιωμένο που τον αφήνουν χωρίς φάρμακα. Στον εργαζόμενο- πελάτη που τον αφήνουν χωρίς δουλειά.
Η επιτροπή αγώνα Ταξί της ΠΑΣΕΒΕ, καλεί κάθε συνάδελφο, να αγωνιστεί μέσα από τις γραμμές των επιτροπών αγώνα, μέσα από τις λαϊκές επιτροπές σε κάθε συνοικία, μαζί με το ΠΑΜΕ, τη νεολαία και τις γυναίκες, για το χτίσιμο της λαϊκής συμμαχίας, που θα μπορεί να τσακίσει τις επιδιώξεις των μονοπωλίων και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του λαού.
Καλούμε τους συνάδελφους, που βλέπουν τα όνειρά τους να ματαιώνονται να κρατήσουν ψηλά το κεφάλι και να συμβάλουν με την πάλη τους στην αλλαγή των συσχετισμών, στη διοίκηση του ΣΑΤΑ και της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. Το σωματείο πρέπει να είναι όπλο στα χέρια του εργαζόμενου ταξιτζή, και όχι εργαλείο στα χέρια των εταιριών, για τη ρύθμιση της αγοράς, όπως θέλει να το κάνει η πλειοψηφία των ξεπουλημένων διοικήσεων.
Συνάδελφοι, οργανώνουμε τον αγώνα μας. Καμιά αναμονή
Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά μας στη δωρεάν υγεία και περίθαλψη. Ιδιαίτερα στηρίζουμε συνάδελφους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και δεν έχουν κάλυψη γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν το ταμείο.
Όλοι την Παρασκευή 13 Ιουλίου στις 9 το πρωί
στο Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:    ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
                             ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
                             ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Το αμέσως επόμενο διάστημα θα έρθουν τα εκκαθαριστικά της εφορίας. Χιλιάδες από εμάς δεν μπορούμε να πληρώσουμε την υπέρογκη φορολογία.
Διεκδικούμε να καταργηθούν τα βάρβαρα φορολογικά μέτρα και το δικαίωμά μας στο μεροκάματο ανεξάρτητα από τα χρέη.
Όλοι την Πέμπτη 19 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί
στο Υπουργείο Οικονομικών (Καραγιώργη Σερβία)
(μαζευόμαστε πλ. Κλαυθμώνος, 9:00 π.μ.)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ
                          ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ
                             ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ


Υ.Μ.Ε.: Νέες οδηγίες προς τις Περιφέρειες για Έδρες Ε.Δ.Χ. αυτ/των (11/07/12)

Για λήψη του αρχείου  ΕΔΩ


Διευκρινήσεις επί των διατάξεων του άρθρου 95 του ν.4070/2012 (Α’ 82) αναφορικά µε τις ειδικές άδειες οδήγησης Επιβατηγών Δηµόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων. (11/7/2012)


Κατόπιν της θέσης σε ισχύ του ν.4070/2012 (Α’ 82) και ειδικότερα του άρθρου 95 αναφορικά µε τη χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου, και αποσκοπώντας στην οµοιόµορφη εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων από τις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών όλης της χώρας, σας πληροφορούµε τα εξής: Α. 1. Σύµφωνα µε το εδάφιο στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του νόµου, Έλληνες υπήκοοι που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ειδική άδεια οδήγησης Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου οφείλουν να κατέχουν: α) τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή β) αντίστοιχο τίτλο σπουδών ξένου σχολείου της αλλοδαπής. 2. Για την απόδειξη των ανωτέρω, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν επικυρωµένο αντίγραφο τίτλου σπουδών (για την α’ περίπτωση) ή βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλων σπουδών ξένου σχολείου στο εξωτερικό (για τη β’ περίπτωση) που χορηγείται από τη ∆/νση Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού καθώς και από τις οικείες ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. 3. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το υπ. αριθµ. Φ.815.4/369/εξ.66340/Ζ1εισ.63007/Ζ1/13-62012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, το οποίο σας επισυνάπτουµε, οι τίτλοι τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης- δευ τεροβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής διαβαθµίζονται από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση αναφορικά µε τα θέµατα αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών ξένων σχολείων µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τις οικείες ∆/νσεις Εκπαίδευσης ή την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού (∆/νση Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης). Β. Σύµφωνα µε την παράγραφο 3α του άρθρου 95, για την απόδειξη συνδροµής της περίπτωσης ε’ της προηγούµενης παραγράφου 2 οι ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.∆.Χ αυτοκινήτου οφείλουν να προσκοµίσουν πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελµατικού σκοπού (Επίπεδο Α2) το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Πρότυπο του ανωτέρω Πιστοποιητικού Ελληνοµάθειας σας αποστέλλεται συνηµµένως ενώ, παράλληλα, για τη διευκόλυνση των ∆/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών και των υποψηφίων, σας πληροφορούµε ότι για τα θέµατα Πιστοποίησης Ελληνοµάθειας µπορείτε να ενηµερώνεστε µέσω του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ιστοσελίδα: http://www.greeklanguage.gr/certification/, τηλέφωνο: 2310 459 101).
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ