Αναλογική απόδοση παγίων ποσών για μετακινήσεις αιμοκαθαρομένων ασφαλισμένων.

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την αρ. 834/72/22-11-2012 Απόφασή του
συμπληρώνοντας της αρ. 185/29/2-4-2012 και 393/44/15-6-2012 Αποφάσεις
του που αφορούν στις μετακινήσεις των αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων
απεφάνθη όπως, σε περίπτωση που οι αιμοκαθαρόμενοι ασφαλισμένοι
υποβληθούν σε λιγότερες από δεκατρείς αιμοκαθάρσεις μηνιαία, τότε θα
αποζημιώνονται αναλογικά βάσει των πραγματοποιηθέντων ανά μήνα
αιμοκαθάρσεων (π.χ. για μετακίνηση εντός της Νομαρχιακής ζώνης Αθηνών
– Πειραιώς όπου το πάγιο αποδιδόμενο ποσό είναι 230 € μηνιαία,
ασφαλισμένος που πραγματοποίησε 8 συνεδρίες/μήνα θα αποζημιωθεί με το
ποσό που προκύπτει από τον τύπο 230 : 13 X 8 = 141,54 €).
Η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο στις περιπτώσεις αιμοκαθαρόμενων
ασφαλισμένων που είναι μόνιμοι κάτοικοι αστικών κέντρων και
μετακινούνται εντός των ορίων αυτών, προς την επιλεγμένη μονάδα
αιμοκάθαρσης και ως εκ τούτου αποζημιώνονται με τα πάγια ποσά, όπως
αυτά αναφέρονται στον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Το ίδιο θα ισχύει και για την απόδοση των πάγιων αποδιδόμενων ποσών
από 1/12/2012 που προβλέπονται από τον τροποποιημένο Ε.Κ.Π.Υ. του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ο οποίος δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 3054/18-11-2012.