Υπουργείο Εσωτερικών: Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με ποσό 10.824.291,79 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών


Από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό 10.824.291,79 €, στους Δήμους της χώρας, έναντι της συνολικής τους δαπάνης για την μεταφορά μαθητών κατά τη σχολική περίοδο 2011-2012.
Πηγή: diavgeia.gov.gr