Κατάργηση προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του ΟΑΕΕ στα ΚΤΕΟΘΕΜΑ: Κατάργηση προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του ΟΑΕΕ στα 
ΚΤΕΟ


ΣΧΕΤ.: α) Το άρθρο 53, παρ. 1 του ν. 3996/2011
β) Η αριθμ. 45529/5041/17-10-11 εγκύκλιος του Γεν. Γραμματέα του ΥΠΥΜΕΙ
Στο ΦΕΚ 82Α'/10-4-2012 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4070 με θέμα «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 118 του νόμου καταργείται η παράγραφος 1 του άρθρου 53 του ν. 3996/2011 (170Α'), η οποία καθόριζε ότι απαραίτητο δικαιολογητικό για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων δημόσιας χρήσης, σε ιδιωτικό ή δημόσιο ΚΤΕΟ, είναι η ασφαλιστική ενημερότητα όλων των ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών του οχήματος, που χορηγείται από τον ΟΑΕΕ.
Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι, από την έναρξη ισχύος του ν. 4070/2012, καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου οχημάτων δημόσιας χρήσης από τα ΚΤΕΟ. Επίσης, εξυπακούεται ότι παύει να έχει εφαρμογή η (β) σχετική εγκύκλιός μας.

Για λήψη ΕΔΩ