ΥΜΕ: Διευκρινήσεις αναφορικά με τις έδρες- ενιαίες διοικητικές μονάδες των Επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, όπως καθορίζονται με το άρθρο 83 του ν. 4070/2012 (Α’ 82)


Σε εφαρµογή των νέων ρυθµίσεων, τα Επιβατηγά ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκίνητα- ΤΑΞΙ που είχαν έδρα διοικητική µονάδα που εντάχθηκε στις ανωτέρω έδρες- ενιαίες διοικητικές µονάδες οφείλουν να συµµορφωθούν άµεσα ως προς τον εξωτερικό χρωµατισµό, τις λοιπές εξωτερικές ενδείξεις που αποσκοπούν στην αναγνώριση της ταυτότητας των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ, τα όρια απόσυρσης αυτών από την κυκλοφορία, καθώς και ως προς τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους Κανονισµούς λειτουργίας των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων [π.δ.243 και 244/1987 (Α’ 104)] και τη λοιπή ισχύουσα νοµοθεσία περί Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων.
Για λήψη της Διευκρινιστικής  ΕΔΩ