Ο.Α.Ε.Ε. (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 43) - Επανένταξη οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί και δεν τήρησαν τον όρο της εκπρόθεσμης καταβολής των δόσεων ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-ΩΗΕ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΕΣ/Φ10/152/94025
Θέμα: Επανένταξη οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί και δεν τήρησαν τον όρο της εκπρόθεσμης καταβολής των δόσεων ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών
Τελικός Υπογράφων: Διοικητής - ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ -
Ημερομηνία Απόφασης: 27/07/2012
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/07/2012 12:38:20
Είδος Απόφασης: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Φορέας: ΟΑΕΕΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 43ΑΘΗΝΑ, 27/7/2012
ΑΡΙΘ.ΠΡ.:ΔΙΕΣ/Φ10/152/94025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
ΠΛΗΡΟΦ: ΑΛ. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ.: 210 5285617
FAX: 210 5285599

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄
KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 43


ΘΕΜΑ: «Επανένταξη οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί και δεν τήρησαν τον όρο της εκπρόθεσμης καταβολής των δόσεων ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών».

ΣXET:
Ν.4038/2012 άρθρο 21 παρ. 2.

Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 3863/2010 – όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν. 4075/2012 - καθορίστηκαν τα Όργανα που είναι αρμόδια για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συγκεκριμένα ορίζονται:

- Οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Τμημάτων ΟΑΕΕ για οφειλές ύψους μέχρι ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000 €) και

- Το Δ.Σ. του ΟΑΕΕ για οφειλές άνω των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (αριθ.28/2012 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας).

Με την νέα διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α/2-2-2012) παρέχεται, στα προαναφερόμενα όργανα, και η αρμοδιότητα επανένταξης των οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί και δεν τήρησαν τους όρους της εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων της ρύθμισης ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής από τα, κατά περίπτωση, αρμόδια Όργανα πρέπει να συντρέχουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

- Ο οφειλέτης-ασφαλισμένος να έχει απωλέσει οποιαδήποτε προηγούμενη ρύθμιση οφειλών.

- Να μην έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με νεότερες διατάξεις ρυθμίσεων.

- Να καταβληθεί το σύνολο των ληξιπρόθεσμων δόσεων της ρύθμισης και των ληξιπρόθεσμων τρεχουσών εισφορών με τα αναλογούντα τέλη καθυστέρησης εκπρόθεσμης καταβολής.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διάταξης, παρέχονται οι πιο κάτω συμπληρωματικές οδηγίες:

1. Πριν την επανένταξη στη ρύθμιση θα ελέγχονται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις και θα ενημερώνεται ο ασφαλισμένος για το ύψος των απαιτητών εισφορών, των δόσεων και των Τελών Καθυστέρησης που πρέπει να καταβληθούν για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση καθώς και τον αριθμό των υπολειπόμενων δόσεων.

Συγκεκριμένα θα υπολογίζονται:

-Οι εισφορές και δόσεις που δεν έχουν καταβληθεί κατά την διάρκεια της ρύθμισης και πριν αυτή διακοπεί (εφόσον από την διάταξη της ρύθμισης προβλέπεται η δυνατότητα μη καταβολής δόσεων). π.χ. Για να ενεργοποιηθεί ρύθμιση του Ν. 3607/2007 (σύμφωνα με την οποία υπήρχε η δυνατότητα μη εμπρόθεσμης καταβολής τριών (3) δόσεων) απαιτείται η καταβολή όλων των ληξιπρόθεσμων δόσεων μετά προβλεπόμενα ΤΚ και όχι μόνο της μιας δόσης (της τέταρτης εκπρόθεσμης) που επέφερε και την απώλεια.

-Οι εισφορές και δόσεις που θα έπρεπε να καταβάλλονται από την διακοπή της ρύθμισης έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος επανένταξης.

Αν ο προβλεπόμενος χρόνος διάρκειας της ρύθμισης έχει παρέλθει, υπολογίζονται εισφορές και δόσεις μέχρι τη λήξη και εξόφλησή της.

Προσοχή!

Επισημαίνεται ότι, με την νέα διάταξη, δίνεται η δυνατότητα επανένταξης στην απολεσθείσα ρύθμιση με τους όρους και τις τιμές εισφορών που είχε συναφθεί.

Ως εκ τούτου, οι εισφορές δεν αναπροσαρμόζονται

-Τα τέλη καθυστέρησης εκπρόθεσμης καταβολής του συνόλου των πιο πάνω εισφορών και δόσεων, έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης επανένταξης.

-Ο αριθμός των δόσεων που υπολείπεται, προκύπτει αφού αφαιρεθεί από το σύνολο των δόσεων της ρύθμισης το άθροισμα των δόσεων που είχαν πληρωθεί (όσο η ρύθμιση ήταν ενεργή) και αυτών που απαιτούνται προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση.

2. Αν ο ασφαλισμένος- μετά την ενημέρωσή του- επιθυμεί την επανένταξη, υποβάλει σχετικό αίτημα.

3. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που η οφειλή είναι άνω των 80.000 € το ανωτέρω αίτημα διαβιβάζεται στο Τμήμα Εσόδων για λήψη απόφασης από το Δ.Σ του ΟΑΕΕ.

4 α. Αν η ρύθμιση έχει διακοπεί οριστικά, η ενεργοποίηση της ρύθμισης θα γίνεται με μετάπτωση σε χειρόγραφη ρύθμιση.

β. Η Υπηρεσία μας, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, δρομολογεί την δυνατότητα μηχανογραφικής ενεργοποίησης των ρυθμίσεων που βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής διακοπής.

Όταν ολοκληρωθεί η εφαρμογή, θα εκδοθεί νεότερη οδηγία.

Μέχρι τότε, και οι ρυθμίσεις που βρίσκονται σε προσωρινή διακοπή, μπορούν να ενεργοποιούνται με χειρόγραφη ρύθμιση, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

5. Η οφειλή θα καταβάλλεται:

- Στα ΕΛΤΑ ή στις Τράπεζες για τις ανεξόφλητες εισφορές (αφού επανεκτυπωθούν οι ταχυπληρωμές χωρίς ποσό δόσης).

- Στην εσωτερική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος για τις ανεξόφλητες δόσεις καθώς και τα τέλη καθυστέρησης αυτών.

6. Για την οριστικοποίηση της διαδικασίας επανένταξης εκδίδεται σχετική απόφαση του Προϊστάμενου του Τμήματος (συν/να).

Προσοχή!

- Η απόφαση θα εκδίδεται αφού διαπιστωθεί η καταβολή εισφορών - μέσω μηχανογραφικού συστήματος - και εφόσον, βεβαίως, έχουν καταβληθεί οι ληξιπρόθεσμες δόσεις και τα Τ.Κ.

- Η νέα ρύθμιση θα καταχωρείται στην οθόνη των χειρόγραφων ρυθμίσεων με κωδικό το δεκαψήφιο της μηχανογραφικής ρύθμισης και αύξουσα αρίθμηση αυτής της μηχανογραφικής συν ένα (1). Το πεδίο «Μεταφορά Υπολοίπου από προηγούμενες διακοπείσες κεφαλαιοποιήσεις» πρέπει να συμπληρώνεται με το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο της ρύθμισης με την αντίστοιχη ένδειξη προέλευσης Μ (μηχανογραφική ρύθμιση) ή Χ (χειρόγραφη ρύθμιση).

7. Οι δόσεις καταβάλλονται μηνιαία ή διμηνιαία ανάλογα με τον τρόπο που είχε συναφθεί η απωλεσθείσα ρύθμιση.

8. Οι όροι και προϋποθέσεις απώλειας ισχύουν και ενεργοποιούνται στην πρώτη εκπρόθεσμη πληρωμή εισφοράς ή δόσης. Το δικαίωμα επανένταξης στη ρύθμιση παρέχεται άπαξ.

Της παρούσης να λάβει ενυπόγραφα γνώση το προσωπικό του Τμήματος σας.


Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
O ΠΡ/ΝOΣ ΤΜ. ΕΣΟΔΩΝ
Χ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ


Το έγγραφο...
Πηγή: et.diavgeia.gov.gr