Διευκρινήσεις επί των διατάξεων του άρθρου 95 του ν.4070/2012 (Α’ 82) αναφορικά µε τις ειδικές άδειες οδήγησης Επιβατηγών Δηµόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων. (11/7/2012)


Κατόπιν της θέσης σε ισχύ του ν.4070/2012 (Α’ 82) και ειδικότερα του άρθρου 95 αναφορικά µε τη χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου, και αποσκοπώντας στην οµοιόµορφη εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων από τις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών όλης της χώρας, σας πληροφορούµε τα εξής: Α. 1. Σύµφωνα µε το εδάφιο στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του νόµου, Έλληνες υπήκοοι που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ειδική άδεια οδήγησης Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου οφείλουν να κατέχουν: α) τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή β) αντίστοιχο τίτλο σπουδών ξένου σχολείου της αλλοδαπής. 2. Για την απόδειξη των ανωτέρω, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν επικυρωµένο αντίγραφο τίτλου σπουδών (για την α’ περίπτωση) ή βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλων σπουδών ξένου σχολείου στο εξωτερικό (για τη β’ περίπτωση) που χορηγείται από τη ∆/νση Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού καθώς και από τις οικείες ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. 3. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το υπ. αριθµ. Φ.815.4/369/εξ.66340/Ζ1εισ.63007/Ζ1/13-62012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, το οποίο σας επισυνάπτουµε, οι τίτλοι τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης- δευ τεροβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής διαβαθµίζονται από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση αναφορικά µε τα θέµατα αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών ξένων σχολείων µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τις οικείες ∆/νσεις Εκπαίδευσης ή την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού (∆/νση Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης). Β. Σύµφωνα µε την παράγραφο 3α του άρθρου 95, για την απόδειξη συνδροµής της περίπτωσης ε’ της προηγούµενης παραγράφου 2 οι ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.∆.Χ αυτοκινήτου οφείλουν να προσκοµίσουν πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελµατικού σκοπού (Επίπεδο Α2) το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Πρότυπο του ανωτέρω Πιστοποιητικού Ελληνοµάθειας σας αποστέλλεται συνηµµένως ενώ, παράλληλα, για τη διευκόλυνση των ∆/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών και των υποψηφίων, σας πληροφορούµε ότι για τα θέµατα Πιστοποίησης Ελληνοµάθειας µπορείτε να ενηµερώνεστε µέσω του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ιστοσελίδα: http://www.greeklanguage.gr/certification/, τηλέφωνο: 2310 459 101).
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ