Άμεσες ενέργειες για την προετοιμασία της διαδικασίας μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ        

Αθήνα,       26  Φεβρουαρίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.:7807

Ταχ. Δ/νση    Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες
Τηλέφωνο fax          
mail     

::              
:

Ευαγγελιστρίας 2   105 63 Αθήνα
Σ.Θεοδωρακοπούλου
213 1361303
213 1361155/1230
s.theodorakopoulou
@ypes.grΘΕΜΑ: Άμεσες ενέργειες για την προετοιμασία της διαδικασίας μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας
             και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες.


              Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί με τα άρθρα έβδομο και όγδοο του ν.4089/2012 (ΦΕΚ206 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ171Α΄)» και άλλες διατάξεις»,  από την 1η Ιουλίου 2013, η αρμοδιότητα της μεταφοράς μαθητών απονέμεται στις περιφέρειες. Ωστόσο, με το άρθρο ένατο, δίνεται η δυνατότητα στις περιφέρειες «να εγγράφουν πίστωση, να δημοπρατούν και να προβαίνουν σε κάθε άλλη ενέργεια για την προετοιμασία της μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2013-2104 και πριν από την 1-7-2013».
          Στα πλαίσια αυτά και προκειμένου να ξεκινήσουν έγκαιρα οι διαδικασίες των διαγωνισμών για τη μεταφορά των μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014, οι δήμοι και οι περιφέρειες, οφείλουν να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:
I.   Οι Δήμοι:
1. να αποστείλουν στις περιφερειακές ενότητες που ανήκουν χωρικά, πίνακα σε ηλεκτρονική μορφή λογιστικού φύλλου(πίνακας 3 του με αρ.πρωτ.707/7-1-2013 εγγράφου μας) με τα στοιχεία των  μαθητών, που έχουν δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς, με όλους τους διαθέσιμους τρόπους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της αρ.35415/28-7-2011 ΚΥΑ.
2. να ενημερώσουν τις περιφερειακές ενότητες, για το αν διαθέτουν κατάλληλα μεταφορικά μέσα που μπορεί να τα διαθέσουν για τη μεταφορά των μαθητών.
ΙΙ.  Οι Περιφέρειες:
1. να καταγράψουν τα υφιστάμενα δρομολόγια της δημόσιας συγκοινωνίας τα οποία εξυπηρετούν ή δύνανται να εξυπηρετήσουν, μετά από τροποποίηση, την μεταφορά μαθητών και στη δεύτερη περίπτωση να κινήσουν τη διαδικασία τροποποίησής τους.
2. θα πρέπει να φροντίσουν για την τήρηση της διαδικασίας και των προθεσμιών της απαραίτητης δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δεδομένου ότι, στις περιπτώσεις διαγωνισμών για τη μεταφορά  μαθητών οι συνακόλουθες συμβάσεις θεωρούνται δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες για ποσό άνω των 200.000 € υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ/τος 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) και της σχετικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Η ελάχιστη προθεσμία γενικής εφαρμογής για τους διαγωνισμούς που υπερβαίνουν το προαναφερθέν όριο σύμφωνα με το ανωτέρω Π.Δ. και τη σχετική Οδηγία είναι, ως γνωστόν, πενήντα δύο (52) μέρες από την δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έως την ημέρα λήξης παραλαβής των προσφορών. Ωστόσο όταν κρίνεται, ότι τα χρονικά περιθώρια είναι περιορισμένα, θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα σύντμησης των ελάχιστων προθεσμιών μέσω των σχετικών διατάξεων. Συγκεκριμένα για να συντμηθούν χρονικά  οι ελάχιστες προθεσμίες δημοσιότητας μπορεί να γίνει χρήση των διατάξεων, του άρθρου 32 του Π.Δ/τος 60/2007, περί προκαταρκτικής προκήρυξης (παρ.4), αποστολής με ηλεκτρονικά μέσα (παρ.5) και ελεύθερης άμεσης και πλήρους ηλεκτρονικής μέσω διαδικτύου πρόσβασης στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού (παρ.6).
         Το παρόν έγγραφο μπορείτε να το αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου μας:www.ypes.gr, στη διαδρομή «Το Υπουργείο»  =>  «Εγγραφα».                                                                                                          
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Έδρες τους    

                                                                                                           Κ. Κιντής                                                                    
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ   
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο γενικού Γραμματέα                                                                                                         
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης
4. Δ.Τ.Υ./Α'
5. Δ/νση Οκονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής  Τ.Α./
   Τμήμα Επιχορηγήσεων T.A.
6. Δ/νση  Μηχ/σης και Η.Ε.Σ.                                       
(προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου)  

 ΠΥΓΗ