ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΟ παρών οδηγός εντάσσεται στο πλαίσιο της παροχής κάθε δυνατής βοήθειας προς τους δήμους της Χωράς, ώστε να ανταποκριθούν σ’ όλες εκείνες τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον τόπο κατοικίας τους στις σχολικές μονάδες και αντίστροφα. Η Υπηρεσία μας, τόσο πριν όσο και μετά τη δημοσίευση της σχετικής Κ.Υ.Α. αρ.35415/28-7-2011 (ΦΕΚ 1701 Β’), έχει καταρτίσει πλήθος εγκυκλίων και εγγράφων αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα και στα οποία θα πρέπει πάντοτε οι ενδιαφερόμενοι δήμοι να ανατρέχουν για τη διευκόλυνσή τους. Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε συγκεντρωμένες σ’ ένα ενιαίο κείμενο τις σημαντικότερες προβλέψεις των σχετικών εγκυκλίων, εμπλουτισμένες ταυτόχρονα, με ορισμένα νέα στοιχεία τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα, κυρίως λόγω της διαρκώς αυξανόμενης επιρροής της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η Υπηρεσία μας παραμένει ανοικτή σε προτάσσεις και παρατηρήσεις επί των θεμάτων αυτών, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της διαδικασίας 
Για την λήψη ΕΔΩ ή ΕΔΩ