Παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών των Περιφερειών από 29/2/2012 έως και 30/6/2012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                     Αριθμ. Πρωτ. 7270
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση  : Ευαγγελιστρίας 2                   ΠΡΟΣ : 1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Ταχ. Κώδικας: 105 63 Αθήνα                                   Έδρες τους
Πληροφορίες: Γ. Περδικάκης -Δ. Ποντικάκης         2. Περιφέρειες
Τηλέφωνο :2131361024/1342                                     Έδρες τους
Fax. :2131361155
Αριθμ. Εγκυκλίου: 5


ΘΕΜΑ: Παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών των Περιφερειών από 29-2-2012 έως και 30-6-2012 σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των διαγωνισμών από τους οικείους δήμους.
Σας ενημερώνουμε ότι στο ήδη ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνεται διάταξη, η οποία προβλέπει ότι: «οι συμβάσεις που έχουν συνάψει οι περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών και παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν.4002/2011 (Α΄180) παρατείνονται έως την 30η Ιουνίου 2012».
Με την ανωτέρω διάταξη διατηρούνται ως έχουν οι προβλέψεις του άρθρου 70 του ν.4002/2011 και απλώς επεκτείνεται η διάρκεια της ισχύος τους έως τις 30-6-2012, προκειμένου να δοθεί στους δήμους επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών και την υπογραφή των συμβάσεων, η οποία πρέπει να γίνει άμεσα για όσα δρομολόγια έχει αναδειχθεί ανάδοχος και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές διαδικασίες έγκρισης (έλεγχος νομιμότητας, προσυμβατικός έλεγχος Ε.Σ., κ.λπ.). Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 70 του ν.4002/2011, όπως σας έχει ήδη γνωστοποιηθεί με την εγκύκλιο υπ’ αριθμ.46/2011, με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών από τους δήμους έστω και εν μέρει, οι παρατάσεις των συμβάσεων των περιφερειών λύονται αυτοδικαίως και αζημίως κατά το μέρος τους που αφορά την υπογεγραμμένη σύμβαση.
Επειδή, κατά τεκμήριο, οι συμβάσεις οι οποίες προκύπτουν με τη διαδικασία των
διαγωνισμών των δήμων έχουν μικρότερο κόστος από τις παρατάσεις των αντίστοιχων συμβάσεων των περιφερειών, οποιαδήποτε αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη δρομολόγησή τους από τους δήμους θα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι νέοι ανάδοχοι, στους οποίους επιδόθηκαν κατακυρωτικές αποφάσεις και συνεπώς η σύμβαση έχει συναφθεί, αρνούνται να υπογράψουν το συμφωνητικό της σύμβασης καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους και παράλληλα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ.8 του άρθρου 50 του Π.Δ/τος 28/80. Σημειώνεται ότι επειδή η μεταφορά μαθητών στην παρούσα φάση αποτελεί επείγουσα ανάγκη, σύμφωνα με την ίδια διάταξη, οι δήμοι μπορούν να προχωρήσουν σε διαδικασίες ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο και να πραγματοποιήσουν τη μεταφορά μαθητών στα συγκεκριμένα δρομολόγια εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Επίσης, σύμφωνα με την παρ.7 του ίδιου άρθρου, με απόφαση του πρώην κρατικού Νομάρχη και ήδη Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στους έκπτωτους αναδόχους επιβάλλεται η ποινή του αποκλεισμού από τους μελλοντικούς διαγωνισμούς από έξι μήνες έως και ένα έτος.
Κατά τα λοιπά υπενθυμίζεται ότι επειδή η παράταση των συμβάσεων προκύπτει αυτοδίκαια από την ήδη ψηφισθείσα διάταξη του ανωτέρω Σχεδίου Νόμου, δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τις περιφέρειες όπως, για παράδειγμα, απόφαση περιφερειακού συμβουλίου ή άλλου οργάνου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη διάταξη.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα η εν λόγω διαδικασία, οι περιφέρειες να συνεργαστούν με τους δήμους, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, ώστε οι παρατάσεις των συμβάσεων να αφορούν τα αναγκαία δρομολόγια και να αποφευχθούν περιπτώσεις διπλών δρομολογίων, έχοντας πάντα υπόψη ότι ισχύουν κατά τα λοιπά όσες διευκρινίσεις και οδηγίες σας έχουν δοθεί έως σήμερα από το Υπουργείο μας.
Επιπλέον, εν όψει του επόμενου σχολικού έτους (2012-2013), οι δήμοι των οποίων οι εν εξελίξει διαγωνισμοί δεν επεκτείνονται και στο επόμενο σχολικό έτος, να δρομολογήσουν τις διαδικασίες για την προκήρυξη νέων διαγωνισμών, έχοντας υπόψη ότι το Υπουργείο μας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, επεξεργάζεται τις δυνατότητες τυχόν βελτιστοποίησης της ισχύουσας Κ.Υ.Α. αρ.35415/28-7-2011, με σκοπό οι όποιες τροποποιήσεις κριθούν απαραίτητες να τεθούν σε ισχύ για τους διαγωνισμούς του επόμενου σχολικού έτους.
Τέλος, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να διαβιβάσουν την παρούσα εγκύκλιο στους δήμους χωρικής αρμοδιότητάς τους, για ενημέρωση και περαιτέρω ενέργειες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Ένωση Περιφερειών
Μεσογείων 15
115 26 ΑΘΗΝΑ
2. Κ.Ε.Δ.Ε. Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣδίου 8 κ’ Ακαδημίας 65
Γεννα
106 73 ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης
5. Δ.Τ.Υ./Α΄,Β΄,Γ΄,Δ, Ε΄,ΣΤ΄
6. Δ/νση Οικονομικών Ο.Τ.Α.
7. Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α.
8. Δ/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ.
Για την ανάγνωση και την λήψη της εγκυκλίου  εδώ ή εδώ

Διάλογος Ευ. Βενιζέλου - Τρόικας (27/02/12)

Η παρακάτω σελίδα είναι από το χθεσινό "ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ".
Στο διάλογο που φαίνεται να αναπτύσσεται μεταξύ των εκπροσώπων της Τρόικας και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Ευάγγελου Βενιζέλου ο τελευταίος φέρεται να προσπαθεί να δικαιολογηθεί στο ισχυρό πρέσινγκ των Τροϊκανών για τη μη πραγματοποίηση της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι έγιναν και οι απεργίες των ταξί.

Real: Δημοσιεύματα και αναρτήσεις για ενδεχόμενη «επιστροφή» του Θύμιου και των συνδικαλιστών στη ΝΔ (25/02/12)

Real Πολιτική
Η «επιστροφή» του Θύμιου και των συνδικαλιστών στη ΝΔ
25/2/2012 1:08:00 μμ
       (6) (13)

Ρεπορτάζ: Σταθόπουλος Σωτήρης

Στις 5 Μαρτίου και μετά από 4 μήνες ο Θ. Λυμπερόπουλος θα περάσει και πάλι την πόρτα των κεντρικών γραφείων της ΝΔ και θα συναντηθεί με τον Αντώνη Σαμαρά μαζί με το προεδρείο των ιδιοκτητών ταξί.
Το ραντεβού κλείστηκε για την άλλη Δευτέρα, καθώς ο Πρόεδρος της ΝΔ θα απουσιάζει αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες για την σύνοδο του ΕΛΚ. 

Την ίδια μέρα ο Αντώνης Σαμαράς θα δει και τους «γαλάζιους» συνδικαλιστές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο να αμβλύνει τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο στρατόπεδο της ΔΑΚΕ. 

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ είχε διαγραφεί από την ΝΔ τον Οκτώβριο του 2011 όταν ο Θ. Λυμπερόπουλος είχε πει δημόσια πως θα «λιώσει» τον διοικητή του ΙΚΑ Ροβέρτο Σπυρόπουλο. Το «τζάμι» ωστόσο μεταξύ των δύο πλευρών είχε ουσιαστικά «ραγίσει» καιρό πριν καθώς ο Θ. Λυμπερόπουλος υποστήριζε πως η ΝΔ δεν στήριζε τον αγώνα και τα αιτήματα των ταξίτζηδων. 

Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Την θέση του Γ. Ραγκούση στο υπουργείο Μεταφορών, έχει πάρει πλέον ένα νέο στέλεχος της ΝΔ, ο Μάκης Βορίδης και οι τόνοι μεταξύ των δύο πλευρών έχουν πέσει σημαντικά. Άλλωστε το επόμενο διάστημα θα έρθει στην βουλή προς ψήφιση το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. 

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την γραμματεία συνδικαλισμού ο Φ. Ταυρής, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον συγκεκριμένο χώρο και τον έχει υπηρετήσει πολλά χρονιά, προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα και να «γεφυρώσει» τις διαφορές που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ του κόμματος και της ΔΑΚΕ. 

Μετά τις προσχωρήσεις των βουλευτών του ΛΑΟΣ και το άνοιγμα του ίδιου του Προέδρου της ΝΔ προς του διαγραφέντες, ήρθε η ώρα των «γαλάζιων» συνδικαλιστών, οι οποίοι αποτελούν ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι των ψηφοφόρων της ΝΔ. 

Στην Συγγρού υποστηρίζουν ότι το αμέσως επόμενο διάστημα οι πρωτοβουλίες του Αντώνη Σαμαρά για «πανστρατιά» ενόψει των εθνικών εκλογών θα γίνει και το αποτέλεσμα θα φανεί άμεσα ακόμα και στις επόμενες δημοσκοπήσεις.

Ήδη και κάτω από άκρα μυστικότητα βρίσκονται διαβουλεύσεις και συζητήσεις μεταξύ συνεργατών του Προέδρου της ΝΔ και στελεχών άλλων κομμάτων με στόχο λίγο πριν από τις κάλπες να ανακοινωθούν και άλλες προσχωρήσεις. 

πηγή: http://www.real.gr


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
 Sata Taxi Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο ένταξης του Λυμπερόπουλου σε κανένα κόμμα.Η συνάντηση της 5ης Μαρτίου αφορά θέματα του κλάδου ΜΟΝΟ. Αλλωστε στην συνάντηση θα είναι όλο το προεδρείο της Ομοσπονδίας. Τα υπόλοιπα που γράφονται είναι για λαική κατανάλωση.
πηγή Sata Taxi facebook

Σύλληψη δράστη δολοφονίας οδηγού ταξί (24/02/12)

Σύμφωνα με ενημέρωση που μας παρείχε ο πρόεδρος του Σωματείου & Ράδιο Ταξί Χαλκίδας Νίκος Κακαλιάς συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του συναδέλφου μας από τη Χαλκίδα· δολοφονία που έλαβε χώρα σε ερημική τοποθεσία στο Σχηματάρι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 21 Ιανουαρίου 2012. Η επιβίβαση είχε γίνει στην περιοχή της παλιάς γέφυρας Χαλκίδας πάνω από το σταθμό του τρένου. Ο Δράστης είναι αθίγγανος μετανάστης ρουμανικής υπηκοότητας. Συνελήφθη προχθές Τετάρτη στην περιοχή των Οινοφύτων και ομολόγησε την πράξη του. Το αποκλειστικό κίνητρο ήταν η ληστεία. Στην αρπαγή της κερματοθήκης και του κινητού τηλεφώνου του ο άτυχος συνάδελφος προσπάθησε να αντιδράσει όπου κυνήγησε το δράστη και μετά από πάλη αυτός τον μαχαίρωσε.
Ελπίζουμε το συμβάν αυτό να είναι το τελευταίο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Σωματειου  
& Ραδιο-Ταξί Χαλκιδας
Το Δ.Σ. και τα μέλη του Σωματείου και του Ράδιο-Ταξί Χαλκίδας ευχαριστούν τους άνδρες του τμήματος Ασφαλείας Λιβαδειάς για τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν και το ζήλο που έδειξαν στην εξιχνίαση του εγκλήματος σε βάρος του συναδέλφου μας Παναγιώτου Ευάγγελου.
Πάνω απ' όλα είναι δικαίωση για τη μνήμη του άτυχου συναδέλφου που δολοφονήθηκε άγρια, με κίνητρο τη ληστεία, την ώρα που έβγαζε το μεροκάματο.

             Ο Πρόεδρος

          Κακαλιάς Νικόλαος

Βουλευτής Λακωνίας Γρηγόρης Αποστολάκος: Αναφορά στον Υπουργό Εργασίας για αίτημα του Σωματείου Ταξί Σπάρτης (24/02/12)

Προχθές 22/02/12 το Σωματείο μας κατέθεσε έγγραφο αίτημα (βλ. ΕΔΩ) στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη
Σήμερα ο Βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γρηγόρης Αποστολάκος κατέθεσε το αίτημά μας στον Υπουργό ως Αναφορά.

Παράταση στις συμβάσεις για τη μεταφορά μαθητών έως 30 Ιουνίου 2012. (23/02/12)

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας δόθηκε τελικά παράταση στις συμβάσεις που έχουν συνάψει οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών έως 30 Ιουνίου 2012. Σχετική ρύθμιση εισήγαγε ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Κουκουλόπουλος στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» και το οποίο ψηφίστηκε την προχθές Τρίτη 21/2/2012 στην Ολομέλεια της Βουλής.
Στο άρθρο αναφέρεται: «Οι συμβάσεις που έχουν συνάψει οι περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών και παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν.4002/2011 (Α’ 180) παρατείνονται έως την 30ή Ιουνίου 2012».
Μόλις εξασφαλίσουμε τον ψηφισθέντα νόμο θα τον αναρτήσουμε άμεσα.
Παραθέτουμε το σημείο από τα Πρακτικά της Βουλής (σ. 153)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΠΗ΄
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Μουσουρούλη.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαυρουδής Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων):  Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να προσθέσω ένα άρθρο το οποίο ζητάει το Υπουργείο Εσωτερικών.
Προστίθεται, λοιπόν, νέο άρθρο ως εξής: «Οι συμβάσεις που έχουν συνάψει οι περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών και παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4002/2011 παρατείνονται έως την 30ή Ιουνίου 2012». Πρόκειται περί μιας παρατάσεως των συμβάσεων για τη μεταφορά των μαθητών. Είναι εδώ και ο κύριος Υπουργός και μπορεί να σας εξηγήσει τους λόγους που καθιστούν αναγκαίο αυτό το άρθρο, αυτήν την παρέμβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Είναι γνωστό το θέμα.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τώρα το θυμήθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Υπουργέ, να κατατεθεί στα Πρακτικά και να διανεμηθεί.
(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαυρουδής Βορίδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη, η οποία έχει ως εξής: Επιστολή-αίτημα Σωματείου Ταξί Σπάρτης προς τον Υπουργό Εργασίας για θέματα Ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. (αδυναμία καταβολής ασφαλίστρων, θέματα Κ.Τ.Ε.Ο., κ.λπ.) (22/02/12)

         ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΣΠΑΡΤΗΣ
& ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
«Η ΑΠΕΛΛΑ»
Λυκούργου 61 ΣΠΑΡΤΗ Τηλ/Fax: 27310 83608
Κιν. 6937-134229/ 6974-314388
                                                    Σπάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012
                           Αρ. Πρωτ.: 08
Προς προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη
Κοινοποίηση:
·         Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη
·         Οργανισμό Ασφαλίσεων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
·         Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)
·         Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Α.Ε.)
·         Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.)
·         Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Λακωνίας
·         Περιφερειακά Συμβούλια και Σωματεία Ταξί
   
            ΘΕΜΑ: Αδυναμία καταβολής ασφαλίστρων ιδιοκτητών ταξί στον Ο.Α.Ε.Ε.
        Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
Σε αυτή την πρωτοφανή και δύσκολη οικονομική κατάσταση με τα εξαιρετικά δυσμενή αποτελέσματα που υφίσταται το σύνολο σχεδόν των πολιτών της χώρας ο κλάδος των ταξί έχει πληγεί ίσως όσο κανένας άλλος επαγγελματικός κλάδος. Η οικονομική δυσπραγία των πολιτών έχει περιορίσει στο ελάχιστο τη χρήση του ταξί και σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό ταξί έχει ως αποτέλεσμα τη δραματική μείωση των εισοδημάτων των ιδιοκτητών τους, μείωση που αγγίζει, σε αρκετές περιπτώσεις, τα όρια ανυπαρξίας εισοδήματος.
Για την ανάγνωση & λήψη ολόκληρου του εγγράφου σε word ΕΔΩ
Για την ανάγνωση & λήψη ολόκληρου του εγγράφου σε pdf ΕΔΩ

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΡΙΦΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (22/2/2012)

Το θέμα της μεταφοράς των μαθητών στον αέρα του fly. (22/02/12)


Το θέμα της μεταφοράς των μαθητών στον αέρα του fly!

Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2012 11:48

roinos
Για το πολύκροτο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών μίλησε στον αέρα του fly ο πρόεδρος των Ταξί Σπάρτης, κύριος Σωτήρης Ροϊνός.
Ακολουθεί ηχητικό απόσπασμα της συνέντευξης: 
πηγή: http://www.flynews.gr

Ο υπουργός μεταφορών , υποδομών και δικτύων στην Κοινωνία Ώρα MEGA (22/2/2012)

ΑΠΟΦΑΣΗ Υπουργείου Εσωτερικών: Έγκριση ποσού 20.000.000 ευρώ για μεταφορές μαθητών σχολικού έτους 2011-2012 (21/02/12)Για λήψη της απόφασης  ΕΔΩ

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Νέα διευκρινιστική για τη μεταφορά Νεφροπαθών (21/02/12)


Για τη λήψη της διευκρινιστικής  ΕΔΩ

Δήμαρχος Ηρακλείου: Βέβαιη η παράταση στις συμβάσεις για την μεταφορά μαθητών (21/02/12)

Στο βίντεο που ακολουθεί εμφανίζεται ο δήμαρχος Ηρακλείου και πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης κ. Γιάννης Κουράκης να αναφέρει ότι αναμένεται υπογραφή απόφασης από τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Πάρη Κουκουλόπουλο για την παράταση των συμβάσεων για την μεταφορά μαθητών (που λήγει στις 28/02/2012) μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.  

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» 20-02-2012: Δημοσίευμα για το Νομοσχέδιο Ταξί. (20/02/12)


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» 20-02-2012: Δημοσίευμα για το Νομοσχέδιο Ταξί. σελ. 15

Για λήψη του αρχείου  ΕΔΩ


ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙ (MEGA & ΑΝΤ 1) 16/2/2012

Ταξί: Ναι στην απελευθέρωση αλλά με κανόνες

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, το νομοσχέδιο, όταν ψηφιστεί και εφαρμοστεί ως νόμος του κράτους, δεν αναμένεται να οδηγήσει, τουλάχιστον για την Αθήνα, σε έκδοση νέων αδειών.

«Ναι στην απελευθέρωση» του επαγγέλματος των ταξί, αλλά μέσα από συγκεκριμένους κανόνες, λένε οι ιδιοκτήτες ταξί, όπως τονίστηκε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε η ηγεσία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας τους, με αφορμή τα όσα μεταδίδονται, τις τελευταίες ημέρες, από μερίδα των ΜΜΕ. Σύμφωνα με αυτά, στο νέο μνημόνιο, που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, προβλέπεται ρητά η πλήρης απελευθέρωση των ταξί.

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές, και στα δύο μνημόνια που ψήφισε η Βουλή γίνεται λόγος για άμεση απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς ταξί, με κατάργηση όλων των διατάξεων που αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη του κλάδου και των υπηρεσιών προς τον πολίτη, όχι όμως με ασυδοσία και χωρίς κανόνες.

Αναφερόμενοι στο σχέδιο νόμου που προωθεί η παρούσα, υπό τον Μάκη Βορίδη, ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι ιδιοκτήτες ταξί επισημαίνουν ότι είναι προϊόν ενός ουσιαστικού διαλόγου, με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Πρόκειται, όπως επισημαίνουν, για ένα νομοσχέδιο το οποίο ανταποκρίνεται και στον ν.3919 και στις επιταγές της τρόικας, στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και στις προτάσεις που κατατέθηκαν από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, το νομοσχέδιο, όταν ψηφιστεί και εφαρμοστεί ως νόμος του κράτους, δεν αναμένεται να οδηγήσει, τουλάχιστον για την Αθήνα, σε έκδοση νέων αδειών. Και τούτο, γιατί όπως προκύπτει από μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σήμερα αντιστοιχούν 4,25 ταξί ανά 1.000 κατοίκους, την ώρα που στο προσχέδιο του νόμου προβλέπεται να μην ξεπερνά η αναλογία τα 2,50 ταξί ανά 1.000 κατοίκους.

Οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές υποστήριξαν ότι, λόγω της οικονομικής κρίσης, τα έσοδα του κλάδου έχουν συρρικνωθεί δραματικά, σε ποσοστό που αγγίζει το 60% και έφεραν ως παράδειγμα την αναμονή στο αεροδρόμιο, που φτάνει και τις επτά ώρες, προκειμένου ένα ταξί να πάρει κούρσα προς την Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την απελευθέρωση, υπό προϋποθέσεις, του αριθμού των αδειών, καθώς ένας ιδιοκτήτης δεν μπορεί, σήμερα, να έχει στη διάθεσή του παραπάνω από δύο άδειες.

Προβλέπει επίσης, την κυκλοφορία επταθέσιων ή εννεαθέσιων ταξί, ειδικής μεταφοράς. Επιπλέον, την ελεύθερη πώληση της άδειας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τις εμπορικές επιχειρήσεις και με παρακράτηση 20%. Τέλος, τη διεύρυνση της έδρας για την Αθήνα.
πηγή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ Υπ ΥΠΜΕΔΙ Μ ΒΟΡΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙ


ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 16/2/2012   17:21Δηλώσεις Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ Μ. Βορίδη
για την απελευθέρωση της αγοράς των ταξί

Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς των ταξί και την ολοκλήρωση έκδοσης των αποφάσεων για τους ιδιοκτήτες φορτηγών και βυτιοφόρων απάντησε ο υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μαυρουδής Βορίδης. Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων του κ. Βορίδη έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε στο θέμα της απελευθέρωσης του επαγγέλματος των αυτοκινητιστών ταξί;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Επαναλήφθηκε η διατύπωση που υπήρχε στην πέμπτη επικαιροποίηση του μνημονίου και στο νέο οικονομικό πρόγραμμα με μία μόνο μεταβολή ως προς τον χρόνο εκτελέσεως της συγκεκριμένης υποχρεώσεως. Επομένως η απελευθέρωση θα γίνει σύμφωνα με ό,τι έχουμε πει, δηλαδή με την εφαρμογή συγκοινωνιακών και περιβαλλοντικών κριτηρίων. Έχει υποβληθεί ένα προσχέδιο νόμου του οποίου ορισμένα σημεία, τα οποία αφορούν τον Ν. 3919 για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, πρέπει να συζητήσουμε. Περιμένουμε παρατηρήσεις, θα γίνει ένας διάλογος ώστε να διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχει η περίπτωση οι παρατηρήσεις αυτές να αλλάξουν το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου που έχετε ετοιμάσει;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πάντοτε όταν γίνεται μια συζήτηση ανταλλάσσονται απόψεις. Είναι δυνατόν να υπάρξουν αλλαγές. Θα υπάρξει συζήτηση με την τρόικα η οποία έχει στη διάθεσή της το προσχέδιο εδώ και περίπου ένα μήνα και εν συνεχεία θα υπάρξει διαβούλευση τόσο με το συνδικάτο όσο και με τα κόμματα. Πρόκειται για μια διαδικασία επεξεργασίας νομοσχεδίου «ζωντανή», ώστε όταν έρθει στη Βουλή να έχει πλέον τη μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση που μπορεί να υπάρξει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΙΑΦΟΣ: Υπάρχει εκτίμηση χρόνου;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η υποχρέωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σύμφωνα με τη μελέτη του Πολυτεχνείου υπάρχει η αναλογία 4,5 ταξί ανά 1000 κατοίκους όταν το μνημόνιο λέει 2,5?

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το μνημόνιο δεν αναφέρει κάτι τέτοιο αλλά ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στην απελευθέρωση της αγοράς των ταξί αίροντας τους περιορισμούς που υπάρχουν και κάνει μία αναφορά στα θέματα του αριθμού των αδειών και των εδρών σύμφωνα όμως με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όχι συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι. Υπάρχει αυτή η γενική διατύπωση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πότε να περιμένουμε τις αποφάσεις για τους ιδιοκτήτες φορτηγών και βυτιοφόρων;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η απόφαση σε ό,τι αφορά το διοικητικό κόστος έχει εκδοθεί. Απομένει μία υπουργική απόφαση η οποία θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της εφαρμογής της οικονομικής βιωσιμότητας και κάποια εφαρμοστική εγκύκλιος η οποία θα αναφέρεται σε διαδικαστικά ζητήματα για την έκδοση των αδειών.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.)16/2/2012

ΑΘΗΝΑ 16-2-2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γ.Σ.Ε.Α.Ε κατά την τελευταία συνεδρίαση στις 25 Ιανουαρίου 2012 αποφάσισε ομόφωνα όπως το Παναυτοκινητιστικό Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) των μελών της Γ.Σ.Ε.Α.Ε πραγματοποιηθεί την 18η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 πμ. στην μεγάλη αίθουσα γενικών συνελεύσεων της Γ.Σ.Ε.Α.Ε οδός Πειραιώς 4 (6ος όροφος.
Μοναδικό θέμα του Συνεδρίου θα είναι η διεξαγωγή αρχαιρεσιών δια την εκλογή
Α) Διοικητικού Συμβουλίου και
Β) Εξελεγκτική Επιτροπή
Η ΨΗΦΟΦΟΦΟΡΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ  ΕΝΑΡΞΗ στις 11.00 ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΣΤΙΣ 15.00
Οι σύνεδροι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ                       ΔΗΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 16/2/12 (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.)

 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 16/2/12
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ

1) Τις τελευταίες μέρες παρακολουθήσαμε ένα μπαράζ παραπληροφόρησης από τα ΜΜΕ σχετικά με το ζήτημα που αφορά την απελευθέρωση της αγοράς ταξί. Πρωταγωνιστές οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια μέσα, τα ίδια συμφέροντα. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι δεν πρόκειται για άγνοια ούτε για ελλιπή πληροφόρηση. Οι ανακρίβειες που διοχετεύτηκαν
 προς την κοινή γνώμη σκόπιμα ανάγκασαν τόσο το Υπουργείο Μεταφορών όσο και την Ομοσπονδία των Ταξί να προβούν σε διευκρινιστικές ανακοινώσεις βάζοντας τα πράγματα στην θέσης τους. Αυτοί που πανηγύριζαν το προηγούμενο καλοκαίρι και στήριζαν το νομοσχέδιο της ντροπής που εμπνεύστηκε ο «καλός» τους φίλος και συνεργάτης και ευτυχώς πρώην Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Ραγκούσης είναι οι ίδιοι που προσπαθούν να προκαταβάλουν τον Υπουργό Μεταφορών Μάκη Βορίδη ούτως ώστε ο εφαρμοστικός νόμος να είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των συμφερόντων που υπηρετούν. 
Λυπούμαστε κύριοι ατυχήσατε.

2) ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Και στα δύο μνημόνια που ψήφισε και υπέγραψε η Ελληνική Βουλή γίνεται λόγος για άμεση απελευθέρωση της Ελληνικής Αγοράς Ταξί .Σε κανένα σημείο όμως δεν αναφέρεται ότι στόχος της Τρόικα και της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι η ασυδοσία και η ύπαρξη μιας αγοράς χωρίς κανόνες. Κατανοούμε και είμαστε υπέρ της κατάργησης όλων εκείνων των διατάξεων που αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη του κλάδου και των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Αφού λοιπόν η ελληνική Κυβέρνηση με τον Νόμο 3919 του 2010 αποφάσισε την απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να το σεβαστούμε. Για να τεθεί λοιπόν σε ισχύ αυτός ο νόμος απαιτείται η δημιουργία εφαρμοστικού νόμου από το Υπουργείο Μεταφορών. Χωρίς εφαρμοστικό νόμο ο ν.3919 δεν έχει καμία αξία. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, δηλαδή στην δημιουργία του εφαρμοστικού νόμου βρισκόμαστε σήμερα

3) ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙ

Με την τοποθέτηση του κ. Μάκη Βορίδη στην ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών άνοιξε ένας νέος κύκλος συνομιλιών και συνεργασίας με την Κυβέρνηση. Ο νέος Υπουργός αφού «πέταξε» στο καλάθι των αχρήστων το νομοσχέδιο της ντροπής του προκατόχου του, ξεκίνησε από την αρχή την παραγωγή ενός νόμου που θα ανταποκρίνεται και στον ν.3919 και στις επιταγές της Τρόικας, στις ανάγκες της Ελληνικής Κοινωνίας και στις προτάσεις που κατατέθηκαν από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί. Η συνεργασία μας με το Υπουργείο Μεταφορών ήταν άψογη και με αμοιβαίες υποχωρήσεις καταλήξαμε σε ένα ουσιαστικό και πλήρες από κάθε άποψη νομοσχέδιο. Όπως τόνισε και ο κ. Βορίδης πολύ σύντομα θα δοθεί προς διαβούλευση στους αρμόδιους φορείς

                                                       Για το Δ.Σ.
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ                    ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΣ