ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ( Ε.Ο.Π.Υ.Υ. )

Απόφαση 185

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη

Α. Την με αρ. πρωτ. 15182/2-4-2012 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Παροχών και Κατάρτισης Συμβάσεων,
Β. την προφορική του Προϊσταμένου της ανωτέρω Δ/νσης και
Γ. τη διεξαχθείσα μεταξύ των μελών ανταλλαγή απόψεων,
αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει
(συμφωνούσης της Κυβ. Επιτρόπου)
- όπως καταβάλλονται, από 1/1/2012 και μέχρι την τροποποίηση του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες που εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους των εντασσομένων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φορέων, τα έξοδα μετακίνησης νεφροπαθών που η αξία τους υπερβαίνει τα 400,00 € μηνιαίως και ως εξής :
1) Για αποστάσεις μέχρι 42 χλμ.
α) μονή ταρίφα και τυχόν αναμονή – υπολογίζοντας μόνο τις ώρες αιμοκάθαρσης που προκύπτουν από τη σχετική βεβαίωση της κλινικής - εάν η μετακίνηση γίνει με το ίδιο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο και την αξία μιας εκκίνησης (πτώση σημαίας). Η αναμονή δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση της τέσσερις (4) ώρες.
β) διπλή ταρίφα εάν η επιστροφή γίνει με διαφορετικό Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο από εκείνο που έκανε την αρχική μεταφορά και την αξία δύο εκκινήσεων.
2) Για αποστάσεις άνω των 42 χλμ. μονή ταρίφα και τυχόν αναμονή, υπολογίζοντας μόνο τις ώρες αιμοκάθαρσης που προκύπτουν από τη σχετική βεβαίωση της κλινικής και την αξία μίας εκκίνησης (πτώση σημαίας). Σε καμία περίπτωση η αναμονή δεν θα ξεπερνά τις τέσσερις (4) ώρες.
3) Για δαπάνες μετακίνησης μέχρι 400,00 € θα αναγνωρίζεται η αξία σύμφωνα με την νόμιμη απόδειξη του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και ταυτόχρονου ελέγχου της χιλιομετρικής απόστασης που αναφέρεται στις αποδείξεις με κάθε δυνατό τρόπο.
- όπως η αρμόδια υπηρεσία στείλει έγγραφο προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί και Αγοραίων με το οποίο να ζητείται η καλύτερη δυνατή έκπτωση στις μετακινήσεις των νεφροπαθών από και προς τις ΜΤΝ ή ΜΧΑ.
- όπως εξετασθεί σε μελλοντική τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, η δυνατότητα χρήσης ιδίων μεταφορικών μέσων για κάθε μετακίνηση (μετάβαση και επιστροφή), σύμφωνα με σχετικό αίτημά τους και αποζημίωση με 0,30 € ανά χιλιόμετρο διαδρομής από την οικίας τους προς τη Μ.Τ.Ν. ή Μ.Χ.Α. όπου αιμοκαθάρονται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους τους για την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης κατά τη μετακίνησής τους με (Ι.Χ.) αυτοκίνητα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μας υποδειχθεί από τη Νομική Υπηρεσία για το λόγο αυτό.
Η απόφαση αυτή επικυρώνεται την ίδια ημέρα
Στο σημείο αυτό εισήλθαν στην αίθουσα οι υπηρεσιακοί παράγοντες και η δικηγόρος