Κωδικοποίηση ονομασίας εδρών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε. Δ.Χ.) αυτοκινήτων - Ενημέρωση μηχανογραφικού συστήματος.


ΑΔΑ: ΒΕΖΞ1-Τ4Π
Αριθμός Πρωτοκόλλου: οικ Α 12410/1258
Θέμα: Κωδικοποίηση ονομασίας εδρών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων- Ενημέρωση μηχανογραφικού συστήματος.
Τελικός Υπογράφων: Γενικός Διευθυντής μεταφορών - Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ
Ημερομηνία Απόφασης: 07/06/2013
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/06/2013 12:49:16
Είδος Απόφασης: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Μονάδα: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Θεματική: Μεταφορές γενικά, Ταξί


Αθήνα, 7 Ιουνίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτ/τας:
οικ Α 12410/1258

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Σαρρή
Τηλέφωνο : 210 650 8094
FAX : 210 6508451
e-mail : k.sarri@yme.gov.gr

Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση ονομασίας εδρών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε. Δ.Χ.) αυτοκινήτων - Ενημέρωση μηχανογραφικού συστήματος.

Κατόπιν της θέσης σε ισχύ του ν.4070/2012 (Α’ 82) και ειδικότερα της παραγράφου 3 του άρθρου 83 αυτού, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην καταγραφή του συνόλου των υφιστάμενων εδρών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχημάτων των περιοχών αρμοδιότητάς και στην απόδοση σε αυτές μοναδικού οκταψήφιου κωδικού αριθμού.

Ειδικότερα, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να αποδώσουν σε όλες τις έδρες των Ε.Δ.Χ. οχημάτων των περιοχών αρμοδιότητάς τους μια μοναδική κωδικοποιημένη ονομασία η οποία θα εκχωρείται αυτόματα από το Μηχανογραφικό Σύστημα και θα αποτελείται από οχτώ ψηφία που θα προκύπτουν ως εξής:

Ι. Δύο πρώτα ψηφία= ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΙ. Δύο επόμενα ψηφία= ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΙΙΙ. Τέσσερα τελευταία ψηφία= ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΔΡΑΣ Ε.Δ.Χ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ


Επισημαίνεται ότι πέρα από το μοναδικό οκταψήφιο κωδικό αριθμό, θα αποδίδεται σε κάθε έδρα η λεκτική ονομασία που αποτυπώνει με σαφήνεια την περιοχή εξυπηρέτησης των Ε.Δ.Χ. οχημάτων- ήτοι το δήμο, τη δημοτική ενότητα, την τοπική ή δημοτική κοινότητα όπως συστάθηκαν με τον ν.3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των εδρών των Ε.Δ.Χ. οχημάτων στο μηχανογραφικό σύστημα, τα σχετικά δεδομένα θα μεταφέρονται αυτόματα και θα χρησιμοποιούνται στο on-line σύστημα ούτως ώστε στο πεδίο του εθνικού κωδικού 23 που συμπληρώνεται στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και το οποίο αναφέρεται στην «ΕΔΡΑ» των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων να περιλαμβάνει αποκλειστικώς την κωδικοποιημένη ονομασία και όχι ελεύθερο κείμενο. Η λεκτική ονομασία της έδρας θα σημειώνεται στις «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» στην όψη Β του εντύπου της άδειας.

Επισημαίνεται ότι ο τρόπος κωδικοποίησης της ονομασίας των εδρών που περιγράφηκε παραπάνω παρουσιάζει δυναμικότητα διότι επιτρέπει τη χορήγηση νέων κωδικών στις έδρες που θα προκύψουν από μελλοντικές μεταβολές των εδρών, όπως συνενώσεις ή καταργήσεις υφιστάμενων εδρών, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.4070/2012.

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι στόχος της ανωτέρω διαδικασίας είναι αφενός η καταγραφή των εδρών των Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων και αφετέρου η αποτύπωσή αυτών στο μηχανογραφικό σύστημα με τρόπο τέτοιο που θα άρει οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την έδρα του κάθε οχήματος και κατ’ επέκταση της περιοχής εξυπηρέτησης αυτού, παρακαλούμε τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως προχωρήσουν άμεσα στην καταχώρηση των εδρών στο «Μηχανογραφικό Σύστημα Κωδικοποίησης Εδρών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στο Διαδικτυακό Περιβάλλον» σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση. Η Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου, που ανέπτυξε για το σκοπό αυτό το ανωτέρω ειδικό μηχανογραφικό σύστημα, θα αποστείλει σχετικές οδηγίες χρήσης τις επόμενες ημέρες με σχετικό έγγραφό της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κατερίνα Σαρρή