Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών για κατανομή ποσού σε Δήμους για την μεταφορά μαθητών (07/03/12)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αθήνα 7 Μαρτίου 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                            Αριθμ. πρωτ.: 8446
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ
Πληροφορίες: Φ.Κουτσιανάς
Τηλέφωνο: 213 136 4828
Fax: 213 136 4813
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 101 83
ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 01.09.2011.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 94 και 259 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του εδαφίου η΄ της παρ.10 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».
3. Την υπ’ αριθμ. 35415/28.07.2011 (ΦΕΚ 1701 Β΄) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους».
4. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2012 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
5. Το χρηματικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό 4.704.411,42 €, στους Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 01.09.2011, ως ακολούθως:

Για την λήψη ολόκληρης Εγκυκλίου
με τους πίνακες κατανομής των ποσών ανά δήμο ΕΔΩ
Πηγή: http://xanthi-radiotaxi.blogspot.com