Διευκρινίσεις επί θεμάτων ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών ημόσιας ΧρήσηςΘέμα: Διευκρινίσεις επί θεμάτων ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών ημόσιας Χρήσης
(Ε. .Χ.) αυτοκινήτων κατά τα οριζόμενα στο ν.4070/2012 (Α’ 82).

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. Α3/24698/3917/23-05-2013 (Α$Α: ΒΕΝ81-39Μ) εγκύκλιος της $/νσης Οδικής
Κυκλοφορίας του Υπουργείου.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων του άρθρου 52 του
ν.4155/2013 (Α’ 120), με την παράγραφο 8 του οποίου καταργείται το άρθρο 13 του π.δ. 51/2012
(Α’ 101), σας πληροφορούμε ότι έως την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & $ικτύων της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του
ν.4070/2012 (Α’ 82) περί του καθορισμού του είδους των εξετάσεων και των αντίστοιχων
πιστοποιητικών αναφορικά με τη χορήγηση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού
$ημόσιας Χρήσης (Ε.$.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙ$ΜΙΣΘ), διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι
οφείλουν να προσκομίζουν τα απαραίτητα ιατρικά πιστοποιητικά, ήτοι εξέτασης για την ΟΜΑ$Α 2
από την αρμόδια πρωτοβάθμια επιτροπή (παθολόγος και οφθαλμίατρος), καταβάλλοντας την
αμοιβή που η παράγραφος 3 του άρθρου 52 του ν.4155/2013 ορίζει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές