Οδηγίες για απόδοση δαπανών μετακίνησης θαλασσαιμικών ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (11/7/2012)

Σύμφωνα με το εδάφιο δ της παραγράφου Ι του άρθρο 10 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1233/11-4-2012 Τ.Β.), ο ασφαλιστικός φορέας καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία και ως εξής : 1) α) Για Αθήνα – Πειραιά 38 ευρώ το μήνα β) Για Θεσσαλονίκη 36 ευρώ το μήνα γ) Για Ηράκλειο – Πάτρα 22 ευρώ το μήνα δ) Εντός των λοιπών αστικών κέντρων 20 ευρώ το μήνα. ε) Για τις μετακινήσεις εκτός των αστικών κέντρων προς το πλησιέστερο κέντρο μετάγγισης καταβάλλεται δαπάνη με ΤΑΧΙ βάσει χιλιομετρικής απόστασης και όχι πάνω από 100 € το μήνα. Σε περίπτωση μετακίνησης στο μη πλησιέστερο κέντρο μετάγγισης καταβάλλεται η δαπάνη μετακίνησης με ΤΑΧΙ βάσει χιλιομετρικής απόστασης στο πλησιέστερο κέντρο και πάντως όχι πάνω από 100 €. Εν κατακλείδι το ποσό των 100 € είναι, σε κάθε περίπτωση, το ανώτερο αποδιδόμενο ποσό και αφορά το συνολικό αριθμό των μηνιαίων μετακινήσεων για μετάγγιση ενός εκάστου ασφαλισμένου και πάντοτε προς το κοντινότερο κέντρο μετάγγισης. Αν δεν χρησιμοποιηθεί ΤΑΧΙ, τότε καταβάλλεται το αντίτιμο εισιτηρίου του κοινού μεταφορικού μέσου (λεωφορείο, τρένο, πλοίο). Προκειμένου για την απόδοση δαπάνης μετακίνησης των μεταγγιζόμενων θαλασσαιμικών ασφαλισμένων από την οικίας τους προς τη (κοντινότερη) μονάδα μεσογειακής αναιμίας και αντίστροφα απαιτείται η υποβολή εκ μέρους τους των εξής δικαιολογητικών : 1) Βεβαίωση του Κρατικού Νοσοκομείου ή του κέντρου αιμοδοσίας στο οποίο μεταγγίζονται και από την οποία θα προκύπτει η πάθηση, καθώς και οι ημερομηνίες κατά τις οποίες ο ασφαλισμένος ασθενής επισκέφθηκε τη συγκεκριμένη μονάδα και υπεβλήθη σε μετάγγιση λόγω της πάθησής του. 2) Αποδείξεις ΤΑΧΙ κατά τις ημέρες που μετακινήθηκε. 3) Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί ΤΑΧΙ : i) αποδείξεις καταβολής του αντιτίμου των εισιτηρίων του κοινού μεταφορικού μέσου (λεωφορείο, τρένο, πλοίο) που χρησιμοποιήθηκε κάθε φορά, όταν η μετακίνηση γίνει με τα κοινά μεταφορικά μέσα (λεωφορείο, τρένο, πλοίο) ή ii) σε κάθε άλλη περίπτωση (π.χ. μετακίνηση με Ι.Χ. αυτοκίνητο) βεβαίωση από το ΚΤΕΛ ή τον Ο.Σ.Ε. ή το αρμόδιο λιμεναρχείο από την οποία να προκύπτει το αντίτιμο του εισιτηρίου.