Αλλαγή Διοικητικής Έδρας ΤΑΞΙ (29/06/2012)
ΘΕΜΑ : Αλλαγή Διοικητικής Έδρας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ).

ΣΧΕΤ.: Η αρ. 393/44/15-6-2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία τροποποιήθηκε η αρ. 185/29/2-4-2012 Απόφαση του Δ.Σ. για το ίδιο θέμα..Με την ανωτέρω σχετική Απόφαση το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενέκρινε την
τροποποίηση της αρ. 185/29/2-4-2012 Απόφασή του, σχετικά με τις μετακινήσεις νεφροπαθών και μόνο για τις περιπτώσεις νεφροπαθών (περίπτωση 3 στο αρ. πρωτ.17997/18-4-2012 έγγραφό μας) που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές (ως τέτοιες νοούνται οι περιοχές για τις οποίες η αξία των αποδείξεων υπερβαίνει τα 400 € μηνιαίως), για κάθε είδους αποστάσεις (μέχρι και άνω των 42 χιλιομέτρων από την οικία τους προς τις Μ.Τ.Ν. ή Μ.Χ.Α.) και μετακινούνται:

1) Εντός των τοπικών διαμερισμάτων που καθορίστηκαν με το Ν. 2539/1997 σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 3463/2006 (Α 114).
2) Εντός του Νομού Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων (ανήκουν οι δήμοι Αίγινας, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Ύδρας και Πόρου) και
3) Εντός του Νομού Θεσσαλονίκης πλην των Δήμων Βόλβης, Λαγκαδά και
Χαλκηδόνας, να καταβάλλονται σε αυτούς τα έξοδα μετακίνησής τους από και προς τις Μ.Τ.Ν. ή Μ.Χ.Α. βάσει χιλιομετρικής απόστασης υπολογιζόμενη με το τιμολόγιο 1 (μονή ταρίφα) τόσο για τη μετάβασή τους στις μονάδες αιμοκάθαρσης όσο και για την επιστροφή στην οικία τους, χωρίς την καταβολή αναμονής, προστιθέμενης της αξίας δύο εκκινήσεων, καθώς όταν τα ΤΑΧΙ κινούνται εντός της διοικητικής τους μονάδας για τις ανωτέρω αναφερόμενες περιοχές δεν τίθεται πλέον θέμα μη επιστροφής του μισθωτή τον τόπο της διοικητική τους έδρας και κατά συνέπεια η χρέωση θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη μονή ταρίφα, ανεξαρτήτως του γεγονότος αν η μετάβαση και επιστροφή γίνει με το ίδιο ή με διαφορετικό ΤΑΧΙ. Η εφαρμογή των ανωτέρω άρχεται από 1/5/2012. Επισημαίνουμε ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για τις μετακινήσεις των νεφροπαθών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
                                                                                     
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ