Επικαιροποιηµένα ενιαία έντυπα αναφορικά µε θέµατα Επιβατηγών Δηµόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων.


Κατόπιν της θέσης σε ισχύ του ν.4070/2012 (Α’ 82) και ειδικότερα των άρθρων 82 έως 112αναφορικά µε τη λειτουργία των Επιβατηγών ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.). αυτοκινήτων, καιαποσκοπώντας στην οµοιόµορφη εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων από τις ∆ιευθύνσεις Μεταφορώνκαι Επικοινωνιών των Περιφερειών όλης της χώρας, σας κοινοποιούµε τα επικαιροποιηµέναενιαία έντυπα (αίτηση- υπεύθυνη δήλωση) τα οποία οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν ναπροσκοµίζουν όταν αιτούνται:
α. τη χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτου(ΤΑΞΙ και ΕΙ∆ΜΙΣΘ).
β. την ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτου(ΤΑΞΙ και ΕΙ∆ΜΙΣΘ).
γ. την επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτου(ΤΑΞΙ και ΕΙ∆ΜΙΣΘ).
δ. τη χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.)αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙ∆ΜΙΣΘ) λόγω απώλειας ή φθοράς.
Επισαηµαίνεται ότι τα σχετικά έντυπα είναι διαθέσιµα στους πολίτες στην ενότητα «Άδειες Οδηγών»του Οδηγού του Πολίτη, όπως αυτός είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα του ΥπουργείουΑνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων (τοµέας Μεταφορών, σύνδεσµος:www.yme.gr/index.php?tid=279), καθώς και στη Εθνική Πύλη ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΕΡΜΗΣ(www.ermis.gov.gr).
Ακριβές Αντίγραφο
Κατερίνα Σαρρή

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ