Τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών για τη μεταφορά των μαθητών

Νομοθετική ρύθμιση που αναφέρεται στους διαγωνισμούς που αφορούν τη μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2014 – 2015 κατέθεσε το υπουργείο Εσωτερικών στη Βουλή.

Σύμφωνα με την τροπολογία, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαγωνισμοί για την μεταφορά των μαθητών για την επικείμενη σχολική χρονιά, έχουν δημοσιευθεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την έναρξη του σχολικού έτους, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατ” εξαίρεση των διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και όχι πέραν της 28.2.2015.

Εάν στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν έχουν αναδειχθεί προσωρινοί μειοδότες, η Οικονομική Επιτροπή, μπορεί να αναθέτει για το ίδιο χρονικό διάστημα την εκτέλεση των δρομολογίων κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού. Με την ολοκλήρωση των αρχικών διαγωνισμών, οι παραπάνω συμβάσεις λύονται αυτοδικαίως και αζημίως, όπως ορίζει η τροπολογία.


Αρ. Τροπολογίας: 1550/83 4.7.2014
Σχέδιο νόμου: Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις
Υπουργείο: Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Περιγραφή Tροπολογίας: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών. -ένταξη προσωπικού στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας -ρυθμίσεις θεμάτων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών - ρυθμίσεις για τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των οριζόμενων χερσαίων σημείων εξόδου και εισόδου της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -οικονομικά αποτελέσματα από τις παραπάνω ρυθμίσεις


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο...

«Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων»

Με τα άρθρα έβδομο έως ένατο του ν.4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄) η αρμοδιότητα της μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τον τόπο κατοικίας τους στο σχολείο όπου φοιτούν και αντίστροφα, αποδόθηκε στις Περιφέρειες. Στη συνέχεια δημοσιεύτηκε η αρ.24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) με την οποία καθορίζεται ο τρόπος εκτέλεσης της ανωτέρω ρύθμισης.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα να ξεπεραστούν τα σημαντικότερα απο τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της καθυστερημένης δημοσίευσης των διαγωνισμών των Περιφερειών σχολικού έτους 2014-2015.

Συγκεκριμένα, πρώτον, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι σχετικοί διαγωνισμοί έχουν δημοσιευθεί και δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά έχουν ωστόσο αναδειχθεί προσωρινοί μειοδότες, δίνεται η δυνατότητα στις Περιφέρειες να τους αναθέτουν την εκτέλεση της μεταφοράς μαθητών για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι την ολοκλήρωση όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών και την υπογραφή των συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 28/2/2015. Στις ανωτέρω περιπτώσεις στις οποίες οι διαγωνισμοί δεν έχουν αναδείξει προσωρινούς μειοδότες, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση των δρομολογίων, κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού για το ίδιο μέγιστο χρονικό διάστημα.

Δεύτερον, ως προς τη διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου, ο προβλεπόμενος έλεγχος των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της προηγούμενης παραγράφου, ποσού ύψους τουλάχιστον 200.000€ και χωρίς ανώτατο όριο, διενεργείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις επιδιώκεται η επίσπευση της διαδικασίας η οποία διαφορετικά θα απαιτούσε περισσότερο χρόνο λόγω της αποστολής του φακέλου και της λήψης της σχετικής απόφασης από το καθ΄ ύλην αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τρίτον, για τις διαδικασίες μεταφοράς μαθητών, αίρεται σε μόνιμη βάση η απαγόρευση η οποία ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 118/2007, για την προκήρυξη και διενέργεια διαγωνισμών και λοιπών συναφών διαδικασιών κατά το χρονικό διάστημα από 5 έως 20 Αυγούστου. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι κρίσιμο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εν όψει της έναρξης του σχολικού έτους κάθε Σεπτέμβριο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις γενικές προβλέψεις του π.δ/τος 118/2007.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο...

«Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων»

1.α. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαγωνισμοί για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2014-2015 έχουν δημοσιευθεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την έναρξη του σχολικού έτους, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατ΄ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και όχι πέραν της 28.02.2015. Εάν στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν έχουν αναδειχθεί προσωρινοί μειοδότες, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να αναθέτει για το ίδιο χρονικό διάστημα την εκτέλεση των δρομολογίων κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού, κατά την έννοια του άρθρου 83 του ν.236/95, όπως ισχύει τηρουμένων των προϋποθέσεων διαφάνειας και ανταγωνισμού. Με την ολοκλήρωση των αρχικών διαγωνισμών οι συμβάσεις των προηγούμενων εδαφίων λύονται αυτοδικαίως και αζημίως.

β. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συμβατικό κόστος εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της αριθ.24001/11.06.2013 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1149).

2. Ο προβλεπόμενος σύμφωνα με το άρθρο 278 του ν.3852/2010, έλεγχος για τις συμβάσεις της προηγούμενης παραγράφου, ποσού ύψους άνω των 200.000 ευρώ και χωρίς ανώτατο όριο, διενεργείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών του μεγαλύτερου Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία αφορά η σύμβαση μεταφοράς μαθητών.

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος δεν εφαρμόζεται η παρ.6 του άρθρου 10 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α΄) στις αντίστοιχες διαδικασίες για τη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.