ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Χορήγηση ποσού 26.971.639,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους..!

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΝ-ΠΓΦ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 16936
Θέμα: Χορήγηση ποσού 26.971.639,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους
.
Τελικός Υπογράφων: Υπουργός - Ευριπίδης Στυλιανίδης -
Ημερομηνία Απόφασης: 24/04/2013
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/04/2013 13:06:42
Είδος Απόφασης: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Μονάδα: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θεματική: Λοιπές Επιχορηγήσεις των ΟΤΑ α' και β΄ βαθμού


Αθήνα 24 Απριλίου 2013

Αριθμ. Πρωτ.: 16936

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ.Τζατζιμάκη
Τηλέφωνα: 213 13 64738

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ποσού 26.971.639,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Υπουργός Εσωτερικών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.2., του άρθρου πρώτου, του ν.4093/12 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν.3943/11 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».

3. Την υπ’αριθμ.2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την υπ’αριθμ.54/48667/27-12-12 εγκύκλιό μας.

5. Το από 12.12.12 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, σχετικά με την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

6. Τα επιμέρους Σύμφωνα Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων, τα οποία υπογράφηκαν με έκαστη από τις δικαιούχους Περιφέρειες.

7. Την υπ’ αριθμ. 2/41143/24-4-2013 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την οποία αυξάνονται οι πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 του υπό φορέα 07-990 ΚΑΕ 9222, κατά 30.547.595,00€, για την επιχορήγηση OTA β’ βαθμού της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Επιχορήγηση ΟΤΑ προς κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», τη χορήγηση συνολικού ποσού 26.971.639,00 € στις Περιφέρειες της Χώρας, που αναφέρονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.

Α/Α - ΟΤΑ - (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) - ΠΟΣΟ

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.775.116 €
2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 10.000.000 €
3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 10.000.000 €
4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 600.714 €
5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 298.267 €
6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 297.542 €

ΣΥΝΟΛΟ 26.971.639,00 €

Η εν λόγω επιχορήγηση θα κατανεμηθεί στους λογαριασμούς των Περιφερειών με Χρηματική Εντολή μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδα του Κ.Α. 6118 του Προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2013 των δικαιούχων Οργανισμών και της κατηγορίας εσόδων «Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Υπουργείο Οικονομικών
Γραφείο Υπουργού
Τ.Κ. 101 83 - ΑΘΗΝΑ
2. Ως πίνακας δικαιούχων
3. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ακαδημίας 40
Τ.Κ. 101 74 – ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Οικ. Υπηρεσιών
5. Δ/νση Οικον.& Αναπτ. Πολιτικής Τ.Α.
-Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α.