Άμεσα και ΔΩΡΕΑΝ! Κλήση ΤΑΞΙ στη Σπάρτη 2731200150

click2call

Ο Α Ε Ε

Ο.Α.Ε.Ε. (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 43) - Επανένταξη οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί και δεν τήρησαν τον όρο της εκπρόθεσμης καταβολής των δόσεων ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών

Ο.Α.Ε.Ε. (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 42) - Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

Προεξόφληση ασφαλιστικών εισφορών (O.A.E.E)


ΦΕΚ 1849 (13/6/2012)

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του νόμου 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις»

OAEE - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 29 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Κ.Υ.Α. αρ. πρωτ.: Φ.80000/10255/334/3.5.2012 Καθορισμός διαδικασίας για την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4075 Αρ. Φύλλου 89 - Θέματα ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ο.Α.Ε.Ε. (12/04/12)

Παράταση ρυθμίσεων οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (παρ.3 του άρθρου 23 του Ν.4075/2012

 Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 17/26.3.2012 Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (παρ.β του άρθρου 21 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α/2-2-2012)

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την έκδοση, διανομή και τήρηση του «ειδικού βιβλίου κυκλοφορίας ΤΑΞΙ» της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170)

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 5/10.2.2012 Προσωρινός διακανονισμός οφειλόμενων εισφορών (παρ.α του άρθρου 21 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α/2-2-2012)

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 4/31.1.2012 Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)

Ο.Α.Ε.Ε.: Νέες ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών