Νέες Διευκρινήσεις για τον ν. 4070/12 (01-06-12)

 Θέµα: ∆ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α’ 82) <<Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,Μεταφορών,Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.>> αναφορικά µε θέµατα Επιβατηγών ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτων.
Για λήψη της Διευκρινιστικής  ΕΔΩ