Ψηφισθέν Νομοσχέδιο ΤΑΞΙ

Αναρτούμε το ψηφισθέν νομοσχέδιο για το ταξί
Εκτός από το κεφάλαιο Β που αφορά αποκλειστικά το ταξί αναρτούμε ολόκληρο το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο που στο πρώτο κεφάλαιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει διατάξεις που αφορούν τα ραδιοδίκτυα.
Εξαιρετικού ενδιαφέροντος και λύτρωση για χιλιάδες συναδέλφους αυτοκινητιστές είναι και η ψήφιση του άρθρου 118 του πολυνομοσχεδίου που καταργεί την υποχρέωση της προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον Ο.Α.Ε.Ε. για τον έλεγχο των αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως στο ΚΤΕΟ.

Άρθρο 83 Έννοια έδρας 1. Για την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν στα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, η έδρα αποτελεί τη διοικητική µονάδα ή την ενιαία διοικητική µονάδα για την εξυπηρέτηση της οποίας δίνεται το δικαίωµα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.2. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου: α) Ως έδρες - διοικητικές µονάδες νοούνται τα τοπικά διαµερίσµατα που καθορίστηκαν µε το ν. 2539/1997 (Α΄244) σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3463/2006 (Α΄114).β) Ως έδρες - ενιαίες διοικητικές µονάδες νοούνται: αα) η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, όπως συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87),ββ) η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλην των Δήµων Βόλβης, Λαγκαδά και Χαλκηδόνος, όπως συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), 3. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καθορίζονται οι έδρες οι οποίες µπορούν να προκύπτουν από συνένωση υφιστάµενων όµορων εδρών εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας ή της διατηρήσεως των εδρών ως αυτές ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

Για λήψη μόνο του ψηφισθέντος κεφαλαίου για το ταξί σε pdf  ΕΔΩ
Για λήψη ολόκληρου του ψηφισθέντος πολυνομοσχεδίου → ΕΔΩ