Κατάργηση προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του ΟΑΕΕ στα ΚΤΕΟ

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙ: Ν. 4070/12 (ΦΕΚ. 82 Α.10-4-12)


Άρθρο 118
Η παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) καταργείται και οι παράγραφοι 2 έως και 5 αναριθμούνται  αντιστοίχως σε παραγράφους 1 έως και 4.