Παροχή διευκρινήσεων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Ε ΔΧ αυτοκινήτου σε περίπτωση αφαίρεσης λόγω παρακράτησης κυριότητας.

 
ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινήσεων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Ε ΔΧ
αυτοκινήτου σε περίπτωση αφαίρεσης λόγω παρακράτησης
κυριότητας.
Ύστερα από πολυάριθμες περιπτώσεις αναγκαστικής αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων κατόπιν παρακράτησης κυριότητας και την ανάγκη παροχής σχετικών διευκρινήσεων παρακαλούμε για την εφαρμογή των παρακάτω:
1. Σε περίπτωση αναγκαστικής αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας και οχήματος λόγω παρακράτησης κυριότητας και μη αποπληρωμής του αναλογούντος τιμήματος, επιτρέπεται η επανέκδοση της άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του πωλητή ακόμη κι αν δεν είναι στα δικαιούμενα πρόσωπα κατοχής άδειας κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτου για ασφαλιστικούς ή άλλους λόγους.
2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου θα εκδίδεται άδεια στο όνομα του πωλητή με την παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία αλλά μόνο για μεταβίβαση», κατόπιν της καταχώρησης της μεταβολής στο βιβλιάριο μεταβολών. Η εν λόγω άδεια μετά των πινακίδων κυκλοφορίας θα κρατείται στην υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας μέχρι να πραγματοποιηθεί μεταβίβαση σε πρόσωπο που θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις κατοχής κι εκμετάλλευσης ΕΔΧ αυτοκινήτου. Το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας «όχι για κυκλοφορία αλλά μόνο για μεταβίβαση» υποχρεούται να προβεί σε μεταβίβαση σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από την έκδοση της άδειας, χωρίς υποχρέωση υποβολής βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα εφόσον η μεταβίβαση γίνει εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ ΟΜ Ν, ΜΕΤΑΦΟΡ Ν & Δ ΙΚΤΥ Ν
Μ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ


Ακριβές Αντίγραφο
Αθανάσιος Κουτσονίκας

Πηγή et.diavgeia.gov.gr