Περιφέρεια Αττικής: Καθορισµός νέων εδρών Ε.Δ.Χ. αυτ/των στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων (30/05/11)


Καθορισµός νέων εδρών οχηµάτων Ε.∆.Χ.  µετά από συνένωση υφισταµένων στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και της ενιαίας έδρας οχηµάτων Ε.∆.Χ. στην περιοχή της Περιφέρειας Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθ. 83 του Ν. 4070/2012.
Περίληψη απόφασης: 
Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε: 3
1) Στην Περιφέρεια Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων
ορίστηκε µία ενιαία έδρα Ε.∆.Χ.,  όπως προκύπτει και από την παράγραφο
β. αα του  άρθρου 83 του ν.4070/12.
 2) Τη συνένωση των υφιστάµενων όµορων εδρών εντός των διοικητικών ορίων του κάθε ∆ήµου ως ακολούθως: 
• Για το  ∆ήµο Κυθήρων οι   οχτώ έδρες  συγχωνεύτηκαν σε µια ενιαία έδρα. 
• Για το ∆ήµο Αίγινας   οι τέσσερεις έδρες συγχωνεύτηκαν σε µια ενιαία έδρα
• Για το ∆ήµο Τροιζήνας οι τέσσερεις έδρες συγχωνεύτηκαν σε µια ενιαία έδρα
• Για το ∆ηµο Σαλαµίνας οι τέσσερεις έδρες συγχωνεύτηκαν σε µια ενιαία έδρα  
Η ονοµασία των νέων εδρών είναι η ακόλουθη:
∆ήµος Νέος αριθµός Εδρών Ε∆Χ 
  Ονοµασία νέας  Έδρας
Κύθηρα µια (1)  Κύθηρα
Αίγινα µια (1)  Αίγινα
Τροιζήνα µια (1)  Τροιζήνα
Σαλαµίνα µια (1)  Σαλαµίνα
Αγκίστρι µια (1)  Αγκίστρι
Πόρος µια (1)  Πόρος
Σπέτσες µια (1)  Σπέτσες
Για λήψη ολόκληρης της απόφασης  ΕΔΩ