ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΞΙ ΧΑΝΙΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ 25 Αυγούστου 2014

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2052 +2051 +1772

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Θεραπευτηρίου αρ.27

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 28210-23832

ΠΛΗΡ. : Αικ.Κελαιδή

ΘΕΜΑ: Εξέταση προσφυγής του σωματείου με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΞΙ Ν.ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» κατά της υπ αριθμ. 78630/23-6-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων περί έγκρισης δρομολογίου Ρέθυμνο-Αεροδρόμιο Χανίων- Ρέθυμνο

Εχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

1.Τις διατάξεις των άρθρων 186, 214, 227, 238 και 282 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Προγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Κρήτης

3. Τις αριθμ. 60/74895/30-12-2010 και 15/5370/2-2-2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Ελέγχου νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ και αναζήτηση πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α
4. Την υπ αριθμ. 373/27-1-2011 (ΦΕΚ 459/23-3-2011) απόφαση του Γεν.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προισταμένους Δ/νσεων και Προισταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
5. Τις διατάξεις του Ν.2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων

επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφαλείας χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
6. Τις διατάξεις της αριθμ.Β54871/4060/03 (ΦΕΚ 1364Β΄/23-9-03) απόφασης του Υπουργού

Μεταφορών και Επικοινωνιών «Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής 
ως αστικής, μιας γραμμής ως αστικής ή υπεραστικής, καθώς και για τον καθορισμό αφετηριών, τερμάτων, διαδρομών στάσεων,σταθμών, πρακτορείων εξυπηρέτησης και εκδοτηρίων εισιτηρίων
7. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 17 του Ν.2690/99

8. Την από 26-6-2014 προσφυγή του σωματείου με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΞΙ Ν.ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» κατά της υπ αριθμ.78360/23-6-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων ως και κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης, η οποία περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 26-6-2014 και έλαβε αριθμ. πρωτ. 1618
9. Το υπ 1618/30-6-2014 έγγραφο μας προς την Περιφέρεια Κρήτης ΠΕ Χανίων με το οποίο ζητείται η αποστολή της προσβαλλόμενης πράξης, των στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη για την νόμιμη έκδοσης της και οι απόψεις της επί των προβαλλομένων στην προσφυγή λόγων
10. Το υπ αριθμ.100068/6-8-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Χανίων με το οποίο απεστάλησαν τα ζητηθέντα στοιχεία και απόψεις
11. Το υπ αριθμ. 409/11-7-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ρεθύμνης με το οποίο εκφράζονται απόψεις για τους προβαλλόμενους στην εξεταζόμενη προσφυγή λόγους.
Αφού σκεφθήκαμε

Επειδή

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 214 παρ.1 του Ν.3852/2010 στους δήμους και τις περιφέρειες καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών ασκείται εποπτεία από το Κράτος η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών. Επίσης σύμφωνα με τις όμοιες των άρθρων 227 παρ.1α και 2 και 238 παρ.1 του ίδιου ως άνω Νόμου οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της απόφασης ή των ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο ελεγκτής νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις ειδικές επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ (Ν.3463/2006) και του άρθρου 68 του Π.Δ 30/96
Επίσης σύμφωνα με την υπ αριθμ. 11/7666/7-2-2007 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α και κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι προσωπικό δηλαδή να υπάρχει ειδικός δεσμός του προσφεύγοντος με την προσβαλλόμενη πράξη η οποία θίγει συγκεκριμένη νομική ή πραγματική κατάσταση που τον αφορά, άμεσο δηλαδή να υφίσταται την βλάβη ο ίδιος ο προσφεύγων και ενεστώς δηλαδή να υφίσταται συγχρόνως κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης από τον ΟΤΑ, κατά τον χρόνο άσκησης της προσφυγής και κατά τον χρόνο εξέτασης της προσφυγής. Εννομο συμφέρον για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεις αναγνωρίζεται και στα νομικά πρόσωπα και κρίνεται αφ ενός μεν από την ύπαρξη άμεσης αιτιώδους σχέσης μεταξύ των συμφερόντων αυτού και των δυσμενών 
συνεπειών που απορρέουν από την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη αφ ετέρου δε την βλάβη (δυσμενή συνέπεια) που επιφέρει η προσβαλλόμενη διοικητική πράξη ή παράλειψη. Η βλάβη μπορεί να αφορά κυρίως μεταξύ άλλων στα συμφέροντα των μελών του (επαγγελματικά σωματεία, ομοσπονδίες, επιστημονικοί σύλλογοι) ( ΣτΕ 2930/89,4703/96,4704/96, 2690/93)
-Με την κρινόμενη προσφυγή ζητείται η ακύρωση της υπ αριθμ. 78630/23-6-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων με την οποία εγκρίνεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε η διενέργεια δρομολογίου νέας υπεραστικής διανομαρχιακής γραμμής Ρέθυμνο- Αεροδρόμιο Χανίων-Ρέθυμνο κατά παράβαση του Νόμου με αποτέλεσμα να υφίσταται βλάβη στα έννομα συμφέροντα των μελών του προσφεύγοντος σωματείου ( αφαίρεση επαγγελματικού αντικειμένου, μείωση του μεταφορικού έργου και των εισοδημάτων τους) δεδομένου ότι αυτό αποτελεί το αντιπροσωπευτικότερο επαγγελματικό σωματείο ιδιοκτητών ΤΑΞΙ στην ΠΕ Χανίων με εκ του νόμου αρμοδιότητα εξυπηρέτησης και του Αεροδρομίου Χανίων. Ως εκ τούτου στοιχειοθετείται η ύπαρξη άμεσου, προσωπικού και ενεστώτος εννόμου συμφέροντος εκ μέρους τους, συνεπώς η κρινόμενη προσφυγή ασκείται παραδεκτά. Επίσης η κρινόμενη προσφυγή ασκείται εμπρόθεσμα εντός της προβλεπομένης στο άρθρο 227 παρ.1 του Ν.3852/2010 δεκαπενθήμερης προθεσμίας αφού κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας 26-6-2014 η δε προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε 23-6-2014, καθώς επίσης εξετάζεται εμπρόθεσμα εντός της προβλεπομένης από τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 δίμηνης προθεσμίας
- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του Ν.2690/99 η αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. Το αρμόδιο διοικητικό όργανο, αν τούτο προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις μπορεί με κανονιστική πράξη του να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα του. Επίσης σύμφωνα με τις όμοιες του άρθρου 17 του ίδιου ως άνω Νόμου η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει την διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προυποθέσεων για την έκδοση της. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδικη, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου εκτός αν προβλέπεται ρητώς στον νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης
- Στις διατάξεις των άρθρων 7 παρ.1 και 6 και 8 παρ.1 του Ν.2963/01 ορίζεται ότι « ΑΡΘΡΟ 7

Χαρακτηρισμός νέως αστικών περιοχών και καθορισμός νέων τακτικών γραμμών 1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται για την εφαρμογή του νόμου αυτού οι γενικοί όροι, οι προυποθέσεις και η διαδικασία για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής και μιας γραμμής ως αστικής ή υπεραστικής, καθώς και οι όροι και οι προυποθέσεις για τον καθορισμό των αφετηριών, τερμάτων, διαδρομών, στάσεων, σταθμών πρακτορείων εξυπηρέτησης, εκδοτηρίων εισιτηρίων και κάθε άλλου σχετικού θέματος….2,3,4,5, 6. Κατόπιν έκδοσης της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1….. νέες υπεραστικές διανομαρχιακές γραμμές που συνδέουν πρωτεύουσα ή δήμο νομού με πρωτεύουσα ή δήμου άλλου νομού καθιερώνονται ως ακολούθως: α. Το ΚΤΕΛ που επιθυμεί την καθιέρωση της νέας γραμμής υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας σχετικό αίτημα στο οποίο περιλαμβάνονται τα απαραίτητα στοιχεία λειτουργίας της νέας γραμμής, β. Αν το τέρμα της 
διανομαρχιακής γραμμής βρίσκεται σε νομό της ίδιας περιφέρειας, ο Γενικός Γραμματέας απευθύνει ερώτημα προς το αντίστοιχο ΚΤΕΛ στην περιοχή ευθύνης του οποίου βρίσκεται το τέρμα της γραμμής για συνεκμετάλλευση της γραμμής. Αν το ΚΤΕΛ δεν απαντήσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών ή αρνηθεί την συνεκμετάλλευση η διανομαρχιακή γραμμή δύναται να καθορίζεται και να ανατίθεται η εκμετάλλευση της στο αιτούν ΚΤΕΛ με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας…γ… δ. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ζητείται η γνώμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Ι) η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενός μηνός. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της ως άνω γνώμης η απόφαση εκδίδεται νομίμως και χωρίς αυτήν. ….. ΑΡΘΡΟ 8 Καθορισμός δρομολογίων 1. Με απόφαση του Νομάρχη της έδρας του ΚΤΕΛ, μετά από εισήγηση του ΚΤΕΛ και γνώμη των οικείων ΟΤΑ πρώτου βαθμού αν πρόκειται για αστικές γραμμές, ή της Τοπικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων αν πρόκειται για υπεραστικές γραμμές η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών, καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός των υποχρεωτικών δρομολογίων, κοινών, ταχέων και υπερταχέων και η κατανομή αυτών ανά 24ωρο…»
Σε εκτέλεση των προαναφερομένων διατάξεων του άρθρου 7 παρ.1 του Ν. 2963/2001 εκδόθηκε η υπ

αριθμ. οικ..Β54871/4060/03 (ΦΕΚ 1364Β/23-9-03) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Εποικοινωνιών στο άρθρο 3 της οποίας υπό τον τίτλο Καθιέρωση νέων υπεραστικών διανομαρχιακών γραμμών ορίζεται ότι « 1. Για την καθιέρωση των νέων υπεραστικών διανομαρχιακών γραμμών εφαρμόζονται από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα οι διαδικασίες και οι προυποθέσεις που καθορίζονται με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 7 του Ν.2963/01, 2. Στις σχετικές αποφάσεις (Νομάρχη ή του ή των Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας αντίστοιχα) ορίζονται ρητά η πόλη όπου η αφετηρία της γραμμής (πρωτεύουσα ή Δήμος του Νομού), η διαδρομή μέσω πρωτευουσών ή άλλων κυρίων πόλεων των ενδιάμεσων νομών που διέρχεται η γραμμή και η πόλη όπου το τέρμα της γραμμής (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη κατά την παράγραφο 5 και πρωτεύουσα ή Δήμος Νομού κατά την παράγραφο 6 των ίδιων ως άνω διατάξεων), 3. Η καταλληλότητα των θέσεων αφετηρίας, τέρματος και στάσης λεωφορείων στις παραπάνω περιοχές των γραμμών που καθιερώνονται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις ορίζονται από τον οικείο νομάρχη σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας μετά από αίτηση του συγκοινωνιακών φορέων που εξυπηρετούν την συγκεκριμένη γραμμή, 4. Η εξυπηρέτηση των γραμμών του παρόντος άρθρου διενεργείται με δρομολόγια λεωφορείων που καθορίζονται κατά το άρθρο 8 του Ν. 2963/2001 σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου αυτού»
-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ ΙΙ τομέας Ε Μεταφορών –Επικοινωνιών περ.4 και 5 και ΙΙΙ στις αρμοδιότητες των αιρετών Περιφερειών που ασκούνται από 1-1-2011 περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και ο καθορισμός των υπεραστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος κάθε λεωφορειακής γραμμής καθώς και ο καθορισμός του ελαχίστου αριθμού των υποχρεωτικών δρομολογίων κοινών , ταχέων και υπερταχέων του ΚΤΕΛ και η κατανομή αυτών ανά
24ώρο μετά από εισήγηση του ΚΤΕΛ και γνώμη της Τοπικής Ενωσης Δήμων προκειμένου για 
υπεραστικές γραμμές. Επίσης σύμφωνα με τις όμοιες του άρθρου 282 παρ.1 περ. α και β του ίδιου ως άνω νόμου ορίστηκε ότι «α. Για τις αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που περιέρχονται στις περιφέρειες του παρόντος νόμου και στους δήμους αντιστοίχως και για τις οποίες οι διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων που τις οριοθετούν προβλέπουν ως αρμόδια όργανα άσκησης τους το Νομάρχη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και την Νομαρχιακή Επιτροπή από την έναρξη άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων, για μεν τις περιφέρειες νοούνται ως αρμόδια όργανα άσκησης τους ο περιφερειάρχης, το περιφερειακό συμβούλιο και η οικεία οικονομική επιτροπή της περιφέρειας, για δε τους δήμους ο δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο και η οικεία επιτροπή, β. Για τις αρμοδιότητες των κρατικών περιφερειών οι οποίες μεταβιβάζονται στις περιφέρειες του παρόντος νόμου και των οποίων η άσκηση από τις ειδικές διατάξεις που τις διέπουν ορίζουν ως αρμόδιο όργανο το Γενικό Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας από την έναρξη ασκήσεως καθηκόντων των νέων αιρετών οργάνων νοείται ο περιφερειάρχης».
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι τόσο η αρμοδιότητα καθορισμού νέας υπεραστικής διανομαρχιακής γραμμής που συνδέει πρωτεύουσα ή δήμο νομού με πρωτεύουσα ή δήμου άλλου νομού η οποία ανήκε υπό το καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 7 παρ.6 του Ν.2963/2001 στον Γενικό Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας, όσο και οι αρμοδιότητες αφ ενός μεν ορισμού της καταλληλότητας των θέσεων αφετηρίας, τέρματος και στάσης λεωφορείων στις νέες υπεραστικές διανομαρχιακές γραμμές, αφ ετέρου δε του καθορισμού του ελαχίστου αριθμού των υποχρεωτικών δρομολογίων του ΚΤΕΛ και η κατανομή αυτών ανά 24ώρο για υπεραστικές γραμμές, οι οποίες ανήκαν υπό το καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 3 παρ.3 της αριθμ. Β 54871/4060/03 Υπουργικής Απόφασης και του άρθρου 8 παρ.1 του Ν.2963/01 αντίστοιχα στον Νομάρχη, μετά την δημοσίευση του Ν.3852/2010 και ειδικότερα από 1ης Ιανουαρίου 2011 περιήλθαν αμφότερες στον Περιφερειάρχη.
-Με την προσβαλλόμενη υπ αριθμ. 78630/23-6-2014 πράξη του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων αποφασίζεται η έγκριση δρομολογίων της λεωφορειακής γραμμής Ρέθυμνο-Αεροδρόμιο Χανίων – Ρέθυμνο τις ακόλουθες ώρες: Ρέθυμνο –Αεροδρόμιο Χανίων 4.30 και 20.00 και Αεροδρόμιο Χανίων – Ρέθυμνο 22.00
-Το προσφεύγον σωματείο με την κρινόμενη προσφυγή ζητά την ακύρωση της ανωτέρω πράξης ως εκδοθείσας κατά παράβαση των διατάξεων του Ν.3963/01 και της αριθμ. Β 54871/4060/03 Υπουργικής Απόφασης διότι α) Όπως σαφώς ορίζεται στα άρθρα 3 και 4 της ως άνω Υ.Α υποχρεωτικά προηγείται ο χαρακτηρισμός νέας επιβατικής υπεραστικής γραμμής και έπεται η έγκριση του αντιστοίχου δρομολογίου, ενώ εν προκειμένω εγκρίνεται δρομολόγιο σε γραμμή που δεν έχει κατά Νόμο εγκριθεί, β) Το συγκριμένο δρομολόγιο κάνει χρήση πολύπλοκης διαδρομής κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ.4 της Υ.Α, γ) Η εν λόγω γραμμή εξυπηρετείται επαρκώς από τις ήδη υφιστάμενες γραμμές Χανιά -Ρέθυμνο και Χανιά –Αεροδρόμιο Χανίων-Χανιά με πυκνά ημερήσια δρομολόγια τα οποία επικαλύπτει το εγκριθέν με την προσβαλλόμενη πράξη με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγαλύτερος συγκοινωνιακός φόρτος και δ) παράτυπα ορίζεται στάση εντός του Αερολιμένα Χανίων στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 4 παρ.4 της Υ.Α και χωρίς την έγκριση του Διοικητή του Αερολιμένα και της ΥΠΑ 
Επίσης με την κρινόμενη προσφυγή ζητείται η έκδοση απόφασης αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης κατ΄επίκληση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης μέχρι την εξέταση της
- Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης στην προκειμένη περίπτωση με το υπ αριθμ.338/13-6-2014 έγγραφο της ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε υπεβλήθη αίτημα στην Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Χανίων (αριθμ. εισερχομένου στην ανωτέρω υπηρεσία 75104/16-6-2014) για έγκριση συμπληρωματικών δρομολογίων από Ρέθυμνο προς Αεροδρόμιο Χανίων στις 4.30 και 20.00 και από Αεροδρόμιο Χανίων προς Ρέθυμνο στις 22.00. Ακολούθως η ανωτέρω υπηρεσία με το υπ αριθμ.75435/16-6-2014 έγγραφο της ενημέρωσε την ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε ότι «για την έγκριση των αιτηθέντων δρομολογίων απαιτείται αρχικά ο χαρακτηρισμός νέας επιβατικής υπεραστικής γραμμής Ρέθυμνο-Αεροδρόμιο Χανίων και ότι προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα αυτή παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε τον τύπο λεωφορείου, την διαδρομή, την αφετηρία, τις ενδιάμεσες στάσεις και το τέρμα της γραμμής». Σε απάντηση του εν λόγω εγγράφου η ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης Α.Ε απέστειλε με το από 23-6-2014 έγγραφο της τα ζητηθέντα στοιχεία και την ίδια ημερομηνία (23-6-2014) ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη κατ΄αποδοχή του αρχικού αιτήματος της ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου Α.Ε
Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και στοιχεία σαφώς συνάγεται, κατ΄αποδοχή του σχετικού λόγου της προσφυγής, ότι η προσβαλλόμενη πράξη στερείται νομιμότητας δεδομένου ότι μ΄αυτήν εγκρίνονται δρομολόγια μη υφισταμένης αλλά νέας υπεραστικής διανομαρχιακής γραμμής Ρέθυμνο-Αεροδρόμιο Χανίων –Ρέθυμνο αφού από κανένα στοιχείο της προσβαλλόμενης πράξης, ούτε από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει η έκδοση των προβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρων 7 παρ.6 και 3 του Ν.2963/01 και της αριθμ. Β 54871/4060/03 Υπουργικής Απόφασης αντίστοιχα αποφάσεων του Περιφερειάρχη Κρήτης περί καθορισμού της νέας αυτής γραμμής και ανάθεσης εκμετάλευσης της στο ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνης Α.Ε, καθώς επίσης και η καταλληλότητα των θέσεων αφετηρίας τέρματος και στάσης λεωφορείων αυτής, στοιχεία απαραίτητα προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο
8 του Ν.2963/01 απόφαση περί καθορισμού του ελαχίστου αριθμού υποχρεωτικών δρομολογίων και η κατανομή τους ανά 24ωρο για την ίδια γραμμή
Επιπροσθέτως και πέραν των ανωτέρω η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε α) κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας αφού από κανένα στοιχείο της δεν προκύπτει ότι ζητήθηκε και ελήφθη η προβλεπομένη από τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του Ν.2963/01 γνώμη της Τοπικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ήδη Περιφερειακή Ενωση Δήμων κατ΄άρθρο 282 παρ.11 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με τις όμοιες του άρθρου 58 παρ.11 του Ν.3966/11), β) με ανεπαρκή αιτιολογία δεδομένου ότι δεν ορίζεται ο προβλεπόμενος από τις ίδιες ως άνω διατάξεις τύπος των δρομολογίων (κοινά, ταχέα ή υπερταχέα) και γ) αναρμοδίως κατά τόπο δεδομένου ότι η σχετική αρμοδιότητα κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2963/01 και του άρθρου 282 παρ.1 του Ν.3852/10 ανήκει στον Περιφερειάρχη Κρήτης σε συνδυασμό με την διευκρίνιση που παρέχεται στο ακροτελεύτιο άρθρο του Κεφ.Γ της αριθμ.2704/11 (ΦΕΚ 135Β/9-2-2011) απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης περί 
«Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες» ότι οι αρμοδιότητες που έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα δεν μπορούν να ασκηθούν από τις Περιφερειακές Ενότητες αλλά ασκούνται από τον Περιφερειάρχη
-Απαράδεκτα ζητείται με την κρινόμενη προσφυγή η χορήγηση αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης δεδομένου ότι όπως ορίζεται και στην υπ αριθμ. 15/ 7370/2-2-2011, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά την μεταβατική μέχρι την σύσταση της Υπηρεσίας του Ελεγκτή Νομιμότητας περίοδο ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση προσβαλλόμενης πράξης των Δήμων και Περιφερειών αφού στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 238 του «Καλλικράτη» δεν εμπίπτουν οι διατάξεις του άρθρου 228 αυτού
Κατ΄ακολουθία των ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Δεχόμαστε την προσφυγή του σωματείου με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΞΙ Ν.ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» κατά το μέρος που ζητείται η ακύρωση της υπ αριθμ. 78630/23-6-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων και ακυρώνουμε αυτήν για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, απορρίπτουμε δε την εξεταζόμενη προσφυγή κατά το μέρος που ζητείται η χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της ίδιας ως άνω πράξης του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων επίσης για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ε.Γ.Γ

1.Περιφέρεια Κρήτης Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

α) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Πλατεία Ελευθερίας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΛΑΙΔΗ

β) Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Οδός Νεροκούρου αρ.30

(με απόδειξη παραλαβής)

2. Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ Ν.Χανίων

«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»

Οδός Μουρνιών αρ.38 ΚΤΗΜΑ ΒΡΟΝΤΟΥ

(με απόδειξη παραλαβής)