ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ 25/9/2014 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ Α 54001/4235
Θέμα: Διευκρινίσεις περί της μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες κατά τα οριζόμενα της υπ’ αριθμ. 24001 (Β’ 1449) κ.υ.α.
Σε συνέχεια ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας αναφορικά με την εκτέλεση μεταφοράς
μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων κατά τα οριζόμενα της υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (Β’ 1449) κ.υ.α. όπως ισχύει, από Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)αυτοκίνητα διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω μεταφορές εκτελούνται σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο περί της λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και, ειδικότερα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 82 του ν.4070/2012 (Α΄ 82) όπως ισχύει, περί της προμίσθωσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, και του άρθρου 83, περί της έδρας των Ε.Δ..Χ. αυτοκινήτων, ήτοι τη διοικητική ή την ενιαία διοικητική μονάδα για την εξυπηρέτηση της οποίας δίνεται το δικαίωμα κυκλοφορίας του Ε.Δ..Χ. αυτοκινήτου.
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, στα οποία έχει ανατεθεί από τις οικείες Περιφέρειες κατά τα οριζόμενα του Κεφαλαίου Γ΄ της υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 κ.υ.α. με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών η μεταφορά μαθητών, εκτελούν διαδρομές όπου σημείο επιβίβασης των μαθητών βρίσκεται είτε εντός είτε εκτός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που η επιβίβαση είναι εντός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τότε η αποβίβαση μπορεί να είναι σε σημείο είτε εντός είτε εκτός αυτής, ενώ στην περίπτωση που η επιβίβαση είναι εκτός των ορίων της έδρας η αποβίβαση πρέπει να είναι εντός αυτής (παρ. 8 του άρθρου 82 του ν.4070/2012 όπως ισχύει).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
YΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ