Ο.Α.Ε.Ε.: Νέες ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών

Σας ενημερώνουμε ότι στον N.4038/2012 προβλέπονται νέες δυνατότητες ρύθμισης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Συγκεκριμένα:

· άρθρο 21 παρ. α του Ν.4038/2012:

Προϋποθέσεις:
- Υποβολή αίτησης έως 31/3/2012, με έκπτωση 40% στα πρόσθετα τέλη.
- Υποβολή αίτησης μετά την 1/4/2012 χωρίς έκπτωση στα Τ.Κ.
- Ρύθμιση οφειλών έως 31/12/2011-καταβολή τρεχουσών εισφορών.
- Εξόφληση-απώλεια στα πρότυπα της ρύθμισης του Ν 3943/2011.
- Η δυνατότητα παράλληλης ρύθμισης καταργείται.
· άρθρο 21 παρ. β του Ν.4038/2012- Νέα ρύθμιση:

Προϋποθέσεις:

- Υποβολή αίτησης έως 31/3/2012.
-  Ρύθμιση οφειλών έως 31/12/2011-καταβολή τρεχουσών εισφορών.

-  Εξόφληση:

i  Εφάπαξ ή έξι (6) δόσεις με έκπτωση 100% στα πρόσθετα τέλη.
ii  Από επτά (7) έως δέκα (10) δόσεις με έκπτωση 75% στα πρόσθετα τέλη.
Καταβολή εφάπαξ ή 1ης δόσης έως 30/4/2012.

- Μη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται απώλεια
- Εξόφληση καθυστερούμενων δόσεων έως την τελευταία μέρα εμπρόθεσμης   πληρωμής της τελευταίας δόσης.
- Αναστολή αναγκαστικών μέτρων μέχρι 31/12/2012.


- Δυνατότητα ένταξης και σε ασφαλισμένους που έχουν ήδη ενεργή ρύθμιση