Αποδοχή φωτοαντιγράφου ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τη διαδικασία ανανέωσης ή αντικατάστασης αυτήςΣε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού καθώς και τηλεφωνικών και έγγραφων οχλήσεων πολιτών προς την Υπηρεσία μας, σχετικά με την απαίτηση Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών της χώρας και Κ.Ε.Π. να κατατίθεται η πρωτότυπη (ισχύουσα) άδεια οδήγησης αντί φωτοαντιγράφου αυτής, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αντικατάστασης ή ανανέωσης των αδειών οδήγησης, επιθυμούμε να σας υπενθυμίσουμε τα εξής και να σας παρακαλέσουμε για την εφαρμογή τους: 
1. Στην εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας υπ’ αριθ. 5227/659/28.1.2009, προβλέπεται ρητά ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, απαιτείται κατά την ανανέωση ισχύουσας άδειας οδήγησης η υποβολή απλής φωτοτυπίας αυτής. Επισημαίνεται δε, ότι σε περίπτωση που η άδεια έχει λήξει κρατείται από την υπηρεσία και χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών, η οποία όμως δεν επέχει θέση άδειας οδήγησης. 
2. Περαιτέρω, στην αριθ. πρωτ.46025/5707/4.2.2010 εγκύκλιό μας επαναλαμβάνεται η υποχρέωση εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, ενώ επισημαίνεται εκ νέου ότι οι βεβαιώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών δεν παρέχουν, επί ποινή προστίμου, νόμιμο δικαίωμα οδήγησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 100 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν.2696/1999, ΦΕΚ 57/Α’). Τα αυτά ισχύουν έναντι όλων είτε προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. είτε στις κατά τόπους.
3. Η κατάθεση απλού φωτοαντιγράφου της άδειας οδήγησης κατά την ανανέωση αυτής προβλέπεται και στην αριθ.38518/4881/2010 (ΦΕΚ 1484/Β’) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (άρθρο 1), όπως τροποποίησε την αριθ.58930/480/1999 (ΦΕΚ 526/Β’). 
4. Κατά συνέπεια, η απαίτηση κάποιων υπηρεσιών να κατατίθεται η πρωτότυπη ισχύουσα άδεια οδήγησης μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανανέωσης ή αντικατάστασης στερεί ουσιαστικά από τον κάτοχό της το νόμιμο δικαίωμα οδήγησης για λόγους που δεν ανάγονται στον ίδιο, προκαλώντας πρόσθετες δυσχέρειες στους κατόχους “επαγγελματικών” αδειών οδήγησης και εξωθεί πολλούς πολίτες να οδηγούν χωρίς να κατέχουν τη νόμιμη, κατά το άρθρο 100 του Κ.Ο.Κ., άδεια οδήγησης. 
5. Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των πολιτών που προσέρχονται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών ή Κ.Ε.Π. για την υποβολή αιτημάτων ανανέωσης ή αντικατάστασης αδειών οδήγησης και διευκόλυνσή τους στην άσκηση του δικαιώματος οδήγησης κατά τρόπο νόμιμο και απρόσκοπτο, υπενθυμίζουμε ότι αρκεί η κατάθεση απλής φωτοτυπίας ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά την υποβολή αιτημάτων αντικατάστασης ή ανανέωσης αυτής και για το σκοπό αυτό παρακαλείσθε όπως ενημερώνετε τους αιτούντες σχετικά. 

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τα Κ.Ε.Π., τα οποία εποπτεύει.

Ο AN. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Π. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ